Opleiding

€ 3.795,-

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening en Omgevings-/RO-jurist

5, 7, 25 november, 11, 17 december 2024, 14, 28 januari, 4 februari 2025

Utrecht
 • Beleid en juridisch moeten het samen doen, daarom deels samen de opleiding volgen
 • Helemaal geënt op de nieuwe Omgevingswet
 • Opleiding biedt alle benodigde kennis en kunde
 • Tekort kennis en kunde bij gemeente helpen weg te werken
 • Komt aan bod: systeem omgevingsrecht, beleid ruimtelijke ordening, instrumenten, regelgeving ruimtelijke ordening en bouwen, milieu ruimtelijk relevant, grondbeleid en grondzaken, procedures en handhaving, communicatie en bestuurlijke sensitiviteit
 • Door e-cursussen ook borging achteraf, je kunt nog een jaar terugkijken
 • Een jaar lang Expert Lidmaatschap PONT | Omgeving
 • Na afloop diploma bij slagen voor examen
 • Specifiek voor starters en (zij-)instromers
 • In najaar 2024 introductiekorting

 
Inleiding

Vanaf 2024 is de wereld van de ruimtelijke ordening behoorlijk veranderd door de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Bij gemeenten is men druk bezig met het realiseren van de woningopgave, verdichting en herbestemming, groenbeheer, energietransitie, agrarisch buitengebied, maar ook het stimuleren en faciliteren van de economische bedrijvigheid. Om dit voor elkaar te krijgen als gemeente zijn er zowel beleidsmatig als juridisch inspanningen nodig om dit voor elkaar te krijgen. Deze moeten hand in hand met elkaar oplopen, dus de beleidsmakers en de juristen moeten elkaar kennen en weten wat de ander doet. Deze opleiding is vanuit dit uitgangspunt vormgegeven.

Momenteel liggen veel projecten woningbouw, gebiedsontwikkelingen of energietransitie stil of lopen vertraging op doordat er te weinig specifiek opgeleide medewerkers bij de gemeentes in dienst zijn. Deze opleiding wil hieraan bijdragen.


Inhoud en resultaat

Deze opleiding is gericht op het verkrijgen van kennis en kunde over de praktijk van de ruimtelijke ordening binnen een gemeente, waarbij beleid en regels met elkaar verweven zijn.

Na afloop van deze opleiding heb je voldoende kennis en inzicht in de benodigde wet- en regelgeving. Ook heb je de instrumenten en de beleidsmatige achtergronden om de werkzaamheden en projecten binnen een gemeente op te pakken. Verder krijg je praktische handvatten en worden je communicatie skills geoefend met praktijkcases, zodat de stof direct toegepast kan worden in de praktijk van gemeentelijke ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling.

Meer informatie over de inhoud hiervan vindt je verderop bij het programma.

De stof wordt gebracht in 5 of 9 e-cursussen in eigen tijd en tempo in combinatie met 6 of 7 klassikale cursusdagen, waarvan 5 samen, gevolgd door een examen.


Doelgroep

Deze opleiding is primair bestemd voor deze twee groepen:

 • Beleidsmedewerkers / beleidsadviseurs ruimtelijke ordening / fysieke leefomgeving
 • Juristen ruimtelijke ordening / omgevingsjuristen


Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten. Vaak zijn het starters en (zij-)instromers die naar afdelingen Ruimte van gemeenten willen.

Daarnaast kan de opleiding ook interessant zijn voor medewerkers / starters / trainees van adviesbureaus, detacheringsbureaus, woningcorporaties en andere overheden als provincies, omgevingsdiensten en waterschappen.

Hybride opzet

Onze opleiding is hybride, dus een deel doe je in eigen tijd en tempo en een ander deel klassikaal met andere deelnemers. Dit betekent dat je minder fulltime dagen bezig bent. Door onze online leerroute, waarin ook aangegeven staat wanneer je welke e-cursussen bestudeerd moet hebben voor optimale direct terugkoppeling van docenten en medecursisten, kan je optimale leerresultaten behalen. De online leeromgeving komt in de praktijk ook na het diploma veel van pas, want je krijgt een jaar toegang tot alle e-cursussen. Dit zijn naast de e-cursussen die in de leerroute zitten ook nog andere e-cursussen die in het omgevingsdomein staan.

Daarnaast trekken de twee hoofdgroepen beleidsmakers en juristen grotendeels samen op in de opleiding, maar verdiepen ze op een paar aspecten juist apart.

