5-daagse

€ 2.295,-

Basiscursus Bodem

2, 9, 16, 23, 30 november 2021

Utrecht
 • Ideaal voor instromers maar zeker ook als opfriscursus
 • Alle aspecten van bodem, wetgeving en sanering
 • Alle relevante wet- en regelgeving
 • Praktisch van opzet en verzorgd door sprekers die met beide voeten in de praktijk staan
 • NIEUW: extra dag met oa bodemdaling en rol bodem in klimaat en energievraagstukken 

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, bekijk hier onze maatregelen. Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream met interactie volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen. 

 

Inleiding

Na het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging moet natuurlijk direct actie worden ondernomen. De aanpak en het beheer van bestaande bodemverontreiniging is meer en meer onderdeel geworden van herinrichting en bestemmingswijziging. Ook is het werkveld sterk in ontwikkeling; denk aan bodemdaling of de rol van bodem in klimaatverandering. Deze cursus is een hooggewaardeerde basiscursus in het werkveld.

Inhoud

De aanpak en het beheer van bodemverontreiniging is een complex werkveld waarin zeker nu veel verandert. Zo zijn de implicaties van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021, waarbij de gemeenten het bevoegd gezag voor de fysieke leefomgeving en daarmee ook voor de bodem, groot. Ook stromen voortdurend nieuwe mensen in. Dat zijn zowel recent afgestudeerden als mensen met uitgebreide ervaring in een ander vakgebied. Verder zijn er natuurlijk de bedrijven en instanties die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen.Daarnaast is het werkveld bodem in sterk in ontwikkeling: naast verontreiniging krijgen we ook te maken met zaken als bodemdaling en de rol van bodem in de energietransitie en de klimaatverandering.

Onze Basiscursus Bodem gaat over bodembeleid, bodemwetgeving maar ook over praktische zaken als de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. Je krijgt een goed beeld van de bodem in Nederland, het gedrag van verontreinigende stoffen en de belangrijkste vormen van bodemverontreiniging. Ook krijg je inzicht in de rol van probleembezitter, opdrachtgever, handhaver en vergunningverlener. We verdiepen ons in grond- en baggerstromen, het Besluit Bodemkwaliteit en de kwaliteitsborging (Kwalibo) en de wetgeving onder de Aanvullingswet bodem. Op de laatste dag gaan we in op actuele ontwikkelingen in het werkveld, zoals bodemdaling, klimaat, duurzaam bodemgebruik en is er ruimte voor keuzeonderwerpen zoals asbest of veiligheid. Cursisten van deze interactieve cursus ontvangen het boek ‘Gebruikte Bodem’ onder redactie van Charles Odekerken.

Doelgroep

De Basiscursus Bodem is geschikt voor het opleiden van nieuwe medewerkers bodem. Het is ook een goede opfriscursus voor ervaren (land)bodemmedewerkers. Cursisten zijn (milieu)­beleidsmedewerkers van overheden, milieutechnische adviseurs en bodemspecialisten bij advies- en ingenieurs­bureaus en omgevingsdiensten. Maar ook voor milieufunctio­narissen uit het bedrijfsleven, waaronder mensen die onvrijwillig met bodemverontreiniging te maken krijgen.

Programma

Dag 1 - Introductie & jargon

Bodemsanering in historisch perspectief

 • Inzichten ten aanzien van de omvang bodemverontreiniging
 • Overzicht ontwikkeling beleid

Bodemkunde

 • Bodemopbouw
 • Grondsoorten in relatie tot verontreiniging
 • Bodemheterogeniteit

Geohydrologie

 • Grondwaterstroming: horizontaal /verticaal, nelheid /retardatie, richting, onderzoek
 • Invloed op verspreiding van verontreiniging

Chemie en toxicologie

 • Groepen verontreiniging en hun relatie met activiteiten
 • Gedrag van stoffen
 • Normen

Bodemonderzoek

 • Fasen onderzoek
 • Protocollen (NEN 5725, NEN 5740)
 • Betrouwbaarheid
 • Normen
 • Risico evaluatie
 • Belang van goede beoordeling /handhaving

Dag 2 - Beleid, Samenhang & Saneren

Beleid bodemsanering

Aanpak van de bovengrond

 • Functiegericht saneren
 • Bodemgebruikvormen
 • Normstelling
 • Leeflaag

Aanpak van de ondergrond

 • Kosteneffectief saneren
 • Saneringsladder
 • Processtappen
 • Stabiele eindsituatie

Actualiteiten

 • Wat was in het nieuws?
 • Welke ontwikkelingen zijn te verwachten?
 • Europa

Sanering

Overzicht saneringsfase

 • Saneringsplan / bestek
 • Aanbesteding / veiligheidsplan
 • Uitvoeringsaspecten
 • Het resultaat: de theorie versus de praktijk

Saneringstechnieken

 • Ex-situ en in-situ maatregelen & technieken
 • Isoleren, Beheersen en Controleren (IBC-concept)
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Toepasbaarheid, voor- en nadelen van de diverse technieken

Dag 3 - BBK, Grond & Kwaliteit

Grond- en baggerstromen

Bodem+

 • Sturing van grondstromen en verwerkingsmogelijkheden
 • Transport en acceptatie van (verontreinigde) grond
 • Intermezzo: quiz ‘reinigbaar of niet?’
 • Kwaliteitsborging rond grondstromen
 • Kwalibo

Besluit bodemkwaliteit

Wat is het Besluit Bodemkwaliteit?

 • Overzicht BBk
  • Aanleiding
  • Wettelijk kader
  • Reikwijdte
 • Algemene bepalingen
 • Toepassen gronOverzicht BBk Aanleiding Wettelijk kader Reikwijdte Algemene bepalingen Toepassen grond en bagger Tijdelijke uitname en tijdelijke opslag Toepassen bouwstoffen (op hoofdlijnen) Toezicht en handhaving d en bagger
 • Tijdelijke uitname en tijdelijke opslag
 • Toepassen bouwstoffen (op hoofdlijnen)
 • Toezicht en handhaving

Dag 4 - Wetgeving, Beleid & dé Praktijk

Wetgeving in beleidsmatig perspectief

Wbb en Circulaire Bodemsanering 2013

 • Saneringsplicht
 • Saneringsdoelstelling
 • Deelsaneringen
 • BUS
 • Kadastrale aantekening
 • Financiën

Het werkveld in de praktijk

Interactief

 • Waar liggen welke knelpunten?
 • Presentatie resultaten verificatieonderzoek en wat kan ik daar van leren
 • Beleidsmatige reactie op de problematiek

Dag 5 - Bodemvisie

Bodemdaling

 • Achtergronden en oorzaken
 • Gevolgen
 • Beleid en aanpak

Energietransitie

 • Duurzame warmtevoorziening
 • (decentrale) Opslag energie

Klimaat adaptatie

 • Meerlagenbenadering
 • Belang bodem en ondergrond
 • Functies ondergrond
 • Strategie
 • Voorbeelden

Circulaire economie

 • Rijksbrede programma C.E.
 • Rol van de bodem
 • Korte en lange termijn strategie

Duurzaam bodemgebruik

 • Structuurvisie ondergrond (STRONG)
 • Rijksvisie
 • Beleidsvisie

Keuzeonderwerpen

 • Veiligheid
 • Asbest
 • Inspectieonderzoek

Docenten

Charles Odekerken
Zelfstandig adviseur
 
Als zelfstandig adviseur is Charles Odekerken met name gericht op bodem- en stofspecifieke adviezen en tevens specialist communicatie en kennisoverdracht. Zijn werkzaamheden bestaan uit advies, elementair onderzoek (o.a. asbest en kwik) en het veelvuldig ontwikkelen en verzorgen van cursussen. Hij werkt voor veel verschillende grotere opdrachtgevers zoals Shell, Nederlandse Aardolie Maatschappij, Vitens, Evides. Met veel van de opdrachtgevers is sprake van een al langdurende en bestendige werkrelatie.
 
René Vreugdenhil
Zelfstandig adviseur
 
René Vreugdenhil is zelfstandig adviseur, met name gericht op bodem gerelateerde activiteiten en adviezen. Hij heeft veel Inhoudelijke kennis over de nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen, te denken aan de Omgevingswet, het Bodemconvenant 2016-2020, etc. in bodem breed perspectief. Verder is hij medeoprichter van Pondera GeoEnergy, waarbij hij intensief betrokken is bij het initiëren en begeleiden van geothermische projecten en potentiele ondergrondse opslag. Hij geeft al vele jaren bodemcursussen.
 
Marcel Cassee
Adviseur Bodem+ (Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
Marcel is als fysisch geograaf werkzaam bij Rijkswaterstaat binnen de opdracht Bodem+. Hij adviseert en ondersteunt het ministerie van I&W en andere overheden vanuit een schakelrol tussen beleid en uitvoering en coördineert ook de helpdesk van Bodem+ binnen het Informatiepunt Leefomgeving. Marcel heeft brede kennis over bodem en de bodemregelgeving, waaronder bodemsanering, hergebruik van grond en baggerspecie, kwalibo, verwerking van grondstromen. Hij is ook goed bekend met de nieuwe regels en kerninstrumenten van de Omgevingswet.
Frank Hageman
Projectmanager bij RoyalHaskoningDHV
Auke van der Veen
Soil & Groundwater Lead bij NAM
 
Odile Rutten
TAUW bv
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 20 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2020

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 2, 9, 16, 23, 30 november 2021
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 2.295,-
 • Cursusprijs is incl. lunch, koffie/thee
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
De presentaties worden gegeven door mensen met jarenlange werkervaring. Met als pluspunt dat deze mensen ook nog eens bescheiden en benaderbaar zijn! Geweldig!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl