1-daagse cursus

€ 695,-

Bodem in de Omgevingswet


 • Specifieke consequenties Omgevingswet voor het werkveld bodem/ondergrond
 • De huidige praktijk, het overgangsrecht en de nieuwe praktijk naast elkaar
 • Bruidsschat en bodem
 • Bevoegd gezag bodem bij gemeenten, grondwater bij provincies 
 • Samenwerken: wat doen en mogen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en de omgevingsdiensten?
 • Gebiedsgericht grondwaterbeheer
 • Van bodemsanering naar bodembeheer
 • Integrale benadering: van milieu naar ruimtelijke ordening
 • Andere manier van denken, werken en organiseren voor medewerker bodem en ondergrond

 


Inleiding

Het bodembeschermingsrecht zal met de komst van de Omgevingswet ingrijpend gewijzigd worden. Waar eerst nog de Wet bodembescherming de weg wijst hoe om te gaan met bodemverontreiniging, zal dit onder de Omgevingswet vooral bepaald worden door de gemeenten. De (gewenste) kwaliteit van de bodem zal door gemeenten in samenhang met andere aspecten van de leefomgeving en de daarbij benodigde bodemkwaliteit worden vastgesteld. Dat betekent grote veranderingen voor de praktijk.


Aanvullingswet Bodem

Het hoofdspoor van de stelselherziening van het Omgevingsrecht, bestaande uit de Omgevingswet, de vier AMvB’s en de Omgevingsregeling, zijn in het Staatsblad gepubliceerd. Ook het Invoeringsspoor, bestaande uit de Invoeringswet, Invoeringsbesluit en Invoeringsregeling, is in 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Parallel loopt een specifiek traject om de bodembeschermingsregelgeving te herzien. Dit is gedaan in de Aanvullingswet Bodem, die in 2018 in het Staatsblad gepubliceerd is, en het Aanvullingsbesluit Bodem die op 25 februari 2021 in het Staatsblad gepubliceerd is. De Wet bodembescherming en onderliggende uitvoeringsregelgeving over bodembeschermingsrecht zullen dan worden ingetrokken.

Enkele opvallende veranderingen :
 • verschuiving van sanering van een geval van bodemverontreiniging naar integraal gebiedsgericht beheer van de leefomgeving en regulering van activiteiten
 • verschuiving van sanering om milieuhygiënische reden naar integrale afweging op lokaal niveau 
 • verschuiving van centraal gereguleerde aanpak naar vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte
 • minder voorschriften,  meer algemene regels: minder noodzaak voor bodemonderzoek
 • de positie van de zorgplicht verandert

Dit heeft tot gevolg dat de rol van de medewerker bodem bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten wezenlijk verandert. Waar zij eerst mee gingen in de bodemsaneringsoperatie, moeten zij nu zorgen dat de ondergrond als een van de vele factoren binnen de leefomgevingskwaliteit een plaats krijgt in het afwegingsproces. Zij moeten nu vooraan staan. Dit vereist niet alleen een andere manier van werken, maar ook een andere manier van denken.

Inhoud en resultaat

Het Rijk regelt een klein aantal activiteiten met betrekking tot de bodem en geeft een beperkt aantal bruidsschatregels mee voor bodem. Het is vooral de gemeente die moet nadenken welke decentrale regels ze voor bodem gaat opnemen. Met deze cursus geven we de gemeente houvast bij het bepalen waar zij regels over kunnen stellen en hoe ze komen tot de afweging.

Verder wordt in de cursus ingegaan op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht. Hierbij wordt ingegaan op de Omgevingswet zelf, de Aanvullingswet bodem en de bepalingen in de meest relevante AMvB's (het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving). Vervolgens worden enkele onderwerpen uitgelicht waarbij voor een goed overzicht de huidige en toekomstige werkwijze naast elkaar worden gepresenteerd.

Na afloop van de cursus:
 • kunt u (nog beter) uw weg vinden in de huidige relevante wet- en regelgeving (Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Wet milieubeheer, Waterwet (t.a.v. waterbodems) etc.),
 • bent u op de hoogte van de veranderingen voor het bodembeschermingsrecht door de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de praktijk,
 • weet u welke mogelijkheden de omgevingsvisie en het omgevingsplan bieden voor het vastleggen van de ambities op het gebied van bodem en ondergrond en,
 • weet u hoe uw rol als bodemmedewerker verandert en hoe u die onder de Omgevingswet zou kunnen invullen.
De cursus heeft zowel een juridische als een praktische invalshoek. Tijdens de onderdelen wordt ook geoefend met praktijkcases.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor allen die werkzaam zijn binnen het omgevingsrecht en in aanraking komen met bodembescherming. Dit kunnen zijn:
 • juristen, vergunningverleners en handhavers milieu/bodem bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen e.d.
 • beleidsmedewerkers omgevingsrecht
 • adviesbureaus
 • advocatuur
 • milieumanagers in het bedrijfsleven

Incompany cursus voor omgevingsdiensten

Wij bieden voor bodemmedewerkers bij omgevingsdiensten ook een uitgebreidere 2-daagse cursus bodem in de Omgevingswet, alleen incompany. Deze 2-daagse praktijkgerichte cursus is uitermate geschikt voor omgevingsdiensten. De regelgeving rondom bodembescherming en waar het is geregeld in de Omgevingswet wordt specifiek voor de taak van de omgevingsdiensten behandeld aan de hand van praktijkcases en oefeningen, die u ook zelf kan inbrengen. Heeft u interesse als omgevingsdienst? Neem dan contact op met Berghauser Pont Academy (academy@berghauserpont.nl of 020 8200 908).
 

  Programma

  Blok 1 Stelselherziening Omgevingsrecht

  • Doelen en uitgangspunten van de wet
  • Kerninstrumenten
  • Inzicht in verschillende type regels die van belang zijn voor bodem en grondwater (regels over activiteiten, instructieregels, maatwerk, bruidsschatregels, etc)
  • Inzicht in voor bodem en grondwater relevante activiteiten en de bevoegdheidsverdeling
  • Globale beschrijving van de gevolgen van de herziening van het Omgevingsrecht voor VTH

  Blok 2 Bodem in de Omgevingswet

  • Aanleiding herziening bodembeleid
  • Preventie (o.a. zorgplicht, ongewoon voorval)
  • Integrale benadering van bodem in relatie tot maatschappelijke opgaven
  • Aanvullingswet bodem (overgangsrecht, toevalsvondst verontreiniging van de bodem)
  • Aanvullingsbesluit bodem (bouwen op verontreinigde bodem en rijksregels voor milieubelastende activiteiten zoals graven, saneren van de bodem en toepassen van grond of baggerspecie, bodemonderzoek)
  • Bruidsschat bodem

  Blok 3: Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet

  • Verdeling van grondwater gerelateerde taken en bevoegdheden
  • Hoe overheden samen kunnen werken aan de bescherming van het grondwater
  • Relatie tussen bodem- en grondwaterverontreinigingen en het grondwaterkwaliteitsbeheer (o.a. Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn)
  • Aanvullingsbesluit bodem (signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering) en saneren van het grondwater

  Blok 4: Rol medewerker bodem verandert

  De positie van ‘bodem’, de organisatie én de rol van de medewerker bodem veranderd. We geven geen panklare oplossingen hoe dat zal gaan. Wel bediscussiëren we aan de hand van een casus met u de belangrijkste elementen en instrumenten om die veranderingen vorm te geven.

  • Specifieke consequenties Omgevingswet voor het werkveld bodem/ondergrond
  • De huidige praktijk, het overgangsrecht en de nieuwe praktijk naast elkaar
  • Verschuiving van bodemtaken naar gemeenten, hoe provincie primair verantwoordelijk blijft voor voldoen aan Kaderrichtlijn water en Grondwaterrichtlijn
  • Van geval van verontreiniging naar een integrale benadering van bodem en ondergrond
  • Hoe het Rijk bepaalde wanneer een bodemsanering plaatsvond, naar het stellen van regels ter bescherming van bodem in het omgevingsplan
  • Inzicht in welke milieubelastende activiteiten het Aanvullingsbesluit Bodem reguleert en wat de bruidsschat voor bodem is.
  • Hoe het wegvallen van de Wet bodembescherming invloed heeft op het grondwaterkwaliteitsbeheer
  • Hoe overheden samenwerken aan grondwaterkwaliteitsbeheer
  • Andere manier van denken, werken en organiseren voor medewerker bodem en ondergrond

  Docenten

  Marieke Prins
  Senior adviseur bij Ambient
   
  Vanuit Ambient ondersteunt Marieke overheden op het gebied van bodem en (grond) water, waarbij de laatste jaren vooral in het teken staan van de komst van de Omgevingswet. Van 2016-2019 heeft ze vanuit Rijkswaterstaat het ministerie van I en W ondersteunt om te komen tot de Aanvullingswet- en Besluit bodem met een focus op grondwaterkwaliteit. In 2019-2020 heeft ze vanuit Ambient bodem- en waterexpertise ingebracht bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van BZK om de Omgevingswet verder door te ontwikkelen. Zij is hierdoor goed op de hoogte van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.

  Materiaal

  • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
  • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

  Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

  Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

  Studiepunten

  Studiepunten en -uren

  Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

  BP Studieuren66

  Aanmelden

  Datum, Locatie en Prijs

  • € 695,-
   • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw
   • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee


  Aanmelden

  Referenties
  Goede samenvatting van wetgeving tot nu.

  Enthousiaste cursusleidster, sluit goed aan bij de behoefte

  ook interessant voor jou

  Incompany

  Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • Je bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • Je bepaalt de data van de training

  Meer weten?

  Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

  Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  Gitta Douma
  Programmamanager, Berghauser Pont Academy
   
  U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103