3-daagse cursus

€ 1.495,-

Omgevingsplan (milieu)thema’s

3, 10, 17 juni 2021

Utrecht
geluid, geur, luchtkwaliteit, bodem, water, externe veiligheid en natuur
 • Milieu in het omgevingsplan
 • 1 dag algemeen, 2 dagen thema’s
 • Overzicht en inzicht in thema’s: hoe werken die onder de Omgevingswet?
 • Alle hoofdlijnen zelf leren kennen
 • Tijdig je thema’s en belangen meenemen in het omgevingsplan
 • Volwaardig meedraaien bij bestuurlijke afwegingsruimte

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

Met de Omgevingswet in aankomst zijn veel gemeenten bezig met hun nieuwe omgevingsplan. Dit wordt het direct juridisch bindende instrument voor de fysieke leefomgeving. Alle regelingen die nu betrekking hebben op de fysieke leefomgeving moeten worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Alle beleidsterreinen die hierop betrekking hebben, omgevingsrelevant zijn, komen dus hierin samen.

Medewerkers die werken aan het nieuwe omgevingsplan krijgen bij de voorbereiding hiervan te maken met een veelheid aan thema’s: van milieu tot gezondheid tot natuur tot geluid, etc. Hoe gaat dit nu geregeld worden onder de Omgevingswet?

Je kunt niet overal specialist op worden, wel is het van groot belang om de relevante thema’s:
 • tijdig te herkennen
 • te weten wat er speelt
 • wat de pijnpunten zijn en
 • daarvoor de juiste informatie te verzamelen, op de juiste wijze en vooral: op het juiste moment.
Dit betekent dus vooral overzicht en inzicht per thema.

Door de vorming van de omgevingsdiensten zijn de milieumedewerkers vaak fysiek ook op afstand komen te zitten, waardoor het handig is ook zelf de hoofdlijnen van de hoofdthema’s te kennen.

Inhoud en resultaat

Deze cursus zoomt in op de inbreng van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen in het ruimtelijke planproces bij het maken van het omgevingsplan:
 • inhoudelijke kennis bieden over de thema’s in de (milieu)regelgeving en waar die raken aan de ruimtelijke ordening en hun werking onder de Omgevingswet: wat is relevant en wat niet?
 • inzicht geven in het insteekmoment: op welk moment moet dit thema in het planproces ingebracht worden en met welke diepgang?
 • inzicht geven hoe je de onderzoeken verwerkt in je ruimtelijke onderbouwing en plantoelichting.
Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:
 • de thema’s volgens de nieuwe regels van de Omgevingswet verwerken in het omgevingsplan
 • niet louter belemmeringen opwerpen, maar vooral oplossingsgericht (mee)denken in de geest van de Omgevingswet
 • volwaardig meedraaien bij het vaststellen van de bestuurlijke afwegingsruimte

Opzet cursus
De cursus is opgebouwd uit twee blokken:

1. Algemeen kader: hoe wordt milieu en andere thema’s meegenomen in het omgevingsplan (dag 1)

2. Uitwerking van de 8 belangrijkste thema’s, met name vanuit milieu, maar ook natuur, water en erfgoed (dag 2 en 3). Per thema wordt u in 1,5 uur bijgepraat over de te verwachten wijzigingen en hoe je daar nu al op kunt anticiperen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs, projectleiders en juristen die nu betrokken zijn bij bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen van omgevingsvergunningen en nu omgevingsplannen gaan opstellen en daarbij te maken krijgen met thema’s buiten de ruimtelijke ordening. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, maar ook bij omgevingsdiensten, provincies, adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatenbureaus.

Programma

Dag 1: Milieu in het omgevingsplan – algemeen kader

- Wim Drost

Korte introductie Omgevingswet
 • Doelstellingen Omgevingswet?
 • Inhoud en structuur wet
 • Instrumenten
 • 4 uitvoerings-AMvB’s

Omgevingswaarden en instructieregels
 • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven
 • Voorbeelden: luchtkwaliteit, geluid, geur, water, etc.
 • Reikwijdte en typen
 • Omgevingswaarden gemeente in omgevingsplan
 • Omgevingswaarden provincie in omgevingsverordening
 • Werking instructieregels
 • Doorwerking en gevolgen

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 • Opbouw Bal
 • Veranderingen Bal ten opzichte van het Activiteitenbesluit en de -regeling
 • Zorgplicht
 • Vergunningplicht
 • Mogelijkheden tot afwijken

Omgevingsplan

 • Het huidige bestemmingsplan wordt vervangen door een omgevingsplan:  welke gevolgen heeft dit voor de milieuaspecten?
 • Flexibel: zonering, afstanden, kavels, emissiepunten
 • Bruidsschat
 • Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Rekening houden met omgevingswaarden en instructieregels
 • Zelf als gemeente omgevingswaarden opnemen in omgevingsplan
 • Mengpaneel milieu
 • Vrije regelruimte gemeenten
 • Regulering van bedrijfsactiviteiten in het omgevingsplan
 • Bedrijfsactiviteiten en het Omgevingsplan
 • Beschermen van de gezondheid en van het milieu in het omgevingsplan
 • Kwaliteit van de buitenlucht, geluid, trilling, bodemkwaliteit, geur
 • Praktijkcases: hoe nu en hoe onder de Omgevingswet

Gezondheid als nieuw element
Fred Woudenberg, GGD Amsterdam
 • Welke plaats heeft gezondheid in de Omgevingswet?
 • Welke afwegingsruimte voor gezondheid krijgen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen?
 • Hoe kun je gezondheid opnemen in de instrumenten van de Omgevingswet?
 • Welke partijen kunnen een bijdrage leveren?
 • Welke ruimtelijke maatregelen leveren gezondheidswinst op?
 • Hoe kun je ruimtelijke maatregelen die gezondheidswinst opleveren borgen in de instrumenten?
 • Welke ervaringen zijn er landelijk opgedaan met gezondheid in Omgevingsplannen?
 • Wat zijn best practices?

Dag 2: Milieuthema’s

Luchtkwaliteit Berend Hoekstra
 • Waar zijn regels luchtkwaliteit te vinden in de Omgevingswet
 • Luchtkwaliteit en Besluit kwaliteit leefomgeving / instructieregels
 • Luchtkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving
 • Omgevingswaarden luchtkwaliteit
 • Aandachtsgebieden
 • Niet in betekenende mate
 • Beoordelingsregels milieubelastende activiteiten geur
 • Programma’s bij dreigende overschrijding en monitoring
 • Toetsen aan omgevingswaarden en beoordelingsregels omgevingsvergunningen


Geurhinder Berend Hoekstra 

 • Waar zijn geurregels te vinden in de Omgevingswet
 • Geur en Besluit kwaliteit leefomgeving / instructieregels
 • Geur en Besluit activiteiten leefomgeving
 • Geurgevoelige gebouwen en locaties
 • Aanvaardbaar geurniveau
 • Samenhang instrumenten
 • Specifieke regels voor immissies en afstanden
 • Bebouwingscontour geur
 • Gebiedsgericht geurbeleid en doorwerking in ruimtelijke plannen


Bodem — Marieke Prins

 • Kwaliteit bodem speelt rol bij evenwichtige toedeling van functies aan locaties
 • Zorgplicht
 • Aanvullingswet Bodem
 • Gebiedsgerichte afweging
 • Bodemonderzoek
 • Bodem in het omgevingsplan

Water - Gert Dekker
 • Watertoets onder de Omgevingswet
 • Relatie waterschapsverordening en omgevingsplan
 • Omgevingsplanactiviteit in relatie tot water
 • Omgevingsvergunning voor wateractiviteit
 • Lozingsregels Besluit activiteiten leefomgeving en waterschapsverordening
 • Afbakening projectbesluit en omgevingsvergunning wateractiviteit  

Dag 3: Vervolg Milieuthema’s en erfgoed


Geluid en trillingen
Chris Weevers
 • Huidige regels geluid in Wm, Activiteitenbesluit en Wet geluidhinder
 • Nieuwe regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Instructieregels met betrekking tot geluid in Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Begrip geluidgevoelig in het Bkl
 • Standaardwaarden in Bkl
 • Geluidregels opnemen in omgevingsplan: lokaal maatwerk
 • Toetsing geluidniveaus
 • Geluidproductieplafonds
 • Zonering industrieterreinen
 • Specifieke regels trillingen

Externe veiligheidHenri Hiltjesdam
 • Instructieregels omgevingsplan: hoofdstuk 5 Bkl en beoordelingsregels in hoofdstuk 8
 • Beperken van de kans dat mensen overlijden als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen
 • Kernelementen:
 • Plaatsgebonden risico (afstanden)
 • Groepsrisico (aandachtsgebieden
 • Beleidsvernieuwing groepsrisico: reële scenario’s, reële handelingsperspectieven: werken met aandachtsgebieden rond risicobronnen
 • Nieuwe categorie zeer kwetsbare bouwwerken
 • 3 typen aandachtsgebieden: brandaandachtsgebied, explosieaandachtsgebied, gifwolkaandachtsgebied
 • Aandachtsgebieden zijn kleiner dan het invloedsgebied onder de huidige regelgeving
 • Aandachtsgebieden volgens afstanden in bijlage VII Bkl of berekenen
 • Aanwijzing als brandvoorschriftengebied en explosievoorschriftengebied (extra bouweisen Bbl)
 • Gemeente moet in kader omgevingsplan nadenken om brand, ramp of crisis te voorkomen, te beperken en te bestrijden

Natuur
Fleur Onrust
 • Wet natuurbescherming en Europese richtlijnen
 • Soortenbescherming
 • Gebiedsbescherming en PAS
 • Invulling in Aanvullingswet natuurbescherming
 • Doorwerking in omgevingsplan

Docenten

Fred Woudenberg
Hoofd van de afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam
 
Fred is al jarenlang bezig de gezondheid via de gebouwde omgeving te bevorderen, zowel in Amsterdam en omgeving als landelijk. Hij is lid van de Gezondheidsraad en o.a. voorzitter van de commissie die in juli 2017 het advies ‘meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid’ uitgebracht. Hij is ook lid van de commissie voor de milieu-effect-rapportage en heeft verschillende pilotprojecten voor de Omgevingswet van dichtbij meegemaakt.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Berend Hoekstra
Senior consultant, TAUW
 
Berend is senior consultant luchtkwaliteit en depositie bij Tauw bv met ruim 25 jaar ervaring. Berend is inhoudelijk deskundig (technoloog) en heeft ervaring met het recht (jurist). Zeer ruime praktijkervaring met de onderbouwing van plannen en projecten. Al vele jaren betrokken bij de ontwikkelingen, onderzoeken en evaluaties van PAS en AERIUS in opdracht van de Rijksoverheid, RIVM en BIJ12.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Chris Weevers
Senior adviseur milieu en ruimtelijke ordening bij LBP|SIGHT.
 
Chris zijn expertise is met name geluid, een vakgebied waar hij al 20 jaar in bezig is en waarvan hij alle ins en outs kent. Hij adviseert overheden, waaronder het ministerie, voor wie hij meeschrijft aan het onderdeel geluid in de uitvoeringsbesluiten van de Omgevingswet . Daarnaast is Chris betrokken bij de ontwikkeling van de digitale ondersteuning van de uitvoering van de geluidregels.
 
Bekijk om Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Henry Hiltjesdam
Specialist externe veiligheid bij Omgevingsdienst Regio Nijmegen en eigenaar van UMEO Milieuadvies
 
Wim Drost
Adviseur leefomgeving bij Rho adviseurs voor leefruimte
 
Wim ondersteunt, als adviseur leefomgeving, bestuursorganen bij het opstellen van omgevingsvisies, omgevingsplannen, projectbesluiten en omgevingsvergunningen. Hij ondersteunt initiatiefnemers bij het inpassen van hun activiteiten binnen de regels die daaraan in het kader van de Omgevingswet zijn gesteld of gaan worden gesteld.
 
Marieke Prins
Senior adviseur bij Ambient
 
Vanuit Ambient ondersteunt Marieke overheden op het gebied van bodem en (grond) water. Marieke is vanuit Ambient werkzaam bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van BZK waar ze bodem en waterexpertise inbrengt in het ontwikkelen van de Omgevingswet. Daarvoor heeft ze ruim vier jaar vanuit Rijkswaterstaat het ministerie van IenW ondersteunt om te komen tot de Aanvullingswet- en Besluit bodem. Hierbij was ze verantwoordelijk voor grondwaterkwaliteit. Marieke wordt in het werkveld gezien als éen van de koplopers die goed zicht heeft op hoe grondwaterkwaliteit in de Omgevingswet zit en wat dit betekent voor de publieke sector.
Gert Dekker
Mede-eigenaar en adviseur bij Ambient
 
Gert werkt zowel op landelijk niveau voor ministeries en koepelorganisaties als in regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen. Daarnaast is Gert betrokken bij verschillende rekenkameronderzoeken en is lid van diversie werkgroepen van de Commissie voor Milieueffectrapportages (MER).
 
Niels Jeurink
senior specialist ecologie bij Tauw BV
 
Niels Jeurink is senior specialist ecologie bij Tauw BV met ruim 25 jaar ervaring. Hij adviseert zowel overheden als bedrijven over de bescherming van natuur en begeleidt klanten bij de gevolgen daarvan voor plannen of projecten. Veel voorkomende werkzaamheden hebben te maken met stikstofdepositie, vergunningverlening, bezwaar- en beroepsprocedures en het ecologische onderzoek dat daarbij nodig is. Sinds 2018 maakt hij deel uit van de redactie van het tijdschrift Natuurbeschermingsrecht (NBR). Daarnaast is hij gemeenteraadslid in de gemeente Kampen.
Juliette Barrois
Adviseur milieu en ruimte bij Rho adviseurs
 
Juliette is adviseur milieu en ruimte en coördinator MER bij Rho adviseurs voor leefruimte. Zij adviseert veel over bestemmingplannen met een zware milieucomponent. Juliette is mede-opsteller van de Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan. Zij is betrokken bij de Handreiking bouwstenen omgevingsplan voor veiligheid (vanuit de noordelijke veiligheidsregio’s) en werkt mee aan verschillende CHW-plannen.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 18 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1818

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 3, 10, 17 juni 2021
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.495,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl