Cursussen Ruimtelijke ordening

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Ruimtelijke Ordening om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u meer dan 30 cursussen Ruimtelijke Ordening die wij op dit moment aanbieden. Om u de weg te wijzen en houvast te bieden wordt een logisch pakket aangeboden, van basis tot verdieping tot cursussen over specifieke thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht, een Basiscursus Wet natuurbescherming, een Actualiteitendag Ruimtelijk ordening en bouwen, een cursus Detailhandel en Ruimtelijke ordening of een cursus die ingaat op Aanpak leegstand plattenland.

Vaardigheden voor opstellen regels omgevingsplan
4 juni 2019
St Nicolaasga (Friesland)
Het doel van deze 1-daagse training Vaardigheden voor opstellen regels omgevingsplan is om je bewust te maken van de relatie tussen de keuzes voor de soorten regels en de gewenste vaardigheden voor het opstellen en uitvoeren daarvan.
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet
13 juni 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Meer informatie >
Omgevingsplan (milieu)thema’s
13 juni 2019
Utrecht
Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?
17 juni 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet. 
Meer informatie >
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
18 juni 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordeningsrecht geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar de Omgevingswet.
Meer informatie >
Staalkaart Bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan
20 juni 2019
UTRECHT
In dit seminar Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten in het omgevingsplan wordt inzicht gegeven in de systematiek van de staalkaart en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen onder het omgevingsplan.
Meer informatie >
Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional
24 juni 2019
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
25 juni 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Integratie van regels in het Omgevingsplan
27 juni 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels (waaronder de APV, welstand, etc. ) in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingsplan
27 augustus 2019
Antropia - Driebergen
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsplan geeft een overzicht van alle ins en outs van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Planschade en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
17 september 2019
Utrecht
Deze actualiteitendag Planschade en nadeelcompensatie gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Werken met de Omgevingsvisie
17 september 2019
Utrecht
Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.
Meer informatie >
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
19 september 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus richt zich op de overgang van bestaande bestemmingsplannen naar het nieuwe omgevingsplan en hoe u daar nu al mee aan de slag kan gaan.
Meer informatie >
Basiscursus Planschade
24 september 2019
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse Basiscursus planschade gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
Parkeren in het Omgevingsrecht
24 september 2019
Utrecht
Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is
Meer informatie >
Opleiding Adviseur klimaatadaptatie
26 september 2019
Utrecht
Deze 4-daagse opleiding Adviseur klimaatadaptatie stoomt je klaar voor de opgave om jouw gemeente en regio klimaatadaptatief te krijgen met zowel kennis als vaardigheden.
Meer informatie >
Handhaving Wet natuurbescherming
3 oktober 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo.
Meer informatie >
Externe veiligheid in de Omgevingswet
8 oktober 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Toerisme, recreatie en ruimte
8 oktober 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Toerisme, recreatie en ruimte wil de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie.
Meer informatie >
Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet
10 oktober 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Maken van een omgevingsplan
29 oktober 2019
Utrecht
In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan gaat u daadwerkelijk aan de slag met het maken van een plan met alle diverse vragen en aspecten die daarbij komen kijken. Daarna kunt u zelf aan de slag gaan met een omgevingsplan.
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet
4 november 2019
Utrecht
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
Basiscursus Wet natuurbescherming
7 november 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming, aanhaak Wabo
Meer informatie >
Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan
7 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan gaat in op het zien, benoemen, vaststellen, reguleren en sturen van omgevingskwaliteiten in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Detailhandel en ruimtelijke ordening
21 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Detailhandel en ruimtelijke ordening geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.
Meer informatie >
Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen
28 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. 
Meer informatie >
Decentrale regelgeving opstellen onder de Omgevingswet
28 november 2019
Utrecht
In deze 2-daagse praktijkcursus Decentrale regelgeving opstellen onder de Omgevingswet leert u zowel kennis als de (wetgevings)vaardigheden voor het formuleren van artikelen in nieuwe stijl en het opstellen van goed digitaliseerbare plannen of verordeningen.
Meer informatie >
Gezondheid in de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Het seminar Gezondheid in de Omgevingswet geeft een goed beeld van de mogelijkheden om gezondheid een plek te geven in het gemeentelijk beleid en geeft handvatten om direct hiermee aan de slag te gaan.
Meer informatie >
Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed - Alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed.
Meer informatie >
Stedelijke Herverkaveling - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Stedelijke herverkaveling behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie.
Meer informatie >
Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie: een praktijkcasus
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Organische gebiedsontwikkeling is een introductie in juridische en beleidsmatige elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie.
Meer informatie >
Update landelijk gebied - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus concentreert zich op de relatie ruimtelijke ordening en milieu in het buitengebied, zowel technisch als juridisch
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en trics
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse Basiscursus Mobiliteit en Ruimte geeft breed inzicht in het vakgebied van de verkeerskunde en de relaties met andere vakgebieden.
Meer informatie >
Milieu-effectrapportage 2.0
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Milieu-effectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Meer informatie >
Participatie onder de Omgevingswet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse training handelt over de participatiemogelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet
Meer informatie >
Omgevingswet: ruimtelijk-economische beleidssturing 3.0 - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze cursus wordt vanuit een economisch perspectief ingegaan op de handvatten die de Omgevingswet aan overheden biedt om de uitdagingen van de transformerende economie het hoofd te bieden.
Meer informatie >
Aan de slag bij de gemeente: dit moet u weten - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus is bestemd voor ambtenaren die in de afgelopen twee jaar zijn gestart bij een gemeentelijke of provinciale overheid. Na afloop van deze 1-daagse training heeft u een helder beeld van de gemeentelijke omgeving waarin u aan de slag bent gegaan.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsrecht
Locatie nader te bepalen
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >
Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze praktische cursus geeft handvatten om nu al te werken met toekomstgerichte ruimtelijke plannen, gebruikmakend van alle mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt en met oog voor de mogelijkheden van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Generieke ontheffing Wet natuurbescherming
Utrecht
Deze 1-daagse praktijkdag biedt inzicht in de ecologische en juridische aspecten van de generieke ontheffing Wet natuurbescherming
Meer informatie >
Projectbesluit in de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.
Meer informatie >
VTH en landelijke handhavingsstrategie - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze workshop VTH en landelijke handhavingsstrategie maakt u kennis met de nieuwe verplichtingen, die voortkomen uit de Wet (verbetering) Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
Meer informatie >
Aanpak leegstand platteland - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Aanpak leegstand platteland geeft inzicht in de problematiek van leegstand op het platteland en ideeën voor methoden en praktische aanpak hiervan.
Meer informatie >
BAG en BGT - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze twee workshops BAG en BGT van ieder één dagdeel geven in kort bestek een introductie op BAG en BGT en update van de stand van zaken.
Meer informatie >
Actualiteitenmiddag PAS
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze Actualiteitenmiddag PAS wordt u bijgepraat over de stand van zaken met het systeem van het PAS en de jurisprudentie.
Meer informatie >
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht zet alle relevante juridische aspecten op een rij en is helemaal up to date met de (herziene) Woningwet.
Meer informatie >
Beleid en regelgeving van de Detailhandel - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze workshop Beleid en regelgeving van de detailhandel biedt een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie op het gebied van het Omgevingsrecht.
Meer informatie >
Online Classroom - Het Omgevingsplan
Locatie nader te bepalen
In deze classroom wordt ingezoomd op het belangrijkste instrument voor gemeenten, namelijk het omgevingsplan. Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige situatie met bestemmingsplannen?
Meer informatie >
Kruimelregeling
Locatie nader te bepalen
Deze workshop Kruimelregeling geeft duiding aan de stroom van uitspraken die maar blijft loskomen, waarbij de actualiteit centraal staat.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Ruimtelijke Ordening

Door de Wabo zijn ruimtelijke ordening en bouwen verder geïntegreerd. En dat was maar één van de vele wijzigingen op dit vakgebied. Ook de Wro en de Crisis- en herstelwet hadden flinke consequenties. Daardoor is het ruimtelijke ordeningsrecht behoorlijk versnipperd geraakt. Daarom volgt binnenkort de Omgevingswet, waarin de ruimtelijke ontwikkeling integraal wordt benaderd met alle omgevingsaspecten meegewogen. Dit is een vakgebied in ontwikkeling dus. Genoeg redenen om u weer eens te laten bijpraten op een van deze onderwerpen.

Waarom een cursus Ruimtelijke Ordening?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een cursus op het gebied van Ruimtelijke Ordening te volgen. Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Bent u betrokken bij het opstellen van ruimtelijke plannen en krijgt u hierbij te maken met natuuraspecten?  Dan is de cursus Nieuwe Wet natuurbescherming erg geschikt. In deze 1-daagse cursus wordt ingegaan op thema’s als soortenbescherming, gebiedsbescherming, houtopstanden en wordt er gekeken naar de relatie met Omgevingswet. Bent u vergunningverlener, jurist, projectontwikkelaar of beleidsmedewerker die bestemmingsplanprocedures en afwijkingsprocedures begeleidt of opstelt? Dan is onze cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen wellicht iets voor u. In deze 1-daagse cursus wordt ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Als u opereert in het landelijk gebied, dan is de cursus Aanpak leegstand platteland interessant.

Waarom een cursus Ruimtelijke Ordening bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Ruimtelijke ordening. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze cursussen ruimtelijke ordening werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Janike Haakmeester (advocaat bij Haakmeester Advocatuur), mr. Selma van Velsen (juridisch adviseur omgevingsrecht), mr. Roeland Mathijsen, Wanda Blommensteijn en mr. Eva Haverkorn van Rijsewijk (allen adviseur bij BRO).