3-daagse cursus

€ 1.495,-

Omgevingsplan (milieu)thema’s


geluid, geur, luchtkwaliteit, bodem, water, externe veiligheid, natuur en erfgoed
 • Milieu in het omgevingsplan
 • 1 dag algemeen, 2 dagen thema’s
 • Overzicht en inzicht in thema’s: hoe werken die onder de Omgevingswet?
 • Alle hoofdlijnen zelf leren kennen
 • Tijdig je thema’s en belangen meenemen in het omgevingsplan
 • Volwaardig meedraaien bij bestuurlijke afwegingsruimte

Inleiding

Met de Omgevingswet in aankomst zijn veel gemeenten bezig met hun nieuwe omgevingsplan. Dit wordt het direct juridisch bindende instrument voor de fysieke leefomgeving. Alle regelingen die nu betrekking hebben op de fysieke leefomgeving moeten worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Alle beleidsterreinen die hierop betrekking hebben, omgevingsrelevant zijn, komen dus hierin samen.

Medewerkers die werken aan het nieuwe omgevingsplan krijgen bij de voorbereiding hiervan te maken met een veelheid aan thema’s: van milieu tot gezondheid tot erfgoed tot natuur tot geluid, etc. Hoe gaat dit nu geregeld worden onder de Omgevingswet?

Je kunt niet overal specialist op worden, wel is het van groot belang om de relevante thema’s:
tijdig te herkennen
 • te weten wat er speelt
 • wat de pijnpunten zijn en
 • daarvoor de juiste informatie te verzamelen, op de juiste wijze en vooral: op het juiste moment.
Dit betekent dus vooral overzicht en inzicht per thema.

Door de vorming van de omgevingsdiensten zijn de milieumedewerkers vaak fysiek ook op afstand komen te zitten, waardoor het handig is ook zelf de hoofdlijnen van de hoofdthema’s te kennen.

Inhoud en resultaat

Deze cursus zoomt in op de inbreng van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen in het ruimtelijke planproces bij het maken van het omgevingsplan:
 • inhoudelijke kennis bieden over de thema’s in de (milieu)regelgeving en waar die raken aan de ruimtelijke ordening en hun werking onder de Omgevingswet: wat is relevant en wat niet?
 • inzicht geven in het insteekmoment: op welk moment moet dit thema in het planproces ingebracht worden en met welke diepgang?
 • inzicht geven hoe je de onderzoeken verwerkt in je ruimtelijke onderbouwing en plantoelichting.
Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:
 • de thema’s volgens de nieuwe regels van de Omgevingswet verwerken in het omgevingsplan
 • niet louter belemmeringen opwerpen, maar vooral oplossingsgericht (mee)denken in de geest van de Omgevingswet
 • volwaardig meedraaien bij het vaststellen van de bestuurlijke afwegingsruimte

Opzet cursus
De cursus is opgebouwd uit twee blokken:

1. Algemeen kader: hoe wordt milieu en andere thema’s meegenomen in het omgevingsplan (dag 1)

2. Uitwerking van de 8 belangrijkste thema’s, met name vanuit milieu, maar ook natuur, water en erfgoed (dag 2 en 3). Per thema wordt u in 1,5 uur bijgepraat over de te verwachten wijzigingen en hoe je daar nu al op kunt anticiperen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs, projectleiders en juristen die nu betrokken zijn bij bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen van omgevingsvergunningen en nu omgevingsplannen gaan opstellen en daarbij te maken krijgen met thema’s buiten de ruimtelijke ordening. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, maar ook bij omgevingsdiensten, provincies, adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatenbureaus.

Programma

Dag 1: Milieu in het omgevingsplan – algemeen kader

- Lukas Baars en Juliette Barois

Korte introductie Omgevingswet
 • Doelstellingen Omgevingswet?
 • Inhoud en structuur wet
 • Instrumenten
 • 4 uitvoerings-AMvB’s

Omgevingswaarden en instructieregels
 • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven
 • Voorbeelden: luchtkwaliteit, geluid, geur, water, etc.
 • Reikwijdte en typen
 • Omgevingswaarden gemeente in omgevingsplan
 • Omgevingswaarden provincie in omgevingsverordening
 • Werking instructieregels
 • Doorwerking en gevolgen

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 • Opbouw Bal
 • Veranderingen Bal ten opzichte van het Activiteitenbesluit en de -regeling
 • Zorgplicht
 • Vergunningplicht
 • Mogelijkheden tot afwijken

