4-daagse cursus

€ 2.395,-

Basiscursus Milieurecht Omgevingswet

28 november, 3, 12, 19 december 2024

Utrecht
 • Het milieurecht bij en in de Omgevingswet
 • Alle milieuthema’s, water, natuur en handhaving
 • Alle thema’s door specialisten behandeld
 • De actuele (beleids)ontwikkelingen

 

 Inleiding

Een voorbeeld: een bedrijf wil zijn activiteiten uitbreiden met nieuwe installaties op het terrein. Dat heeft gevolgen voor het milieu: extra uitstoot en wellicht ook meer verkeer en lawaai. Moet het bedrijf hiervoor een nieuwe vergunning aanvragen? Zo ja, wat bepaalt de Omgevingswet en met welke andere wetten voor het thema milieu moet het bevoegd gezag rekening houden?

Inhoud en resultaat

Milieubescherming is een taak van de overheid. Het milieurecht is een verzameling van wetten en regels die het leefmilieu moeten beschermen. Vanaf 2024 zijn de regels opgenomen in de Omgevingswet. De Wet milieubeheer (Wm) was tot dat jaar de belangrijkste milieuwet en gaat, net als vele andere milieuwetten, vanaf 2024 op in de Omgevingswet. Andere wetten zijn bijvoorbeeld de Wet geluidshinder, de Wet bodem bescherming en de Waterwet.

De Basiscursus Milieurecht geeft inzicht in de belangrijkste Milieuwetten en uitvoeringsbesluiten nu en straks onder de Omgevingswet. De juridische kaders staan centraal. Na het afronden van deze cursus ken je de hoofdlijnen van het stelsel van milieurecht, de plaats van het milieurecht binnen het omgevingsrecht en het Europese milieurecht. Je hebt inzicht in hoe de milieuwetgeving in de Omgevingswet geregeld is en wat de gevolgen van de Omgevingswet zijn voor alle thema’s.

Voorafgaand aan de cursus krijg je een uitgebreid intakeformulier om je wensen, dilemma’s en praktijkvragen al vast aan te geven, zodat deze actief in de cursus meegenomen kunnen worden.

Doelgroep

De Basiscursus Milieurecht is bedoeld voor medewerkers van overheden en bedrijfsleven die meer willen weten over de juridische aspecten van het milieubeleid. Om de cursus goed te kunnen volgen, is minimale juridische kennis een vereiste. De cursus is ook interessant voor (beginnende) medewerkers van adviesbureaus en advocatenkantoren en leden van interdisciplinaire projectteams.
 

Programma

Dag 1 Inleiding Omgevingswet, Wabo en Wet Milieubeheer

 • Inleiding op de cursus
  • Begrip 'milieurecht'
  • Niveau, schaal, bron, aard van milieurecht
  • Structuur 'bestuursrechtelijk ' milieurecht
  • Zowel huidige wet als voorgaande milieuwetgeving relevant voor de praktijk
  • Karakteristieken milieuwetten
  • Omgevingswet , Bal en aanvullingswetgeving
  • Milieubelastende activiteiten
  • Aanvraag & toetsing
  • Rechtsbescherming
  • Ontwikkelingen
 • Inrichtingen onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Wet milieubeheer (Wm)
  • Verschillen met Omgevingswet in hoofdlijnen
  • Relatieve verboden
  • Meldplicht
  • Begrippen 'inrichting' en 'andere activiteit' /’in relatie tot  milieubelastende activiteit 
  • Systeem van regulering
  • Toetsing en beoordeling; toetsing in soorten
  • Best Beschikbare Technieken (BBT)
  • Voorschriften
  • Voorbereidingsprocedures
  • rechtsbescherming
 • Algemene regels voor inrichtingen (Wm)

Docent: Robert Wannink

Dag 2 Milieueffectrapportage, geluid en bodem

 • Milieueffectrapportage
  • Milieueffectrapportage onder de Omgevingswet
  • Doel en wettelijke kaders van mer
  • mer-plicht en mer-beoordelingsplicht
  • procedures
  • inhoud van het milieueffectrapport
  • casus 

Docent: Geertje Korf

 • Geluid
  • Inleiding Geluidshinderrecht bij de Omgevingswet
  • Milieubelastende activiteit mba (Omgevingsplan etc.)
  • (Gezoneerde) industrieterreinen en in OW Geluidproductieplafonds GPP IL
  • Diverse praktijkvoorbeelden

Docent: Han Vossen

 • Bodem in de Omgevingswet
  • Preventie
  • Toedeling van functies
  • Beheer historische verontreinigingen
  • Milieubelastende activiteiten 

Praktijkcasus
Docent: Katrien Winterink

Dag 3 Externe veiligheid, lucht en afvalstoffen

 • Externe veiligheid
  • Externe veiligheid in de Omgevingswet
  • Plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden

Docent: Mark van Leeuwen

 • Luchtemissie en -kwaliteit
  • Inleiding en kader luchtkwaliteit
  • Europese context en Nederlandse wetgeving
  • Praktijkvoorbeelden

Docent Berend Hoekstra;

 • Afvalstoffenrecht
  • Hoofdstuk Afvalstoffen in de Wet milieubeheer
  • Europese invalshoeken (EVOA) 
  • Begrip afvalstoffen
  • Vergunningverlening afvalstoffen
  • Jurisprudentie
  • Praktijkcasus

Docent: Hans Neele

Dag 4 Water, natuur en handhaving

 • Waterwet- en regelgeving
  • Belangrijkste veranderingen t.o.v. oude stelsel Waterwet
  • Kerninstrumenten en de typische waterinstrumenten
  • Regulering wateractiviteiten
  • Lozingsregelgeving kort, inclusief bruidsschat
  • Voorbeelden relatie milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten

Docent: Peter de Putter

 • Wet- en regelgeving over natuur
  • Achtergrond van regelgeving over natuur
  • Implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn
  • Gebiedsbescherming: aanwijzing, plannen en projecten
  • Soortenbescherming: aanwijzing, verboden en vergunningen
  • Procedurele complicaties

Docent Eelco de Jong

 • Handhaving van het milieurecht onder de Omgevingswet
  • Toezicht
  • Handhavingsplicht
  • Bestuursrechtelijke bevoegdheden
  • Effectuering van bestuursrechtelijke sancties
  • Strafrechtelijke en civielrechtelijke aspecten
  • Handhavingsbeleid

Docent: Peter Cup

 • Praktijkcasus handhaving milieurecht

Docent: Peter Cup 

Docenten

Robert Wannink
Advocaat bij Wannink Advocatuur Bouw en Milieu
Robert is een ervaren bestuursrechtadvocaat. Naast advocaat is Robert ook al vele jaren docent (voor advocaten, ambtenaren, makelaars en adviseurs) bij verschillende onderwijsinstellingen. Hij is gespecialiseerd in o.a. omgevingsrecht, milieurecht en bouwrecht en weet daar met veel passie over te vertellen. Robert weet de deelnemers te enthousiasmeren door met voorbeelden uit de praktijk te werken. Voor meer informatie over Wannink Advocatuur klik hier.
Peter de Putter
Adviseur bij Sterk Consulting BV
 
Peter is actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het (stedelijk) waterbeheer. Hij was nauw betrokken bij het maken en implementeren van de Waterwet, de Wet gemeentelijke watertaken en ook de Omgevingswet. Hij werkt met name in opdracht van overheden en kennisinstellingen. Peter is in staat om de vaak toch complexe wet- en regelgeving simpel uit te leggen en toe te passen. Diverse handreikingen over waterbeheer onder de Omgevingswet zijn mede van zijn hand. Hij is een van de eindredacteuren en schrijvers van het ‘Praktijkboek waterbeheer onder de Omgevingswet’. Hij publiceert regelmatig over zijn vakgebied, geeft vaak les en is nogal eens te zien op symposia e.d. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (specifiek voor waterzaken).
 
Mark van Leeuwen
Zelfstandig adviseur, MVL advisering
 
Mark heeft als adviseur bij diverse overheden veel ervaring opgedaan met de Wabo, het Activiteitenbesluit en onderliggende besluiten en richtlijnen. Hij heeft een brede milieu- en waterkennis.
 
Peter Cup
Jurist
 
Peter is een ervaren jurist, met name in het kader van de handhaving van het omgevingsrecht en werkzaam bij de afdeling Juridische Zaken van de Inspectie Leefomgeving en Transport.
 
   
Katrien Winterink
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
Katrien Winterink werkt sinds 2009 als advocaat bij Pels Rijcken. Katrien is gespecialiseerd in het milieurecht. Zij richt zich met name op het milieuaansprakelijkheidsrecht, milieuhandhaving en bodemrecht. Katrien heeft diverse overheden bijgestaan bij de juridische afhandeling van grote milieurampen die zich in Nederland hebben voorgedaan, zoals de brand bij Chemie-Pack waarbij een grote hoeveelheid chemicaliën in het milieu terecht kwam en de asbestbranden in Roermond en Wateringen. Ook is Katrien gespecialiseerd in het overheidsaansprakelijkheidsrecht in algemene zin. Zij staat gemeenten, provincies en rijksoverheden bij in aansprakelijkheidsprocedures die zich bevinden op het snijvlak van het civiele recht en het bestuursrecht. Katrien haar kennis van zowel het civiele recht als het bestuursrecht komt daarbij goed van pas. Zij is in staat om complexe dossiers snel te doorgronden en heeft daarbij oog voor alle betrokken belangen.
Berend Hoekstra
Senior consultant, TAUW
 
Berend is senior consultant luchtkwaliteit en depositie bij Tauw bv met ruim 25 jaar ervaring. Berend is inhoudelijk deskundig (technoloog) en heeft ervaring met het recht (jurist). Zeer ruime praktijkervaring met de onderbouwing van plannen en projecten. Al vele jaren betrokken bij de ontwikkelingen, onderzoeken en evaluaties van PAS en AERIUS in opdracht van de Rijksoverheid, RIVM en BIJ12.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Peter-Arjen Boers
Senior adviseur / gerechtelijke deskundige bij de STAB
Peter-Arjen Boers is senior adviseur bij de STAB op het gebied van het omgevingsrecht. Zijn specialismen zijn onder andere afvalstoffen en bodembeschermingsrecht. Voor Berghauser Pont Academy is hij sinds 2016 docent bij de basiscursus Afvalstoffenrecht. Daarnaast houdt hij voor een uitgeverij de website over afvalstoffenrecht bij. ​
Mr. Eelco de Jong
Advocaat, ZYPP advocaten
Eelco is gespecialiseerd in het vastgoedrecht, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijk. Daarnaast is Eelco als voorzitter betrokken bij de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat. In die hoedanigheid adviseert hij veelvuldig de minister over nadeelcompensatieverzoeken.
Han Vossen
Senio adviseur geluidsbeheersing bij LBP Sight
“Sinds 2016 werk ik als senior adviseur lawaaibeheersing en milieu bij LBP|SIGHT. Ik heb veel ervaring met het vakgebied geluid, vooral met industrielawaai in al zijn facetten. Bij LBP|SIGHT houd ik me onder andere bezig met de geluidadvisering van majeure ontwikkelingen bij bedrijven. Daarbij komen vanzelf ook de ruimtelijke vraagstukken naar boven. Uitvoerige geluidinventarisatiemetingen horen daar ook bij. Binnen LBP|SIGHT breng ik de opgedane kennis en ervaring over op jongere, enthousiaste collega’s. Naast mijn werk ben ik onderdeel van de redactie van het vaktijdschrift Geluid, ben ik bestuurslid bij de VVM, vaksectie geluid en trillingen, en geef ik cursussen en lezingen over geluid en geluidwetgeving”.
Tjeerd van der Meulen
Management, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
Tjeerd van der Meulen was tot 2017 senior adviseur bij de STAB waar hij adviseerde op het gebied van omgevingsrecht. Hij is specialist op het gebied van afvalstoffen- en bodembeschermingsrecht. Voor Berghauser Pont Academy is hij docent bij de basiscursus Afvalstoffenrecht. Sinds 2017 is hij toegetreden tot het Management Team van de STAB.
 
Geertje Korf
Geertje Korf werkt als zelfstandige vanuit haar bureau GK milieu erfgoed ruimte. Haar werkgebied beslaat naast milieueffectrapportage ook erfgoed en ruimtelijke regelgeving in brede zin. De laatste jaren volgt zij de ontwikkeling van de Omgevingswet op de voet. Ze studeerde in 1999 af als archeoloog. Hierna richtte zij zich meer op het domein van ruimtelijke ordening. Zij werkte onder meer bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Commissie voor milieueffectrapportage. Sinds 2013 werkt zij als zelfstandig adviseur. Vanwege haar brede achtergrond is haar specialisme het leggen van verbindingen tussen de vele verschillende vakgebieden in het domein van de fysieke leefomgeving.
Hans Neele
Adviseur
Hans heeft ruim 35 jaar werkervaring binnen het werkveld milieu, met name op het gebied van afvalstoffen. Hij heeft o.a. ervaring met het beoordelen van vergunningaanvragen, het verlenen van vergunningen, het schrijven van afvalbeleidsplannen, het ontwikkelen, implementeren en evalueren van afvalstoffenwetgeving, het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal, het geven van voorlichting en het verzorgen van opleidingen. Hij heeft die ervaring opgedaan bij het rijk, de provincies, gemeenten en het bedrijfsleven.
  Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 20 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2020

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 28 november, 3, 12, 19 december 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 2.395,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
De docenten zijn inhoudsdeskundig en hielden zich aan het doel van de cursus: inleiding/overzicht van het milieurecht

Het werd mij duidelijker hoe de wetgeving in elkaar zit. Het is de docenten geslaagd dat ik door het bos de komen te kunnen zien.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103