Masterclass


Masterclass Leiderschap binnen VTH - alleen nog als Incompany


 Leiderschapsbouwsteen voor het sturen op professionaliteit, integraliteit en responsiviteit.

 • Visie op een robuust VTH-stelsel
 • Uitvoering geven aan rapport Van Aartsen
 • Actualiteiten en vertaling naar de uitvoeringspraktijk
 • Transitie VTH: van taakgericht naar werken aan de maatschappelijke opgave
 • Best practices voor het richten, inrichten en verrichten van VTH
 • Specifiek voor directeuren, managers en strategisch beleidsmedewerkers


Inleiding

De uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving staat volop in de belangstelling van de politiek en de samenleving. Vooral na publicatie van het rapport van de commissie Van Aartsen. Het is landelijk nieuws als ergens een ontploffing is of milieuhinder door geur, stof of geluid door een bedrijf hardnekkig blijkt te zijn. De samenleving verwacht veel van VTH-professionals om problemen aan te pakken en complexe ontwikkelingen te helpen realiseren, zoals woningbouw, natuurontwikkeling en massa-evenementen.

Impact in de samenleving

In de wet staat een duidelijke zorgplicht voor de overheid om een uitstekende dienstverlening in te richten en problemen al op te lossen voordat ze zich hebben voorgedaan. Dit legt de lat hoog en vereist dat de uitvoering en de handhaving worden gericht op de outcome. Niet de taak, het instrument of de regel staat centraal, maar de impact die daarmee wordt bereikt in de samenleving. Sturing op outcome maakt dat de dienstverlening niet statisch kan zijn, maar responsief. Dat wil zeggen dat de uitvoeringsorganisatie in staat moet zijn om adequaat te handelen in reactie op ontwikkelingen, onder steeds veranderende omstandigheden.

Maatschappelijke ondertoon

Tegelijkertijd is er ook sprake van een andere ondertoon, die soms zelfs de boventoon wordt. Regelmatig worden incidenten uitgelicht in de media en politieke arena’s als gevolg van gebreken in het overheidsoptreden. Dat legt zwaktes bloot in de organisatie van de uitvoering en handhaving. De toon is dan dat de overheid faalt in het stellen van scherpe normen, in het behalen van termijnen of in het toezicht op de naleving. Vragen rijzen over rendement, onafhankelijkheid, professionaliteit, schaalgrootte en de manier waarop taken georganiseerd zijn.

Robuust VTH-stelsel

De afgelopen twintig jaar is hard gewerkt aan het opbouwen van een robuust VTH-stelsel. De rode draad in al die jaren is het verbeteren van de professionaliteit in de uitvoering van VTH-taken. Dit richt zich al snel op milieu en bouwen, maar het gaat eigenlijk over alle thema’s in de fysieke leefomgeving. De uitvoering moet uitgaan van een programmatische strategie en doordachte programmering van het werk. Dat is visueel te maken in een nieuwe, gekantelde beleidscyclus waarin beleid en uitvoering niet bóven, maar náast elkaar staan (de zgn. Big-8).

In deze masterclass wordt deze rode draad beetgepakt. Op basis van een aantal actuele ontwikkelingen behandelen we wat u te doen staat op weg naar een robuuste uitvoering die adequaat handelt en die opgavegericht denkt en werkt. Daarbij gaan we met u op zoek naar haalbare doelstellingen en toepasbare uitgangspunten voor het organiseren van vergunningverlening en handhaving. We staan uitgebreid stil bij de dilemma’s in het stelsel die ontstaan bij het omgaan met verschillende werkelijkheden. Enerzijds integraal benaderen, het met partijen en partners opzoeken van mogelijkheden in plaats van grenzen, het effectief omgaan met afwegingsruimte en daarbinnen programmatisch, ketengericht en netwerkend organiseren. Anderzijds ook taakbewust en rechtmatig optreden wanneer de situatie daarom vraagt.

Kortom, verkennen, reflecteren en verdiepen hoe u effectief leiding kunt geven aan de ontwikkeling van uw uitvoeringsorganisatie.

Inhoud en resultaat

De masterclass Leiderschap binnen VTH biedt u:

 • Overzicht van relevante actualiteiten en de vertaling daarvan naar de beleids- en uitvoeringspraktijk voor regulering, toezicht en handhaving, geconcretiseerd voor uw organisatie, team, medewerkers en voor uzelf:
  • De grote belangstelling voor participatie en de manier waarop de overheid, inwoners en ondernemers met elkaar omgaan of elkaar tegenwerken.
  • De groeiende (milieu)criminaliteit waarin steeds vaker sprake is van ondermijning: de onderwereld die invloed krijgt in de bovenwereld.
  • De spanning tussen de noodzaak van verduurzaming van de leefomgeving en de zoektocht naar ruimte voor wonen, werken en recreëren.
  • De omslag van traditionele ruimtelijke ordening naar sturing op de kwaliteit en benutting van de leefomgeving.
  • De stelselwijziging die Omgevingswet heet en die (veel) verder gaat dan het verruilen van oud instrumentarium voor nieuw en die een attitude vereist van ‘het kan mits…’ in plaats van ‘het kan niet omdat…’ .
  • De vertaling van de Nationale handhavingsstrategie voor uw regio en organisatie.
 • Inzicht in de transitie van VTH: verleggen van de focus op taakgericht werken naar het bijdragen aan de maatschappelijke opgave.
 • Kennis nemen van best practices voor het richten, inrichten en verrichten van VTH.
 • Gevoel voor mogelijkheden en onmogelijkheden van (meer) datagedreven werken, met oog voor de privacy én informatiebehoefte van inwoners en ondernemers.
 • Intervisie met beroepsgenoten.
 • Relevante literatuur en artikelen uit vakbladen, praktische voorbeelden en toepasbare modellen.

In deze masterclass gaan de deelnemers samen op ontdekkingstocht of ze het goede goed doen en welke scenario’s er zijn om het op de goede manier te doen. Het is een masterclass op niveau, met veel praktijkvoorbeelden, heldere theoretische onderbouwingen en veel ruimte voor interactie en intervisie.

Harm Borgers en Ruud de Vries zijn de ervaren moderators van de masterclass. Zij zorgen voor het lesmateriaal en voor inspiratie in de bijeenkomsten. Maar de bal ligt vooral bij u zelf! Samen met uw collega’s gaat u casusgericht onderzoeken wat de ontwikkelingen inhouden en waar verbeterkansen liggen en hoe anderen soortgelijke problemen oppakken. En vooral: hoe gaat het u het zelf aanpakken voor uw organisatie?

Daarnaast treedt een gastspreker uit de actualiteit op, om u uit te dagen en te inspireren.

Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor directeuren, managers en strategisch beleidsmedewerkers van bestuursorganen, inspecties en uitvoeringsorganisaties voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, werkend voor gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen of rijksinspecties.

Programma

De masterclass bestaat uit een startfase met een intake, een inhoudelijk deel over VTH op basis van een literatuurlijst, zelfstudie, samenwerking in duo’s en groepsbijeenkomsten verzorgd door de moderators. De masterclass wordt afgesloten met een evaluatie van de leerdoelen.

Startfase: intake

De intake is essentieel en bestaat uit twee onderdelen. Eerst een schriftelijke toelichting op de leerbehoefte, gevolgd door een individueel online gesprek tussen moderators en deelnemer. Het doel van dat gesprek is nadere kennismaking, het toelichten van het definitieve programma, het bespreken van de schriftelijk aangegeven persoonlijke en organisatie leerdoelen, het verkennen van de aanwezige VTH-kennis en -ervaring bij de deelnemer, het navragen van specifieke wensen of verwachtingen en de mogelijk in te brengen eigen casuïstiek.

Als uitkomst van de gesprekken krijgt iedere deelnemer tips om bepaalde kennis vooraf op te frissen of om alvast bepaalde informatie te verzamelen om in te brengen in de groepssessies om ook zelf waarde te toe te voegen, geïnspireerd door de masterclass. Tot slot wordt het huiswerk voor dagdeel 1 besproken. De moderators maken op basis van de gesprekken een indeling van de groep in tweetallen door voor elke deelnemer een buddy te zoeken die het best bij diegene past.

Dagdeel 1, Basis op niveau

Dit dagdeel plaatst VTH in het perspectief van de huidige ontwikkelingen. Dit gaat over de transitie van VTH door een toenemende focus op maatschappelijke opgaven. Ook gaat dit dagdeel over politieke verwachtingen bij het rendement en oplossend vermogen van VTH. Dit stelt VTH voor organisatorische en professionele dilemma’s, maar het biedt ook kansen en verhoogt het belang van goed georganiseerde VTH. Ter voorbereiding op dit eerste dagdeel ontvangen de deelnemers vooraf een syllabus met (uittreksels van) relevante informatie.De sessie begint met een korte pitch van elke deelnemer over:

 • De eigen casus.
 • De persoonlijke leerdoelen.
 • De leer- en ontwikkelpunten van de eigen organisatie.

Deze worden tijdens de masterclass verdiept in de groep, door stil te staan bij oorzaak, doorwerking en keerzijden van de dynamiek rond VTH en te onderzoeken welke invloed ze hebben op de eigen uitvoeringspraktijk, vanuit de vragen:

 • Welke actuele trends en ontwikkelingen creëren de nieuwe uitdagingen en dilemma’s voor het organiseren en uitvoeren van VTH? Voorbeelden van trends en ontwikkelingen zijn het rapport van de commissie Van Aartsen, de stelselwijziging die Omgevingswet heet inclusief de ruimte voor lokale beleidskeuzes, de open normstelling met zorgplichten en doelbepalingen, datagedreven werken, de digitalisering van de communicatie over VTH, de aandacht voor regeldruk van regels en instrumenten, de impact van participatieprocessen en het vertrouwen in eigen verantwoordelijkheid.
 • Hoe kan VTH bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven zoals de woningbouwopgave en de energietransitie? En wat kan VTH niet waarmaken? En hoe verhoudt de focus op opgaven zich tot het klassieke motief voor VTH, om via normbesef en controlemechanismen belangen te beschermen die kwetsbaar en maatschappelijk waardevol zijn, zoals natuur, erfgoed en milieukwaliteit?
 • Na jaren van decentralisaties lijkt sprake van een re-centralisatie van sommige taken en beleidsvragen. Waar is dat herkenbaar, wat houdt dat dan in en hoe werkt het door in de huidige VTH-organisatie en de planning en financiële ruimte in de nabije toekomst?
 • Hoe ziet de veranderopgave er uit? Welke veranderingen moet u en welke veranderingen wilt u doorvoeren om een adequate en robuuste VTH-organisatie te blijven? Welke maatschappelijke, bestuurlijke en collegiale weerstand kunt u verwachten? Hoe gaat u daarmee om en welke rol heeft u daar als leider in te spelen?

Op het eind volgt het huiswerk voor het volgende deel van de masterclass, bestaande uit het bestuderen van theorie en het in duo’s uitwerken van (onderzoeks)opdrachten.

Dagdeel 2, Verdieping

Dit dagdeel begint met de introductie van het theoretisch kader van de masterclass. Om de veranderende rol van de overheid in relatie tot de samenleving te kunnen duiden en hanteren, gebruiken we twee modellen:

 • NSOB-model: welke rollen heeft de overheid? Welke rol ziet u voor (delen van) uw organisatie en wat betekent dit voor uw veranderopgave?
 • Big 8-model: hoe ziet de samenhang van de beleid- en uitvoeringscyclus er uit? Waarom leidt de focus op maatschappelijke opgaven tot een kanteling van die cyclus? Hoe brengt u samenwerking tot stand tussen meerdere beleidsterreinen en tussen de beleidsmakers en de uitvoerders in dat speelveld? Hoe gaat u om met mogelijke dilemma’s? En hoe verwerkt u de geleerde lessen uit de uitvoering in de volgende editie van de beleidscyclus?

Om tevens de vertaalslag te maken van de systeem- naar de leefwereld, hanteren we twee modellen uit de organisatiewetenschap:

 • Actieleren: een op de eigen situatie toegesneden emergente aanpak voor organisatie ontwikkeling.
 • Waarderend Onderzoek: meervoudig kijken naar organisatie-opgaven.

Daarnaast besteden we aandacht aan (persoonlijk) leiderschap, om de geformuleerde ambities om te zetten in de gewenste verandering. Om deze in gang te zetten en, in de weerbarstige praktijk van alledag, tot een goed einde te brengen.

De tweede anderhalf uur wordt gevuld door een eminente gastspreker uit de actualiteit, die een inleiding zal verzorgen, gevolgd door een dialoog met de groep om de vertaalslag naar de eigen leerdoelen en -situatie te maken.

Intermezzo, 6 weken

Tussen dag 2 en dag 3 gaan de deelnemers aan de slag met hun eigen leeropgaven door:

 • Het zo nodig herformuleren van de leeropgaven op basis van het geleerde in de masterclass tot nu toe.
 • Het maken van huiswerk en werken aan de onderzoeksvragen.
 • Het, samen met de buddy, voorbereiden van dag 3.

Dag 3, Integratie: op locatie met diner

Ook de laatste dag bestaat uit twee delen die goed worden voorbereid door de deelnemers en hun buddy.

Het eerste deel is een presentatie van de eigen leeropgave, de nieuwe inzichten en de nieuwe manier waarop de deelnemer na de masterclass wil gaan werken, inclusief de vragen en de dilemma’s die daarbij nog kunnen spelen. De presentaties worden gezamenlijk nabesproken. Wat viel op, welke discussies speelden vooral, welke conclusies zijn er te trekken en wat kunnen deelnemers van elkaar leren?

Na het diner wordt ingegaan op het handelingsperspectief van professionaliteit, integraliteit en responsiviteit: hoe ziet uw wereld er uit als u vandaag opnieuw mocht beginnen? Wat als er een 13e provincie of een extra gemeente of nieuwe omgevingsdienst zou worden gecreëerd? Hoe zou die organisatie idealiter functioneren? Wat is daarvoor nodig? Waarmee moet u dan vandaag stoppen of juist beginnen, als uw organisatie op de ideale (fictie-)organisatie zou kunnen lijken? En wat moet u morgen doen op de werkvloer? Hoe gaat u dat aanpakken?

Afronding: evaluatiegesprek

Na afloop van de masterclass volgt een online evaluatie: is het leerdoel gehaald, hoe werkt dit door in de praktijk en zijn er nabranders of nieuwe vragen voor u zelf en wat zijn de vervolgstappen voor uw organisatie?

Docenten

Ruud de Vries
senior adviseur bij KokxDeVoogd
Ruud de Vries is senior adviseur bij KokxDeVoogd, informaticus, bedrijfskundige en oud-wethouder die zich als organisatieontwikkelaar heeft zich gespecialiseerd in transitie- en transformatievraagstukken in het publieke domein. Hij is sinds 2015 assessor en coach van landelijk politiek talent en adviseerde het ministerie van BZK over verschillende digitaliseringsvraagstukken waaronder het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Harm Borgers
partner/adviseur bestuurlijk organisatierecht, KokxDeVoogd
 
Harm is als manager en adviseur vooral betrokken bij strategische en innovatieve projecten en adviesopdrachten. Hij helpt rijksdiensten, provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bij hun visievorming, beleidsprocessen en bij de versterking van hun uitvoeringsorganisaties. Mijn specialisaties zijn het omgevingsrecht, de Omgevingswet en het bestuurlijk organisatierecht met focus op vraagstukken van sturing, regulering en handhaving.
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag

Aanmelden

Referenties
Voor deze nieuwe masterclass zijn geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl