Detailhandel en ruimtelijke sturing | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 5 juni 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Detailhandel en ruimtelijke sturing


Kansen en uitdagingen

 • Alle sturingsinstrumenten op een rij: hoe kan een gemeente sturen op detailhandelsontwikkelingen?
 • Vertaling van sturingsinstrumenten in beleid en bestemmingsplannen
 • Verankering actuele ontwikkelingen zoals internethandel en doorwerking Europese richtlijnen
 • Illustratie aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Vertaling beleid in uitvoeringsprogramma zoals centrummanagement en leegstandsbestrijding

 

Aanleiding

Er is veel beweging in de detailhandelssector. Nieuwe vormen van detailhandel, zoals internet-winkelen, komen op en de behoeften van de consument zijn steeds meer gericht op beleving, efficiëntie en gemak. De leegstand neemt toe, onder andere dankzij de economische recessie, demografische veranderingen en brancheverbreding en –vervaging in de periferie.

Om te kunnen sturen op detailhandel is voor gemeenten een detailhandelsbeleid van belang waarin duidelijke keuzes worden gemaakt waar welke detailhandel wenselijk is. Vervolgens moet dit beleid juridisch door vertaald worden in ruimtelijke plannen.


Inhoud en resultaat

In deze cursus worden handvatten en toetsingscriteria geboden hoe bepaalde ontwikkelingen in de detailhandel in uw gemeente gefaciliteerd of juist voorkomen kunnen worden door middel van beleid en de ruimtelijke vertaling hiervan. Vragen die hierbij aan de orde komen zijn:
 • Brancheverbreding in de periferie faciliteren of juist tegengaan?
 • Hoe hou ik het centrum levendig?
 • Megasupermarkt wel of niet toestaan?
 • Hoe dient er beleidsmatig omgegaan te worden met webwinkels?
 • etc.
Aan de orde komt met name de vraag hoe men detailhandelsontwikkelingenkan sturen en welke instrumenten ter beschikking staan om dit te realiseren.
Hierbij wordt zowel op juridisch-planologische mogelijkheden ingegaan als op uitvoeringsinstrumenten zoals ondernemersfondsen en centrummanagement.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en adviseurs op de gebieden ruimtelijke ordening en economische zaken bij gemeenten, provincies en adviesbureaus. Daarnaast is de cursus ook interessant voor RO-juristen, vastgoedmakelaars, advocaten en medewerkers bij waterschappen en Kamer van Koophandel.


Programma

Trends in detailhandel en consumentengedrag
 • veranderend koopgedrag consument: goed geïnformeerd, kritisch, mobiel en minder trouw
 • ontwikkeling bestedingen: economische en woningmarktcrisis
 • demografische veranderingen: vergrijzing, krimp en gezinsverdunning
 • opkomst webwinkelen
 • schaalvergroting, filialisering en netwerkverdichting
 • brancheverbreding en -vervaging versus specialisatie
 • gevolgen trends:
  • toenemende leegstand en
  • toenemend belang beleving / thematisering en vrije tijd / recreatie
Detailhandelsbeleid
 • onderzoek en beleidsvorming:
  • detailhandelsvisie,
  • detailhandelsbeleid,
  • DPO,
  • effectenanalyse
 • hoe stel ik detailhandelsbeleid op: aandachtspunten en aanbevelingen
 • hoger beleid: verschillen tussen provincies / regio’s
 • praktijkcasus detailhandelsbeleid

Ruimtelijke ordening

 • Juridisch:
  • wet- en regelgeving inclusief Omgevingswet
  • doorwerking van Europese richtlijnen
  • jurisprudentie
 • Instrumenten:
  • structuurvisie; status (onder Wro)
  • bestemmingsplannen; wat kan ik regelen?
  • bestemmingsplanvoorbeelden (regelingen / verbeelding + daarbij behorende motivering (kernpunten))
Uitvoering in de praktijk
 • uitvoeringsprogramma
 • leegstandsbestrijding
 • functiemenging
 • samenwerking
 • ondernemersfonds
 • centrummanagement
Praktijkvoorbeelden / casus / workshop


Docenten

Wanda Blommensteijn is een ervaren adviseur in het omgevingsrecht met zo'n 10 jaar ervaring in de ruimtelijke ordeningspraktijk. Zij opereert met name op het snijvlak van ruimtelijke ordening en retail en heeft al voor verschillende opdrachtgevers (overheid, commerciële partijen, Kamer van Koophandel) geadviseerd over de mogelijkheden om te kunnen sturen op detailhandelsontwikkelingen.

Nienke van Gerwen is adviseur retail en centrummanagement en tevens coördinator bij het Platform Binnenstadsmanagement, hét kennisplatform en netwerk voor eenieder die zich met binnenstedelijke ontwikkeling en binnenstadsmanagement bezig houdt. Nienke heeft ruime ervaring met het integreren van actuele trends, ontwikkelingen en jurisprudentie in detailhandelsbeleid en de vertaling hiervan in een uitvoeringsgericht actieprogramma. Tevens adviseert zij op diverse plaatsen in Nederland op het gebied van centrummanagement en ondernemersfondsen.

Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

NVR-lid?

Indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters ontvangt u bij deze cursus 10% korting op de cursusprijs. Vermeld bij uw aanmelding in het opmerkingenveld uw NVR-lidnummer.

Evaluaties:

 • Prettige cursus, prima locatie
 • Heel veel gerichte informatie gekregen. Fijn dat er,  ondanks het volle schema, ruimte was voor eigen vragen