Cursussen Omgevingswet

Bent u op zoek naar een cursus over consequenties van de nieuwe Omgevingswet om uw kennis up-to-date te brengen? Berghauser Pont Academy biedt een divers cursuspakket aan van meer dan 50 cursussen, dat toegespitst is op functies, doelgroepen en thema’s. Dit betekent dat u kunt kiezen uit verschillende soorten cursussen: van basis tot verdieping, van uitvoerende medewerker tot management tot raad/staten. Op deze pagina vindt u diverse cursussen Omgevingswet die wij op dit moment aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de cursus Omgevingswet: inhoud en systematiek, de cursus Handhaving onder de Omgevingswet, de opleiding Omgevingsadviseur of een cursus de Nieuwe Omgevingswet.

Maken van een omgevingsplan
30 januari 2019
Utrecht
In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan gaat u daadwerkelijk aan de slag met het maken van een plan met alle diverse vragen en aspecten die daarbij komen kijken. Daarna kunt u zelf aan de slag gaan met een omgevingsplan.
Meer informatie >
Omgevingswet
6 februari 2019
Utrecht
Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Middag-seminar Versnellen woningbouw
12 februari 2019
Amsterdam
Op 12 februari vindt het middag-seminar Versnellen woningbouw plaats. Dit seminar wil bijdragen aan de versnelling door het complete plaatje te laten zien. Dat doen we door een aantal verschillende stakeholders aan het woord te laten, waardoor u een goed beeld krijgt van de complexe materie, maar ook de mogelijke aanpak om daadwerkelijk tot versnelling van woningbouw te komen.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek
14 maart 2019
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en trics
18 maart 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Opleiding omgevingsadviseur
18 maart 2019
Utrecht
Deze 6-daagse Opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet, namelijk de benodigde competenties om de wet goed uit te voeren.
Meer informatie >
Werken met de Omgevingsvisie
19 maart 2019
Locatie nader te bepalen
Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet
19 maart 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de consequenties van de Omgevingswet voor handhaving.
Meer informatie >
Integratie van regels in het Omgevingsplan
21 maart 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels (waaronder de APV, welstand, etc. ) in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Grondbeleid onder de Omgevingswet
25 maart 2019
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet
26 maart 2019
Utrecht
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
26 maart 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet
Meer informatie >
Seminar Gezondheid in de Omgevingswet
26 maart 2019
Amsterdam
Het seminar Gezondheid in de Omgevingswet geeft een goed beeld van de mogelijkheden om gezondheid een plek te geven in het gemeentelijk beleid en geeft handvatten om direct hiermee aan de slag te gaan.
Meer informatie >
Procedures in de Omgevingswet
26 maart 2019
Utrecht
Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
27 maart 2019
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor medewerkers geo-informatie en digitalisering uitgebreid besproken.
Meer informatie >
Omgevingswet en zwembaden
28 maart 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse module cursus Omgevingswet en zwembaden behandelt de nieuwe regelgeving voor hygiëne en veiligheid in het ontwerp-Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet
Meer informatie >
Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet
28 maart 2019
Utrecht
In deze 1-daagse training staat de combinatie van inhoud en gewenste vaardigheden om in de geest van de Omgevingswet te werken centraal.
Meer informatie >
Gemeenteraad en Omgevingswet
1 april 2019
Locatie nader te bepalen
In deze cursus Gemeenteraad en Omgevingswet leert u in 1 middag de consequenties en mogelijkheden van de Omgevingswet kennen, specifiek voor griffiers en raadsadviseurs.
Meer informatie >
Onteigening: regels en taxeren
2 april 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Meer informatie >
Externe veiligheid in de Omgevingswet
2 april 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet
4 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Geluid in de Omgevingswet biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.
Meer informatie >
GRP in de Omgevingswet
8 april 2019
Utrecht
Met deze 2-daagse cursus GRP in de Omgevingswet willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Meer informatie >
Grondeigendom in de Omgevingswet
9 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Grondeigendom in de Omgevingswet geeft inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Projectbesluit in de Omgevingswet
9 april 2019
Utrecht
Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.
Meer informatie >
Programma’s Omgevingswet
9 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Programma’s Omgevingswet leer u in twee dagdelen de betekenis van programma’s in de (uitvoerings)beleidsuitwerking en de toepassing van de programmatische aanpak, verplichte onderdelen en omgevingswaarden
Meer informatie >
Van Bouwbesluit tot BBL
11 april 2019
Utrecht
Deze 1 daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u de juridische implicaties van het Bouwbesluit 2012, de gelijkwaardigheid en over het BBL van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Planschade en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
16 april 2019
Utrecht
Deze actualiteitendag Planschade en nadeelcompensatie gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet
16 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan
13 mei 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse cursus Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan gaat in op het zien, benoemen, vaststellen, reguleren en sturen van omgevingskwaliteiten in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet
16 mei 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht.
Meer informatie >
Erfgoed in de Omgevingswet
16 mei 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Erfgoed in de Omgevingswet behandelt het nieuwe instrumentarium voor de omgang met erfgoed en monumenten evenals de gevolgen voor ambtenaar, initiatiefnemers en adviseurs.
Meer informatie >
Technische bouwregelgeving in het omgevingsplan
6 juni 2019
Locatie nader te bepalen
In deze cursus Technische bouwregelgeving in het omgevingsplan wordt eerst een inleiding gegeven op de Omgevingswet gevolgd door twee inhoudelijke blokken over het BBL en het omgevingsplan.
Meer informatie >
Inleiding Omgevingswet - Alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus heeft de inhoud van de Omgevingswet als leidraad, maar werkwijze, organisaties en competenties die nodig zijn, staan centraal.
Meer informatie >
Spelen met de Omgevingswet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus Spelen met de Omgevingswet is erop gericht u het doel en globale inhoud van de Omgevingswet in een spelvorm te leren kennen.
Meer informatie >
Omgevingswet en de veiligheidsregio - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Omgevingswet en de veiligheidsregio zoomt in op de consequenties van de Omgevingswet voor het werk van de veiligheidsregio's.
Meer informatie >
Participatie onder de Omgevingswet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse training handelt over de participatiemogelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet
Meer informatie >
Omgevingswet: ruimtelijk-economische beleidssturing 3.0
Locatie nader te bepalen
In deze cursus wordt vanuit een economisch perspectief ingegaan op de handvatten die de Omgevingswet aan overheden biedt om de uitdagingen van de transformerende economie het hoofd te bieden.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsrecht
Locatie nader te bepalen
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Meer informatie >
Houding en gedrag Omgevingswet voor gemeentelijke medewerkers - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus is specifiek gericht op medewerkers geo-informatie en digitalisering om zo de komende jaren succesvol in uw werk te zijn en om een succesvolle bijdrage te leveren aan de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Participatie onder de Omgevingswet: vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen
Locatie nader te bepalen
In de workshop 'De Omgevingswet: participatie als vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen' wordt nader ingegaan op deze wijzigingen en gaan we, samen met de deelnemers, op zoek naar handvatten en werkwijzen die straks het verschil kunnen maken.
Meer informatie >
Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed
Utrecht
Na het volgen van deze 2-daagse cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid bent u volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
Meer informatie >
Decentrale regelgeving opstellen onder de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
In deze 2-daagse praktijkcursus Decentrale regelgeving opstellen onder de Omgevingswet leert u zowel kennis als de (wetgevings)vaardigheden voor het formuleren van artikelen in nieuwe stijl en het opstellen van goed digitaliseerbare plannen of verordeningen.
Meer informatie >
Online Classroom - Omgevingsvergunning en procedures
Locatie nader te bepalen
In deze classroom gaat het om het systeem van de omgevingsvergunning en de melding en verschillen met de Wabo, waarin de omgevingsvergunning al zit verwerkt. Tevens worden de procedurele aspecten van de nieuwe wet meegenomen.
