Cursussen Sociaal Domein

Bent u op zoek naar een cursus over binnen het Sociaal domein? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt u meer dan 20 cursussen, workshops en seminars om uw kennis volledig up-to-date te brengen. U kunt kiezen uit een groot aanbod, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. In ons cursusaanbod vindt u basis- en verdiepingscursussen. Op deze pagina ziet u het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompanycursus te realiseren.

Privacy in het sociaal domein - 3 daags
15 juni 2021
Online
Met deze 3-daagse cursus Privacy in het sociaal domein wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen en weet op welke manier gegevens uitgewisseld kunnen worden.
Meer informatie >
Basiscursus Wmo 2015
24 juni 2021
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van 2 experts in deze materie en ervaren docenten een helder en compleet overzicht van de Wmo 2015 met de nadruk op het verlenen van (maatwerk)voorzieningen door de gemeente.
Meer informatie >
Contractmanagement: sturen op kosten en kwaliteit in de zorg
24 juni 2021
Utrecht
In de workshop Contractmanagement: sturen op kosten en kwaliteit in de zorg leert u als inkoper of contractmanager bruikbare handvatten om het contractmanagement effectief te kunnen inrichten.
Meer informatie >
Eigen Kracht: Onderzoek naar eigen mogelijkheden van de cliënt binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet
14 september 2021
Utrecht
Tijdens de cursus eigen kracht wordt u volledig bijgepraat over het begrip eigen kracht in de Wmo en de Jeugdwet, zodat u eigen kracht kunt toepassen in uw onderzoek en de juridische kaders hiervoor kent.
Meer informatie >
De praktijk van de nieuwe wet inburgering - Regierol gemeente - Leerroutes - Oefenen intake en PIP
17 september 2021
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van twee experts in deze materie en ervaren docenten in de eerste, theoretische middag een helder en compleet overzicht van de nieuwe wet inburgering. De tweede middag is praktijkgericht en richt zich vooral op het uitvoeren van de brede intake en het opstellen van het persoonlijk integratie en participatieplan (PIP).
Meer informatie >
Basiscursus Fraudeaanpak binnen het sociaal domein: Wmo 2015 en Jeugdwet
30 september 2021
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse basiscursus fraudeaanpak binnen het sociaal domein wordt u volledig op de hoogte gebracht over de stand van zaken met betrekking tot fraude in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo 2015).
Meer informatie >
De Wet zorg en dwang - Wettelijk kader, stappenplan, definities en uitvoering van de Wzd
30 september 2021
Utrecht
Tijdens de cursus de Wet zorg en dwang leren zorgprofessionals en beleidsmedewerkers wanneer een Wzd opname noodzakelijk is en hoe ze deze kunnen vertalen naar de beroepspraktijk.
Meer informatie >
Basiscursus Participatiewet
7 oktober 2021
Utrecht
Tijdens deze tweedaagse cursus zullen twee vooraanstaande docenten u een helder en compleet overzicht geven van de Participatiewet.
Meer informatie >
Afbakening zorgspecifieke wetgeving
14 oktober 2021
Utrecht
Tijdens de deze cursus Afbakening zorgspecifieke wetgeving wordt inzicht gegeven in de wet- en regelgeving, alsmede actuele jurisprudentie. De cursus geeft een relevant overzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet.
Meer informatie >
Het persoonsgebonden budget in het sociaal domein
14 oktober 2021
Utrecht
In deze cursus Pgb in het sociaal domein zullen wij u aan de hand van de wet, rechtspraak en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bijpraten.
Meer informatie >
Basiscursus Jeugdwet
4 november 2021
Utrecht
In deze basiscursus Jeugdwet zal, na een korte inleiding over de Jeugdwet en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de rechtsbescherming tegen verleningsbeschikkingen en de regelgeving waarop deze beschikkingen gebaseerd zijn.
Meer informatie >
Actualiteiten en jurisprudentie sociaal domein
8 november 2021
Utrecht
Tijdens deze cursus zullen twee professionals, die de ontwikkelingen en jurisprudentie in het sociaal domein op de voet volgen, u op de hoogte brengen van de belangrijkste uitspraken van afgelopen half jaar.
Meer informatie >
Verslaglegging in de Wmo 2015 en de Jeugdwet
11 november 2021
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus verslaglegging in de Wmo 2015 en de Jeugdwet worden de belangrijkste juridische en niet-juridische aspecten van verslaglegging behandeld.
Meer informatie >
Beëindigen van de zorgovereenkomst
23 november 2021
Utrecht
De cursus Beëindigen van de zorgovereenkomst geeft inzicht in de laatste ontwikkelingen over het opzeggen of anderszins beëindigen van de zorgovereenkomst. Beleidsmedewerkers, bestuurssecretarissen en juristen leren welke wettelijke kaders hierbij van toepassing zijn.
Meer informatie >
Sturen op toegang sociaal domein
25 november 2021
Utrecht
In de cursus Sturen op toegang sociaal domein krijgt u van experts in deze materie een helder en duidelijk overzicht van alle kostenbesparende mogelijkheden binnen de toegang tot het sociaal domein van uw gemeente.
Meer informatie >
Basiscursus Wlz
30 november 2021
Utrecht
In de Basiscursus Wlz wordt ingegaan op de basis van de Wlz, met de nadruk op de systematiek van de wet, het stelsel van de langdurige zorg en de indicatiestelling die wel/geen toegang geeft tot deze wet.
Meer informatie >
Basiscursus Inkoop sociaal domein
30 november 2021
Utrecht
Deze basiscursus Inkoop sociaal domein geeft u een uitgebreid inzicht in welke inkoopprocedure het beste toegepast kan worden en de wijze waarop deze doorlopen kan worden.
Meer informatie >
Het versterken van de sociale basis: wat werkt in de praktijk?
2 december 2021
Utrecht
Wat is de rol van sociale professionals, beleidsmedewerkers, burgers en het wijkteam bij het realiseren van een sterke sociale basis? Tijdens deze cursus leert u, vanuit theorie en praktijk, welke aspecten relevant zijn in het versterken van de sociale basis.
Meer informatie >
Beschermd wonen voor zorgaanbieders
2 december 2021
Utrecht
Deze cursus Beschermd wonen voor zorgaanbieders is er op gericht om de kennis aan specifiek de zijde van de hulpvrager en zorgaanbieder te vergroten
Meer informatie >
Bestuurlijke boete - alleen als incompany
Onbekend
Sinds een aantal jaren is het bestuurlijke boeterecht flink in ontwikkeling. Een aantal wetswijzigingen en reacties van de bestuursrechters daarop hebben voor veel reuring gezorgd.
Meer informatie >
Creëren van privacybewustzijn in organisaties - alleen als incompany
Onbekend
Technisch en procedureel heb je heel wat op orde voor de implementatie van de AVG en de bijbehorende informatiebeveiliging. Hoe frustrerend is het dan dat collega’s, meestal onbedoeld, slordig omgaan met vertrouwelijke gegevens. Er spelen al zo veel nieuwe ontwikkelingen en er zijn veel eisen van cliënten, opdrachtgevers, ketenpartners en overheden. Bestuur en management hebben daar hun handen aan vol dus de aandacht voor privacy zakt weg, na aanvankelijke interesse bij de invoering van de AVG. Je kunt een posteractie of presentatie organiseren maar dat heeft geen blijvend effect. Het onderwerp levend houden is niet eenvoudig. In deze cursus leer je hoe je een privacybewuste organisatiecultuur creëert en vasthoudt.
Meer informatie >
Beschermd Wonen en Beschermd Thuis; voor gemeenten
Onbekend
In de cursus Beschermd Wonen en Beschermd Thuis leert u geschiedenis van het Beschermd Wonen en krijgt u inzicht in de praktische aspecten, waaronder wet- en regelgeving, de huidige praktijk van dienstverlening en de varianten van bekostiging.
Meer informatie >
Kadernota schrijven voor de Wmo 2015 en Jeugdwet
Onbekend
Tijdens deze online cursus Kadernota schrijven voor de Wmo 2015 en Jeugdwet gaat u aan de slag met met het opstellen van een beleidsnotitie. Na deze online cursus weet u zelf een duidelijke probleemstelling te formuleren en een beleidsprobleem te vertalen naar concrete doelen en resultaten.
Meer informatie >
Online indiceren in het sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Online indiceren in het Sociaal domein leert consulenten de communicatietechnieken en wettelijke kaders die nodig zijn om een indicatiestelling op afstand te doen.
Meer informatie >
De AVG en de basisregistraties van de publieke sector: eenmalige verstrekking, meervoudig gebruik
Onbekend
De cursus AVG en de basisregistraties van de publieke sector geeft inzicht in het stelsel van de basisregistraties en de verhouding met de AVG.
Meer informatie >
Klantcontact in het sociaal domein: do’s en don’t’s - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze workshops worden de geschreven, maar ook de ongeschreven regels voor het handelen van het bestuur - en dus ook voor de ambtenaar die het bestuur vertegenwoordigt - besproken.
Meer informatie >
Basiscursus Awb voor het sociaal domein en omgevingsdomein - alleen als incompany
Onbekend
In deze cursus Awb wordt de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht besproken. De cursus is specifiek bestemd voor uitvoerders in het sociaal domein en omgevingsdomein.
Meer informatie >
Procederen in het sociaal domein: tips en vaardigheden - alleen als incompany
Onbekend
In deze workshop Procederen in het sociaal domein wordt een kennismaking gegeven over de bezwaar- en beroepsprocedure voor medewerkers bij gemeenten.
Meer informatie >
Terugvorderen van bijstand - alleen als incompany
Onbekend
In deze workshop Terugvorderen van bijstand worden alle situaties behandeld waarin binnen de Participatiewet terugvordering van bijstand aan de orde is.
Meer informatie >
Basiscursus Privacy in het sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein. Geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.
Meer informatie >
Doelen en resultaten in het sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Met deze workshop Doelen en resultaten in het sociaal domein krijgt u handvatten om goede doelen te beschrijven en te sturen op resultaat binnen het sociaal domein.
Meer informatie >
Informele aanpak van geschillen - alleen nog als incompany
Onbekend
In deze cursus Informele Aanpak in het sociaal domein wordt u bijgepraat over de achtergrond van de informele aanpak en de manieren om hieraan vorm te geven.
Meer informatie >

Inleiding Sociaal domein

Het sociaal domein is constant in beweging. Met de decentralisaties van 2015 is het sociaal domein grondig veranderd. Wet- en regelgeving is gewijzigd en gemeenten hebben de opdracht om integraal te werken. Het werkveld (gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen) moet aan de slag met speerpunten zoals zelfredzaamheid, eigen regie en participatie. Welke consequenties zal dit voor u met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om u gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Sociaal domein?

Om volledig aan de slag te kunnen binnen het Sociaal domein is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Wat zijn de hoofdlijnen van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz)? Hoe kan de gemeente helpen bij maatschappelijke ondersteuning? Welke Awb besluiten kent de Jeugdwet? Welke vormen van schuldhulpverlening kan u inzetten? Hoe moet de hoogte van de Persoonsgebonden budget (PGB) tarieven worden bepaald? Wat zijn de kansen voor ambulantisering met betrekking tot beschermd wonen? Op deze vragen krijgt u antwoord tijdens een van onze cursussen. Voor alle verschillende onderwerpen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat u aan de slag kunt.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van het Sociaal domein. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van uw eigen casus. Tijdens iedere cursus of workshop ontvangt u een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in uw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Sociaal domein workshops en cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Tim Robbe (advocaat, Victor Advocaten), mr. Kees-Willem Bruggeman (consultant Brug Consult), mr. Hans van Rooij (zelfstandig adviseur en specialist), mr.dr. Rogier Stijnen (stafjurist bij de rechtbank Rotterdam), mr. Matthijs Vermaat en mr. Renske Imkamp (beide advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten). Onze docenten worden zeer goed beoordeeld.

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompanycursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij junior uitgever Hanna Rab via telefoonnummer 020 8200 908 of e-mail hanna@berghauserpont.nl.