Cursussen Milieu

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Milieu om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u meer dan 30 cursussen op het gebied van Milieu die wij op dit moment aanbieden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een basiscursus Milieurecht, een cursus Afvalstoffenrecht, een cursus Bodem in de Omgevingswet, een basiscursus Geluid IL of een cursus Asbest: juridische aspecten.

Omgevingsplan (milieu)thema’s
13 juni 2019
Utrecht
Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Energietransitie in de gebouwde omgeving - voor programmamanagers
13 juni 2019
UTRECHT
Tijdens de 2-daagse cursus Energietransitie in de gebouwde omgeving - voor programmamanagers leert u op beleidsniveau te denken om een warmteplan te komen en na afloop kent u het proces en de verschillende spelers en belangen.
Meer informatie >
Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?
17 juni 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet. 
Meer informatie >
Staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan
20 juni 2019
UTRECHT
In dit seminar Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan wordt inzicht gegeven in de systematiek van de staalkaart en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen onder het omgevingsplan.
Meer informatie >
Basiscursus Milieurecht
20 juni 2019
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus geeft inzicht in de inhoud en systematiek van het milieurecht, zowel algemeen als sectoraal, met doorkijk naar Omgevingswet.
Meer informatie >
MPG en EPC
24 juni 2019
Utrecht
In deze workshops MPG en EPC krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing EPC.
Meer informatie >
Milieu in de Omgevingswet
23 juli 2019
Antropia - Driebergen
Deze 1-daagse cursus Milieu in de Omgevingswet is helemaal gericht op de milieu-aspecten van de nieuwe wet, zowel omgevingsvergunning, Bal als het omgevingsplan.
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
13 augustus 2019
Antropia - Driebergen - Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet
Meer informatie >
Asbest: juridische aspecten
26 september 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Asbest: juridische aspecten behandelt de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.
Meer informatie >
Basiscursus Duurzaamheid en energie
26 september 2019
Utrecht
De 3-daagse basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie
Meer informatie >
Handhaving Wet natuurbescherming
3 oktober 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo.
Meer informatie >
Externe veiligheid in de Omgevingswet
8 oktober 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet
29 oktober 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet
31 oktober 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Geluid in de Omgevingswet biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.
Meer informatie >
Basiscursus Afvalstoffenrecht
7 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Meer informatie >
Basiscursus Wet natuurbescherming
7 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming, aanhaak Wabo
Meer informatie >
Aanpak duurzaamheid door gemeenten
12 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Aanpak duurzaamheid door gemeenten geeft inzicht en inspiratie hoe je als gemeente of provincie duurzame ontwikkeling kunt stimuleren en oppakken.
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet
19 november 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht.
Meer informatie >
Asbestdaken – het heden, het verleden en 2024
19 november 2019
Utrecht
Deze middagcursus Asbestdaken geeft u een alomvattend inzicht en overzicht van de huidige wetgeving, juridische uitdagingen en een vooruitblik op het asbestdakenverbod.
Meer informatie >
Afvalstof - Grondstof
28 november 2019
Utrecht
In de middagworkshop Afvalstof – Grondstof wordt u ingevoerd in de criteria die heden ten dage voor de uitvoeringspraktijk relevant zijn en kunt u zelf voor een aantal stoffen beoordelen of er sprake is van een afvalstof, grondstof of bijproduct.
Meer informatie >
PAS: hoe nu verder na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie?
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze ochtendcursus wordt u bijgepraat over de stand van zaken van de PAS na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie en ook een update van de PAS-jurisprudentie.
Meer informatie >
Update landelijk gebied - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus concentreert zich op de relatie ruimtelijke ordening en milieu in het buitengebied, zowel technisch als juridisch
Meer informatie >
Basis RO en bouwen voor milieumensen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordening en bouwen voor milieumensen geeft voor de milieumedewerker inzicht in de systematiek van de RO- en bouwregelgeving om zo de andere kant te leren kennen.
Meer informatie >
Basiscursus Activiteitenbesluit - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze Basiscursus Activiteitenbesluit biedt inzicht in de regels van het Activiteitenbesluit en relatie met Wabo, Bor, Wet milieubeheer en Bal uit de Omgevingswet.
Meer informatie >
Update PGS15 - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Update PGS15 gaat over de vernieuwing van de PGS richtlijnen, waarbij met name ingezoomd wordt op de PGS 15-2016.
Meer informatie >
Opdrachtgever – opdrachtnemer - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse training Opdrachtgever - opdrachtnemer geeft aan hoe je de rol van opdrachtnemer of opdrachtgever kunt invullen binnen de relatie gemeenten - omgevingsdiensten.
Meer informatie >
Inleiding Milieuthema’s - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Inleiding Milieuthema’s behandelt diverse milieu-thema's in kort bestek, zodat niet-specialisten weten wat er speelt.
Meer informatie >
Milieu-effectrapportage 2.0
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Milieu-effectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Meer informatie >
Update Activiteitenbesluit - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Update Activiteitenbesluit brengt u de laatste wijzigingen van het Activiteitenbesluit, de pijnpunten en de regeling in de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Slopen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse Basiscursus Slopen behandelt de regels met betrekking tot slopen vanuit bouw-, milieu- en waterregels bekeken op integrale wijze.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsrecht
Locatie nader te bepalen
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >
Geluid bij evenementen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze 1-daagse cursus Geluid bij evenementen leert u hoe u onaanvaardbare geluidhinder rondom grootschalige evenementen kunt voorkomen, regelen en handhaven.
Meer informatie >
GRP in de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Met deze 2-daagse cursus GRP in de Omgevingswet willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Meer informatie >
Generieke ontheffing Wet natuurbescherming
Utrecht
Deze 1-daagse praktijkdag biedt inzicht in de ecologische en juridische aspecten van de generieke ontheffing Wet natuurbescherming
Meer informatie >
Basiscursus Geluid IL
Utrecht
Deze 2-daagse cursus brengt u op praktische wijze de basisbegrippen en het wettelijk systeem van industrielawaai
Meer informatie >
Basis Milieu voor bouwmensen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse basiscursus Milieu voor bouwmensen geeft in kort bestek de systematiek van de milieuregelgeving van belang voor de bouwkant.
Meer informatie >
(Wind-) energie in de Omgevingswet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Windenergie leert u beter inzicht te krijgen in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde amvb’s
Meer informatie >
Actualiteitenmiddag PAS
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze Actualiteitenmiddag PAS wordt u bijgepraat over de stand van zaken met het systeem van het PAS en de jurisprudentie.
Meer informatie >
Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving
Locatie nader te bepalen
Deze middagworkshop Klimaatadaptie in de gebouwde omgeving geeft basaal inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptief handelen in het bebouwd (stedelijk) gebied.
Meer informatie >
Regulering bedrijfsactiviteiten in een omgevingsplan
Locatie nader te bepalen
In deze masterclass Regulering van bedrijfsactiviteiten in een omgevingsplan wordt de wijze waarop de gezondheid en van het milieu in het omgevingsplan wordt beschermd besproken
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingsrecht voor VTH - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 5-daagse basiscursus geeft u als vergunningverlener of handhaver inzicht in alle aspecten van het omgevingsrecht in brede zin.
Meer informatie >
Bodemenergie in de energietransitie
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Bodemenergie in de energietransitie geeft inzicht in welke bijdrage bodem-energie kan leveren aan duurzaamheidsambities, waarbij wordt ingegaan op de verschil-lende vormen, de aandachtspunten en tools en de rol van de overheid.
Meer informatie >
Energietransitie in de wijk - voor projectmanagers
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Energietransitie in de wijk voor projectmanagers geeft de tools om de wijkenaanpak voor energietransitie adequaat aan te pakken en geeft aan hoe je om gaat met de diverse stakeholders en hun belangen
Meer informatie >

Inleiding cursussen Milieu

Het milieuveld is flink in beweging: Activiteitenbesluit, Waterwet, Wabo en nu de Omgevingswet. En dit heeft weer consequenties voor de plaats van milieu binnen het realiseren van projecten. Milieu heeft steeds vaker een dienende, randvoorwaarden scheppende rol, waarbij de verschillende specialismen belangrijk zijn. Genoeg redenen om u weer eens te laten bijpraten op een van deze onderwerpen.

Waarom een cursus Milieu?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een cursus op het gebied van Milieu te volgen. Heeft u recentelijk te maken gehad met een asbestzaak of is het een geheel nieuw onderwerp voor u. Dan is de cursus Asbest: juridische aspecten erg geschikt. In deze 1-daagse cursus krijgt u een helder bestuursrechtelijk overzicht van de asbestketen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de verschillende actoren binnen de asbestketen, met elk hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, met name in het kader van toezicht en handhaving. Bent u een jurist, beleidsmedewerker, adviseur of advocaat? En heeft u in uw werk veel te maken met milieurecht. Dan is onze Basiscursus Milieurecht wellicht iets voor u. In deze 2-daagse cursus krijgt u de systematiek van de milieuwetgeving uitgelegd, wordt er ingegaan op de Wet milieubeheer en wordt er op dag twee de sectorale milieuregelgeving uitgelegd. Hierbij komen milieu-aspecten als geluid, luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid aan bod. Of volg een cursus Update Activiteitenbesluit.

Waarom een cursus Milieu bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Milieu. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus aan te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Milieu cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Jan van den Broek (VNO-NCW), Wim Numan (procesmanager Veiligheid, Vergunning en Handhaving bij gemeente Haarlem), ing. Mark van Leeuwen (adviseur Wabo-vergunningen), Tjeerd van der Meulen (senior adviseur bij de StAB), mr. Tim Segers en mr. Jelle Bekke (beide advocaat bij LXA the Law Firm).