Omgevingsplan

 • Het huidige bestemmingsplan wordt vervangen door een omgevingsplan:  welke gevolgen heeft dit voor de milieuaspecten?
 • Flexibel: zonering, afstanden, kavels, emissiepunten
 • Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Rekening houden met omgevingswaarden en instructieregels
 • Zelf als gemeente omgevingswaarden opnemen in omgevingsplan
 • Mengpaneel milieu
 • Vrije regelruimte gemeenten
 • Regulering van bedrijfsactiviteiten in het omgevingsplan
 • Bedrijfsactiviteiten en het Omgevingsplan
 • Beschermen van de gezondheid en van het milieu in het omgevingsplan
 • Kwaliteit van de buitenlucht, geluid, trilling, bodemkwaliteit, geur
 • Praktijkcases: hoe nu en hoe onder de Omgevingswet

Gezondheid als nieuw element
Fred Woudenberg, GGD Amsterdam
 • Welke plaats heeft gezondheid in de Omgevingswet?
 • Welke afwegingsruimte voor gezondheid krijgen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen?
 • Hoe kun je gezondheid opnemen in de instrumenten van de Omgevingswet?
 • Welke partijen kunnen een bijdrage leveren?
 • Welke ruimtelijke maatregelen leveren gezondheidswinst op?
 • Hoe kun je ruimtelijke maatregelen die gezondheidswinst opleveren borgen in de instrumenten?
 • Welke ervaringen zijn er landelijk opgedaan met gezondheid in Omgevingsplannen?
 • Wat zijn best practices?

Dag 2: Milieuthema’s

Luchtkwaliteit Berend Hoekstra
 • Waar zijn regels luchtkwaliteit te vinden in de Omgevingswet
 • Luchtkwaliteit en Besluit kwaliteit leefomgeving / instructieregels
 • Luchtkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving
 • Omgevingswaarden luchtkwaliteit
 • Aandachtsgebieden
 • Niet in betekenende mate
 • Beoordelingsregels milieubelastende activiteiten geur
 • Programma’s bij dreigende overschrijding en monitoring
 • Toetsen aan omgevingswaarden en beoordelingsregels omgevingsvergunningen


Geurhinder Berend Hoekstra 

 • Waar zijn geurregels te vinden in de Omgevingswet
 • Geur en Besluit kwaliteit leefomgeving / instructieregels
 • Geur en Besluit activiteiten leefomgeving
 • Geurgevoelige gebouwen en locaties
 • Aanvaardbaar geurniveau
 • Samenhang instrumenten
 • Specifieke regels voor immissies en afstanden
 • Bebouwingscontour geur
 • Gebiedsgericht geurbeleid en doorwerking in ruimtelijke plannen


Bodem
Gert Dekker

 • Kwaliteit bodem speelt rol bij evenwichtige toedeling van functies aan locaties
 • Zorgplicht
 • Aanvullingswet Bodem
 • Gebiedsgerichte afweging
 • Bodemonderzoek
 • Bodem in het omgevingsplan

Water - Marieke Prins
 • Watertoets onder de Omgevingswet
 • Relatie waterschapsverordening en omgevingsplan
 • Omgevingsplanactiviteit in relatie tot water
 • Omgevingsvergunning voor wateractiviteit
 • Lozingsregels Besluit activiteiten leefomgeving en waterschapsverordening
 • Afbakening projectbesluit en omgevingsvergunning wateractiviteit  

Dag 3: Vervolg Milieuthema’s en erfgoed


Geluid en trillingen
Chris Weevers
 • Huidige regels geluid in Wm, Activiteitenbesluit en Wet geluidhinder
 • Nieuwe regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Instructieregels met betrekking tot geluid in Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Begrip geluidgevoelig in het Bkl
 • Standaardwaarden in Bkl
 • Geluidregels opnemen in omgevingsplan: lokaal maatwerk
 • Toetsing geluidniveaus
 • Geluidproductieplafonds
 • Zonering industrieterreinen
 • Specifieke regels trillingen

Externe veiligheidHenri Hiltjesdam
 • Instructieregels omgevingsplan: hoofdstuk 5 Bkl en beoordelingsregels in hoofdstuk 8
 • Beperken van de kans dat mensen overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen
 • Kernelementen:
 • Plaatsgebonden risico (afstanden)
 • Groepsrisico (aandachtsgebieden
 • Beleidsvernieuwing groepsrisico: reële scenario’s, reële handelingsperspectieven: werken met aandachtsgebieden rond risicobronnen
 • Nieuwe categorie zeer kwetsbare bouwwerken
 • 3 typen aandachtsgebieden: brandaandachtsgebied, explosieaandachtsgebied, gifwolkaandachtsgebied
 • Aandachtsgebieden zijn kleiner dan het invloedsgebied onder de huidige regelgeving
 • Aandachtsgebieden volgens afstanden in bijlage VII Bkl of berekenen
 • Aanwijzing als brandvoorschriftengebied en explosievoorschriftengebied (extra bouweisen Bbl)
 • Gemeente moet in kader omgevingsplan nadenken om brand, ramp of crisis te voorkomen, te beperken en te bestrijden

Natuur
Fleur Onrust
 • Wet natuurbescherming en Europese richtlijnen
 • Soortenbescherming
 • Gebiedsbescherming en PAS
 • Invulling in Aanvullingswet natuurbescherming
 • Doorwerking in omgevingsplan

Erfgoed en monumenten –

 • Wat verandert er ten opzichte van de situatie van voor 2016
 • Cultuurhistorie in de Omgevingsvisie
 • Afbakening Erfgoedwet en Omgevingswet
 • Het integrale werken: samenwerking tussen ruimtelijke ordening en de erfgoedsector
 • Bescherming van cultuurlandschappen, beschermde gezichten en landschapsstructuren in de Omgevingswet
 • Omgang met beschermde monumenten onder de Omgevingswet en mogelijkheden voor herbestemming en behoud
 • Invulling erfgoed en monumenten in Omgevingsvisie en Omgevingsplan
 • Archeologie: wat en hoe te regelen in het omgevingsplan?

Docenten

Juliette Barrois
Adviseur milieu en ruimte bij Rho adviseurs
 
Juliette is adviseur milieu en ruimte en coördinator MER bij Rho adviseurs voor leefruimte. Zij adviseert veel over bestemmingplannen met een zware milieucomponent. Juliette is mede-opsteller van de Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan. Zij is betrokken bij de Handreiking bouwstenen omgevingsplan voor veiligheid (vanuit de noordelijke veiligheidsregio’s) en werkt mee aan verschillende CHW-plannen.
 
Fred Woudenberg
Hoofd van de afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam
 
Fred is al jarenlang bezig de gezondheid via de gebouwde omgeving te bevorderen, zowel in Amsterdam en omgeving als landelijk. Hij is lid van de Gezondheidsraad en o.a. voorzitter van de commissie die in juli 2017 het advies ‘meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid’ uitgebracht. Hij is ook lid van de commissie voor de milieu-effect-rapportage en heeft verschillende pilotprojecten voor de Omgevingswet van dichtbij meegemaakt.
 
 
Berend Hoekstra
Senior consultant, TAUW
 
Berend heeft ruim 20 jaar ervaring met advisering over luchtverontreiniging, luchtkwaliteit, geur en (stikstof)depositie voor industrie en overheid. Hij is zowel inhoudelijk deskundig (technoloog) als ervaren met het recht (jurist). Hij is van de meest ervaren deskundigen op het gebied van luchtkwaliteit, geur en stikstof in Nederland.
 
Chris Weevers
Senior adviseur milieu en ruimtelijke ordening bij LBP|SIGHT.
 
Chris zijn expertise is met name geluid, een vakgebied waar hij al 20 jaar in bezig is en waarvan hij alle ins en outs kent. Hij adviseert overheden, waaronder het ministerie, voor wie hij meeschrijft aan het onderdeel geluid in de uitvoeringsbesluiten van de Omgevingswet . Daarnaast is Chris betrokken bij de ontwikkeling van de digitale ondersteuning van de uitvoering van de geluidregels.
 
Docentprofiel met cartaID 2926 niet gevonden.
Fleur Onrust
Advocaat, partner en een van de oprichters van ENVIR Advocaten
 
Fleur is gespecialiseerd in het omgevingsrecht waarbinnen zij zich met name richt op soortenbescherming onder de Wet Natuurbescherming (voorheen de Flora- en faunawet), de Wabo en het ruimtelijk bestuursrecht. Fleur houdt zich verder bezig met het algemeen bestuursrecht, in het bijzonder met het subsidierecht, handhavingskwesties en het bestuursprocesrecht. Daarnaast is zij als advocaat actief in de (publieke) zorgsector, onderwijssector en culturele sector als het gaat om vragen en procedures over subsidies, vergunningen of andere vormen van overheidsregulering.
 
Arne Alphenaar
Senior adviseur ondergrond en RO, TTE (The Three Engineers)
 
Arne heeft zeer ruime ervaring als senior-adviseur en projectleider op het gebied van bodemsanering en grondwaterkwaliteit. Deze expertise wordt in toenemende mate ingezet bij projecten die de onder- en bovengrond integraal benaderen (beleidsstudies, herinrichtingsplannen, visies op de ondergrond, WKO studies en masterplannen etc.) Gespecialiseerd in communicatie en kennisoverdracht, onder andere in de vorm van interviews, workshops, ateliersessie en specifieke publicaties..​
 
 
Wim Drost
Adviseur milieu en ruimte, Gemeente Den Haag

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.  Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 18 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1818

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 1.495,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw maar incl. koffie/thee/water en lunch
aanmelden

Referenties
Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.