4-daagse cursus

€ 2.395,-

Omgevingswet 4-daags

3, 12, 19, 26 september 2024
5, 14, 21, 28 november 2024

Zwolle
Utrecht
 • In 4 dagen een compleet overzicht
 • De belangrijkste onderwerpen van de Omgevingswet op een rij
 • Meer dan een gewone cursus: grondiger inzicht krijgen
 • Met korting nog verder uit te breiden
 • De editie in september vindt plaats in Zwolle 


Inleiding 

Inmiddels is de Omgevingswet in werking getreden, de nieuwe wet waarin 26 wetten met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en milieu moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent zijn samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde is gebeurd met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. 

Nu zijn er vele cursussen over de Omgevingswet (zie hier ook ons cursuspakket), waarbij u steeds weer wat nieuws leert over de nieuwe wet.

Velen hebben echter behoefte aan nog meer verdieping. De wet moet in uw vezels gaan zitten. Met deze uitgebreide opleiding van 4 dagen krijgt u een meer dan grondig inzicht in de nieuwe Omgevingswet.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze opleiding heeft u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de wet en de uitwerking in de praktijk. U leert de wet en haar systematiek op grondige wijze kennen. De opleiding bestaat uit 4 dagen:
 • Systeem en begrippen Omgevingswet
 • Omgevingsplan en Omgevingsvisie
 • Omgevingsvergunning en procedures  
 • Milieu in de Omgevingswet

Elke dag is een cursus op zich, maar nu is alles met elkaar verbonden. Hieronder vindt u het uitgebreide programma per dag.

Uitbouw met extra dagen/cursussen

Naast deze algemene 4-daagse opleiding kunt u aanvullend met korting van € 100,- per cursusdag, kiezen voor specifieke onderwerpen in ons cursuspakket Omgevingswet, zie hier.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor een ieder die inzicht wil krijgen in het systeem van de Omgevingswet. Dit kunnen zijn juristen, beleidsmedewerkers vergunningverleners, toetsers, handhavers werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies waterschappen en rijksdiensten.

Daarnaast is de opleiding interessant voor hen die te maken hebben met het omgevingsrecht: advocaten, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, etc.

Programma

Dag 1: Systeem en begrippen Omgevingswet

Doelstellingen Omgevingswet

 • Doel en reikwijdte
 • Ontwerpprincipes
 • Paradigmawisseling
 • Begrippen
 • 4 uitvoerings-AMvB´s
 • Aanvullingswetten 
 • Overgangsrecht

Kerninstrumenten op hoofdlijnen

 • Omgevingsvisie
 • Decentrale regels (omgevingsplan, waterschapverordening en provinciale verordening)
 • Plannen en programma’s
 • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit

Omgevingswaarden

 • Definitie
 • Ontleend aan diverse bronnen, internationaal en nationaal
 • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven
 • Subsidiariteitsbeginsel
 • Voorbeelden: luchtkwaliteit, geluid, geur, water, etc.
 • Reikwijdte
 • Drie typen
 • Omgevingswaarden gemeente in omgevingsplan
 • Omgevingswaarden provincie in omgevingsverordening
 • Doorwerking en gevolgen
 • Afwijkende en aanvullende omgevingswaarde

Instructieregels

 • Sturing aan of beperkingen voor bestuursorganen
 • Bij AMvB of omgevingsverordening
 • Grondslag en inhoud
 • Drie basistypes
 • Provincie en waterschap
 • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven

Dag 2: Omgevingsplan en omgevingsvisie

Omgevingsvisie

 • Bindt vaststellende bestuursorganen
 • Integrale visie
 • Vervangt structuurvisies en diverse plannen
 • Inhoud Omgevingsvisie
 • Doorwerking

Omgevingsplan

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: één per gemeente
 • Regels over activiteiten met gevolgen voor fysieke leefomgeving
 • Verruimde reikwijdte
 • Volksgezondheid
 • Instructieregels met grenzen voor het omgevingsplan
 • Nadere regels
 • Motiveringsbeginsel
 • Gebodsbepalingen
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Uitvoerbaarheid
 • Verschuiving onderzoek
 • Procedure
 • Overgangsregime
 • Ambitie gemeente en relatie met omgevingsvisie
 • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
 • Verbrede reikwijdte: regels in het omgevingsplan
 • Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Invulling gebruiksruimte in omgevingsplan

 • Evenwichtig toedelen van functies aan de ruimte
 • Eigen afwegingsruimte van gemeenten
 • Mengpaneel/toolbox
 • Milieuzonering
 • Praktijkcases: geluid, geur, etc.

