4-daagse

€ 1.795,-

Omgevingswet 4-daags

2, 4, 9, 11 november 2021
7, 16, 21, 23 december 2021

Online
Utrecht
 • In 4 dagen een compleet overzicht
 • De belangrijkste onderwerpen van de Omgevingswet op een rij
 • Meer dan een gewone cursus: grondiger inzicht krijgen
 • Met korting nog verder uit te breiden
 • In november bieden wij de cursus online aan, en een hybride uitvoering staat gepland in december.

Berghauser Pont Academy verzorgt deze cursus fysiek op een coronaproof locatie.

Aanleiding

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet waarin 26 wetten met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en milieu moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. In 2022 is het al zover, dus nog maar even!

Nu zijn er vele middagen en cursusdagen over de Omgevingswet (zie hier ook ons eigen cursuspakket), waarbij u steeds weer wat nieuws leert over de nieuwe wet.

Velen hebben echter behoefte aan nog meer verdieping. De wet moet in uw vezels gaan zitten. Met deze uitgebreide opleiding van 4 dagen krijgt u een meer dan grondig inzicht in de nieuwe Omgevingswet.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze opleiding heeft u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de wet en de uitwerking in de praktijk. U leert de wet en haar systematiek op grondige wijze kennen. De opleiding bestaat uit 4 dagen:
 1. Systeem en begrippen Omgevingswet
 2. Omgevingsplan en Omgevingsvisie
 3. Omgevingsvergunning en procedures  
 4. Milieu in de Omgevingswet

Elke dag is een cursus op zich, maar nu is alles met elkaar verbonden. Hieronder vindt u het uitgebreide programma per dag.


Uitbouw met extra dagen/cursussen

Naast deze algemene 4-daagse opleiding kunt u aanvullend met korting van € 100,- per cursusdag, kiezen voor specifieke onderwerpen in ons cursuspakket Omgevingswet, zie hier.


  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor een ieder die inzicht wil krijgen in het systeem van de Omgevingswet. Dit kunnen zijn juristen, beleidsmedewerkers vergunningverleners, toetsers, handhavers werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies waterschappen en rijksdiensten.

  Daarnaast is de opleiding interessant voor hen die te maken hebben met het omgevingsrecht: advocaten, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, etc.

  Programma

  Dag 1: Systeem en begrippen Omgevingswet
  Doelstellingen Omgevingswet

  • Doel en reikwijdte
  • Ontwerpprincipes
  • Paradigmawisseling
  • Begrippen
  • 4 uitvoerings-AMvB´s
  • Aanvullingswetten
  • Invoeringswet
  • Overgangsrecht

  Kerninstrumenten op hoofdlijnen

  • Omgevingsvisie
  • Decentrale regels (omgevingsplan, waterschapverordening en provinciale verordening)
  • Plannen en programma’s
  • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
  • Omgevingsvergunning
  • Projectbesluit

  Omgevingswaarden

  • Definitie
  • Ontleend aan diverse bronnen, internationaal en nationaal
  • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven
  • Subsidiariteitsbeginsel
  • Voorbeelden: luchtkwaliteit, geluid, geur, water, etc.
  • Reikwijdte
  • Drie typen
  • Omgevingswaarden gemeente in omgevingsplan
  • Omgevingswaarden provincie in omgevingsverordening
  • Doorwerking en gevolgen
  • Afwijkende en aanvullende omgevingswaarde

  Instructieregels

  • Sturing aan of beperkingen voor bestuursorganen
  • Bij AMvB of omgevingsverordening
  • Grondslag en inhoud
  • Drie basistypes
  • Provincie en waterschap
  • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven

  Dag 2: Omgevingsplan en omgevingsvisie

  Omgevingsvisie

  • Bindt vaststellende bestuursorganen
  • Integrale visie
  • Vervangt structuurvisies en diverse plannen
  • Inhoud Omgevingsvisie
  • Doorwerking

  Omgevingsplan

  • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: één per gemeente
  • Regels over activiteiten met gevolgen voor fysieke leefomgeving
  • Verruimde reikwijdte
  • Volksgezondheid
  • Instructieregels met grenzen voor het omgevingsplan
  • Nadere regels
  • Motiveringsbeginsel
  • Gebodsbepalingen
  • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
  • Uitvoerbaarheid
  • Verschuiving onderzoek
  • Procedure
  • Overgangsregime
  • Ambitie gemeente en relatie met omgevingsvisie
  • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
  • Verbrede reikwijdte: regels in het omgevingsplan
  • Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

  Invulling gebruiksruimte in omgevingsplan

  • Evenwichtig toedelen van functies aan de ruimte
  • Eigen afwegingsruimte van gemeenten
  • Mengpaneel/toolbox
  • Milieuzonering
  • Praktijkcases: geluid, geur, etc.

  Invulling grondeigendom op hoofdlijnen

  • Onteigening
  • Voorkeursrecht
  • Herverkaveling
  • Kostenverhaal
  • Schadevergoeding


  Dag 3: Omgevingsvergunning en procedures

  Omgevingsvergunning algemeen

  • Wijzigingen t.o.v. de Wabo
  • Algemene regels voor de uitoefening taken en bevoegdheden
  • Omgevingsplan als primair instrument voor verdeling van ‘gebruiksruimte’
  • Anticiperen op het nieuwe stelsel (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; afschaffing actualiseringsplicht)

  Fundamentele aspecten omgevingsvergunning en melding
  • Vergunningplichtige-, vergunningvrije- of meldingsplichtige activiteiten
  • Bevoegd gezag bij één of meerdere activiteiten
  • Advies (met instemming)
  • Aanvraag en afstemming
  • Intrekken en wijzigen
  • Overgangsrecht omgevingsvergunning

  Inhoudelijke aspecten
  • Toetsingskaders
  • Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (incl. gronden onthouden instemming)
  • Beslissing omtrent de aanvraag (verlening of weigering)
  • Vergunningvoorschriften
  • Motivering

  Procedurele aspecten en rechtsbescherming
  • Indiening en ontvangst van de aanvraag
  • Ontvankelijkheidstoets
  • Reguliere procedure (uitgangspunt; geen vergunning van rechtswege)
  • Uitgebreide procedure
  • Termijnen voor inwerkingtreding van besluiten
  • Automatisch schorsende werking van verzoek om voorlopige voorziening
  • Beroep in twee instanties voor alle omgevingsvergunningen
  • Coördinatie van procedures

  Dag 4: Milieu in de Omgevingswet

  Omgevingsvergunning milieu onder de Omgevingswet

  • Belangrijkste veranderingen t.o.v. de Wabo
  • Van inrichting naar activiteit
  • De milieubelastende activiteit
  • Systematiek: kernactiviteit, functioneel ondersteunende activiteit en uitzonderingen
  • Uitgangspunt minder vergunningen, meer algemene regels
  • Wanneer algemene regels, meldingplicht of vergunningplichtig?
  • Beoordelingsregels vergunning

   Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

  • Grondslag en reikwijdte algemene regels
  • Grondslag vergunningplicht
  • Decentraal, tenzij
  • Inhoud Bal
  • Lagenbenadering milieubelastende activiteit (hfd 2 t/m 5)
  • Typen regels en instrumenten• Specifieke zorgplicht - handhaving
  • Maatwerk: maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
  • Meldingplicht

  Milieu in het Omgevingsplan

  • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het bestemmingplan
  • Bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsplan
  • Verdeling gebruiksruimte
  • Omgevingswaarden en instructieregels
  • Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte
  • Toepassing mengpaneel
  • Bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsplan – Geluid

   Overgangsrecht (Invoeringswet Omgevingswet)

  • De bruidsschat
  • Omgevingsplanregels van rijkswege

   Praktijkcases


   Docenten

   Albert Jan Meeuwissen
   Jurist, BügelHajema Adviseurs
    
   Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet.
    
   Lees artikelen op Omgevingsweb
   Bekijk LinkedIn profiel
   mr. drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden
   Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij HBR Advocaten
    
   Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
    
   Bekijk op Omgevingsweb
   Bekijk LinkedIn profiel
   mr. Maaike Bekooy
   Advocaat
    
   Maaike is advocaat sinds 2001. Bestuursrecht is van meet af aan haar grote passie, waarbij zij zich in het bijzonder heeft toegelegd om het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu). In dat kader procedeert en adviseert zij zowel (lokale) overheden als bedrijven en particulieren over ruimtelijke besluiten en omgevingsvergunningen. Hierdoor weet Maaike te schakelen tussen de belangen van de overheid enerzijds en bedrijven en particulieren anderzijds. Van deze (ruime) ervaring maakt zij ook gebruik bij het geven van cursussen door de wet- en regelgeving vanaf verschillende kanten te bespiegelen.
    
   Bekijk op Omgevingsweb  
   Bekijk LinkedIn profiel
   Wim Tijssen
   Wim Tijssen was tot 2014 teammanager bij de afdeling Ruimte van de gemeente Tilburg waarna programmamanager Omgevingswet. Nu is hij adviseur van het programmateam van Tilburg en is hij samen met Deventer voorzitter van het dossier Omgevingswet van het G40 Stedennetwerk. Tussen zijn functies als teammanager en het programmamanager is Wim gedetacheerd geweest bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar hij een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet. Wim is als docent verbonden aan de AvOB en verzorgt opleidingen, cursussen en trainingen in de vakgebieden ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, Wabo en algemeen bestuursrecht. Wim is in het bezit van een didactische aantekening en 1e graads bevoegd docent. Wim is co-auteur van het boek ‘De Omgevingswet toegelicht’ (SDU 2016) en van ‘De Omgevingswet als veranderopgave’(SDU 2018). Hij heeft diverse artikelen over dit onderwerp op zijn naam staan, onder andere gepubliceerd in het ROmagazine en als blog op de site van de SDU.

   Materiaal

   •  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
   •  Tekstuitgave Omgevingswet
   •  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

   Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

   Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

   Studiepunten

   Studiepunten en -uren

   Voor deze cursus/opleiding kunt u 24 studie-uren rekenen.

   BP Studieuren2424

   Aanmelden

   Datum, Locatie en Prijs

   • 2, 4, 9, 11 november 2021 | 7, 16, 21, 23 december 2021
   • 09:30 - 16:45
   • Online | Utrecht
   • € 1.795,-
   • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
    •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee

   Aanmelden

   Referenties
   Veel informatie, nuttig en bruikbaar!

    Vakbekwame docenten.

   ook interessant voor u

   Incompany

   Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

   • De training is altijd maatwerk
   • U bereikt als team hetzelfde niveau
   • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
   • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
   • U bepaalt de data van de training

   Ook interessant voor u

   Vragen over de Cursus?

   Meer weten?

   Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

   Lotte Stapper
   Programmamanager, Berghauser Pont Academy
    
   U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl