Cursussen Sociaal Domein

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van het sociaal domein om uw kennis up-to-date te brengen? Dan bent u bij Berghauser Pont Academy aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u verschillende workshops en cursussen over uiteenlopende onderwerpen binnen het sociaal domein. We bieden cursussen en workshops voor de diverse deeldomeinen (zoals Jeugd of Wmo), maar ook cursussen over domein overstijgende onderwerpen, zoals Privacy.

Jeugdwet
14 mei 2019
Utrecht
In deze cursus Jeugdwet zal, na een korte inleiding over de Jeugdwet en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de rechtsbescherming tegen verleningsbeschikkingen en de regelgeving waarop deze beschikkingen gebaseerd zijn.
Meer informatie >
Beschermd wonen - voor zorgaanbieders
21 mei 2019
Utrecht
Deze cursus Beschermd wonen voor zorgaanbieders is er op gericht om de kennis aan specifiek de zijde van de hulpvrager en zorgaanbieder te vergroten
Meer informatie >
Dagbesteding in het sociaal domein
23 mei 2019
Utrecht
Er is sprake van een heel nieuw kader om vorm en inhoud te geven aan dagbesteding in het sociaal domein. Centraal in deze workshop staan de uitgangspunten van dat nieuwe kader.
Meer informatie >
Onderhandelen met zorgaanbieders
27 mei 2019
Utrecht
In deze workshop 'Onderhandelen met zorgaanbieders' krijgt u (basis)onderhandelingsvaardigheden aangeleerd voor gesprekken met zorg- en welzijnsinstellingen in het sociaal domein.
Meer informatie >
Bestuurlijke boete
3 juni 2019
Utrecht
Sinds een aantal jaren is het bestuurlijke boeterecht flink in ontwikkeling. Een aantal wetswijzigingen en reacties van de bestuursrechters daarop hebben voor veel reuring gezorgd.
Meer informatie >
Bestuursrecht en Schuldhulpverlening
6 juni 2019
Utrecht
In de cursus wordt ingegaan op het snijvlak tussen bestuursrecht en privaatrecht in de juridische praktijk van schuldhulpverlening.
Meer informatie >
Procederen in het sociaal domein: tips en vaardigheden
6 juni 2019
Utrecht
In deze workshop Procederen in het sociaal domein wordt een kennismaking gegeven over de bezwaar- en beroepsprocedure voor medewerkers bij gemeenten.
Meer informatie >
Doelen en resultaten in het sociaal domein
11 juni 2019
Utrecht
Met deze workshop Doelen en resultaten in het sociaal domein krijgt u handvatten om goede doelen te beschrijven en te sturen op resultaat binnen het sociaal domein.
Meer informatie >
Wet verplichte GGZ
13 juni 2019
Utrecht
In de cursus gaan we in op deze gevolgen, bespreken we belangrijke begrippen zoals de crisismaatregel en de zorgmachtiging en gaan we in op aspecten rondom gegevensdeling.
Meer informatie >
Nieuwe technologieën in het sociaal domein, zorg en welzijn
18 juni 2019
Utrecht
De opmars van technologieën zoals blockchain, eHealth en robotica is volop gaande. Hoe kan het sociaal domein slimmer gebruik maken van deze technologieën? Wat kunnen deze technologische innovaties betekenen bij de zorg en ondersteuning voor mensen in kwetsbare situaties?
Meer informatie >
Basiscursus Privacy in het sociaal domein
19 september 2019
Utrecht
Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein. Geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.
Meer informatie >
Contractmanagement sociaal domein
26 september 2019
Utrecht
In deze workshop leren inkopers en contractmanagers sociaal domein van gemeenten bruikbare handvatten aan te reiken waarmee ze hun contractmanagement effectief kunnen inrichten en zo aan hun bestuurders en beleidsmedewerkers de juiste uitnuttingsinfomatie kunnen verschaffen
Meer informatie >
Resultaatgericht beschikken
3 oktober 2019
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Resultaat beschikken wordt de impact van de uitspraken van de CRvB besproken. De consequenties voor de praktijk worden aangegeven en hoe u daar het beste op kan inspelen, zowel vanuit het perspectief van de gemeente als de aanbieders. Er worden handreikingen en praktische oplossingsrichtingen gegeven.
Meer informatie >
Privacy in het sociaal domein - 3 daags
10 oktober 2019
Utrecht
Met deze opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen, de samenwerking, het uitwisselen van gegevens en de toepassing van de wet in concrete situaties. Ook bent u in staat misverstanden en valkuilen te herkennen.
Meer informatie >
Jurisprudentiedag Sociaal domein
Locatie nader te bepalen
Om uw werk in het sociaal domein goed te kunnen doen is het niet alleen van belang om de regels te kennen, maar minstens zo relevant om een diepgaand inzicht in de rechtspraak te hebben. Daartoe dient deze cursus Jurisprudentie & Sociaal domein
Meer informatie >
Basiscursus Participatiewet - Binnenkort nieuwe data
Locatie nader te bepalen
De Participatiewet is het vangnet van de sociale zekerheid voor wat betreft de inkomensvoorziening. We starten deze cursus met een korte schets van de historie van de bijstandswetgeving en de totstandkoming van de Participatiewet.
Meer informatie >
Aan de slag bij de gemeente: dit moet u weten - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus is bestemd voor ambtenaren die in de afgelopen twee jaar zijn gestart bij een gemeentelijke of provinciale overheid. Na afloop van deze 1-daagse training heeft u een helder beeld van de gemeentelijke omgeving waarin u aan de slag bent gegaan.
Meer informatie >
Mantelzorg en vergunningvrij bouwen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze interactieve workshop Mantelzorg en vergunningvrij bouwen worden de nieuwe regels uitgelegd en in context gezet. Daarna wordt door gegaan naar de uitvoering in de praktijk.
Meer informatie >
Het persoonsgebonden budget in het sociaal domein
Utrecht
In deze cursus Pgb in het sociaal domein zullen wij u aan de hand van de wet, rechtspraak en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bijpraten.
Meer informatie >
Klantcontact in het sociaal domein: do’s en don’t’s - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze workshops worden de geschreven, maar ook de ongeschreven regels voor het handelen van het bestuur - en dus ook voor de ambtenaar die het bestuur vertegenwoordigt - besproken.
Meer informatie >
Basiscursus Awb voor het sociaal domein en omgevingsdomein
Locatie nader te bepalen
In deze cursus Awb wordt de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht besproken. De cursus is specifiek bestemd voor uitvoerders in het sociaal domein en omgevingsdomein.
Meer informatie >
Aan de slag met het VN-verdrag: weet u wat u moet doen? - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze workshop krijgt u concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan binnen het sociaal domein met het VN-verdrag en de implementatie ervan in lokaal beleid.
Meer informatie >
Terugvorderen van bijstand - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Terugvorderen van bijstand worden alle situaties behandeld waarin binnen de Participatiewet terugvordering van bijstand aan de orde is.
Meer informatie >
Kwaliteitsmanagement in het sociaal domein
Locatie nader te bepalen
Deze workshop biedt u snel en gestructureerd kennis aan met betrekking tot de toezichthoudende taak van gemeenten en hoe deze taak als directe kans gezien moet worden om de kwaliteit van ondersteuning positief te beïnvloeden. Er wordt ingegaan op het belang van integraal kwaliteitsmanagement waar Toezicht een onderdeel vanuit maakt.
Meer informatie >
Basiscursus Wmo 2015 - Binnenkort nieuwe data
Locatie nader te bepalen
In deze Basiscursus Wmo 2015 wordt een basis geschetst van de Wmo 2015, met de nadruk op het verlenen van voorzieningen door de gemeente. Na de cursus kent u o.a. de uitgangspunten en kaders van de Wmo 2015 en welke voorzieningen onder de Wmo 2015 vallen.
Meer informatie >
Eigen kracht en sociale netwerkstrategie
Locatie nader te bepalen
De workshop Eigen kracht en sociale netwerkstrategie neemt je mee langs de vragen en dilemma’s die opdoemen bij de termen ‘eigen kracht’ en ‘sociaal netwerk’ in het sociaal domein.
Meer informatie >
E-learning voor Sociale Wijkteams
Locatie nader te bepalen
In samenwerking met Stimulansz bieden we een e-learning voor sociaal werkers aan, waarin vragen van klanten van de sociale wijkteams centraal staan.
Meer informatie >
Ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking - alleen nog als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking leert u hoe u deze doelgroep herkent en de juiste ondersteuning kan bieden. We combineren theorie met praktijk.
Meer informatie >
Een dementievriendelijke gemeenschap: hoe doe je dat en wie heb je nodig?
Locatie nader te bepalen
In de workshop ‘dementievriendelijke gemeenschap: hoe doe je dat en wie heb je nodig’ krijgt u concrete handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan met de vorming van een dementievriendelijke gemeenschap. Ook laten we zien hoe u de effecten inzichtelijk kunt maken.
Meer informatie >
Update Jeugdwet. Rode draad in de rechtspraak
Locatie nader te bepalen
De Jeugdwet is inmiddels meer dan drie jaren van toepassing en heeft geleid tot veel uitspraken van de rechtbanken en een enkele van de Centrale Raad van Beroep. In deze cursus ziet u de rode draad, welke lijnen zijn inmiddels zichtbaar in de jurisprudentie en waar zitten de discussiepunten?
Meer informatie >
Actualiteitenmiddag Wmo 2015
Locatie nader te bepalen
In deze actualiteitenbijeenkomst wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken en alle recente ontwikkelingen op het terrein van de Wmo 2015
Meer informatie >
Informele aanpak van geschillen
Locatie nader te bepalen
In deze cursus Informele Aanpak in het sociaal domein wordt u bijgepraat over de achtergrond van de informele aanpak en de manieren om hieraan vorm te geven.
Meer informatie >

Inleiding cursussen en workshops Sociaal domein

Met de decentralisaties van 2015 is het sociaal domein grondig veranderd. Wet- en regelgeving is gewijzigd en gemeenten hebben de opdracht om integraal te werken. Het werkveld (gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen) moet aan de slag met speerpunten zoals zelfredzaamheid, eigen regie en participatie. Hoe geeft u daaraan vorm in de praktijk? Het sociaal domein is constant in beweging. Hoe blijft u op de hoogte van recente ontwikkelingen? Welke belangrijke recente rechterlijke uitspraken zijn er gedaan op het gebied van bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet? Genoeg redenen om u weer eens te laten bijpraten over actualiteiten.

Waarom een cursus Sociaal Domein?

Er zijn verschillende redenen te bedenken om een workshop of cursus op het terrein van het sociaal domein te volgen. Bent u bijvoorbeeld Wmo- of Jeugdconsulent en wilt u meer weten over de werking van het Persoonsgebonden budget? Bijvoorbeeld hoe u kunt vaststellen of een cliënt in staat is om een Pgb te beheren en wanneer een Pgb-tarief toereikend is? Dan is de cursus Pgb in het sociaal domein interessant. Tijdens deze 1-daagse cursus wordt u aan de hand van de wet, rechtspraak en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bijgepraat. Bent u beleidsmedewerker of inkoper en wilt u weten hoe u kunt sturen op resultaat? Dan is de workshop

Contractmanagement sociaal domein geschikt. Met deze workshop leren inkopers en contractmanagers sociaal domein van gemeenten om bruikbare handvatten aan te reiken waarmee ze hun contractmanagement effectief kunnen inrichten en zo aan hun bestuurders en beleidsmedewerkers de juiste uitnuttingsinfomatie kunnen verschaffen.

Waarom een cursus Sociaal Domein bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van het sociaal domein. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intakeformulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de deelnemers. Daarnaast is er ook ruimte om alvast een eigen casus in te brengen. Tijdens iedere cursus ontvangt u altijd een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal. Elke cursus die wij aanbieden, is ook als in company cursus te realiseren.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Sociaal domein workshops en cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Tim Robbe (advocaat, Victor Advocaten), Tom de Haas (adviseur, werkzaam op het terrein van arbeids- en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking) en mr. Matthijs Vermaat en mr. Renske Imkamp (beide advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten).