1-daagse cursus

€ 645,-

Maken volkshuisvestingsprogramma

7 november 2023

Utrecht
 • Specifiek voor beleidsadviseurs wonen, sociaal domein, ruimte
 • In één dag alles wat nodig is om een volkshuisvestingsprogramma op te stellen
 • Hoe kom je gezamenlijk tot een afgewogen volkshuisvestingsprogramma?
 • Met welke partijen ga je dit vormgeven? Ook de zorgkant meenemen.
 • Adviezen voor de uitoefening van je vak als beleidsadviseur
 • Na afloop de bouwstenen om zelf aan de slag te gaan met een volkshuisvestingsprogramma   

Inleiding

Decennia is de volkshuisvesting beetje bij beetje het domein van de markt geworden. De rol van de overheid werd gemarginaliseerd. Dieptepunt was de invoering van de verhuurderheffing. Het Rijk neemt radicaal afscheid van deze periode. De woningnood is groot. De betaalbaarheid staat voor veel groepen onder druk. De overheid kan niet langer aan de zijlijn staan. 

Met zijn Nationale Woon- en Bouwagenda kondigde minister De Jonge deze omslag al aan. De Wet versterking regie volkshuisvesting (WVRV) moet dit juridisch borgen, waarbij de huisvesting van de doelgroepen in de sociale huur, de ouderen en aandachtsgroepen voorop het netvlies staan. De WVRV leidt tot wijzigingen in de Omgevingswet, Huisvestingswet, Woningwet en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

 Het rijk dwingt gemeenten om de ambitie per 2024 uit te werken in een volkshuisvestingsprogramma en een visie op zorg en ondersteuning voor aandachtsgroepen en ouderen en daarover afspraken te maken met zorgaanbieders en woningcorporaties. In het lokale netwerk worden afspraken gemaakt over woonvormen, doorstroming en toewijzing van woningen aan kwetsbare groepen. Regionaal worden afspraken gemaakt over “fair share” en inzet per gemeente. Daarbij spelen vragen als:

 • Wat wordt regionaal en lokaal van provincies, gemeenten en corporaties verwacht? 
 • Wat zijn daarbij de onderscheiden rollen? 
 • Welke vragen en dilemma’s zou dat op kunnen roepen voor de uitoefening van je vak als beleidsadviseur?  

Inhoud en resultaat

In deze cursus bespreken we de maatschappelijke trends en de verwachtingen van het rijk. Je wordt meegenomen in enkele innovaties uit de praktijk. 
Vervolgens stellen we onszelf de vraag wat dit betekent voor provincies, gemeenten en woningcorporaties (positionering, netwerksamenwerking en organisatieontwikkeling). 
Tot slot bespreken we samen dilemma’s en adviezen voor de uitoefening van je vak als beleidsadviseur. 

 Na afloop van de cursus heb je de bouwstenen om zelf aan de slag te gaan met het volkshuisvestingsprogramma, in welke rol dan ook.  

Vooraf aan de cursus krijg je huiswerk om het zoveel mogelijk toe te spitsen op je eigen situatie en er daardoor zoveel mogelijk resultaat voor jezelf uit te halen. Daardoor wordt de cursus als geheel ook praktijkgerichter.  

Doelgroep  

Deze cursus is bestemd voor beleidsadviseurs wonen, sociaal domein, ruimte bij gemeenten, provincies en corporaties.

Programma

Huiswerk vooraf

 Deelnemers worden via het digitale platform gevraagd naar: 

 • Hoe ver zijn de gemeenten en regio’s binnen jouw werkgebied met het ontwikkelen van huisvestings- en urgentieverordeningen, woonzorganalyses, -visies en onderlinge fair share afspraken voor sociale en midden huur, ouderen en aandachtsgroepen? 
 • Welke rol kun en wil je vervullen in de samenwerking op lokaal en regionaal niveau bij het maken van afspraken over huisvesting van doelgroepen sociale en middenhuur, ouderen en aandachtsgroepen?
 • Welke ondersteuningsvraag heb je zelf om je in deze rol te bekwamen? 

Cursusdag

 Blok 1: Introductie van de veranderende opgave, maatschappelijke trends en verwachtingen overheden

 • Toelichting op Wet versterking regie volkshuisvesting: wijzigingen in de omgevings-, huisvestings-, woningwet en de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Trends, ontwikkelingen rondom sociale en middenhuur, ouderen en aandachtgroepen (afnemende zorg, andere woonvormen en samenwerking met zorg en welzijn)
 • Definities te onderscheiden doelgroepen (verschil in keuzevrijheid, taakstellingen en urgentie) en vormen van zorg en ondersteuning
 • Complexiteit van de regionale samenwerking woonzorg (wir-war aan regiobenaderingen en partijen)
 • Rollen Rijksoverheid, provincies, regio’s, gemeenten en corporaties en verwachtingen 

 Blok 2: Positionering provincie, regio, gemeente en corporatie 

 •  Bestuurskundig kader
 • Discussie aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, waarbij we ingaan op de volgende vragen: 
  • Waar ben je als provincie, regio, gemeente of corporatie wel of niet van?  
  • Welke kansen en mogelijkheden ziet men bij de rolneming van de provincie, regio, gemeente en corporatie?

 Blok 3: Botsproeven 

 Aan de hand van casuïstiek ga je botsproeven doen om kennis te maken met de effecten van de wijzigingen in de Omgevingswet, Huisvestingswet, Woningwet en Wmo. Dit is een goede manier om kennis te maken met de wet, wat de toepassingsmogelijkheden zijn en wat er nodig is om je als adviseur verder te bekwamen in dit onderwerp in je dagelijkse praktijk.

Werkwijze: Uiteen in 3 werkgroepen met casuïstiek aan de slag: 

 • Omgevingswet
 • Huisvestingswet 2015
 • Woningwet en Wmo

Met deze vragen:

 • Positionering verschillende partijen: wat is de veranderende rol en opdracht van iedere partij? 
 • Welke ondersteunings- en ontwikkelvraag levert dat op voor de beleidsadviseur?
 • Waar ga ik zelf mee naar huis, wat is mijn directe handelingsperspectief?  

Docenten

Bram Klouwen
Directeur
Bram is een ervaren adviseur en procesmanager. In zijn projecten weet hij vanuit zijn analytisch vermogen invalshoeken te combineren / conceptualiseren naar aansprekende conclusies, aanpakken en acties. Als professional rond woningmarktvraagstukken doorgrondt hij snel posities en belangen. Goed horen wat de ander bezig houdt en waarom is belangrijk. Ervaring, kennis en politieke sensitiviteit helpen om de juiste vragen te stellen, zodat belangen bij elkaar kunnen komen. Op basis van weging van ieders inbreng, hakt hij knopen door. Pragmatisch en organisch zijn woorden die daarbij horen. Hij heeft ruime ervaring op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau rond strategische volkshuisvestingsopgaven. Vanuit een intrinsieke motivatie werkt hij hieraan en draagt hij hieraan bij. Hij werkt aan beleidsontwikkeling, prestatieafspraken, publiek-private samenwerkingen; zowel voor overheden, woningcorporaties als bouwbedrijven.
Martin Bleijenburg
Managing partner
Martin heeft veel kennis en kunde opgebouwd rondom lokaal en regionaal woonbeleid, woonzorgvisies, gebiedsontwikkeling, ondernemingsbeleid corporaties en zorgaanbieders, bewonersparticipatie, betaalbaarheidsprogramma’s, prestatieafspraken, strategisch voorraadbeleid, huisvesting statushouders, huurbeleid, enzovoorts. Naast zijn uitgebreide kennis heeft hij veel ervaring met het in goede banen leiden van complexe samenwerkingsprocessen. Hij is naast sparringpartner en trainer ook gespreksleider op conferenties en congressen. |

Materiaal

Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal

Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus.
Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.  

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties

 Voor deze nieuwe cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u deze cursus incompany volgen?

Of wilt u persoonlijk studieadvies? We vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.