3-daagse cursus

€ 1.695,-

Omgevingsplan milieuthema’s


Geluid, geur, luchtkwaliteit, bodem, water, externe veiligheid en natuur
 • Milieu in het omgevingsplan
 • 1 dag algemeen, 2 dagen thema’s
 • Overzicht en inzicht in thema’s: hoe werken die onder de Omgevingswet?
 • Alle hoofdlijnen zelf leren kennen
 • Tijdig je thema’s en belangen meenemen in het omgevingsplan
 • Volwaardig meedraaien bij bestuurlijke afwegingsruimte

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn veel gemeenten bezig met hun omgevingsplan
Medewerkers die werken aan het omgevingsplan krijgen bij de voorbereiding hiervan te maken met een veelheid aan thema’s: van milieu tot gezondheid tot natuur tot geluid, etc. Hoe gaat dit nu geregeld worden onder de Omgevingswet?

Dit wordt een van de grootste veranderingen als gevolg van de Omgevingswet: hoe ga je als gemeente invulling geven aan de milieuregels in het omgevingsplan?


Je kunt niet overal specialist op worden, wel is het van groot belang om te weten wat er verandert bij de relevante milieuthema’s en welke mogelijkheden je als gemeente hebt. 

Dit betekent dus vooral overzicht en inzicht per thema.

Door de vorming van de omgevingsdiensten zijn de milieumedewerkers vaak fysiek ook op afstand komen te zitten, waardoor het handig is als gemeente ook zelf de hoofdlijnen van de milieuthema’s te kennen.

Inhoud en resultaat

Deze cursus zoomt in op de inbreng van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen in het ruimtelijke planproces bij het maken van het omgevingsplan:

 • inhoudelijke kennis bieden over de thema’s in de (milieu)regelgeving en waar die raken aan de ruimtelijke ordening en hun werking onder de Omgevingswet: wat is relevant en wat niet?
 • inzicht geven hoe je de onderzoeken verwerkt in je ruimtelijke onderbouwing en plantoelichting.

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:

 • de thema’s volgens de nieuwe regels van de Omgevingswet verwerken in het omgevingsplan
 • niet louter belemmeringen opwerpen, maar vooral oplossingsgericht (mee)denken in de geest van de Omgevingswet
 • volwaardig meedraaien bij het vaststellen van de bestuurlijke afwegingsruimte


Opzet cursus
De cursus is opgebouwd uit twee blokken:

1. Algemeen kader: hoe wordt milieu en andere thema’s meegenomen in het omgevingsplan (dag 1)

2. Uitwerking van de 8 belangrijkste thema’s, met name vanuit milieu, maar ook natuur en water (dag 2 en 3). Per thema wordt u in 1,5 uur bijgepraat over de te verwachten wijzigingen en hoe je daar nu al op kunt anticiperen.

Doelgroep

Beleidsmedewerkers, adviseurs, projectleiders en juristen die nu betrokken zijn bij bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen van omgevingsvergunningen en nu omgevingsplannen gaan opstellen en daarbij te maken krijgen met thema’s buiten de ruimtelijke ordening. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, maar ook bij omgevingsdiensten, provincies, adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatenbureaus.

 

Programma


Dag 1: Milieu in het omgevingsplan – algemeen kader

Korte introductie Omgevingswet - Lukas Baars

 • Doelstellingen Omgevingswet
 • Inhoud en structuur wet
 • Instrumenten: rol van het omgevingsplan

Omgevingswet: ruimte en milieu integreren

 • Systeemwijziging:
  • Van Activiteitenbesluit naar Besluit activiteiten leefomgeving
  • Instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving voor het omgevingsplan
  • De mogelijkheid voor gemeenten om zelf regels te stellen, of niet
 • De relatie met de bruidsschat
 • De afbakening van milieubelastende activiteiten

Omgevingsplan

 • (On)mogelijkheid van omgevingswaarden in het omgevingsplan
 • Instructieregels Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Rekening houden met omgevingswaarden en instructieregels
 • Vrije regelruimte gemeenten
 • Mengpaneel milieu
 • VNG casco

Systematiek milieuzonering nieuwe stijl

 • Nieuw principe bij toedeling bedrijfsmatige activiteiten
 • Bij functiescheiding én functiemenging
 • Verschillen met bedrijven en milieuzonering
 • Onderzoek, melding, vergunning
 • Wat doe je met cumulatie?

Gezondheid als nieuw elementFred Woudenberg, GGD Amsterdam

 • Welke plaats heeft gezondheid in de Omgevingswet?
 • Welke afwegingsruimte voor gezondheid krijgen Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen?
 • Hoe kun je gezondheid opnemen in de instrumenten van de Omgevingswet?
 • Welke partijen kunnen een bijdrage leveren?
 • Welke ruimtelijke maatregelen leveren gezondheidswinst op?
 • Hoe kun je ruimtelijke maatregelen die gezondheidswinst opleveren borgen in de instrumenten?
 • Welke ervaringen zijn er landelijk opgedaan met gezondheid in Omgevingsplannen?
 • Wat zijn best practices?

Dag 2: Milieuthema’s

Luchtkwaliteit Berend Hoekstra
 • Waar zijn regels luchtkwaliteit te vinden in de Omgevingswet
 • Luchtkwaliteit en Besluit kwaliteit leefomgeving / instructieregels
 • Luchtkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving
 • Omgevingswaarden luchtkwaliteit
 • Aandachtsgebieden
 • Niet in betekenende mate
 • Beoordelingsregels milieubelastende activiteiten geur
 • Programma’s bij dreigende overschrijding en monitoring
 • Toetsen aan omgevingswaarden en beoordelingsregels omgevingsvergunningen 


Geurhinder
Berend Hoekstra 

 • Waar zijn geurregels te vinden in de Omgevingswet
 • Geur en Besluit kwaliteit leefomgeving / instructieregels
 • Geur en Besluit activiteiten leefomgeving
 • Geurgevoelige gebouwen en locaties
 • Aanvaardbaar geurniveau
 • Samenhang instrumenten
 • Specifieke regels voor immissies en afstanden
 • Bebouwingscontour geur
 • Gebiedsgericht geurbeleid en doorwerking in ruimtelijke plannen


Bodem —
Marieke Prins

 • Kwaliteit bodem speelt rol bij evenwichtige toedeling van functies aan locaties
 • Zorgplicht
 • Aanvullingswet Bodem
 • Gebiedsgerichte afweging
 • Bodemonderzoek
 • Bodem in het omgevingsplan

Water -
Gert Dekker
 • Watertaken en verantwoordelijkheden 
 • Relatie waterschapsverordening en omgevingsplan 
 • Watertoets onder de Omgevingswet
 • Klimaatadaptie en klimaatadaptief bouwen en inrichten
 • Lozingen in de riolering, op of in de bodem en in het oppervlaktewater
 • Lozingsregels in de bruidsschat Omgevingswet 

Dag 3: Vervolg Milieuthema’s


Geluid en trillingen
Chris Weevers
 • Huidige regels geluid in Wm, Activiteitenbesluit en Wet geluidhinder
 • Nieuwe regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 • Instructieregels met betrekking tot geluid in Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Begrip geluidgevoelig in het Bkl
 • Standaardwaarden in Bkl
 • Geluidregels opnemen in omgevingsplan: lokaal maatwerk
 • Toetsing geluidniveaus
 • Geluidproductieplafonds
 • Zonering industrieterreinen
 • Specifieke regels trillingen

Externe veiligheidHenry Hiltjesdam
 • Milieubelastende activiteit (MBA)
 • Plaatsgebonden risico (afstanden)
 • Risicogebieden
 • Overige veiligheidsfstanden
 • Aandachtsgebieden
 • Aandachtsgebieden en groepsrisico
 • Te beschermen objecten
 • Verankering externe veiligheid in het omgevingsplan 

Natuur
Niels Jeurink
 • Wet natuurbescherming en Europese richtlijnen
 • Soortenbescherming
 • Gebiedsbescherming en PAS
 • Invulling in Aanvullingswet natuurbescherming
 • Doorwerking in omgevingsplan

Docenten

Fred Woudenberg
Hoofd van de afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam
Fred is al jarenlang bezig de gezondheid via de gebouwde omgeving te bevorderen, zowel in Amsterdam en omgeving als landelijk. Hij is lid van de Gezondheidsraad en o.a. voorzitter van de commissie die in juli 2017 het advies ‘meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid’ uitgebracht. Hij is ook lid van de commissie voor de milieu-effect-rapportage en heeft verschillende pilotprojecten voor de Omgevingswet van dichtbij meegemaakt.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Berend Hoekstra
Senior consultant, TAUW
 
Berend is senior consultant luchtkwaliteit en depositie bij Tauw bv met ruim 25 jaar ervaring. Berend is inhoudelijk deskundig (technoloog) en heeft ervaring met het recht (jurist). Zeer ruime praktijkervaring met de onderbouwing van plannen en projecten. Al vele jaren betrokken bij de ontwikkelingen, onderzoeken en evaluaties van PAS en AERIUS in opdracht van de Rijksoverheid, RIVM en BIJ12.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Chris Weevers
Senior adviseur milieu en ruimtelijke ordening bij LBP|SIGHT.
 
Chris zijn expertise is met name geluid, een vakgebied waar hij al 20 jaar in bezig is en waarvan hij alle ins en outs kent. Hij adviseert overheden, waaronder het ministerie, voor wie hij meeschrijft aan het onderdeel geluid in de uitvoeringsbesluiten van de Omgevingswet . Daarnaast is Chris betrokken bij de ontwikkeling van de digitale ondersteuning van de uitvoering van de geluidregels.
 
Bekijk om Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Henry Hiltjesdam
Specialist externe veiligheid bij de Omgevingsdienst Flevoland& Gooi en Vechtstreek. Tevens eigenaar van UMEO milieuadvies
Henry is al meer dan 20 jaar werkzaam in het vakgebied externe veiligheid. Hij adviseert bedrijven en ondersteunt overheden bij complexe aanvragen op het gebied van milieu en ruimtelijk ordening. Kennis en ervaring zijn sleutelwoorden. De naam UMEO milieuadvies weerspiegelt dat. UMEO is het acroniem voor Usus Magister Est Optimus: ervaring is de beste leermeester. Door zijn brede en actieve netwerk weet Henry wat er speelt op zijn vakgebied. Kennis en ervaring die hij graag wil delen vanuit de gedachte ‘weten is goed, delen is beter’.
Marieke Prins
Senior adviseur bij Ambient
Vanuit Ambient ondersteunt Marieke overheden op het gebied van bodem en (grond) water, waarbij de laatste jaren vooral in het teken staan van de komst van de Omgevingswet. Van 2016-2019 heeft ze vanuit Rijkswaterstaat het ministerie van I en W ondersteunt om te komen tot de Aanvullingswet- en Besluit bodem met een focus op grondwaterkwaliteit. In 2019-2020 heeft ze vanuit Ambient bodem- en waterexpertise ingebracht bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van BZK om de Omgevingswet verder door te ontwikkelen. Zij is hierdoor goed op de hoogte van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.
Gert Dekker
Mede-eigenaar en adviseur bij Ambient
 
Gert werkt zowel op landelijk niveau voor ministeries en koepelorganisaties als in regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen. Daarnaast is Gert betrokken bij verschillende rekenkameronderzoeken en is lid van diversie werkgroepen van de Commissie voor Milieueffectrapportages (MER).
 
Niels Jeurink
senior specialist ecologie bij Tauw BV
Niels Jeurink is senior specialist ecologie bij Tauw BV met ruim 25 jaar ervaring. Hij adviseert zowel overheden als bedrijven over de bescherming van natuur en begeleidt klanten bij de gevolgen daarvan voor plannen of projecten. Veel voorkomende werkzaamheden hebben te maken met stikstofdepositie, vergunningverlening, bezwaar- en beroepsprocedures en het ecologische onderzoek dat daarbij nodig is. Sinds 2018 maakt hij deel uit van de redactie van het tijdschrift Natuurbeschermingsrecht (NBR). Daarnaast is hij gemeenteraadslid in de gemeente Kampen.
Mr. Lukas Baars
Senior adviseur fysieke leefomgeving
 
Lukas is senior adviseur fysieke leefomgeving en partner bij KokxDeVoogd. Eerder werkte hij als advocaat en adviseur bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over stikstof/Wet natuurbescherming, maar ook de Omgevingswet.
 

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.


Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 18 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1818

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 1.695,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw 
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee

Aanmelden

Referenties
Goed inzicht verkregen in wat de gevolgen zijn van de omgevingswet op de milieuthema's.

Veel nuttige informatie, goed toegesneden op de doelgroep. Cursus gegeven door specialisten op het onderwerp.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

geen gegevens

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103