 

Opzet en studiebelasting

De opleiding vindt plaats in Utrecht op fysieke studiedagen van 9:30 uur tot 16:45 uur, verdeeld over een overzienbare periode, zodanig dat er voldoende tijd is ingepland om ook de E-cursussen in eigen tijd en tempo af te ronden.
De verdeling is:

 • Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening: 6 dagen (5 samen) + 5 E-cursussen
  36 contacturen + 25 studie-uren e-learning + 12 studie-uren thuisstudie examen.
  €3.595 (introductie prijs, daarna 3.995).
 • Omgevings-/RO-jurist: 7 dagen (5 samen) + 9 E-cursussen
  42 contacturen +43 studie-uren e-learning + 12 studie-uren thuisstudie examen.
  € 3.795 (introductie prijs, daarna 4.195).

Het examen is op het eind van de opleiding bevat een aantal kennisvragen.

 

Kwaliteitseisen

Na het goed afronden van het praktijkexamen ontvangt de deelnemer een diploma, waarmee je kunt aantonen dat je voldoende kennis en kunde over beleid en regelgeving ruimtelijke ordening bezit. Met deze opleiding kun je als beleidsmedewerker, plantoetser of omgevingsjurist aan de slag gaan bij een gemeente of andere overheidsinstantie.

Programma

 Globale opzet opleiding

 • Dag 1 (samen):

Startdag Systematiek Omgevingsrecht - Ingrid Kersten

 • Dag 2 (beleid RO):

Praktijkdag Ruimtelijk Beleid - Gerwin Gabry

 • Dag 3 (samen):

Praktijkdag Ruimtelijke Ordening en Omgevingsplan - Erika Samuels Brusse en Janike Haakmeester

 •  Dag 4 (omgevingsjurist):

Praktijkdag Procedures Omgevingsplan en Omgevingsvergunning - Peter de Haan

 • Dag 5 (samen):

Praktijkdag Milieu en Ruimtelijke Ordening - Lukas Baars

 • Dag 6 (samen):

Praktijkdag Grondbeleid - Ines Keetell

 • Dag 7 (omgevingsjurist):

Praktijkdag Awb en Handhaving - Eva Bakker

 • Dag 8 (samen):

Trainingsdag Communicatie en Bestuurlijke sensitiviteit - Ingrid Kersten

 

 • Verschillende E-cursussen verweven:

- Hoofdlijnen Omgevingswet (3 uur)
- Omgevingsplan (6 uur)
- Omgevingsvergunning (5 uur)
- BBL (6 uur)
- Kwaliteitsborging bouwen (6 uur)
- Milieu en Bruidsschat in het Omgevingsplan (6 uur)
- Grondbeleid Omgevingswet (5 uur)
- Handhaving Omgevingswet (3 uur)
- Awb (3 uur)

 • Examen op eind laatste dag


PROGRAMMA

Samen (beleid RO + Omgevingsjurist):
Dag 1: Systeem Omgevingsrecht - Ingrid Kersten
Vooraf: e-cursus Hoofdlijnen Omgevingswet (3 uur)
Startdag Systematiek Omgevingsrecht

 • Wat is omgevingsrecht?
 • Vele vakgebieden
 • Vele wetten, besluiten en regelingen
 • Europese dimensie
 • Bestuurlijke organisatie: rollen rijk, provincie, gemeente, waterschap, omgevingsdienst
  Omgevingswet:       
   • Doel en reikwijdte
   • Ontwerpprincipes
   • Paradigmawisseling
   • Begrippen
   • Kerninstrumenten
   • Participatie
   • Opbouw: wet, besluiten, regeling, aanvullingswetten, invoeringswet
 • Samenwerken
 • Intervisiegroepjes samenstellen

Beleid RO:
Dag 2: Ruimtelijk Beleid - Gerwin Gabry
Praktijkdag Ruimtelijk Beleid

 • Beleidscyclus Omgevingswet
 • Visievorming
 • Rol en inhoud omgevingsvisie
 • Het instrument programma in de Omgevingswet: integraal programmeren
 • Doorwerking van landelijk en provinciaal beleid
 • Monitoring en evaluatie
 • Gebiedsontwikkeling proces
 • Belangrijke beleidsthema’s: woningbouw, energietransitie, gezondheid, bedrijventerreinen


Samen:
Dag 3: Ruimtelijke Ordening - Erika Samuels Brusse en Janike Haakmeester
Vooraf: e-cursus Omgevingsplan (6 uur) + e-cursus Omgevingsvergunning (5 uur)
Praktijkdag Ruimtelijke Ordening en Omgevingsplan

 • Inhoud Omgevingsplan, verruimde reikwijdte omgevingsplan t.o.v. bestemmingsplan
 • Inhoud Bruidsschat
 • Regels over activiteiten en functies locaties
 • Uitnodigingsplanologie, mogelijkheid van globale bestemmingen
 • Open normen met wet interpreterende beleidsregels
 • Ge- en verbodsbepalingen, algemene regels, meldingsplichten, vergunningplichten en maatwerkvoorschriften
 • Bevoegd gezag en delegatiemogelijkheid
 • Participatie
 • Wijzigingsmogelijkheden en uitwerkingsverplichtingen?
 • Afwijken omgevingsplan door omgevingsvergunning of partiele wijziging omgevingsplan
 • Gebruiksruimte in het omgevingsplan
 • Stapsgewijs van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Omgevingsjurist:
Dag 4 : Bouw- en RO-regels - Peter de Haan
Vooraf: e-cursus BBL (6 uur) + e-cursus Kwaliteitsborging bouwen (6 uur)
Praktijkdag Procedures Omgevingsplan en Omgevingsvergunning

 • Soorten regels in het omgevingsplan en keuzemogelijkheden
 • Procedures Omgevingsplan
 • Beoordelingsregels (en open normen)
 • Maatwerkregels en -voorschriften, gelijkwaardigheid
 • Toetsingskader omgevingsvergunning en de knip
 • Bopa of wijzigingsbesluit? Welke stappen ondernemen, procedure
 • Vergunningvrij bouwen
 • Van Bouwbesluit naar Bbl: de grootste wijzigingen
 • Procedurele aspecten omgevingsvergunning
 • Participatie
 • Relatie met Wkb: wat verandert er?
 • Overgangsrecht
 • Eerste jurisprudentie Omgevingswet

Samen:
Dag 5: Milieu in het Omgevingsplan - Lukas Baars
Vooraf: e-cursus Milieu en Bruidsschat in het Omgevingsplan (6 uur)
Praktijkdag Milieu en Ruimtelijke Ordening

 • Milieuthema’s in het omgevingsplan
 • Omgevingsplan en milieu: kaders, zonering, activiteiten
 • Gebruiksruimte in het omgevingsplan
 • Bruidsschat (milieudeel) en het (tijdelijke) omgevingsplan
 • Milieuzonering nieuwe stijl
 • Ruimtelijk relevante milieuthema’s: luchtkwaliteit, geurhinder, bodem, water, geluid en trillingen, externe veiligheid, natuur, energietransitie en duurzaamheid, gezondheid

Samen:
Dag 6: Grondbeleid en Grondeigendom - Ines Keetell
Vooraf: e-cursus Grondbeleid Omgevingswet (5 uur)
Praktijkdag Grondbeleid

 • Actief en passief grondbeleid
 • Voorkeursrecht
 • Kostenverhaal en grondexploitatie
 • Gedoogplicht
 • Onteigening
 • Landinrichting en kavelruil
 • Nadeelcompensatie
 • Contracten en overeenkomsten

Omgevingsjurist:


Dag 7: Bestuursrecht en Handhaving - Eva Bakker
Vooraf: e-cursus Handhaving Omgevingswet (3 uur) + e-cursus Awb (3 uur)
Praktijkdag Awb en Handhaving

 • Structuur en inhoud Awb
 • Procedures Awb
 • Handhaving geregeld via Awb en Omgevingswet
 • Minder vergunningen, meer algemene regels, meer handhaving
 • Hoofdstuk 18 Omgevingswet
 • Bestuursrechtelijke handhaving in Awb
 • Zorgplicht
 • Van huidige middelvoorschriften naar doelvoorschriften

Samen:
Dag 8: Afsluitende trainings-dag Communicatie en Bestuurlijke sensitiviteit - Ingrid Kersten
Om in de geest van de Omgevingswet te werken heb je ook nieuwe competenties nodig om dit in de praktijk te brengen. Dan gaat het om bestuurlijke sensitiviteit, kunnen omgaan met tegenstellingen en botsende belangen en wensen, flexibel opereren, etc. Gedurende de dag ga je je geleidelijk meer focussen op je eigen rol en competenties.

Uitreiken praktijkexamen
Elke deelnemer krijgt op het eind van de opleiding een praktijkexamen om te toetsen of de stof voldoende tot goed begrepen is. Het examen bestaat uit een aantal kennisvragen, zowel multiple choice als open. Het examen wordt individueel beoordeeld. Indien examen onvoldo

Docenten

Ingrid Kersten
management consultant en trainer
Ingrid Kersten is management consultant en trainer in diverse vraagstukken en opgaven of organisatievraagstukken binnen overheden. Zij heeft bijna 30 jaar ervaring in het werken voor de publieke zaak. Van gebiedsontwikkeling tot het vormgeven van publiek private samenwerken tot aan de implementatie van de omgevingswet die zij als partner bij BMC op dit onderwerp mede heeft begeleid bij tientallen gemeenten. Daarbij heeft zij ook een aantal jaren als leidinggevende gewerkt en zat het sociaal domein ook in haar pakket. Tot slot heeft zij ruime ervaring in Programmamanagement. Ze heeft diverse opdrachten als programmamanager vervuld en heeft enige tijd leidinggegeven aan de afdeling Programmering van de gemeente Eindhoven. Naast ruime inhoudelijke kennis interesseert Ingrid zich voor het thema leiderschap. Ze volgt zelf diverse trainingen en is in staat om naast de inhoud deelnemers ook op het gebied van leiderschap tot inzicht te brengen. Deze brede ervaring neemt Ingrid mee in de trainingen, die goed gewaardeerd worden.
 
Mr. Drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden
Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij HBR Advocaten
 
Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
mr. Janike Haakmeester
Advocaat, HBR advocaten
 
Janike is mede-oprichter van HBR advocaten. Door haar jarenlange ervaring heeft zij diepgaande juridische kennis op het gebied van omgevingsrecht, branchekennis en gevoel voor de politieke context opgedaan Zij heeft de Dutch Independent Legal Award 2013 ontvangen. In hun toelichting noemde de jury Janike’s grote inhoudelijke kennis en liefde voor het vak in combinatie met een grote klantgerichtheid en oriëntatie op samenwerking en verbinding.
 
Mr. Dr. Ing. P.M.J. de Haan
Advocaat en eigenaar van PDH Advocatuur
 
Peter is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Peter is zowel gepromoveerd op bouwen onder de Omgevingswet als op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Daarnaast heeft hij jarenlang gewerkt als jurist bij de bouwunit van de Raad van State. Ook werkte hij bij het Informatiepunt Omgevingswet. Peter is redacteur van Tekst & Commentaar Ruimtelijk bestuursrecht en schrijft het commentaar bij de bouwregelgeving voor Tekst & Commentaar Omgevingswet.
 
Mr. Lukas Baars
Senior adviseur fysieke leefomgeving
 
Lukas is senior adviseur fysieke leefomgeving en partner bij KokxDeVoogd. Eerder werkte hij als advocaat en adviseur bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over stikstof/Wet natuurbescherming, maar ook de Omgevingswet.
 
Ines Keetell
Directeur en juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants
Mr. I.R. (Ines) Keetell-Homringhausen is juridisch adviseur bij Kleine Beer Vastgoedjuristen in Amersfoort. Zij adviseert overheden en ontwikkelaars bij het aangaan van contracten en verwerving (overheidsvastgoed). Zij is ook bestuurder bij de Stichting Orbiters.
Eva Bakker
LXA - The Law Firm
Gerwin Gabry
Programmadirecteur Omgevingswet, KuiperCompagnons
 
Gerwin werkt al vele jaren intensief aan structuurvisies, toekomstvisies, regiovisies en Omgevingsvisies in binnen- en buitenland en geeft al jaren cursussen. Verder schreef hij het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet. Ook is hij nauw betrokken geweest bij het Leertraject Pilots Omgevingsvisie en de Pilot ‘Van omgevingsvisie naar omgevingsplan’ van het Ministerie I&M.
 

Materiaal

 • OW pro

 Verdeling studiepunten

 • Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening  73 uren / punten
 • Omgevings-/RO-jurist:                                 97 uren / punten

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 73 studie-uren rekenen.

BP Studieuren7373

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 5, 7, 25 november, 11, 17 december 2024, 14, 28 januari, 4 februari 2025
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 3.795,-
Aanmelden

Referenties

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.