1-daagse cursus

€ 595,-

Bestuursrecht voor de raadsgriffier

19 maart 2018

Utrecht
 • Focus op bestuursrechtelijke aspecten
 • Hoe voldoen aan alle juridische vereisten?
 • Bestuursrechtelijke kwaliteit bewaken
 • Speciaal voor griffie(r) en gemeenteraad
 • In 1 dag weer bij

Inleiding

De vergadering van de gemeenteraad speelt zich af in een politieke setting. Standpuntbepaling en besluitvorming vindt voor een belangrijk deel plaats via politiek-bestuurlijke inzichten en het daaruit voortvloeiende politieke debat.

Met regelmaat past de gemeenteraad een wettelijk voorschrift toe waarin hem als bestuursorgaan een of meer bevoegdheden worden toegekend (geattribueerd). In zijn hoedanigheid van bestuursorgaan neemt de raad besluiten die niet zelden via een ingesteld beroep de bestuursrechter (kunnen) bereiken. Zeer frequent komt dit voor bij raadsbesluiten tot het (niet) vaststellen van een bestemmingsplan. Maar de raad kan ook te maken krijgen met een bezwaarschrift dat is ingediend tegen een raadsbesluit.

Wanneer de raad in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan beslissingen neemt, moet worden voldaan aan tal van wettelijke voorschriften. Met name moet het besluit voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Politieke inzichten spelen voor de bestuursrechter een rol van volstrekt ondergeschikte betekenis.

Hoe gaat een raad hiermee om? En welke eisen worden in dit verband gesteld aan de rechten van initiatief en amendement? Welke juridische en financiële risico’s loopt de raad ?

Inhoud en resultaat

Deze cursus is speciaal ontwikkeld om griffie(r) en gemeenteraad die kennis op dit gebied aan te reiken om hen in staat te stellen, raadsbesluiten te (laten) nemen die van voldoende bestuursrechtelijke kwaliteit zijn.

Tijdens de cursus zullen de te behandelen thema’s met een herkenbare praktische invalshoek worden behandeld.

Doelgroep

Primair is de cursus bestemd voor griffiers en medewerkers van de griffie van gemeenten. Daarnaast is de cursus ook interessant voor raadsleden.

Programma

 • Algemeen bestuursrecht versus gemeenteraad
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de verankering hiervan in Awb-wetgeving en rechtspraak
 • Opbouw en inrichting van de Awb, bezien vanuit het perspectief van de gemeenteraad
 • Awb-begrippen
 • Rechtsbescherming ingevolge de Awb
 • De verschillende categorieën van regelgeving, in verhouding tot beleidsregels
 • De voorbereiding, inrichting en motivering van besluiten
 • Beslistermijnen en de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
 • Subsidieverstrekking
 • Bevoegdheidsverkrijging: attributie, delegatie en mandaat
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet ruimtelijke ordening en de vaststelling van een bestemmingsplan
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en de verklaring van geen bedenkingen
 • Actuele kwesties en ontwikkelingen
 • Vragen van deelnemers

Docenten

mr. Olaf Schuwer
zelfstandig adviseur
 
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht. Hij is vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand zal begin 2018 een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” verschijnen. Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”.
 

Materiaal

U ontvangt een map met de handouts en relevant achtergrondmateriaal als wetgeving en leidraden.

Korting en professionaliseringsfonds VvG
Indien u bij Schuwer Opleiding & Advies een Algemeen-Juridisch Adviesabonnement heeft, ontvangt u 10% korting op de cursusprijs. Dit dient u aan te geven in het opmerkingen-veld van het aanmeldingsformulier (geldt niet icm met andere kortingen).

Voor deze cursus kunt u in het jaar 2017 een bijdrage vragen tot €700,- uit het professionaliseringsfonds van de Vereniging voor Griffiers (VvG). U kunt hiervoor een aanvraag, met onderbouwing waarom een beroep op het fonds moeten worden gedaan, sturen naar info@griffiers.nl. De VvG beoordeelt deze aanvraag. Dit gaat buiten Berghauser Pont Academy om.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren5

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 19 maart 2018
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Goede cursus, ben weer bijgepraat over dit onderwerp. Veel mogelijkheden tot het stellen van vragen, bedankt hiervoor!

Goede cursus, ben weer bijgepraat over dit onderwerp. Veel mogelijkheden tot het stellen van vragen, bedankt hiervoor!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Laure Kuijpers Berghauser Pont Academy
Laure Kuijpers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Laure Kuijpers via 06 48 033 663 of via laurekuijpers@berghauserpont.nl