Invulling grondeigendom op hoofdlijnen

 • Onteigening
 • Voorkeursrecht
 • Herverkaveling
 • Kostenverhaal
 • Schadevergoeding


Dag 3: Omgevingsvergunning en procedures

Omgevingsvergunning algemeen

 • Wijzigingen t.o.v. de Wabo
 • Algemene regels voor de uitoefening taken en bevoegdheden
 • Omgevingsplan als primair instrument voor verdeling van ‘gebruiksruimte’
 • Anticiperen op het nieuwe stelsel (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; afschaffing actualiseringsplicht)

Fundamentele aspecten omgevingsvergunning en melding
 • Vergunningplichtige-, vergunningvrije- of meldingsplichtige activiteiten
 • Bevoegd gezag bij één of meerdere activiteiten
 • Advies (met instemming)
 • Aanvraag en afstemming
 • Intrekken en wijzigen
 • Overgangsrecht omgevingsvergunning

Inhoudelijke aspecten
 • Toetsingskaders
 • Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (incl. gronden onthouden instemming)
 • Beslissing omtrent de aanvraag (verlening of weigering)
 • Vergunningvoorschriften
 • Motivering

Procedurele aspecten en rechtsbescherming
 • Indiening en ontvangst van de aanvraag
 • Ontvankelijkheidstoets
 • Reguliere procedure (uitgangspunt; geen vergunning van rechtswege)
 • Uitgebreide procedure
 • Termijnen voor inwerkingtreding van besluiten
 • Automatisch schorsende werking van verzoek om voorlopige voorziening
 • Beroep in twee instanties voor alle omgevingsvergunningen
 • Coördinatie van procedures

Dag 4: Milieu in de Omgevingswet

Omgevingsvergunning milieu onder de Omgevingswet

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. de Wabo
 • Van inrichting naar activiteit
 • De milieubelastende activiteit
 • Systematiek: kernactiviteit, functioneel ondersteunende activiteit en uitzonderingen
 • Uitgangspunt minder vergunningen, meer algemene regels
 • Wanneer algemene regels, meldingplicht of vergunningplichtig?
 • Beoordelingsregels vergunning

 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 • Grondslag en reikwijdte algemene regels
 • Grondslag vergunningplicht
 • Decentraal, tenzij
 • Inhoud Bal
 • Lagenbenadering milieubelastende activiteit (hfd 2 t/m 5)
 • Typen regels en instrumenten• Specifieke zorgplicht - handhaving
 • Maatwerk: maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
 • Meldingplicht

Milieu in het Omgevingsplan

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het bestemmingplan
 • Bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsplan
 • Verdeling gebruiksruimte
 • Omgevingswaarden en instructieregels
 • Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte
 • Toepassing mengpaneel
 • Bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsplan – Geluid

 Overgangsrecht (Invoeringswet Omgevingswet)

 • De bruidsschat
 • Omgevingsplanregels van rijkswege

 Praktijkcases


  Docenten

  Albert Jan Meeuwissen
  Jurist, BügelHajema Adviseurs
   
  Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet.
   
  Lees artikelen op Omgevingsweb
  Bekijk LinkedIn profiel
  Mr. Drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden
  Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij HBR Advocaten
   
  Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
   
  Bekijk op Omgevingsweb
  Bekijk LinkedIn profiel
  mr.dr. Jan van den Broek
  Senior legal counsel, VNO-NCW en MKB-Nederland
   
  Jan is naast zijn werk bij VNO-NCW en MKB-Nederland voorzitter van de redactie van het tijdschrift Milieu en Recht, auteur van vele boeken, waaronder zijn proefschrift Bundeling van omgevingsrecht (2012) en de Tekst & Toelichting Omgevingswet van Berghauser Pont Publishing.
   
  Lees artikelen op Omgevingsweb  
  Bekijk LinkedIn profiel
  Bart de Haan
  Dirkzwager advocaten
  Bart is in 2005 beëdigd als advocaat en is sinds 1 oktober 2017 werkzaam bij Dirkzwager op de sectie Overheid en Vastgoed. Bart is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, het energierecht en het natuurbeschermingsrecht. Tot zijn klanten behoren onder meer gemeenten, nutsbedrijven en ontwikkelaars.
  Tessa Hubregtse
  Dirkzwager advocaten
  Tessa Hubregtse is sinds 2020 werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager in Arnhem. Zij adviseert en procedeert op het gebied van het omgevingsrecht (zowel ruimtelijke ordening als milieurecht) en het energierecht. Zij staat daarbij zowel ontwikkelaars als overheden bij.

  Materiaal

  •  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
  •  Toegang tot de gehele digitale kennisbank van PONT | Omgeving  tot een maand na de cursus 

  Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

  Verder krijgt u met PONT | Omgeving gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

   Voor deze cursus worden 14 NRVT-punten toegekend

  Studiepunten

  Studiepunten en -uren

  Voor deze cursus/opleiding kun je 24 studie-uren rekenen.

  BP Studieuren2424

  Aanmelden

  Datum, Locatie en Prijs

  • 3, 12, 19, 26 september 2024 | 5, 14, 21, 28 november 2024
  • 09:30 - 16:30
  • Zwolle | Utrecht
  • € 2.395,-
   • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw 
   • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee

  Aanmelden

  Referenties
  Veel informatie, nuttig en bruikbaar!

   Vakbekwame docenten.

  ook interessant voor jou

  Incompany

  Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • Je bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • Je bepaalt de data van de training

  Ook interessant voor jou

  Meer weten?

  Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

  Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  Chiara van Ommeren
  Programmamanager, Berghauser Pont Academy
   
  U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103