Cursussen Ruimtelijke ordening

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Ruimtelijke Ordening om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u diverse cursussen op het gebied van Ruimtelijke Ordening die wij op dit moment aanbieden of die wij in de toekomst gaan aanbieden. Om u de weg te wijzen en houvast te bieden wordt een logisch pakket aangeboden, van basis tot verdieping tot cursussen over specifieke thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht, een Basiscursus Wet natuurbescherming, een Actualiteitendag Ruimtelijk ordening en bouwen, een cursus Detailhandel en Ruimtelijke ordening of een cursus die ingaat op Aanpak leegstand plattenland.

Evenementen en omgevingsrecht
7 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Nieuwe Wet natuurbescherming
8 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus behandelt de wijzigingen in de praktijk als gevolg van de nieuwe Natuurbescherming.
Meer informatie >
Werken met de Omgevingsvisie
8 maart 2018
Utrecht
Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.
Meer informatie >
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
20 maart 2018
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordeningsrecht geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar de Omgevingswet.
Meer informatie >
Milieu-effectrapportage 2.0
22 maart 2018
Utrecht
Deze cursus Milieu-effectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Meer informatie >
Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed
27 maart 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed.
Meer informatie >
Integratie van regels in het Omgevingsplan
29 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels (waaronder de APV, welstand, etc. ) in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Generieke ontheffing Wet natuurbescherming
29 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse praktijkdag biedt inzicht in de ecologische en juridische aspecten van de generieke ontheffing Wet natuurbescherming
Meer informatie >
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht gaat in op de juridische aspecten van het volkshuisvestingsrecht uit de Woningwet, inzoomend op de consequenties van de Herzieningswet.
Meer informatie >
Participatie onder de Omgevingswet
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse training handelt over de participatiemogelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet
Meer informatie >
Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransiti biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet. 
Meer informatie >
Externe veiligheid in de Omgevingswet
10 april 2018
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en trics
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Basiscursus Wet natuurbescherming
12 april 2018
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming, aanhaak Wabo
Meer informatie >
Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen
16 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. 
Meer informatie >
Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie: een praktijkcasus
17 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Organische gebiedsontwikkeling is een introductie in juridische en beleidsmatige elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie.
Meer informatie >
Aanpak leegstand platteland
17 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Aanpak leegstand platteland geeft inzicht in de problematiek van leegstand op het platteland en ideeën voor methoden en praktische aanpak hiervan.
Meer informatie >
Basiscursus Planschade
17 april 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse Basiscursus planschade gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
Omgevingswet: sturen en anticiperen op economische transitie
24 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sturen en anticiperen op economische transitie geeft handvatten voor economische transitie onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Planschade en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
24 april 2018
Utrecht
Deze actualiteitendag gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet
17 mei 2018
Utrecht
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
Projectbesluit in de Omgevingswet
17 mei 2018
Utrecht
Met de Omgevingswet is het Projectbesluit straks het belangrijkste instrument waarmee een overheidsinstantie de regie kan nemen over de besluitvorming voor een project waarvoor zij verantwoordelijk is, zoals aanleg van een snelweg of een dijkverlegging. Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.
Meer informatie >
Toerisme & recreatie en ruimte
17 mei 2018
Utrecht
De 1-daagse cursus Toerisme & recreatie en ruimte heeft als doel om de deelnemers inzicht te bieden in de economische en ruimtelijke kant van de vrijetijdssector en handvaten te bieden voor het optimaal stimuleren en begeleiden van deze sector vanuit de gemeentelijke setting.
Meer informatie >
De juridische aspecten van gebiedsontwikkeling voor de vastgoedprofessional
31 mei 2018
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespits op de onderwerpen di voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Meer informatie >
BAG en BGT
31 mei 2018
Utrecht
Deze twee workshops van een dagdeel geven in kort bestek een introductie op BAG en BGT en update van de stand van zaken.
Meer informatie >
Detailhandel en ruimtelijke sturing
5 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Detailhandel en ruimtelijke sturing geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.
Meer informatie >
Update PAS
5 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus geeft een complete praktische update over het PAS, zowel juridisch als technisch, inclusief de meest recente jurisprudentie.
Meer informatie >
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
7 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus richt zich op de overgang van bestaande bestemmingsplannen naar het nieuwe omgevingsplan en hoe u daar nu al mee aan de slag kan gaan.
Meer informatie >
VTH en landelijke handhavingsstrategie
20 juni 2018
Utrecht
De Wet VTH is vastgesteld en de kwaliteitscriteria 2.1 zijn nu wettelijk verankerd. Het is aan de bevoegde gezagen deze criteria onder te brengen in een verordening. De landelijke kwaliteitseisen hebben (eindelijk) een formele status. In deze workshop VTH en landelijke handhavingsstrategie maakt u kennis met de nieuwe verplichtingen, die voortkomen uit de Wet (verbetering) Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
Meer informatie >
Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen
4 oktober 2018
Utrecht
Deze praktische cursus geeft handvatten om nu al te werken met toekomstgerichte ruimtelijke plannen, gebruikmakend van alle mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt en met oog voor de mogelijkheden van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Stedelijke Herverkaveling
11 oktober 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Stedelijke herverkaveling behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie.
Meer informatie >
Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet
6 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse Basiscursus Mobiliteit en Ruimte geeft breed inzicht in het vakgebied van de verkeerskunde en de relaties met andere vakgebieden.
Meer informatie >
Windenergie voor gemeenten - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Windenergie voor gemeenten geeft een praktische introductie over windenergieontwikkelingen vanuit een ruimtelijk insteek.
Meer informatie >
E cursus Omgevingsrecht
Onbekend
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Ruimtelijke Ordening

Door de Wabo zijn ruimtelijke ordening en bouwen verder geïntegreerd. En dat was maar één van de vele wijzigingen op dit vakgebied. Ook de Wro en de Crisis- en herstelwet hadden flinke consequenties. Daardoor is het ruimtelijke ordeningsrecht behoorlijk versnipperd geraakt. Daarom volgt binnenkort de Omgevingswet, waarin de ruimtelijke ontwikkeling integraal wordt benaderd met alle omgevingsaspecten meegewogen. Dit is een vakgebied in ontwikkeling dus. Genoeg redenen om u weer eens te laten bijpraten op een van deze onderwerpen.

Waarom een cursus Ruimtelijke Ordening?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een cursus op het gebied van Ruimtelijke Ordening te volgen. Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Bent u betrokken bij het opstellen van ruimtelijke plannen en krijgt u hierbij te maken met natuuraspecten?  Dan is de cursus Nieuwe Wet natuurbescherming erg geschikt. In deze 1-daagse cursus wordt ingegaan op thema’s als soortenbescherming, gebiedsbescherming, houtopstanden en wordt er gekeken naar de relatie met Omgevingswet. Bent u vergunningverlener, jurist, projectontwikkelaar of beleidsmedewerker die bestemmingsplanprocedures en afwijkingsprocedures begeleidt of opstelt? Dan is onze cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen wellicht iets voor u. In deze 1-daagse cursus wordt ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Als u opereert in het landelijk gebied, dan is de cursus Aanpak leegstand platteland interessant.

Waarom een cursus Ruimtelijke Ordening bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Ruimtelijke ordening. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in company cursus te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze cursussen ruimtelijke ordening werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Janike Haakmeester (advocaat bij Haakmeester Advocatuur), mr. Selma van Velsen (juridisch adviseur omgevingsrecht), mr. Roeland Mathijsen, Wanda Blommensteijn en mr. Eva Haverkorn van Rijsewijk (allen adviseur bij BRO).