4-daagse

€ 2.295,-

Opleiding Adviseur klimaatadaptatie


 • In 4 dagen klaar voor de opgave om jouw gemeente en regio klimaatadaptatief te krijgen
 • Programma opgezet vanuit de 7 ambities van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 • Stresstest, risicodialoog, participatie, coalities, inhoudelijke thema’s, etc.
 • Zowel kennis als vaardigheden nodig om te slagen: een mix
 • Ook zelf oefenen en leren van anderen

Aanleiding

Om een klimaatbestendig Nederland te krijgen moet iedereen die werkt aan onze leefomgeving bewust zijn wat er kan en wat er nodig is om de gevolgen van extreme regenbuien, droogte en hittegolven op te kunnen vangen. Het onderwerp klimaatadaptatie moet door iedereen worden meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen.

Dit is een nieuwe opgave die vraagt om nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden van betrokken overheden. Nieuwe kennis om kansen te signaleren en te borgen bij andere opgaves (energietransitie, de groene stad, ect) en nieuwe vaardigheden omdat klimaatadaptatie om samenwerking vraagt. Het werkend krijgen van een goede samenwerking vraagt om mensen die begrijpen op welke manieren je kunt samenwerken en wat ervoor nodig is.

Leerdoelen

Deze opleiding heeft de volgende leerdoelen:

 • Het geeft je inzicht in de effecten van klimaatverandering op onze omgeving en kennis van maatregelen en hun impact.
 • Het leert je werken met stresstesten: kritisch interpreteren en verklaren van stresstesten.
 • Het geeft je inzicht in de organisatie van klimaatadaptatie in Nederland. Welke overheidslaag draagt welke rol en bevoegdheid?
 • Het leert je samenwerken aan de risicodialoog. Welke processtappen doorloop je en wie betrek je daarbij?
 • Het geeft je handvatten voor het betrekken van bestuurders uit de lokale en regionale politiek.
 • Het geeft je inspiratie en tips hoe je bewoners en andere stakeholders in de stad motiveert en faciliteert.
 • Het geeft je inzicht in hoe je succesvol werkt op het grensvlak van organisaties en netwerken.
 • Het biedt je een meervoudig perspectief op het herkennen, bouwen en evalueren van coalities bij klimaatadaptatie.
 • Het maakt je bewust van jouw eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken
 • Het leert je soepel schakelen tussen coalities en rollen met een breder repertoire als tweebenige speler.
 • Het leert je hoe je een uitvoeringsprogramma opzet en stuurt op de doelen.
 • Het geeft je inzicht hoe je maatregelen kan verankeren in bijvoorbeeld de Omgevingsvisie/plan, een Hemelwaterverordening of het VGRP.
 • Het leert je hoe de Veiligheidsregio’s werken en hoe zij aan de slag zijn met klimaatadaptatie

Na afloop van de opleiding kunt u zich Adviseur klimaatadaptatie noemen.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies die aan de slag zijn of gaan met klimaatadaptatie. Dit kunnen zijn (beleids)medewerkers waterbeheer, ruimte, riolering, duurzaamheid, etc.

Zij moeten aan de slag om hun collega’s en bestuur in beweging te krijgen. Zij moeten de samenwerking met andere overheden, organisatie en partijen in de stad werkend krijgen, want iedereen is nodig voor het nemen van de benodigde maatregelen. En zij moeten bewoners motiveren en faciliteren om in de eigen tuin en directe omgeving aan de slag te gaan.

Een mooie uitdaging die vraagt om een goed gevulde gereedschapskist.
De opleidng gaat dit bieden

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit 4 dagen:

 • een startdag met inhoud,
 • een blok van 2 dagen met inhoud én vaardigheden (met optionele overnachting) en
 • een afsluitende dag met intervisie en oefenen

Programma

Dag 1

Introductie: Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

 • Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie
 • De 7 ambities voor een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van Nederland
 • Methode van weten-willen –werken
 • Doorvertaling naar decentrale overheden


Kwetsbaarheden

Ambitie 1: Kwetsbaarheden in kaart brengen

 • Klimaatscenario’s
 • Stresstesten
 • Extreme regenbuien
 • Hittestress
 • Droogte
 • Overstromingen
 • NAS-bollenschema

Ambitie 2: Meekoppelkansen benutten

 • Type maatregelen en hun effectiviteit
 • Inspirerende voorbeelden
 • Meeliften op grote vervangingsopgaven
 • Inzicht in de kosten

Ambitie 3: Handelen bij calamiteiten

 • Model van meerlaagsveiligheid
 • Taken, verantwoordelijkheden en organisatie van Veiligheidsregio’s
 • Impactanalyses
 • Nationale vitaal en kwetsbare infrastructuur

Dag 2

Ambitie 4: Risicodialoog voeren en strategie opstellen

 • Werken op basis van issues: voorkom Poolse landdagen
 • Regionaal versus lokaal: wie pakt wat op?
 • Identificeren en prioriteren van risicodialogen
 • Bestuurders en bewoners betrekken
 • Voorwaarden voor een goede dialoog
 • Proces om te komen tot keuzes

Ambitie 5: Uitvoeringsagenda opstellen

 • Inhoud van een uitvoeringsagenda
 • Mandaat en budget organiseren om aan de slag te kunnen
 • Opzetten van een programma
 • Aansturen van een programma: programmamanagement

Ambitie 6: Reguleren en borgen

 • Uitleg Omgevingswet, omgevingsvisie en omgevingsplan
 • Verankeren van keuzes in een omgevingsvisie en/of – plan
 • Verankeren middels Verordeningen (APV, Hemelwaterverordening, etc)
 • Lobby om wetgeving aan te laten passen

Ambitie 7: Stimuleren en faciliteren

 • Leren van Operatie Steenbreek
 • Leren van Amsterdam Rainproof
 • Voorwaarden voor continuïteit en impact
 • Inzet van een Community-manager

Tijdens het avondprogramma gaan we aan de slag met de eerste opdracht op het gebied van samenwerking.

Dag 3

Vaardigheden en competenties nodig voor klimaatadaptatie

De klimaatopgave vraagt om samenwerking, omdat een groot deel van de benodigde maatregelen op het terrein van anderen moet plaatsvinden. En ook kan de overheid niet overal de rekening voor gaan betalen. Op deze dag leer je de taal van samenwerken. Dit is nodig om het onderwerp bespreekbaar te maken, want als je dat niet doet is de kans groot dat elke partij het anders interpreteert wat resulteert in verwarring en mogelijk teleurstelling gedurende het traject. We gaan de volgende onderwerpen behandelen:

 • De ‘grenswerker’: mensen zoals jij zijn een procesmanagers in een multi-partij omgeving die het vermogen hebben om belangen te begrijpen en te verbinden en groepen te motiveren om samen meer te bereiken dan alleen. Jij staat met één been in de eigen organisatie en één been in de omgeving van betrokken partijen en personen.
 • Spectrum van Coalitievorming: dit is de theorie over samenwerken en samenwerkingscoalities. Het beschrijft drie hoofdvormen van samenwerken, die wij onderscheiden om de context van samenwerkingsopgaven beter te duiden en er mogelijke handelingsrepertoires aan te koppelen
 • Signaturen van samenwerking: Mensen acteren op verschillende manieren in een samenwerking. Dit noemen we signaturen. Om houvast te krijgen op jouw persoonlijke impact op mensen in een samenwerking identificeren we jou voorkeurssignatuur en spelen we met het inzetten van de juiste signatuur op het juiste moment.

Formuleren van het huiswerk voor dag 4

De kunst van het samenwerken leren we door ermee aan de slag te gaan. Op basis van de theorie en de eigen organisatie en opgaven formuleren we een opgave voor de komende weken. Ook worden er tweetallen gevormd om met elkaar te sparren en van elkaar te leren.

Dag 4

Terugblik op de 7 ambities van het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie

We blikken terug op dag 1 en 2 van de opleiding en spiegelen dit aan de ontwikkelingen in de eigen organisatie en regio. Het doel is om te herkennen waar je bent in het proces en wat het handelingsperspectief is voor de komende tijd.

Oefenen met Spectrum van Coalitievorming

We gaan wat nader in op de manieren van samenwerken, zoals we die hebben geleerd op dag 3, met als doel om de type samenwerkingscoalities te herkennen. Hierbij gebruiken we enkele casussen en voorbeelden aangedragen uit de groep.

Bespreken van de huiswerkopdracht

Iedere deelnemer wordt gevraagd om zijn bevindingen en ervaringen te delen met de groep. Op basis van intervisie ontvang je waardevolle reflecties en input om mee aan de slag te gaan. Dit moet jou helpen om sterker te staan in de eigen organisatie en in samenwerkingsverbanden waar je actief in bent. Ook maken we afspraken over het in contact blijven met elkaar indien dit gewenst is.

Docenten

Thomas Klomp
Adviseur bij Samen Klimaatbestendig (DPRA)
 
Thomas Klomp is een extreem-weer-freak. Hij wil weten wat extreem weer doet met de omgeving en wat de omgeving doet met extreem weer. Met ruim 10 jaar gemeentelijke ervaring op het gebied van stedelijk water en klimaatadaptatie op zak werkt hij momenteel als zelfstandig adviseur voor het DPRA in het team Samen Klimaatbestendig. Daarnaast is hij (gast)docent bij stichting Wateropleidingen en stichting Rioned voor grondwater, klimaatadaptatie en stedelijk water. Thomas brengt op een laagdrempelige, open en humoristische manier de nut en de noodzaak van samenwerken in klimaatadaptatie over.
 
Docent Pim Nijssen
Pim Nijssen
Adviseur en trainer, Twynstra Gudde
 
Pim helpt organisaties beter samenwerken, als kwartiermaker in opdrachten en als trainer en coach. Pims inhoudelijke kennis ligt in het fysieke domein. Hij werkt aan trainingen over actief burgerschap voor een woningbouwcorporatie, samenwerking in de ruimtelijke keten als gevolg van de omgevingswet voor twee grote gemeenten en over interne samenwerking ten dienste van externe samenwerking voor een provincie.
 
Wytse Dassen
Strategisch adviseur water & omgevingsmanager bij Twynstra Gudde
 
Wytse is altijd actief om samenwerkingsverbanden te smeden en in beweging te krijgen. Hij heeft zich de afgelopen tijd verdiept en uitgesproken over hoe we moeten komen tot een klimaatadaptief Nederland. Hij is zowel werkzaam op rijksniveau bij het Deltaprogramma Ruimtelijk Adaptatie, als bij provincies, waterschappen en gemeenten met het voorbereiden en uitvoeren van risicodialogen. Wytse heeft veel kennis en ervaring met procesmanagement, bestuurlijke processen, omgevingsmanagement en participatie..
 
Irene Poortinga
Adviseur water en klimaatadaptie
 
Irene Poortinga is een echte verbinder met een passie voor water. Door haar universitaire studie ‘transnationaal watermanagement’ heeft ze technische kennis en sociale inzichten over watermanagement. Water is een noodzaak en een bedreiging voor de mens. Daarom moeten we leren omgaan met te veel of te weinig water. Ze geniet er van om mensen of organisaties die denken niks met water en klimaatadaptatie in de stad te maken te hebben, te motiveren en te begeleiden om toch aan de slag te gaan. Essentieel in al haar opdrachten is het realiseren van brede betrokkenheid van private partijen voor het omgaan met klimaatverandering. Daarnaast faciliteert ze interactieve werksessies binnen gemeenten om samen een klimaatadaptief plan op te stellen. Naast zelfstandige is ze de community manager van Amsterdam Rainproof, een publiek-privaat netwerk van meer dan 80 partijen.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 23 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2323

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 2.295,-
 • De kosten voor de opleiding bedragen € 2.295 ex btw en zijn inclusief alle documentatiematerialen, toegang tot de kennisbank, diploma en alle catering (koffie/thee/frisdrank/lunch/diner).De overnachting in het middenblok is apart bij te boeken, dit kunt u aangeven in het opmerkingenveld bij uw aanmelding.
aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.