Actualiteiten volkshuisvestingsrecht | Berghauser Pont Academy

Data:
 • 10 april 2018
Tijden:
 • 9.30 - 16.45 uur
Locatie:
 • Utrecht
Prijs:
 • € 595 ex btw
Collega's mee voor korting
Print deze pagina
1-daagse cursus

Actualiteiten volkshuisvestingsrecht


voor corporaties en gemeenten

 • Volkshuisvestingsrecht: alle relevante juridische aspecten ook in breder perspectief op een rij
 • Up to date met de (herziene Woningwet) en aandacht voor Veegwet en Btiv
 • De verhoudingen tussen gemeenten en corporaties na de Herzieningswet.
 • Nieuwe visies op prestatieafspraken.
 • Veranderde krachtverhoudingen intern (bestuur, Raad van Commissarissen, huurders) en extern (de Minister, het WSW, De Autoriteit Woningcorporaties)
 • Hoe werkt de markttoets voor niet-DAEB?
 • Wat is nu DAEB, en wat niet?
 • Hoe ziet de wereld eruit nadat de (juridische of administratieve) scheiding is doorgevoerd?
 • Vergrote aansprakelijkheid voor commissarissen, een reëel risico?
 • De praktische aspecten van de juridische regels in het volkshuisvestingsrecht
 • Voor juristen en bestuurders / toezichthouders van woningcorporaties / de gemeentejurist / afdeling volkshuisvesting gemeenten / adviseurs / ontwikkelaars en beleggers / adviseurs
 • 6 PE-punten VTW voor toezichthouders


Aanleiding

De turbulente ontwikkelingen rond woningcorporaties zijn geland in de op 1 juli 2015 van kracht geworden Herzieningswet, die na de Novelle al veranderd was en met de Veegwet weer veranderd is. Een nieuw tijdperk met woningcorporaties in een geheel ander keurslijf.  De wet heeft ingrijpende gevolgen, maar is moeilijk leesbaar en bevat leemtes. Inmiddels werken corporaties en gemeenten met de veranderde regels, de eerste uitspraken van de Adviescommissie geschillen prestatieafspraken zijn er, de juridische of administratieve scheiding van veel corporaties is een feit, daeb en niet-daeb zijn aparte categorieën geworden.

 • Wat wordt er precies van de spelers verwacht?
 • Hoe moet de gemeente haar regiefunctie waarmaken?
 • Is het echt volledig terug naar de kerntaak, of zijn er  nog voldoende mogelijkheden voor leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed? Hoe kunnen die optimaal worden benut?
 • Heeft de wetswijziging problemen opgelost, of verergerd?
 • Wat brengen de grotere verantwoordelijkheden voor bestuurders en commissarissen?
 • Grotere kansen op aansprakelijkheid of zelfs strafrechtelijke vervolging van besturen en raden van toezicht?
 • Wat bepaalt de wet over het kleiner moeten worden van woningcorporaties?
 • De passendheidstoets en scheefwonen: is het nu helder geregeld?
 • Het nieuwe huurbeleid, de aanpassing van het waarderingsstelsel voor woningen, doorstroming huurmarkt, etc.

Hoe verder in de praktijk?

In hoeverre biedt de wet nu oplossingen: wordt de besteding van het maatschappelijk vermogen nu duidelijk gereguleerd, of zijn er nog rafelranden aan de bestedingsgrenzen? Is het staatssteunprobleem helemaal geregeld met gedwongen opsplitsing? Is het tekortschietend toezicht nu opgelost, of is er eigenlijk weinig veranderd? Is er een oplossing voor vastlopende of zelfs afgeblazen projecten, (aangevochten beslissingen tot) verkoop eigen bezit, etc. Kortom, wat kunnen we met de huidige regels en wat biedt het u?

Er zijn veel discussies en ontwikkelingen:

 • Hoe is formeel de relatie tussen corporaties, gemeenten en huurders veranderd en hoe moeten de partijen daarop inspelen?
 • Hoe kunnen prestatieafspraken effectiever worden ingezet?
 • Minder taken voor woningcorporaties, meer kansen voor  beleggers, ontwikkelaars en aannemers?
 • Hoe kan het interne toezicht worden afgestemd op de huidige regels?
 • Wat zijn de risico’s met derivaten nog en wat betekenen de nieuwe treasurybepalingen?
 • Kunnen woningcorporaties failliet gaan?
 • Hoe zit het met de aanbestedingsplicht van corporaties nu er nóg strenger toezicht en nog meer dwingende regelgeving is? Dreigt een negatieve rechterlijke uitspraak?
 • Op welke fronten hebben corporaties met staatssteun te maken? Houdt het op bij overtreding van de regels voor niet-DAEB met terugdraaien van compensatie of is er meer aan de hand?
 • Wat is de speelruimte van de corporatie bij de inkomensgrens (scheef wonen en de passendheidstoets)? Hoe wordt de doelgroep met de nieuwe wet ingevuld?
 • Wat zijn de effecten voor de governance? En de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen?
 • Hoe zit het met de regionale aanpak bij woningcorporaties nu de Herzieningswet uitgaat van het lokale volkshuisvestingbelang?
 • Welke veranderingen brengt de Herzieningswet nog verder met zich mee en zijn er weer nieuwe discussies te verwachten na de binnenkort te verwachten evaluatie?
 • Wat betekent de wetswijziging voor de doelgroepen die niet bij de kerntaak van woningcorporaties behoren, zoals middengroepen en hogere inkomens? Is er nog een taak voor woningcorporaties, of zijn het andere instellingen of bedrijven die hier oplossingen moeten bieden?
 • Mogen gemeenten eigenlijk zelf voorzieningen in het belang van de volkshuisvesting treffen als woningcorporaties achterblijven?
 • Hoe kan het overzicht worden gekregen over al deze aspecten?

 

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste juridische aspecten die specifiek voor woningcorporaties van belang zijn, vooral gezien de nieuwe wetgeving. Er wordt een overzicht geboden van de regels in het ingewikkelde landschap van het “het gebied van de volkshuisvesting”. Tevens wordt ingezoomd op actuele discussies en ontwikkelingen binnen het volkshuisvestingsrecht en wordt ingegaan op de raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het civiele recht, het huurrecht, aanbesteding en staatssteun. Per onderdeel wordt afgesloten met een overzicht van de concrete aandachtspunten en met tips & trucs. 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers/juristen van woningcorporaties die met de juridische aspecten te maken krijgen, en voor bestuurders / toezichthouders van woningcorporaties, medewerkers bij gemeenten op het gebied van de volkshuisvesting/wonen, partners van woningcorporaties zoals ontwikkelaars en zorginstellingen, juristen van gemeenten, notarissen en advocaten: alle partijen die een stevige basis onder hun kennis over het volkshuisvestingrecht willen leggen om zo beter beslagen ten ijs te komen en de kansen en risico’s beter in kaart willen krijgen.

Werkwijze

De docent zal de cursist een goed overzicht over de wet- en regelgeving en de ontwikkelingen geven en werkt daarom niet alleen met Powerpoint presentaties, maar ook met mindmaps. Vorige edities van deze cursus wijzen uit dat de cursisten enthousiast reageren en dit als een grote meerwaarde ervaren.

 


Programma

Introductie op de cursus

 • Opzet cursus
 • Overzicht relevante regelgeving

Ontwikkelingen rond corporaties

 • De aanloop naar de Herzieningswet / incidenten bij corporaties / Parlementaire Enquête  / novelle
 • Verandering rol corporaties en gemeenten
 • Terug naar de core business?

Regelgeving volkshuisvesting en Herzieningswet

 • Actuele ontwikkelingen na de invoering van de Herzieningswet
 • Takenpakket corporaties
 • Verhouding corporatie – overheid
 • De gemeente als regisseur
 • Veranderend toezicht
 • Veranderde positie huurders
 • Veranderde omvang woningcorporaties?
 • Inperking werkgebied? Werken over de grenzen?
 • Uittreding
 • Doelgroep
 • Verbindingen en juridische scheiding
 • Financiële basis
 • Codes of private regelingen
 • Treasury
 • Collegiale ondersteuning
 • Praktische invulling in regelgeving
 • Overview Herzieningswet en Veegwet
 • Staatsteun voor woningcorporaties
 • Aanbestedingsplicht woningcorporaties
 • Relaties tussen verkoop grond, staatsteun en prestatie-afspraken

Overige onderwerpen

 • Aansprakelijkheden voor bestuurders en toezichthouders
 • Tips en trucs voor het opstellen van prestatieafspraken
 • Aandachtspunten toezicht


Cursusleiding

De cursusleiding is in handen van mr. Michael J. de Groot, advocaat Vastgoed en Bestuursrecht bij Ten Holter Noordam advocaten te Rotterdam,met ervaring als toezichthouder, auteur/samensteller van de wettenbundel Regelgeving woningcorporaties, Michael werkt aan een proefschrift op het gebied van de volkshuisvesting en publiceert regelmatig. Daarnaast is hij is gespecialiseerd in het vastgoedrecht, waaronder het aanbestedings- staatsteunrecht, het contracteren met de overheid en in gebiedsontwikkelingvraagstukken, op welke gebieden hij eveneens regelmatig publiceert en doceert. Door zijn brede en diverse ervaring en doordat Michael actief is op meerdere gebieden waarmee corporaties veel te maken hebben, kan Michael tijdens de cursus makkelijk van invalshoek veranderen en inspringen op vragen van allerlei spelers in het veld. Hij kan zo een interactieve dag verzorgen, die een stevige basis biedt voor de dagelijkse praktijk.


Cursusmateriaal

Naast een map met de handouts van de presentatie en de bijlagen, is het ondersteunende materiaal voor de cursus digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot dit dossier. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,-  verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 6 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verderhier, bij onderdeel PE-punten.


Evaluaties

 • Een 10! Heel goed overzicht gekregen van wet-en regelgeving, mooi gecomprimeerd
 • Goede docent
 • Volledig, alle onderwerpen behandeld

In samenwerking met: