4-daagse opleiding

€ 1.795,-

Omgevingswet 4-daags

3, 4, 9, 10 december 2019

Utrecht
 • In 4 dagen een compleet overzicht
 • De belangrijkste onderwerpen van de Omgevingswet op een rij
 • Meer dan een gewone cursus: grondiger inzicht krijgen
 • Met korting nog verder uit te breiden

Aanleiding

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet waarin 26 wetten met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en milieu moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. In 2021 is het al zover, dus nog maar even!

Nu zijn er vele middagen en cursusdagen over de Omgevingswet (zie hier ook ons eigen cursuspakket), waarbij u steeds weer wat nieuws leert over de nieuwe wet.

Velen hebben echter behoefte aan nog meer verdieping. De wet moet in uw vezels gaan zitten. Met deze uitgebreide opleiding van 4 dagen krijgt u een meer dan grondig inzicht in de nieuwe Omgevingswet.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze opleiding heeft u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de wet en de uitwerking in de praktijk. U leert de wet en haar systematiek op grondige wijze kennen. De opleiding bestaat uit 4 dagen:
 1. Systeem en begrippen Omgevingswet
 2. Omgevingsplan en Omgevingsvisie
 3. Omgevingsvergunning en procedures  
 4. Milieu in de Omgevingswet

Elke dag is een cursus op zich, maar nu is alles met elkaar verbonden. Hieronder vindt u het uitgebreide programma per dag.


Uitbouw met extra dagen/cursussen

Naast deze algemene 4-daagse opleiding kunt u aanvullend met korting van € 100,- per cursusdag, kiezen voor specifieke onderwerpen in ons cursuspakket Omgevingswet, zie hier.  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor een ieder die inzicht wil krijgen in het systeem van de Omgevingswet. Dit kunnen zijn juristen, beleidsmedewerkers vergunningverleners, toetsers, handhavers werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies waterschappen en rijksdiensten.

  Daarnaast is de opleiding interessant voor hen die te maken hebben met het omgevingsrecht: advocaten, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, etc.

  Programma

  Dag 1: Systeem en begrippen Omgevingswet
  Doelstellingen Omgevingswet
  • Doel en reikwijdte
  • Ontwerpprincipes
  • Paradigmawisseling
  • Begrippen
  • 4 uitvoerings-AMvB´s
  • Aanvullingswetten
  • Invoeringswet
  • Overgangsrecht

  Kerninstrumenten op hoofdlijnen

  • Omgevingsvisie
  • Decentrale regels (omgevingsplan, waterschapverordening en provinciale verordening)
  • Plannen en programma’s
  • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
  • Omgevingsvergunning
  • Projectbesluit

  Omgevingswaarden

  • Definitie
  • Ontleend aan diverse bronnen, internationaal en nationaal
  • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven
  • Subsidiariteitsbeginsel
  • Voorbeelden: luchtkwaliteit, geluid, geur, water, etc.
  • Reikwijdte
  • Drie typen
  • Omgevingswaarden gemeente in omgevingsplan
  • Omgevingswaarden provincie in omgevingsverordening
  • Doorwerking en gevolgen
  • Afwijkende en aanvullende omgevingswaarde

  Instructieregels

  • Sturing aan of beperkingen voor bestuursorganen
  • Bij AMvB of omgevingsverordening
  • Grondslag en inhoud
  • Drie basistypes
  • Provincie en waterschap
  • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven

  Dag 2: Omgevingsplan en omgevingsvisie

  Omgevingsvisie

  • Bindt vaststellende bestuursorganen
  • Integrale visie
  • Vervangt structuurvisies en diverse plannen
  • Inhoud Omgevingsvisie
  • Doorwerking

  Omgevingsplan

  • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: één per gemeente
  • Regels over activiteiten met gevolgen voor fysieke leefomgeving
  • Verruimde reikwijdte
  • Volksgezondheid
  • Instructieregels met grenzen voor het omgevingsplan
  • Nadere regels
  • Motiveringsbeginsel
  • Gebodsbepalingen
  • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
  • Uitvoerbaarheid
  • Verschuiving onderzoek
  • Procedure
  • Overgangsregime
  • Ambitie gemeente en relatie met omgevingsvisie
  • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
  • Verbrede reikwijdte: regels in het omgevingsplan
  • Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

  Invulling gebruiksruimte in omgevingsplan

  • Evenwichtig toedelen van functies aan de ruimte
  • Eigen afwegingsruimte van gemeenten
  • Mengpaneel/toolbox
  • Milieuzonering
  • Praktijkcases: geluid, geur, etc.