Meer informatie >
Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Deze masterclass Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet biedt zowel overheden als bedrijven inzicht in de verschillende flexibiliteitsinstrumenten in de Omgevingswet en hoe deze instrumenten in de praktijk kunnen uitwerken.
Meer informatie >
Online Classroom - Grondeigendom onder de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Het nieuwe instrumentarium voor het grondbeleid zal via een apart traject, de Aanvullingswet grondeigendom, in de Omgevingswet worden geïntegreerd. In deze classroom worden de nieuwe instrumenten besproken.
Meer informatie >
(Wind-) energie in de Omgevingswet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Windenergie leert u beter inzicht te krijgen in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde amvb’s
Meer informatie >
Omgevingswet en gezondheid
Locatie nader te bepalen
In de workshop Omgevingswet en gezondheid staat de vraag centraal hoe gezondheid een volwaardige plek kan krijgen in de Omgevingswet?
Meer informatie >
Regulering bedrijfsactiviteiten in een omgevingsplan
Locatie nader te bepalen
In deze masterclass Regulering van bedrijfsactiviteiten in een omgevingsplan wordt de wijze waarop de gezondheid en van het milieu in het omgevingsplan wordt beschermd besproken
Meer informatie >
Online Classroom - Het Omgevingsplan
Locatie nader te bepalen
In deze classroom wordt ingezoomd op het belangrijkste instrument voor gemeenten, namelijk het omgevingsplan. Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige situatie met bestemmingsplannen?
Meer informatie >
Omgevingsplan (milieu)thema’s
Locatie nader te bepalen
Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet. 
Meer informatie >
Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
De workshop Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet biedt gemeenten een praktische handleiding om zelf aan de slag gaan met een integraal afwegingskader en een handboek kwaliteitsverbetering.
Meer informatie >
Milieu in de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Milieu in de Omgevingswet, gericht op doelgroep milieumensen, is helemaal toegespitst op de zaken die voor hen van belang zijn
Meer informatie >
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus richt zich op de overgang van bestaande bestemmingsplannen naar het nieuwe omgevingsplan en hoe u daar nu al mee aan de slag kan gaan.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Omgevingswet

De Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. Op 1 januari 2021 zal nu naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Tot die tijd zullen diverse consultaties komen van de verschillende aanvullingswetten, invoeringswet en invoeringsbesluit, waardoor het fasegewijs steeds duidelijker zal worden hoe de wet precies zal gaan werken. De regels veranderen, maar het vereist ook een cultuurverandering bij de ambtenaren die de Omgevingswet gaan uitvoeren. Welke consequenties zal dit voor u met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep: RO, VTH, milieu, juristen, etc., maar ook op thema: RO, handhaving, omgevingsvergunning, omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingskwaliteit, participatie, DSO, bodem, water, externe veiligheid, etc. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om u gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Omgevingswet?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een cursus over de Omgevingswet te volgen. Bent u nog bezig om te zoeken naar overzicht dan zijn de cursussen Omgevingswet: inhoud en systematiek of de 4-daagse Basiscursus Omgevingswet. Wil u meer weten over het omgevingsplan, dan bieden we een aantal cursussen als Omgevingsplan: juridische tips en trics of Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan. Daarnaast zijn voor alle doelgroepen specifieke cursussen als Bodem in de Omgevingswet, Geluid in de Omgevingswet of Water in de Omgevingswet.

Waarom een cursus Omgevingswet bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in company cursus aan te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Omgevingswet cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met Jan van den Broek (VNO-NCW), Tycho Lam (Hekkelman Advocaten), Gerwin Gabry (Kuiper Compagnons), Albert Jan Meeuwissen (Bugel Hajema), Jur van der Velde (Rho/Interra), Marloes Brans (Houthoff Advocaten) en met Twynstra Gudde hebben wij een opleiding Omgevingsadviseur ontwikkeld.