Cursussen Ruimtelijke ordening

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van Ruimtelijke Ordening om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u diverse cursussen Ruimtelijke Ordening die wij op dit moment aanbieden. Om u de weg te wijzen en houvast te bieden wordt een logisch pakket aangeboden, van basis tot verdieping tot cursussen over specifieke thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht, een Basiscursus Wet natuurbescherming, een Actualiteitendag Ruimtelijk ordening en bouwen, een cursus Detailhandel en Ruimtelijke ordening of een cursus die ingaat op Aanpak leegstand plattenland.

Milieu-effectrapportage 2.0
24 september 2018
Utrecht
Deze cursus Milieu-effectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en trics
27 september 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Werken met de Omgevingsvisie
27 september 2018
Utrecht
Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.
Meer informatie >
Nieuwe Wet natuurbescherming
2 oktober 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus behandelt de wijzigingen in de praktijk als gevolg van de nieuwe Natuurbescherming.
Meer informatie >
Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen
4 oktober 2018
Utrecht
Deze praktische cursus geeft handvatten om nu al te werken met toekomstgerichte ruimtelijke plannen, gebruikmakend van alle mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt en met oog voor de mogelijkheden van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Actualiteitenmiddag PAS
8 oktober 2018
Utrecht
Tijdens deze Actualiteitenmiddag PAS wordt u bijgepraat over de stand van zaken met het systeem van het PAS en de jurisprudentie.
Meer informatie >
Stedelijke Herverkaveling
11 oktober 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Stedelijke herverkaveling behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie.
Meer informatie >
Decentrale regelgeving opstellen onder de Omgevingswet
1 november 2018
Utrecht
In deze 2-daagse praktijkcursus Decentrale regelgeving opstellen onder de Omgevingswet leert u zowel kennis als de (wetgevings)vaardigheden voor het formuleren van artikelen in nieuwe stijl en het opstellen van goed digitaliseerbare plannen of verordeningen.
Meer informatie >
Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed
1 november 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed.
Meer informatie >
Externe veiligheid in de Omgevingswet
1 november 2018
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
1 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus richt zich op de overgang van bestaande bestemmingsplannen naar het nieuwe omgevingsplan en hoe u daar nu al mee aan de slag kan gaan.
Meer informatie >
Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet
6 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.
Meer informatie >
De juridische aspecten van gebiedsontwikkeling voor de vastgoedprofessional
7 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespits op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Meer informatie >
Omgevingswet: ruimtelijk-economische beleidssturing 3.0
8 november 2018
Utrecht
In deze cursus wordt vanuit een economisch perspectief ingegaan op de handvatten die de Omgevingswet aan overheden biedt om de uitdagingen van de transformerende economie het hoofd te bieden.
Meer informatie >
Toerisme & recreatie en ruimte
8 november 2018
Utrecht
De 1-daagse cursus Toerisme & recreatie en ruimte heeft als doel om de deelnemers inzicht te bieden in de economische en ruimtelijke kant van de vrijetijdssector en handvatten te bieden voor het optimaal stimuleren en begeleiden van deze sector vanuit de gemeentelijke setting.
Meer informatie >
Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?
8 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet. 
Meer informatie >
Omgevingsplan (milieu)thema’s
12 november 2018
Utrecht
Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Basiscursus Planschade
13 november 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse Basiscursus planschade gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
13 november 2018
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordeningsrecht geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Wet natuurbescherming
15 november 2018
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming, aanhaak Wabo
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet
15 november 2018
Utrecht
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
Maken van een omgevingsplan
15 november 2018
Utrecht
In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan gaat u daadwerkelijk aan de slag met het maken van een plan met alle diverse vragen en aspecten die daarbij komen kijken. Daarna kunt u zelf aan de slag gaan met een omgevingsplan.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
20 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht
20 november 2018
Utrecht
Deze cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht zet alle relevante juridische aspecten op een rij en is helemaal up to date met de (herziene) Woningwet.
Meer informatie >
Detailhandel en ruimtelijke sturing
22 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Detailhandel en ruimtelijke sturing geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.
Meer informatie >
Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan
22 november 2018
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan gaat in op het zien, benoemen, vaststellen, reguleren en sturen van omgevingskwaliteiten in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Planschade en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
26 november 2018
Utrecht
Deze actualiteitendag Planschade en nadeelcompensatie gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen
29 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. 
Meer informatie >
Projectbesluit in de Omgevingswet
29 november 2018
Utrecht
Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.
Meer informatie >
Integratie van regels in het Omgevingsplan
11 december 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels (waaronder de APV, welstand, etc. ) in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Parkeren in het Omgevingsrecht
11 april 2019
Utrecht
Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is
Meer informatie >
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse Basiscursus Mobiliteit en Ruimte geeft breed inzicht in het vakgebied van de verkeerskunde en de relaties met andere vakgebieden.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsrecht
Onbekend
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >

Inleiding cursussen Ruimtelijke Ordening

Door de Wabo zijn ruimtelijke ordening en bouwen verder geïntegreerd. En dat was maar één van de vele wijzigingen op dit vakgebied. Ook de Wro en de Crisis- en herstelwet hadden flinke consequenties. Daardoor is het ruimtelijke ordeningsrecht behoorlijk versnipperd geraakt. Daarom volgt binnenkort de Omgevingswet, waarin de ruimtelijke ontwikkeling integraal wordt benaderd met alle omgevingsaspecten meegewogen. Dit is een vakgebied in ontwikkeling dus. Genoeg redenen om u weer eens te laten bijpraten op een van deze onderwerpen.

Waarom een cursus Ruimtelijke Ordening?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een cursus op het gebied van Ruimtelijke Ordening te volgen. Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Bent u betrokken bij het opstellen van ruimtelijke plannen en krijgt u hierbij te maken met natuuraspecten?  Dan is de cursus Nieuwe Wet natuurbescherming erg geschikt. In deze 1-daagse cursus wordt ingegaan op thema’s als soortenbescherming, gebiedsbescherming, houtopstanden en wordt er gekeken naar de relatie met Omgevingswet. Bent u vergunningverlener, jurist, projectontwikkelaar of beleidsmedewerker die bestemmingsplanprocedures en afwijkingsprocedures begeleidt of opstelt? Dan is onze cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen wellicht iets voor u. In deze 1-daagse cursus wordt ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. Als u opereert in het landelijk gebied, dan is de cursus Aanpak leegstand platteland interessant.

Waarom een cursus Ruimtelijke Ordening bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van Ruimtelijke ordening. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze cursussen ruimtelijke ordening werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Janike Haakmeester (advocaat bij Haakmeester Advocatuur), mr. Selma van Velsen (juridisch adviseur omgevingsrecht), mr. Roeland Mathijsen, Wanda Blommensteijn en mr. Eva Haverkorn van Rijsewijk (allen adviseur bij BRO).