Cursussen Bestuursrecht

Ben je op zoek naar een cursus Bestuursrecht? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om je kennis volledig up-to-date te brengen. Je kan kiezen uit meer dan 20 Bestuursrecht cursussen, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. In dit diverse cursusaanbod vindt u basis- en verdiepingscursussen. Op deze pagina zie je het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Evenementen en omgevingsrecht
3 oktober 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Gemeenterecht basis en update
4 oktober 2023
Amersfoort
Deze 2-modulen cursus Gemeenterecht basis (e-cursus) en update (ochtend op locatie) geeft inzicht in zowel de basis van het gemeenterecht als de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak, samen of apart te volgen.
Meer informatie >
Privacywetgeving in de opsporing
12 oktober 2023
Amsterdam
Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er moeten worden gezet om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten kunnen worden gebruikt in het toezichtwerk. Wegens grote belangstelling 12 oktober 2023 een extra editie in Amsterdam
Meer informatie >
Wet digitale overheid: nieuwe wetgeving per 1 juli 2023
31 oktober 2023
Utrecht
Op 1 juli jl. is de Wet digitale overheid (Wdo) in werking getreden. Hoe kunnen (semi-) overheidsorganisaties de Wdo toepassen en welke uitdagingen brengt de Wdo met zich mee? Wat zijn de belangrijkste bepalingen? Welke verplichtingen en verantwoordelijkheden brengt de Wdo met zich mee? Je krijgt aan de hand van praktijkvoorbeelden oplossingen voor praktische implementatie problemen.
Meer informatie >
Wet open overheid: achtergrond en praktijk
1 november 2023
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Update Wet open overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wet open overheid besproken.
Meer informatie >
Permanente bewoning van recreatiewoningen
2 november 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Meer informatie >
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
3 november 2023
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Update handhaving omgevingsrecht
6 november 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Meer informatie >
Procedures in de Omgevingswet
9 november 2023
Utrecht
Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Appartementsrecht voor gemeenten
14 november 2023
Amersfoort
In deze 1-daagse cursus Appartementsrecht voor gemeenten leert u de spelregels uit de regelgeving en jurisprudentie, weet u waar de kansen liggen voor gemeenten in het appartementsrecht en wat de aandachtspunten daarbij zijn.
Meer informatie >
Wet BIBOB
16 november 2023
Utrecht
Deze 2-daagse training Wet BIBOB geeft inzicht in alle basisfacetten van de Wet BIBOB op bestuurlijk, juridisch en financieel vlak, met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk.
Meer informatie >
Sluiten van drugspanden
16 november 2023
Utrecht
Deze middagcursus Sluiten van drugspanden biedt een stevig houvast voor toepassing van artikel 13b Opiumwet, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.
Meer informatie >
De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: reikwijdte, werking en onderscheid
23 november 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en helder beeld van zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Gemeentewet. U weet wanneer en in welke situaties beide wetten van toepassing zijn en hoe deze wetten zich onderscheiden van elkaar. Na het volgen van deze cursus kunt u de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Nieuwe Europese regels in vogelvlucht
4 december 2023
Utrecht
Vanuit Brussel komen veel nieuwe wetten en regels rond data, privacy, AI en digitale platformen op ons af. Denk bijvoorbeeld aan de DMA (per 2 mei 2023),de DSA (die in 2024 een rol zal spelen) en de aanstaande EU AI act. Belangrijke wetten: wat is de laatste stand van zaken?
Meer informatie >
Flexwoningen realiseren
7 december 2023
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Flexwoningen realiseren geven we inzicht in de procedurele en materiële ruimtelijke afwegingen die moeten worden gemaakt om versnelling te realiseren bij (flex)woonprojecten.
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet
14 december 2023
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor handhaving, met twee dagmodules: inhoud en competenties.
Meer informatie >
Opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet - Alleen als incompany
Onbekend
Deze 3-daagse opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet biedt inzicht in het stelsel van de Omgevingswet en de specifieke consequenties voor handhaving in de dagelijkse praktijk.
Meer informatie >
Realiseren van wind- en zonneparken
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Realiseren van wind- en zonneparken geeft inzicht in de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek, inclusief komende Omgevingswet.
Meer informatie >
Relatie publiek- en privaatrecht voor overheden - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Relatie publiek- en privaatrecht voor overheden bespreekt de oorzaken, gevolgen en aanpak van dit probleem. Daarnaast wordt naar de mogelijke oplossingen gekeken.
Meer informatie >
Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur geeft uitleg aan de hand van de jurisprudentie over de regels voor vakantieverhuur en huisvesting van studenten, zorgbehoevenden, arbeidsmigranten, asielzoekers en expats.
Meer informatie >
Basiscursus Noodrecht en openbare-orderecht - alleen als Incompany
Onbekend
Deze 3-dagdelen basiscursus noodrecht & openbare-orderecht biedt een compleet overzicht van het juridisch instrumentarium voor openbare orde en veiligheid.
Meer informatie >
Update Awb - alleen als Incompany
Onbekend
Deze dagdeel cursus Update Algemene wet bestuursrecht is een praktische permanente kennisupdate van recente en opvallende jurisprudentie.
Meer informatie >
De Alcoholwet - alleen als incompany
Onbekend
Deze middagcursus De nieuwe Alcoholwet geeft in kort bestek alle wijzigingen t.o.v. de Drank- en Horecawet aan en wat u als gemeente te doen staat, zowel uitvoerend als beleidsmatig.
Meer informatie >
Basiscursus APV - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse Basiscursus APV geeft u een goed overzicht van de onderwerpen die in de APV geregeld mogen worden en welke beleidsvrijheid u daar bij heeft om dat in te vullen. Daarbij passeren ook de trends en ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet) de revue.
Meer informatie >
Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid - alleen als incompany
Onbekend
In deze 2-daagse cursus Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid leert u als medewerker Bijzondere Wetten en APV hoe vergunningaanvragen af te handelen en doet u relevante kennis op met betrekking tot het vergunningenproces om zodoende goede producten te kunnen blijven leveren.
Meer informatie >
Gemeentelijke Aanpak Ondermijning - alleen als Incompany
Onbekend
Deze training Geïntegreerde aanpak ondermijning geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent.
Meer informatie >
E-college Openbare orde- en noodrecht
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van openbare orde- en noodrecht en wat dit betekent voor de praktijk? Bekijk dan dit online actualiteitencollege.
Meer informatie >
E-cursus Wet open overheid
Onbekend
Deze e-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Meer informatie >
Wegenwet: openbaarheid van wegen - alleen als incompany
Onbekend
De middagcursus Wegenwet: openbaarheid van wegen, biedt inzicht in de lastige materie van de Wegenwet, waar u op moet op letten en hoe u het in uw voordeel kan inzetten. De middagcursus Wegenwet: openbaarheid van wegen, biedt inzicht in de lastige materie van de Wegenwet, waar u op moet op letten en hoe u het in uw voordeel kan inzetten.
Meer informatie >
Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht
Onbekend
Met deze 1-daagse cursus Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht bent u binnen één dag op de hoogte van de nieuwe landelijke handhavingsstrategie, zowel beleidsmatig als uitvoering. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Effectuering Handhavingsbesluiten
Onbekend
In deze workshop Effectuering handhavingsbesluiten wordt u geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt.
Meer informatie >
Basiscursus Awb voor het sociaal domein en omgevingsdomein - alleen als incompany
Onbekend
In deze cursus Awb wordt de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht besproken. De cursus is specifiek bestemd voor uitvoerders in het sociaal domein en omgevingsdomein.
Meer informatie >
Gevaarlijke honden als gemeentetaak
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.
Meer informatie >
Handhaving Wet natuurbescherming
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Regulering (duurzame) energie-infrastructuur - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Regulering (duurzame) energie-infrastructuur geeft inzicht in de juridische aspecten van de veranderde energiemarkt en de regulering van duurzame energienetwerken.
Meer informatie >

Inleiding Bestuursrecht

Het bestuursrecht wordt steeds belangrijker. In de nieuwe Omgevingswet wordt voor de procedures verwezen naar de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook de handhaving loopt grotendeels via het bestuursrecht. Daarnaast wordt het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak) over steeds meer rechtsgebieden uitgerold. Zo ook in het Bestuursrecht, waar digitaal procederen een steeds belangrijkere plaats gaat innemen. Welke consequenties zal dit voor jou met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om je gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Bestuursrecht?

Om volledig aan de slag te kunnen met het Bestuursrecht is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Wat is het verschil tussen schadevergoeding en nadeelcompensatie? Hoe stel je een correcte invorderingsbeschikking op? Wat is belanghebbendheid? Wat zijn de verschillende handhavingsinstrumenten? Hoe stel je een beleid op voor recreatiewoningen? Op al deze vragen krijg je antwoord tijdens een van onze Vastgoed/Grondzaken cursussen. Voor alle verschillende doelgroepen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat je aan de slag kan.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van het Bestuursrecht. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met je medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van je eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvang je een map met de hand-outs en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in je vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Bestuursrecht cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Olaf Schuwer (zelfstandig adviseur bij Schuwer Advies), mr. Eelco de Jong (advocaat bij De Jong van Leeuwen advocaten), mr. Sjoerd van Hoogmoed (rentmeester-taxateur bij Hoogstate), mr. Claudia Koenen en mr. Björn Mulder (beide advocaat bij Wieringa Advocaten).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl.