Cursussen Data&Privacy

Bent u op zoek naar een cursus op het gebied van data en privacy? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om uw kennis volledig up-to-date te brengen. U kunt kiezen uit verschillende data- en privacycursussen en opleidingen, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. In dit diverse cursusaanbod vindt u basis- en verdiepingscursussen. Op deze pagina ziet u het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Datalekken voor juristen - De (wettelijke) acties noodzakelijk bij signalering van een datalek
2 december 2021
Online
Tijdens deze cursus wordt de huidige stand van zaken ten aanzien van de meldplicht datalekken behandeld. Wat precies kwalificeert een datalek en welke wettelijke verplichtingen gelden ten aanzien van een datalek? Ook de aanvullende verplichtingen die volgen uit de beleidsregels van de toezichthouders en de praktijk rondom het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens zullen worden besproken. Verder komen andere relevante factoren, zoals het doen van aangifte, het te woord staan van de pers en de mogelijkheden om voor te bereiden op een datalek tijdens deze cursus uitgebreid aan bod. De besproken theorie zal in deze cursus vervolgens op interactieve wijze in de praktijk worden gebracht door middel van een simulatie van een datalek. U als cursist moet zich voordoen als verantwoordelijke binnen het bedrijf en het proces van signalering van het datalek tot het goed afronden van het datalek doorlopen . Kortom: na het volgen van deze cursus bent u compleet en goed op de hoogte van alle (wettelijke) verplichtingen rondom een datalek en weet u tevens wat u moet doen in de praktijk.
Meer informatie >
Praktijkmiddag DPIA - Stapsgewijze, praktische uitvoering van een DPIA
10 februari 2022
Utrecht
Tijdens deze cursus gaat u samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. U kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.
Meer informatie >
E-cursus DPIA en praktijkmiddag DPIA - Theorie en stapsgewijze, praktische uitvoering van een DPIA
10 februari 2022
Utrecht
Tijdens de e-cursus DPIA krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. U leert wanneer een DPIA verplicht is, waaraan een DPIA inhoudelijk moet voldoen en welke normen en regels er gelden voor het uitvoeren van een DPIA. U krijgt tevens uitleg van praktische DPIA modellen, wat de verhouding is tussen een DPIA en verantwoordingsplicht en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een DPIA. Tijdens de praktijkmiddag DPIA wordt u tevens volledig en goed op de hoogte gebracht hoe u een volledig DPIA proces praktisch moet uitvoeren en doorlopen aan de hand van diverse DPIA-modellen die de docenten samen met u behandelen.
Meer informatie >
Privacywetgeving in de opsporing: de Wpg voor BOA's bij de verwerking van politiegegevens
17 februari 2022
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er moeten worden gezet om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten kunnen worden gebruikt in het toezichtwerk.
Meer informatie >
De AVG en de basisregistraties van de publieke sector: eenmalige verstrekking, meervoudig gebruik
17 maart 2022
Utrecht
De cursus AVG en de basisregistraties van de publieke sector geeft inzicht in het stelsel van de basisregistraties en de verhouding met de AVG.
Meer informatie >
Cameratoezicht & Privacy: Hoe richt ik mijn camerabeleid in?
29 maart 2022
Utrecht
Tijdens de cursus Cameratoezicht & Privacy besteden we aandacht aan de privacyregels die gelden voor de inzet van camera’s. Met behulp van de casuïstiek leert u hoe u een camerabeleid inricht.
Meer informatie >
Verhouding Wwft en AVG: de grenzen van het cliëntenonderzoek
5 april 2022
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt de relevante wet- en regelgeving (de Wwft, de AVG (GDPR) en de gerelateerde richtlijnen, besluiten en wetten) op hoofdlijnen behandeld. Aan de hand van rechtspraak en andere (praktijk)voorbeelden wordt geschetst hoe de anti-witwasregelgeving zich verhoudt tot de privacywetgeving. Deze cursus is erop gericht u een beter beeld te geven van de privacy-rechtelijke aspecten waar u op dient te letten bij het uitvoeren van een cliëntenonderzoek.
Meer informatie >
Bewustzijn van Informatiebeveiliging: kwetsbaarheden en risico’s
6 april 2022
Online
In deze 1-daagse cursus leert u hoe u uw organisatie kunt wapenen tegen een aanval van cybercriminaliteit. U leert hoe hackers denken, welke stappen ze nemen en waarom data interessant voor hen is.
Meer informatie >
Privacy en arbeidsrecht: praktisch omgaan met privacy-issues op de werkvloer
7 april 2022
Utrecht
In deze half-daagse cursus ‘Privacy en arbeidsrecht’ leert u over de belangrijkste privacythema’s en privacygerelateerde vragen op de werkvloer, en krijgt u handvatten voor uw dagelijkse praktijk.
Meer informatie >
AVG voor griffiers - De regels rondom privacy van invloed op de werkzaamheden van de griffier
8 april 2022
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u goed en compleet op de hoogte gebracht wat de invloed van de AVG is op uw werkzaamheden als griffier. U leert wanneer de meldplicht bij datalekken van toepassing is en wat de verplichtingen in de AVG voor de gemeenteraad zijn. Deze cursus levert met name inzicht en antwoord op de hoofdvraag: wat is privacy en waarom is het belangrijk voor de gemeenteraad? U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen praktisch toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Inkoop van software(diensten): privacybescherming en informatiebeveiliging bij inkoop en contracten
8 april 2022
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten aangereikt om antwoord te kunnen geven op diverse compliance- en risicovraagstukken bij de inkoop van software (diensten). U wordt op de hoogte gebracht van relevante privacy-en beveiligingsrisico’s. U leert overeenkomsten te beoordelen en weet hoe u de verschillende fases van het inkoopproces moet doorlopen. Aan de hand van een praktijkcasus leert u de opgedane kennis meteen te vertalen naar de praktijk.
Meer informatie >
Privacy in Perspectief - 4 daags
17 mei 2022
Utrecht
In deze masterclass wordt privacy bekeken vanuit een juridisch, economisch, sociaalpsychologisch, technologisch, ethisch en organisatorisch perspectief.
Meer informatie >
Privacy in het sociaal domein - 3 daags
7 juni 2022
Utrecht
Met deze 3-daagse cursus Privacy in het sociaal domein wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen en weet op welke manier gegevens uitgewisseld kunnen worden.
Meer informatie >
Actualiteitencursus AVG - In één dag volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
30 juni 2022
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u aan de hand van jurisprudentie, de adviezen en besluiten van de AP en opinies en guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) een compleet en helder beeld hoe nadere invulling wordt gegeven aan de veelal open normen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Na deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten binnen de AVG.
Meer informatie >
Creëren van privacybewustzijn in organisaties - alleen als incompany
Onbekend
Technisch en procedureel heb je heel wat op orde voor de implementatie van de AVG en de bijbehorende informatiebeveiliging. Hoe frustrerend is het dan dat collega’s, meestal onbedoeld, slordig omgaan met vertrouwelijke gegevens. Er spelen al zo veel nieuwe ontwikkelingen en er zijn veel eisen van cliënten, opdrachtgevers, ketenpartners en overheden. Bestuur en management hebben daar hun handen aan vol dus de aandacht voor privacy zakt weg, na aanvankelijke interesse bij de invoering van de AVG. Je kunt een posteractie of presentatie organiseren maar dat heeft geen blijvend effect. Het onderwerp levend houden is niet eenvoudig. In deze cursus leer je hoe je een privacybewuste organisatiecultuur creëert en vasthoudt.
Meer informatie >
Privacydilemma’s in het publieke domein - alleen als incompany
Onbekend
Met de cursus Privacydilemma's in het publieke domein krijgt u handvatten aangereikt om op een praktische wijze om te gaan met persoonsgegevens in het publieke domein.
Meer informatie >
Inzage- en verwijderingsverzoeken onder de AVG - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de do’s and don’ts bij het behandelen van inzage- en verwijderingsverzoeken. Er wordt stilgestaan bij de reikwijdte van beide rechten, of en hoe uw organisatie aan zo’n verzoek kan voldoen, de rechtsmiddelen en de verdere procedures die de betrokkene(n) in dat kader ter beschikking staan. In deze cursus staan de rechten centraal. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk
Meer informatie >
Internationale doorgifte van persoonsgegevens - alleen als Incompany
Onbekend
In de cursus ‘Internationale doorgifte van persoonsgegevens: hoe regel je dat in de praktijk?’ wordt de huidige stand van zaken besproken met betrekking tot de internationale doorgifte van (persoons)gegevens en wordt besproken hoe doorgifte is te regelen in de praktijk.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
Meer informatie >
E-cursus DPIA - De theorie van DPIA nader uitgelegd en toegelicht
Onbekend
Tijdens deze e-cursus DPIA krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. U leert wanneer een DPIA verplicht is, waaraan een DPIA inhoudelijk moet voldoen en welke normen en regels er gelden voor het uitvoeren van een DPIA. U krijgt tevens uitleg van praktische DPIA modellen, wat de verhouding is tussen een DPIA en verantwoordingsplicht en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een DPIA.
Meer informatie >
Basiscursus Privacy in het sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein. Geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.
Meer informatie >

Inleiding Data en Privacy

Een van de meest actuele rechtsgebieden op dit moment is Privacy. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is per 25 mei 2018 in werking getreden. Deze verordening heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) daarmee vervangen. Welke consequenties heeft dit met zich meegebracht? Dit zal verschillen per doelgroep en thema. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om u gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Data en Privacy?

Om volledig aan de slag te kunnen als privacy-expert is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Waar dient een deugdelijke privacy policy aan te voldoen? Hoe beveiligt u de verwerking van persoonsgegevens? Hoe zorgt u voor awareness bij uw medewerkers? Hoe gaat u om met de meldplicht datalekken? Hoe streng zal de Autoriteit voor Persoonsgegevens (AP) gaan handhaven? Op al deze vragen krijgt u antwoord tijdens een van onze Data&Privacy cursussen. Voor alle verschillende doelgroepen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat u aan de slag kunt als privacy-expert.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van data en privacy. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met uw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van uw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvangt u een map met de hand-outs en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in uw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze privacy cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. dr. Caroline Raat (zelfstandig adviseur), mr. Corrie Ebbers (privacy jurist), mw. mr. A.C. (Melanie) Hermes (advocaat), mr. I Chu Chao (zelfstandig jurist), mr. Martine van de Merwe (oprichter van PrivacyLab). Daarnaast geven wij ook cursussen met mr. Thomas van Essen (partner bij SOLV).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden via e-mail academy@berghauserpont.nl.

Data&Privacyweb

Data&Privacyweb, onderdeel van Berghauser Pont Mediagroep, is een kennisportal dat zich specifiek richt op het meest relevante nieuws over privacyregelgeving, cybersecurity en data. Data&Privacyweb biedt u juridische en praktische vakinformatie die voor de uitvoering van uw dagelijkse werkzaamheden relevant is. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over privacy en bescherming van data? Abonneer dan op het ochtendnieuws van Data&Privacyweb.