2-daagse cursus

€ 1.095,-

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

3, 10 november 2020

Utrecht
 • De essentie in 2 dagen
 • Alle basisbegrippen in context
 • Relatie Wabo en andere omgevingswetgeving
 • Procedures en indieningsvereisten
 • Voldoen aan kwaliteitscriteria
 • Doorkijkjes naar de Omgevingswet

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) zijn al weer 8 jaar van kracht. In die periode zijn er telkens opnieuw vergunningverleners, coördinatoren, handhavers en adviseurs die nog maar korte tijd (minder dan één jaar) geregeld of dagelijks in aanraking gekomen met de wet, de uitvoeringsbesluiten en de relevante rechtspraak. En juist bij hen ontbreekt dikwijls nog het brede plaatje, de context. Met vragen als:

 • Waarom is iets geregeld op een bepaalde wijze?
 • Hoe luidden die basisbegrippen eigenlijk?
 • Hoe is de verhouding tussen wet, besluit en regeling ook al weer?
 • Wanneer is sprake van 'onlosmakelijke samenhang', conversie en 'aanhaken' en hoe ga je daar mee om?
 • Welke factoren bepalen de toepasselijke voorbereidingsprocedure?
 • Welke valkuilen kan je tegenkomen bij de toepassing van een voorbereidingsprocedure?
 • Wat zijn de belangrijkste aspecten van de rechtsbescherming en handhaving?
 • Etc.

Inhoud en resultaat

Deze basiscursus gaat uitgebreid in op de essentie van Wabo, Bor en Mor, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet of behoort te doen. U krijgt alle elementaire kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot:

 • Doel, opzet en inhoud van Wabo, Bor en Mor,
 • De relatie tussen de Wabo en overige omgevingswetgeving (Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, delen van de APV, e.d.), maar ook
 • de procedures en de indieningsvereisten die voortvloeien uit de Wabo

Bovendien gaat de cursus op alle onderdelen op beknopte wijze in op de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten zodat u meteen de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het huidige recht en het nieuwe recht kunt benoemen.

Wilt u een overzicht van de actualiteiten van de Wabo (wetgeving, rechtspraak), volg dan de 1-daagse cursus Update Wabo, zie hier. En wilt u alleen weten hoe onder het komende recht de vergunningverlening er in detail uit zal zien, volg dan de eendaagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet, zie hier.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van Omgevingsdiensten en gemeenten die nog niet zo lang werkzaam zijn binnen het domein van het Omgevingsrecht en die nog onvoldoende kennis hebben van de Wabo, de Bor en de Mor.

Dit kunnen zijn:

 • vergunningverleners
 • handhavers/toezichthouders
 • adviseurs
 • medewerkers front-office

Daarnaast is de cursus interessant voor beginnende medewerkers in dienst bij andere overheden, adviesbureaus en advocatuur.

Kwaliteitscriteria

Met het volgen van deze cursus voldoet u aan de Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheden, Milieu

Programma

Dag 1: Fundamentele aspecten (Wabo en Bor)

Inleiding

 • Opzet van de cursus
 • Aanleiding, totstandkoming en doel van de Wabo
 • Reikwijdte en werkingssfeer en structuur (opzet wet, uitvoeringsbesluit en regeling) van de Wabo
 • Doorkijkjes naar de Omgevingswet

Integratie van toestemmingsstelsels

 • Één omgevingsvergunning per fysiek project
 • Vormen van integratie (volledig, incidenteel, verplicht, etc.)
 • Geen integratie maar afstemming (met meldingenstelsels)
 • Overzicht van reikwijdte omgevingsvergunning

Fundamentele begrippen (art. 2.1 en 2.2 Wabo)

 • Begrip ‘activiteit’
 • Begrip 'project'
 • Overige relevante begrippen

Procedurele aspecten (Wabo, Bor en Mor) – Aanvraag

 • Waar indienen aanvraag
 • Indieningsvereisten (algemeen en specifiek)
 • Beoordeling aanvraag op compleetheid (ex art. 4:5 Awb)

Bevoegd gezag

 • Hoofdregel en uitzonderingen
 • Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag (Wabo)
 • Overgang van bevoegdheid
 • Omgevingsdienst (taken, processen)

Aanhouding aanvraag

 • Aanhoudingsplicht
 • Aanhoudingsbevoegdheid

Voorbereidingsprocedures

 • Algemeen
 • Reguliere voorbereidingsprocedure
 • Vergunning van rechtswege
 • Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure

Soorten omgevingsvergunning

 • Soorten vergunning (integraal, gedeeltelijk, gefaseerd, e.d.)
 • 'Onlosmakelijke samenhang' (m.n. bij bouwen, planologisch strijdig gebruik en handelingen met inrichtingen)
 • Gefaseerde vergunning

Inhoudelijke aspecten

 • Beslissen op de grondslag van de aanvraag
 • Beoordeling en toetsing

Dag 2: Fundamentele - (vervolg), inhoudelijke en procedure aspecten

Betrokkenheid van andere bestuursorganen

 • Verklaring van geen bedenkingen-orgaan
 • Adviseurs en adviezen

Karakter omgevingsvergunning

 • Rechtskarakter (zaaks- en persoonsgebonden)

Inhoud omgevingsvergunning

 • Voorschriften (afstemming)
 • Wijzigen en intrekken omgevingsvergunning

Inwerkingtreding

 • Algemeen
 • Uitgestelde inwerkingtreding
 • Inwerkingtreding van vergunning van rechtswege
 • Inwerkingtreding bij fasering

Rechtsbescherming (hoofdlijnen)

 • Wie kunnen bezwaar maken, zienswijze kenbaar maken of beroep instellen
 • Beroep vvgb
 • Belanghebbende begrip
 • Beroep vvgb
 • Relativiteitsvereiste

Vergunning vrij bouwen en afwijken bestemmingsplan (hoofdlijnen)

 • Fundamente begrippen
 • Vergunningvrije bouw- en gebruiksmogelijkheden
 • Vergunningvrije bouwmogelijkheden
 • Kruimelbepaling

Handhaving (hoofdlijnen)

 • Algemeen (zorgplicht en kwaliteitseisen: Mor)
 • Verruiming bestuursrechtelijke sanctionering t.o.v. hfd 5 Awb

Docenten

mr. Maaike Bekooy
Advocaat
 
Maaike is advocaat sinds 2001. Bestuursrecht is van meet af aan haar grote passie, waarbij zij zich in het bijzonder heeft toegelegd om het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu). In dat kader procedeert en adviseert zij zowel (lokale) overheden als bedrijven en particulieren over ruimtelijke besluiten en omgevingsvergunningen. Hierdoor weet Maaike te schakelen tussen de belangen van de overheid enerzijds en bedrijven en particulieren anderzijds. Van deze (ruime) ervaring maakt zij ook gebruik bij het geven van cursussen door de wet- en regelgeving vanaf verschillende kanten te bespiegelen.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 3, 10 november 2020
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.095,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.
  • Indien u gebruik maakt van de livestream ontvangt u een korting van € 150,- op de cursusprijs.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %
Aanmelden

Referenties
Prettige docent met zeer veel kennis. Is gedreven om de materie helder over te brengen.

Maaike is heel goed in wat ze doet, helder, vragen goed beantwoord.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl