Incompany cursus


Opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet - Alleen als incompany


 • Opleiding specifiek gericht op de handhaver en toezichthouder
 • Wat verandert er voor uw rol?
 • Alles over de Omgevingswet van belang voor handhaving
 • 2 kennisdagen, competentie-dag, optionele kennisdagen bouwen en milieu
 • Na 4 dagen klaar voor de Omgevingswet!

Aanleiding

De Omgevingswet heeft flinke consequenties voor de uitvoering van de VTH-werkzaamheden. Enerzijds door de nieuwe systematiek en de nieuwe regels en anderzijds door een verschuiving van verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld op grond van de private kwaliteitsborging voor het bouwtoezicht. Daarnaast blijft het werken conform de vergunningen- en handhavingsstrategie een feit. Dat geeft nieuwe kansen in de samenwerking.

Aanbod

Wij bieden je een cursus voor de nieuwe stijl van toezicht en handhaving. De Omgevingswet en het vergunningen- en handhavingsbeleid maken dat een kennisupdate noodzakelijk wordt. Wij bieden je een combinatie van kennisdagen en een competentiedag. Dat laatste omdat vooral de functie van toezichthouder/handhaver aan verandering onderhevig zal zijn. De opleiding voorziet in praktische kennis met uiteenlopende praktijkvoorbeelden en wordt afgesloten met een certificaat van deelname. De cursus voldoet aan de kwaliteitseisen 2.2, zoals die gelden per 1 juli 2019.

Toezicht en handhaving

In het huidige stelsel bevatten veel voorschriften een normstelling en geven daarmee een handvat aan de gebruiker en aan de toezichthouder. Normstelling kan onder de Omgevingswet in het omgevingsplan worden opgenomen als maatwerkregel. Op grond van de bestuurlijke afwegingsruimte kunnen normstellingen voor bijv. geur, lucht, geluid en trilling gebiedsgericht worden bepaald. Op die basis kunnen vervolgens maatwerkvoorschriften worden gesteld aan een bedrijf. Uitgangspunt is echter de zorgplicht en eigen verantwoording. Dit vergt van bedrijven, bewoners en toezichthouders totaal andere omgangsvormen. In deze training gaan wij in op alle consequenties, ook voor de communicatieve aspecten die de veranderingen met zich meebrengen.

Bruidsschat

Tot het moment dat er een Omgevingsplan is vastgesteld wordt gewerkt met voorschriften, die via het Invoeringsbesluit Omgevingswet door het Rijk zijn vastgesteld. Gaat u die onverkort overnemen of gebruikt uw organisatie nog bepalingen uit een lokale verordening?En wat te doen met voorschriften, die sowieso verdwijnen omdat er een forse sanering van regels plaatsvindt aan de kant van de milieutaakstelling?

Zorgplicht

Uitgangspunt in de Omgevingswet is de zorgplicht en eigen verantwoording. Deze geldt voor degene die een activiteit uitoefent. Dat kan een bouw- of milieuactiviteit zijn, maar ook elke andere activiteit in de fysieke leefomgeving. Dat betekent dat bij diegene de verantwoordelijkheid berust om bij (milieubelastende) handelingen ervoor te zorgen dat het milieu niet wordt verontreinigd, ook al zijn daar geen regels voor gesteld. Dat gaat dus verder dan alleen zich te houden aan de regels die sowieso in acht moeten worden genomen. En aan de “bouwkant” gelden gelijkwaardigheidsprincipes en veel eigen verantwoording, zeker in relatie tot de private kwaliteitsborging.

Veranderende rol

e nieuwe rol van toezichthouder omvat zonder meer een intensievere en -integrale benadering. Een andere manier van werken vergt andere competenties. Zowel functiespecifieke- als algemene competenties. Toezichthouders krijgen te maken met zorgplicht en gelijkwaardigheidsprincipes. Toezichthouders “bouwen” gaan werken met de (private) kwaliteitsborgers en krijgen te maken met maatregelen in het kader van de klimaatdiscussie. Toezichthouders “milieu” gaan de type A-inrichtingen missen: er wordt gewerkt met milieubelastende activiteiten, waarvan een deel van de voorschriften afkomstig is uit de bruidsschat. Ook gaat er in toenemende mate gewerkt worden met maatwerkregels en -voorschriften. Een deel van de harde normstelling verdwijnt en de focus komt te liggen op zorgplicht. Dat betekent dat “op het werk” in toenemende mate wordt gediscussieerd over het beoogde beschermingsniveau in plaats van te kunnen terugvallen op wettelijk verankerde normstelling.

Inhoud

Deze meerdaagse opleiding bied je als toezichthouder/handhaver inzicht in het stelsel van de Omgevingswet en de consequenties die dat heeft voor je dagelijkse werkzaamheden in de praktijk. Dat gebeurt in 3 dagen, maar dit kan optioneel worden uitgebouwd met extra kennisdagen.

Allereerst 2 kennisdagen:

 1. Inleiding Omgevingswet en gevolgen voor VTH
 2. Omgevingsplan, omgevingswaarden, instructieregels

Maar met alleen kennis ben je er nog niet. We sluiten de opleiding optioneel af met de benodigde competenties. Je nieuwe rol als nieuwe stijl handhaver/toezichthouder vergt veel van je overtuigingskracht, communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen. Hoe vul je dit in?  

3. Veranderende rol: competenties

Optioneel zijn er ook nog 1 of 2 inhoudelijke kennisdagen toe te voegen aan de opleiding

4. Bouwen onder de Omgevingswet

5. Milieu in de Omgevingswet

U kiest voor de kennisdag die voor u van toepassing is.

Resultaat

Na deze opleiding bent u klaar voor de Omgevingswet en kunt u zichzelf nieuwe stijl handhaver/toezichthouder noemen. Met de opleiding wordt voldaan aan de opleidingseisen als bedoeld in de kwaliteitscriteria 2.2, zoals die zijn geborgd in de meeste VTH-verordeningen van gemeenten en provincies.

Doelgroep

opleiding is bedoeld voor handhavingsjuristen, toezichthouders en handhavers Zowel vanuit het domein bouwen, gebruik als milieu. Zij zijn werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en omgevingsdiensten. De cursus is ook interessant voor adviesbureaus en detacheringsbureaus die VTH-diensten leveren.

Toelatingseisen

Er is een HBO-opleidingsniveau vereist en u bent al werkzaam als handhaver/toezichthouder.Voor nadere vragen over deze eisen kunt u ook bellen met Ronald Koppers, 020 8200908.

Programma

1. Inleiding Omgevingswet en gevolgen voor VTHDeze dag staat in het teken van de veranderingen op hoofdlijnen. Zowel de wet als de Invoeringswet, de bruidsschat en de onderliggende AMvB’s worden besproken. Wat deze dag ook passeert zijn de gevolgen van de transitie voor het taakveld vergunningverlening en dat van toezicht en handhaving. Ook de wijzigingen in de Algemene wet bestuursrecht en de procedurele wijzigingen komen aan bod.

2. Omgevingsplan, omgevingswaarden, instructieregelsVandaag gaat het over de manier, waarop een omgevingsplan tot stand kan komen. Gebaseerd op de lokale omgevingsvisie en die van het Rijk en de provincie. Ook de impact van het Besluit kwaliteit leefomgeving wordt hierbij betrokken. Dan volgen vanzelf ook de consequenties van het stellen van doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften en het stellen van maatwerkregels en -voorschriften.

3. Competenties: veranderende rolDe Omgevingswet kent een veranderende rol voor met name de doelgroep “toezichthouder/handhaver, zeker als het gaat om de competenties. De nieuwe rol vergt veel van overtuigingskracht, communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen. Deze dag wordt met behulp van een acteur en een inhoudsdeskundige ingevuld, waarin de toezichthouder met steeds wisselende situaties wordt geconfronteerd die zich onder invloed van de nieuwe wetgeving kunnen voordoen. Bij deze dag is een competentiescan optioneel. Die wordt voorafgaand aan de opleiding uitgevoerd en individueel met de kandidaat besproken. Op basis van het resultaat kan een advies worden opgesteld over de geschiktheid voor de nieuwe rol als toezichthouder/vergunningverlener.

Optioneel:

4. Handhaving bouwen: het Bouwbesluit 2012 versus het Besluit bouwwerken leefomgeving

Wat zijn de verschillen tussen de twee besluiten en wat betekent dit voor toezicht en handhaving. Deze dag passeert ook de private kwaliteitsborging de revue.

5. Handhaving milieu: het Activiteitenbesluit milieubeheer versus het Besluit activiteiten leefomgeving

Ook hier komt het systeem van doel- en maatwerkvoorschriften aan de orde, maar ook de best beschikbare technieken en de relatie met de bestuurlijke afwegingsruimte op zes cruciale aspecten in de kwaliteit van de leefomgeving.

Docenten

Cursusleider is Jan Boer. Jan heeft veel ervaring in het begeleiden van veranderprocessen bij gemeenten, geeft advies en trainingen in het omgevingsrecht bij Adviseur Verschoor, is docent Bouw- en RO regelgeving, Wabo, bestuursrecht en werkzaam bij gemeente IJsselstein. Hij geeft vele cursussen over VTH en de Omgevingswet en weet heel goed wat er bij de doelgroep speelt.Voor de competentie-dag zal hij bijgestaan worden door een gedragstrainer.

Voor de kennisblokken worden specialisten ingevlogen:

Voor bouwen wordt Jacco Huijzer gevraagd. Hij is adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs. Jacco opereert op het snijvlak van de juridische en praktische toepassing van de bouwregelgeving en staat zowel juristen als bouwkundigen bij in complexe vergunningsaanvragen en handhavingstrajecten. Hij publiceert regelmatig over deze onderwerpen en is docent bij Bouwforum. Hij kent het Bouwbesluit en het nieuwe Bbl als geen ander.

Voor milieu wordt Erik Mossel gevraagd. Hij is zelfstandig adviseur en zeer ervaren docent op het gebied van de Activiteitenbesluit, water en gevaarlijke stoffen en inmiddels ook de omzetting naar de Omgevingswet en het Bal. Hij kent als geen ander de praktijk van de uitvoering hiervan en weet dit ook heel praktisch te brengen. Bij cursussen filtert hij de relevante zaken uit de brij aan informatie. Hij staat altijd open voor vernieuwing en innovatie en werkt volgens een aanpak op maat.

Docenten

Jan Boer
Trainer en adviseur bij Adviesbureau Verschoor
 
Jan is een gepassioneerd entert(r)ainer in het omgevingsrecht. Hij was 44 jaar actief binnen de overheid en heeft nog steeds zijn eigen trainingsbureau. Jan staat midden in het veld als het gaat om de veranderende wereld rond de Omgevingswet: de processen, de gedragsverandering, toezicht, handhaving en vergunningverlening. Steeds met de focus op de praktijk en de toepassing van de nieuwe regels in de bestaande “gevestigde orde”. Jan probeert deelnemers enthousiast te maken voor alle facetten van het omgevingsrecht en de saaie wetteksten te doorgronden en deze vooral toe te spitsen op praktijksituaties en op die manier al doende te leren. Trainingsdagen worden levendig en een uitdaging om bij te wonen. Jan heeft recent 150 studenten mogen begeleiden in de permanente her- en bijscholing Omgevingsrecht.
 
mr. ing. Jacco Huijzer
Adviseur, Nieman Raadgevende Ingenieurs
 
Jacco opereert op het snijvlak van de juridische en praktische toepassing van de bouwregelgeving en staat zowel juristen als bouwkundigen bij in complexe vergunningsaanvragen en handhavingstrajecten. Hij publiceert regelmatig over deze onderwerpen en is docent bij Bouwforum.
 
Erik Mossel
Zelfstandig adviseur
 
Erik is docent en adviseur omgevingsrecht in brede zin, specifiek Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en onderlinge samenhang, casemanagement, lozingsregels en VTH management en kwaliteitscriteria.
 

Materiaal

Opzet , studieduur en materiaal

De opleiding vindt plaats op uw eigen locatie. De dagen zijn van 9.30 tot 16.30 uur.

U ontvangt op de opleiding een documentatiemap met de hand-outs van de presentaties en eventuele bijlagen. Het ondersteunende achtergrondmateriaal is digitaal beschikbaar op de kennisbank Omgevingsweb ProfessionalEr staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft tijdens de opleiding toegang tot dit digitale dossier.

Per kennisblok zal (beperkt) huiswerk worden opgegeven om u vast in te lezen in een onderwerp. Zo maakt u een vliegende start bij elk kennisblok en gebruikt u uw tijd efficiënt.

U kunt totaal het volgende aantal studie-uren rekenen voor deze opleiding:

 • 16 voor 2 kennisdagen (6 uur per dag, 2 uur voor voorbereiding)
 • 6 voor 1 competentieblok (1 dag)
 • 6 per optionele kennisdag bouwen/milieu

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 20 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2020

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.
Aanmelden

Referenties
Voor deze opleiding zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl