Opleiding

€ 2.495,-

Kwaliteitsborging bouwen

7, 16 oktober, 6, 13 november 2024

Utrecht
 • Alle benodigde kennis kwaliteitsborging in één opleiding om te werken bij een kwaliteitsborger 
 • Met name gericht op de rollen Coördinator / Plantoetser bij een kwaliteitsborger
 • Ook interessant voor Controleur op de bouwplaats
 • Hybride: E-cursus (6 uur) + 4 cursusdagen
 • Optioneel vooraf: 2 cursusdagen BBL of E-cursus BBL
 • Na afloop diploma bij slagen voor examen
 • Wkb in 2024 in werking, tijd om je voor te bereiden!

Inleiding

Vanaf 1 januari 2024 heeft Nederland via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een nieuw systeem van kwaliteitsborging. 

Waarschijnlijk heb je al de nodige kennis en vaardigheden, maar om bij een kwaliteitsborger te werken zul je meer moeten weten over de regelgeving, het bouwproces, risico- en regelgericht toezicht (borgingsplannen) en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt je hier klaar voor. 

Rollen kwaliteitsborger

Allereerst, de rol van de kwaliteitsborger valt uiteen in verschillende rollen:

 • Coördinator
 • Plantoetser 
  • Bouwkundig
  • Bouwfysisch
  • Constructief
  • Brandveiligheid
  • Installaties
 • Toezichthouder/controleur op de bouwplaats

Deze kunnen verenigd zijn in één persoon mits deze voldoende kennis en ervaring en opleidingen op alle disciplines als omschreven in de procesomschrijvingen van de instrumenten heeft. Meestal is dat niet geval, dat zal vooral bij de kwaliteitsborger als bedrijf zijn waar meerdere disciplines werkzaam zijn.

Rol Coördinator / Plantoetser 

De opleiding is primair opgezet voor deze rollen. Een belangrijk doel is de accentverschuiving van de papieren vergunning naar het gebruiksgerede bouwwerk. De kwaliteit van het uiteindelijke bouwwerk moet voorop staan. Degene die de kwaliteitsborging tijdens de uitvoering verzorgt, de coördinator, is bij uitstek de persoon die kan vaststellen of de bouwer de kwaliteit levert die mag worden verwacht. Het voldoen aan de wettelijke eisen van het BBL is daarbij de ondergrens, maar hij/zij controleert meer zaken.

Wat moet je kunnen en weten om deze rol uit te voeren met de onafhankelijkheid en deskundigheid die de Wkb verlangt? Voor wie in het huidige stelsel plantoetser of vergunningverlener is namens het bevoegd gezag of namens de opdrachtgever van het bouwwerk blijven veel werkzaamheden hetzelfde, maar op een aantal aspecten zijn er ook grote verschillen met de rol van de kwaliteitsborger. Die verschillen staan centraal in deze opleiding. 

Rol Controleur op de bouwplaats

Hoewel de opleiding met name is opgezet voor coördinatoren en plantoetsers, kan deze ook gevolgd worden door controleurs of toezichthouders, die tenslotte moeten controleren op de bouwplaats of er gebouwd is volgens het BBL en het borgingsplan. Zij zijn ook werkzaam bij een kwaliteitsborger. Deze toezichthouders hebben een wezenlijk andere rol en invulling daarvan dan die bij gemeenten en de rol verschilt ook per instrument. In de opleiding zal hier ook aandacht aan worden besteed.

Opties vooraf: 2-daagse cursus BBL in beeld of E-cursus BBL

Wil je ook je technische kennis updaten? Dan kun je vooraf aan deze opleiding de cursus BBL in beeld volgen, zie hier. Henry de Roo leidt je in 2 dagen op een beeldende en praktische manier door het nieuwe BBL en geeft aan waar de verschillen met het Bouwbesluit zitten. Na afloop ben je weer helemaal bij met je technische kennis en kun je starten met de opleiding kwaliteitsborging.

Indien je niet voor deze optie kiest, adviseren wij je om in ieder geval de E-cursus BBL in eigen tijd tempo te volgen en deze met goed gevolg af te ronden, zie hier de inhoud. 

Inhoud en resultaat 

Deze opleiding is er op gericht om de kennis en vaardigheden van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden– zowel bij publieke als private organisaties – te verdiepen en op te frissen en te brengen naar de rol van planbeoordelaar/bouwplantoetser bij het kwaliteitsborgingsproces, dus van toezien op de kwaliteit naar het borgen ervan. 

Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn: 

 • vereiste kennis over bouwregelgeving 
 • kennis over inhoud Wkb 
 • kennis over bouwkwaliteit en kwaliteitsborging 
 • kennis over de gehele keten van het bouwproces 
 • het boordelen van borgingsplannen
 • kennis over het interne kwaliteitssysteem van aannemer.
 • afsluitend examen 

Meer informatie over de inhoud hiervan vind je verderop bij het programma. 

De stof wordt gebracht in een 1-daagse e-learning in eigen tijd en tempo gevolgd door 4 klassikale cursusdagen en een examen.

De opleiding is gericht op gevolgklasse 1.   

Doelgroep 

De opleiding is primair bestemd voor personen, die ervaring hebben met toetsing van bouwplannen en deze rol willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk aan vergunningverleners, plantoetsers, juristen, ontwerpers en evt. toezichthouders die van rol willen wisselen. Daarnaast is de opleiding ook interessant voor toezichthouders/controleurs op de bouwplaats.

Zij zijn werkzaam bij BWT van gemeenten of als opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers. 

Vereiste vooropleiding/ervaring 

Deelnemers dienen een passende vooropleiding te hebben gehad en over het algemeen minimaal 3 jaar ervaring met het toetsen van bouwplannen of het toezicht houden. Dit verschilt voor de verschillende werkzaamheden binnen een kwaliteitsborger. Zie hier voor de precieze eisen aan opleiding, kennis en ervaring artikel 3.51 in de toekomstige Omgevingsregeling

U ontvangt vooraf een intakeformulier. Indien de cursusleiders menen dat die kennis/ervaring onvoldoende aanwezig is, zal hiervan melding worden gemaakt.

Opzet en studiebelasting 

De opleiding vindt plaats op een vaste dag in de week van 9.30 tot 16.45 uur. U volgt 1 dag een E-cursus in eigen tijd en tempo en 4 fysieke lesdagen. Het examen bevat een aantal kennisvragen. Voor deze opleiding kunt u totaal 44 studie-uren rekenen, waarvan 24 contacturen en 20 uur thuisstudie en examen. 

Kwaliteitseisen 

Na het goed afronden van het praktijkexamen ontvangt de deelnemer een diploma Kwaliteitsborging bouwen

Na het volgen van deze opleiding voldoet u niet alleen aan de wettelijke minimumeisen (art. 3.51 Or) om bij een kwaliteitsborger aan de slag te gaan, maar heeft u ook de extra kennis en kunde om daadwerkelijk kwaliteit te kunnen leveren. 

Docenten 

De docenten die voor deze opleiding worden ingeschakeld zijn zeer goed thuis in de opzet en details van het nieuwe stelsel en de bouwregelgeving in totaal. Zij hebben hun sporen verdiend in uiteenlopende functies aan zowel publieke als private kant.   

Programma

Globale opzet opleiding

 • E-cursus (Dag 1, 6 uur in eigen tijd en tempo): Hajé van Egmond
 • Dag 2: Praktijkdag regelgeving en kwaliteitsborging: Henry de Roo 
 • Dag 3: Het bouwproces en de risicobeoordeling: Jan Pieter van Dalen 
 • Dag 4: Borgingsplan opstellen: Raymond von den Benken 
 • Dag 5: Borgingsplan beoordelen en Praktijkcasus bespreken: Kees Hootsen en extra in middag Jan Pieter van Dalen
 • Praktijkexamen op eind laatste dag 

Dag 1 in eigen tijd en tempo Basis en regelgeving Wkb --> Via E-cursus Kwaliteitsborging bouwen (ca. 6 uur)

Les 1: De Wkb op hoofdlijn

 • Waarom de Wkb?
 • Uitleg Wkb op hoofdlijn
  • Publiekrecht – het stelsel
  • Privaatrecht – aansprakelijkheid en dossiers

Les 2: Bouwen onder de Omgevingswet

 • Uitleggen van de knip tussen bouw en ruimtelijke eisen
 • Aandachtspunten (breder dan Wkb)

Les 3: Wijzigingen in het privaatrecht

 • Wat verandert er in het Burgerlijk Wetboek?
 • Wat zijn de gevolgen voor aannemers?

Les 4: Gevolgklassen

 • Welke activiteiten vallen in gevolgklasse 1?

Les 5: Bouwen onder kwaliteitsborging op hoofdlijn

 • De verschillende stappen op hoofdlijn
 • Toezicht op het stelsel en de taken van de verschillende partijen

Les 6: De bouwmelding

 • Wat is een bouwmelding?
 • Wat moet er allemaal worden aangeleverd bij de melding?
 • De gevolgen van een onvolledige melding

Les 7: Tijdens de bouw

 • Toelichting op de taken van de kwaliteitsborger tijdens de bouw
 • De rol van de gemeente

Les 8: De gereedmelding

Hoe ziet die gereedmelding eruit, welke gegevens moeten er worden aangeleverd en wat doet de gemeente vervolgens met die melding. En wat als de melding niet klopt?

Les 9: Gemeentelijk beleid en keuzen

De wijze waarop een gemeente de rol als bevoegd gezag oppakt wordt vastgelegd in beleid. Deze les worden aspecten uit dat beleid toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop het bevoegd gezag sturing kan geven aan kwaliteitsborging. Ook komt de risicoketen aan bod.

Les 10: De Wkb in 5 minuten & oefencasus met vragen.

Dag 2: Praktijkdag regelgeving en kwaliteitsborging

Introductie 

 • Opzet opleiding 
 • Borging kennis 
 • Introductie praktijkexamen 

Algemeen

 • Kort herhalen systematiek bouwregelgeving
 • Toolbox processen kwaliteitsborging VNG
 • Overzicht instrumenten

Bespreken van vragen uit de voorafgaande E-cursus

 • Onduidelijkheden
 • Praktijkvragen 

BBL Besluit bouwwerken leefomgeving 

 • Nieuwe systematiek 
 • Verschillen met Bouwbesluit 
 • Wettelijk kader algemeen 
 • Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw en rechtens verkregen niveau 
 • Gelijkwaardigheid 
 • Basisprincipes: indeling in gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, etc. 

Dag 3: Risicobeoordeling 

Kwaliteitsborging en het bouwproces 

 • Doel kwaliteitsborging 
 • Recap Wkb vanuit de praktijk.
 • De procesmatige gevolgen van de Wkb voor de bouwpraktijk en het bevoegd gezag 

Het ideale bouwproces 

 • Bouwfasen 
 • Bouwmethoden 
 • Conceptueel bouwen versus traditioneel bouwen 
 • Contractvormen 
 • Ketensamenwerking: rol bouwer, (onder)aannemers, leveranciers en producenten

Bouwkwaliteit 

 • Wat is bouwkwaliteit? 
 • Instrumentaanbieders en de werking van de diverse instrumenten 
 • Toepassing van instrumenten voor kwaliteitsborging 
 • Risicogestuurd werken 
 • Kwaliteitsborging 
 • Keurmerken en certificaten

Introductie risicobeoordelingen 

 • Wat is een risicobeoordeling? 
 • Context risicobeoordeling 
 • Inhoud risicobeoordeling 
 • Risicoklassen 
 • Opbouw risicobeoordeling 
 • Stappenplan uitvoeren risicobeoordeling 

Bouwplannen beoordelen op risico’s

 • Formuleren 
 • Volledigheidstoetsing 
 • Systematische en consistente beoordeling 
 • Integraliteit tussen de beoordelingsaspecten

Dag 4: Borgingsplan opstellen

Borgingsplan 

 • Bepaling versie BBL
 • Risicobeoordeling 
 • Beheersmaatregelen 
 • Kwaliteitsplan aannemer 
 • Keuringsplan/ planning 
 • Input bouwmelding
 • Aanpassingen tijdens uitvoer, info uit wijzigingen bouwwerk

Inrichten organisatie kwaliteitsborger

 • Kwaliteitssysteem
 • Interne controles n.a.v. de eisen van een instrument

Dag 5: Borgingsplan uitvoeren

Rol kwaliteitsborger bij uitvoeren borgingsplan

 • Opbouwen gerechtvaardigd vertrouwen
 • Uitvoeren audits
 • Controle bewijslast
 • Beoordelen wijzigingen en afwijkingen

Ervarings- en opleidingseisen 

 • Controleur op de bouw/ toezichthouder
 • Plantoetser

Onafhankelijkheid

Gerechtvaardigd vertrouwen

Instrumenten en specifieke aandachtpunten qua werkwijze

 • WKI/BK-app/KGW
 • KIK/VKB

De kwaliteitsborger-toezicht aan het werk: realisatiefase

 • Beoordelingen (voortgang dossiers, borgingsplan, proces, bouwwerk)
 • Afwijkingen
 • Verslaglegging
 • Issue-melding aan bevoegd gezag

Praktijkcase

Op de laatste middag van de opleiding gaan de deelnemers onder begeleiding van docenten een praktijkcase doorlopen om te toetsen of de theorie daadwerkelijk geland is. De praktijkcase is de week ervoor al meegegeven om te bestuderen, zodat we een vliegende start maken. Klassikaal worden samen lessen getrokken. Waar moet je op letten? Waar ga je snel de fout in? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? Het gaat er vooral om dat je het nieuwe systeem snapt en dat je vanuit je kennis van het BBL in staat bent om te signaleren, te rapporteren en eventueel te escaleren.

Uitreiken praktijkexamen 

Elke deelnemer krijgt op het eind van de opleiding een praktijkexamen om te toetsen of de stof voldoende tot goed begrepen is. Het examen bestaat uit een aantal kennisvragen, mc en open.

Docenten

Henry de Roo
Adviseur en docent op het gebied van bouwregelgeving
 
Henry opereert op het snijvlak van de juridische en praktische toepassing van de bouwregelgeving en omgevingsrecht. Henry heeft als docent een brede en integrale blik op het gehele speelveld van de Omgevingswet. Van omgevingsvergunning naar omgevingsplan. Van vergunningvrij bouwen en de jurisprudentie tot de Wet kwaliteitsborging. Van technisch inhoudelijk toetsen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving naar alles over de Bopa. Henry speelt met regels en maakt complexe regelgeving eenvoudig. Henry is bevlogen en enthousiast in het trainen of cursus geven. Hij neemt meer dan 20 jaar praktijk ervaring mee en deelt met een dosis humor graag zijn kennis en ervaring!
 
Jan Pieter van Dalen
Bouw Beter
 
De basis van Jan Pieter ligt in de praktijk van de bouw. Hij was manager van Nieman Kwaliteitsborging en in die functie was hij jaren betrokken bij de begeleiding op het gebied van kwaliteitsmonitoring van uiteenlopende projecten en de begeleiding van diverse trajecten. Hij is kwaliteits- en risicomanager, senior consultant en expert kwaliteitsborging bouwen. Verder is hij kerndocent techniek van SKOOB, hogeschool-hoofddocent en voorzitter van de examencommissie bij het instituut Built Environment van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hajé van Egmond
Werkzaam bij Ministerie BZK
Lees artikelen op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
Raymond von den Benken
ROWIQ Advies
 
Raymond begeleidt organisaties met opzetten, onderhouden en optimaliseren van kwaliteit op gebied van onder meer bij bouwvoorbereidende organisaties. Daar waar de wet vraagt om certificatie en kwaliteit in de bouwkolom, ontwikkelt Raymond kwaliteitssystemen, implementeert en onderhoud deze bij de klanten. Hij heeft mede aan de wieg gestaan, vanaf 2000, van de ontwikkeling van de BRL 5019 tot wat nu de Wkb is. Verder ondersteunt hij gemeenten met kwalitatieve kwaliteitsborging.
Kees Hootsen
Bouw & Borging Consulting
 
Kees heeft al ruim 20 jaar ervaring in het organiseren van kwaliteit in de bouw en al ruim 8 jaar met de Wkb. Hij adviseert en coacht diverse partijen bij het vertalen van kwaliteitsvraagstukken naar duidelijke werkprocessen die op de werkvloer gedragen worden en biedt hierin maatwerk. Hierbij ligt de focus op het concreet en praktisch implementeren van een goed en gemakkelijk te hanteren kwaliteitsmanagementsysteem wat aansluit op de Wkb-systematiek, altijd afgestemd op het ambitieniveau van zijn opdrachtgevers op dit vlak.

Materiaal

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 24 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2424

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 7, 16 oktober, 6, 13 november 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 2.495,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw 
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee

  Indien je gebruik maakt van de genoemde opties vooraf, dan geldt hiervoor een korting:

  • 2-daagse cursus BBL in beeld: € 200 korting, dus € 995
  • E-cursus BBL: € 100 korting, dus € 399  
Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe opleiding zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103