  Invulling grondeigendom op hoofdlijnen

  • Onteigening
  • Voorkeursrecht
  • Herverkaveling
  • Kostenverhaal
  • Schadevergoeding


  Dag 3: Omgevingsvergunning en procedures


  Omgevingsvergunning algemeen

  • Wijzigingen t.o.v. de Wabo
  • Algemene regels voor de uitoefening taken en bevoegdheden
  • Omgevingsplan als primair instrument voor verdeling van ‘gebruiksruimte’
  • Anticiperen op het nieuwe stelsel (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; afschaffing actualiseringsplicht)

  Fundamentele aspecten omgevingsvergunning en melding
  • Vergunningplichtige-, vergunningvrije- of meldingsplichtige activiteiten
  • Bevoegd gezag bij één of meerdere activiteiten
  • Advies (met instemming)
  • Aanvraag en afstemming
  • Intrekken en wijzigen
  • Overgangsrecht omgevingsvergunning

  Inhoudelijke aspecten
  • Toetsingskaders
  • Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (incl. gronden onthouden instemming)
  • Beslissing omtrent de aanvraag (verlening of weigering)
  • Vergunningvoorschriften
  • Motivering

  Procedurele aspecten en rechtsbescherming
  • Indiening en ontvangst van de aanvraag
  • Ontvankelijkheidstoets
  • Reguliere procedure (uitgangspunt; geen vergunning van rechtswege)
  • Uitgebreide procedure
  • Termijnen voor inwerkingtreding van besluiten
  • Automatisch schorsende werking van verzoek om voorlopige voorziening
  • Beroep in twee instanties voor alle omgevingsvergunningen
  • Coördinatie van procedures


  Dag 4: Milieu in de Omgevingswet  Omgevingsvergunning milieu onder de Omgevingswet

  • Belangrijkste veranderingen t.o.v. de Wabo
  • Minder vergunningen, meer algemene regels
  • Van inrichting naar activiteit
  • Wanneer vergunningplichtig?
  • Bevoegd gezag omgevingsvergunning
  • Verdeling taken en bevoegdheden
  • Toetsingskader / beoordelingsregels
  • Vervallen onlosmakelijkheid
  • Participatie en rechtsbescherming

  Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

  • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het Activiteitenbesluit
  • Systematiek
  • Hoofdstukken doorlopen
  • Zorgplicht
  • Maatwerk en gelijkwaardigheid
  • Handhaving

  Milieuthema’s doorlopen: wat verandert er in de Omgevingswet?

  • Geluid
  • Luchtkwaliteit
  • Geur: agrarisch en bedrijven
  • Bodem
  • Externe veiligheid
  • Natuur
  • Gezondheid
  • Water

  Milieu in het Omgevingsplan

  • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het bestemmingplan
  • Voorgaand aan omgevingsplan: omgevingsvisie
  • Globale opzet en doorschuiven onderzoekslasten omgevingsplan
  • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
  • Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte
  • (Milieu)gebruiksruimte (o.a. via zonering)
  • Toepassing mengpaneel
  • Verhouding omgevingsplan, omgevingsvergunning en algemene regels

  Overgangsrecht (Invoeringswet Omgevingswet)


  Praktijkcases


   Docenten

   mr.dr. Jan van den Broek
   Senior legal counsel, VNO-NCW en MKB-Nederland
    
   Jan is naast zijn werk bij VNO-NCW en MKB-Nederland voorzitter van de redactie van het tijdschrift Milieu en Recht, auteur van vele boeken, waaronder zijn proefschrift Bundeling van omgevingsrecht (2012) en de Tekst & Toelichting Omgevingswet van Berghauser Pont Publishing.
    
   Albert Jan Meeuwissen
   Jurist, Bugelhajema Adviseurs
    
   Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is  betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet. Hij is o.a. redactielid van Op dezelfde leest van Platform 31.
    
   Erica Samuels Brusse
   Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij Source.law
    
   Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
    
   mr. Maaike Bekooy
   Advocaat
    
   Maaike is advocaat sinds 2001. Bestuursrecht is van meet af aan haar grote passie, waarbij zij zich in het bijzonder heeft toegelegd om het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu). In dat kader procedeert en adviseert zij zowel (lokale) overheden als bedrijven en particulieren over ruimtelijke besluiten en omgevingsvergunningen. Hierdoor weet Maaike te schakelen tussen de belangen van de overheid enerzijds en bedrijven en particulieren anderzijds. Van deze (ruime) ervaring maakt zij ook gebruik bij het geven van cursussen door de wet- en regelgeving vanaf verschillende kanten te bespiegelen.
    

   Materiaal

   Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

   Tevens ontvangt u een gratis exemplaar van het boek: Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst.

   Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

   Studiepunten

   Studiepunten en -uren

   Voor deze cursus/opleiding kunt u 24 studie-uren rekenen.

   BP Studieuren2424

   Aanmelden

   Datum, Locatie en Prijs

   • 3, 4, 9, 10 december 2019
   • 09:30 - 16:45
   • Utrecht
   • € 1.795,-
   • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

   aanmelden

   Referenties
   Veel informatie, nuttig en bruikbaar!

    Vakbekwame docenten.

   ook interessant voor u

   Incompany

   Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

   • De training is altijd maatwerk
   • U bereikt als team hetzelfde niveau
   • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
   • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
   • U bepaalt de data van de training

   Ook interessant voor u

   Vragen over de Cursus?

   Meer weten?

   Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

   Ronald Koppers
   Ronald Koppers
   Programmamanager, Berghauser Pont Academy
    
   U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl