5-daagse

€ 2.995,-

Basiscursus Bodem

13, 20, 25 november, 4, 11 december 2024

Utrecht
 • Ideaal voor instromers maar zeker ook als opfriscursus
 • Alle aspecten van bodem, wetgeving en sanering
 • Alle relevante wet- en regelgeving
 • Praktisch van opzet en verzorgd door sprekers die met beide voeten in de praktijk staan
 • NIEUW: extra dag met oa bodemdaling en rol bodem in klimaat en energievraagstukken 

 

Inleiding

Na het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging moet natuurlijk direct actie worden ondernomen. De aanpak en het beheer van bestaande bodemverontreiniging is meer en meer onderdeel geworden van herinrichting en bestemmingswijziging. Ook is het werkveld sterk in ontwikkeling; denk aan bodemdaling of de rol van bodem in klimaatverandering. Deze cursus is een hooggewaardeerde basiscursus in het werkveld.

Inhoud

De aanpak en het beheer van bodemverontreiniging is een complex werkveld waarin zeker nu veel verandert. Zo zijn de implicaties van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, waarbij de gemeenten het bevoegd gezag voor de fysieke leefomgeving en daarmee ook voor de bodem, groot. Ook stromen voortdurend nieuwe mensen in. Dat zijn zowel recent afgestudeerden als mensen met uitgebreide ervaring in een ander vakgebied. Verder zijn er natuurlijk de bedrijven en instanties die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen.Daarnaast is het werkveld bodem in sterk in ontwikkeling: naast verontreiniging krijgen we ook te maken met zaken als bodemdaling en de rol van bodem in de energietransitie en de klimaatverandering.

Onze Basiscursus Bodem gaat over bodembeleid, bodemwetgeving maar ook over praktische zaken als de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. Je krijgt een goed beeld van de bodem in Nederland, het gedrag van verontreinigende stoffen en de belangrijkste vormen van bodemverontreiniging. Ook krijg je inzicht in de rol van probleembezitter, opdrachtgever, handhaver en vergunningverlener. We verdiepen ons in grond- en baggerstromen, het Besluit Bodemkwaliteit en de kwaliteitsborging (Kwalibo) en de nieuwe wetgeving bodem onder de Omgevingswet. Op de laatste dag gaan we in op actuele ontwikkelingen in het werkveld, zoals bodemdaling, klimaat, duurzaam bodemgebruik en is er ruimte voor keuzeonderwerpen zoals asbest of veiligheid. Cursisten van deze interactieve cursus ontvangen het boek ‘Gebruikte Bodem’ onder redactie van Charles Odekerken.

Doelgroep

De Basiscursus Bodem is geschikt voor het opleiden van nieuwe medewerkers bodem. Het is ook een goede opfriscursus voor ervaren (land)bodemmedewerkers. Cursisten zijn (milieu)­beleidsmedewerkers van overheden, milieutechnische adviseurs en bodemspecialisten bij advies- en ingenieurs­bureaus en omgevingsdiensten. Maar ook voor milieufunctio­narissen uit het bedrijfsleven, waaronder mensen die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen.

Programma

Dag 1 - Introductie & jargon

Bodemsanering in historisch perspectief

 • Inzichten ten aanzien van de omvang bodemverontreiniging
 • Overzicht ontwikkeling beleid

Bodemkunde

 • Bodemopbouw
 • Grondsoorten in relatie tot verontreiniging
 • Bodemheterogeniteit

Geohydrologie

 • Grondwaterstroming: horizontaal /verticaal, snelheid /retardatie, richting, onderzoek
 • Invloed op verspreiding van verontreiniging

Chemie en toxicologie

 • Groepen verontreiniging en hun relatie met activiteiten
 • Gedrag van stoffen
 • Normen

Bodemonderzoek

 • Fasen onderzoek
 • Protocollen (NEN 5725, NEN 5740)
 • Betrouwbaarheid
 • Normen
 • Risico evaluatie
 • Belang van goede beoordeling /handhaving

Dag 2 - Beleid, Samenhang & Saneren

Omgevingswet

 • Een korte terugblik  geschiedenis WBB
 • Doelstelling en verbeterdoelen
 • DSO en veranderopgaven
 • Kerninstrumenten en type regels
 • Bevoegdheden
 • Bodembeleid onder Ow: 3 pijlers en belangrijkste veranderingen
 • Aanvullingswet en Aanvullingsbesluit
 • Bodem in omgevingsplan
 • Werking regels (BAL) en Milieu belastende activiteiten
 • Decentrale regels: bouwen op bodemgevoelige locaties, omgaan met functiewijzigingen
 • Actualiteiten: wat was in het nieuws?
 • Welke ontwikkelingen zijn te verwachten?
 • Europa
 • Ook genoemd:
  • Overgangsrecht (kort)
  • Grondwater in OW
  • Partijen en samenwerking

 Het werkveld in de praktijk 

 Interactief

 • Waar liggen welke knelpunten?
 • Presentatie resultaten verificatieonderzoek en wat kan ik daar van leren
 • Beleidsmatige reactie op de problematiek

Dag 3 - BBK, Grond & Kwaliteit

Grond- en baggerstromen

 • Sturing van grondstromen en verwerkingsmogelijkheden
 • Transport en acceptatie van (verontreinigde) grond
 • Intermezzo: quiz ‘reinigbaar of niet?’
 • Kwaliteitsborging rond grondstromen
 • Kwalibo


Besluit bodemkwaliteit

 • Achtergrond, aanleiding en doel
 • Indeling bbk en bevoegdheden
 • Bbk naar Omgevingswet
 • Definities

 Kwalibo

 • Aanleiding en doelstelling
 • Certificatie, erkenning, functiescheiding
 • Kwalibo evaluatie

Grond en bagger en Bouwstoffen

 • Algemene bepalingen
 • Toepassen grond en bagger
 • Tijdelijke uitname en tijdelijke opslag
 • Toepassen bouwstoffen (op hoofdlijnen)
 • Toezicht en handhaving

Dag 4 - Saneren en praktijk

Overzicht saneringsfase

 • Saneringsplan /bestek
 • Aanbesteding /veiligheidsplan
 • Uitvoeringsaspecten
 • Het resultaat: de theorie versus de praktijk

Saneringstechnieken

 • in-situ maatregelen & technieken
 • Isoleren, Beheersen en Controleren (IBC-concept)
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Toepasbaarheid, voor- en nadelen van de diverse technieken

Bodem in de Omgevingswet
Terugblik  saneringsprincipes welke de basis zijn voor de activiteiten graven  en de Milieubelastende activiteit saneren

Aanpak van de bovengrond

 • Functiegericht saneren
 • Vormen Bodemgebruik
 • Normstelling
 • Leeflaag

Toelichting regels graven in grond en saneren

 • Energietransitie
 • Duurzame warmtevoorziening
  (decentrale) Opslag energie

Dag 5 - Bodemvisie

Water en bodem sturend voor ruimtelijke planvorming

 • Belang bodem en ondergrond
 • Van lagenbenadering naar ‘Water en bodem sturend’
 • Functies ondergrond
 • Bodemdegradatie
 • Strategie
  • Woningbouw en infrastructuur
  • Klimaatadaptatie en energietransitie
  • Circulariteit en grondstoffen
  • Bodemgezondheid en de rol van Europa
  • Stop bodemdegradatie
 • Van bodemvisie naar handelen: uitvoeringskracht en ondergrondregie
 • Verwoord aan de hand van praktijkvoorbeelden

Bodemdaling

 • Achtergronden en oorzaken
 • Gevolgen
 • Beleid en aanpak

Round up
Interactief Onderwerpen naar behoefte

 • Kwis
 • Asbest
 • Rapport lezen
 • CROW

Docenten

Charles Odekerken
Zelfstandig adviseur
 
Als zelfstandig adviseur is Charles Odekerken met name gericht op bodem- en stofspecifieke adviezen en tevens specialist communicatie en kennisoverdracht. Zijn werkzaamheden bestaan uit advies, elementair onderzoek (o.a. asbest en kwik) en het veelvuldig ontwikkelen en verzorgen van cursussen. Hij werkt voor veel verschillende grotere opdrachtgevers zoals Shell, Nederlandse Aardolie Maatschappij, Vitens, Evides. Met veel van de opdrachtgevers is sprake van een al langdurende en bestendige werkrelatie.
 
René Vreugdenhil
Zelfstandig adviseur
 
René Vreugdenhil is zelfstandig adviseur, met name gericht op bodem gerelateerde activiteiten en adviezen. Hij heeft veel Inhoudelijke kennis over de nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen, te denken aan de Omgevingswet, het Bodemconvenant 2016-2020, etc. in bodem breed perspectief. Verder is hij medeoprichter van Pondera GeoEnergy, waarbij hij intensief betrokken is bij het initiëren en begeleiden van geothermische projecten en potentiele ondergrondse opslag. Hij geeft al vele jaren bodemcursussen.
 
Marcel Cassee
Adviseur Bodem+ (Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Marcel is als fysisch geograaf werkzaam bij Rijkswaterstaat binnen de opdracht Bodem+. Hij adviseert en ondersteunt het ministerie van I&W en andere overheden vanuit een schakelrol tussen beleid en uitvoering en coördineert ook de helpdesk van Bodem+ binnen het Informatiepunt Leefomgeving. Marcel heeft brede kennis over bodem en de bodemregelgeving, waaronder bodemsanering, hergebruik van grond en baggerspecie, kwalibo, verwerking van grondstromen. Hij is ook goed bekend met de nieuwe regels en kerninstrumenten van de Omgevingswet.
Bekijk LinkedIn profiel
Frank Hageman
Projectmanager bij RoyalHaskoningDHV
Auke van der Veen
Soil & Groundwater Lead bij NAM
Auke van der Veen is als civil engineer werkzaam bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Hij organiseert en coordineert de programmatische aanpak van het bodembeheer van de NAM en leidt bodemgerelateerde projecten. Hij is ervaren in het traject van bodemonderzoek tot en met de uitvoering van saneringen, inclusief de bijbehorende beschikkingstrajecten.
Odile Rutten
Consultant, BQ Bodemadvies
Odile is een zeer ervaren projectleider en adviseur op het gebied van grondverzet conform het Besluit bodemkwaliteit. Zij heeft in het verleden voor diverse ingenieursbureaus gewerkt aan onderzoek en certificering van grootschalige grondverzetsprojecten zoals Ruimte voor de Rivier en grote infrastructurele werken. Daarnaast adviseert zij overheden op het gebied van bodembeleid (bodemkwaliteitskaarten, Nota bodembeheer etc.).   Bekijk LinkedIn profiel
Marieke Prins
Senior adviseur bij Ambient
Vanuit Ambient ondersteunt Marieke overheden op het gebied van bodem en (grond) water, waarbij de laatste jaren vooral in het teken staan van de komst van de Omgevingswet. Van 2016-2019 heeft ze vanuit Rijkswaterstaat het ministerie van I en W ondersteunt om te komen tot de Aanvullingswet- en Besluit bodem met een focus op grondwaterkwaliteit. In 2019-2020 heeft ze vanuit Ambient bodem- en waterexpertise ingebracht bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van BZK om de Omgevingswet verder door te ontwikkelen. Zij is hierdoor goed op de hoogte van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.
Marco Vergeer
bestuurskundig adviseur bij de Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV
 
Hij werkt vooral in het werkveld ‘Ondergrond’, de ruimte onder het maaiveld waar vele maatschappelijke opgaven samenkomen én gebruik maken van zichtbare en onzichtbare diensten van het bodem- en watersysteem. Hij werkt vooral in de publieke sector, op alle schaalniveaus. Marco is medeoprichter van het Initiatief Bewust Bodemgebruik en hij is secretaris van het ‘Gemeentelijk netwerk bodem en ondergrond WEB’.
 

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank PONT | Omgeving tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met PONT | Omgeving gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 25 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2525

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 13, 20, 25 november, 4, 11 december 2024
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 2.995,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
De presentaties worden gegeven door mensen met jarenlange werkervaring. Met als pluspunt dat deze mensen ook nog eens bescheiden en benaderbaar zijn! Geweldig!

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Chiara van Ommeren
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Chiara via chiara@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103