Opleiding

€ 3.495,-

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

9, 16, 23, 30 september, 7, 28 oktober, 4, 11, 18, 25 november, 2 december 2020, 13, 20 januari 2021

Utrecht
 • Wkb komt er nu echt: op naar een nieuw systeem van kwaliteitsborging
 • Klaar om aan de slag te gaan als kwaliteitsborger, privaat of publiek
 • 10 lesdagen + praktijkopdracht
 • Bereiken van hogere bouwkwaliteit
 • 5 dagen verdiepen en opfrissen technische aspecten Bouwbesluit
 • Alle benodigde kennis en vaardigheden in één opleiding
 • Na afloop diploma
 • Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Nieman

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Inleiding

Eindelijk is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat we vanaf 2021 in Nederland een ander systeem van kwaliteitsborging voor het bouwen krijgen.

Waarschijnlijk heeft u al de nodige kennis van de bouwregelgeving, maar om kwaliteitsborger te worden zult naast nog inhoudelijke verdieping ook meer moeten weten over het bouwproces, beoordelen van bouwplannen en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt u hier klaar voor.

Inhoud en resultaat

Deze opleiding is er op gericht om de kennis van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden – zowel bij publieke als private organisaties –  te verdiepen en op te frissen. Door het bijbrengen van de kennis  en vaardigheden over de bouwregelgeving gaan we van toezien op de kwaliteit naar het borgen ervan. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn:

 • kennis over bouwregelgeving

 • aanvullende technische kennis over het Bouwbesluit, alsmede kennis over de noodzakelijke technische indieningsvereisten (Mor)

 • kennis over bouwkwaliteit en kwaliteitsborging

 • kennis over de gehele keten van het bouwproces

 • het boordelen van bouwplannen

 • nieuwe vaardigheden die nodig zijn om kwaliteitsborging goed te kunnen invullen.

Na de kennisdagen volgt een kennistest die men voldoende moet afronden. Na de 10 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met het maken van een eigen praktijkopdracht die beoordeeld wordt door de cursusleiders.

De opleiding beoogt – met uitzondering van constructies – invulling te geven aan de bouwtechnische eisen. Na het goed afronden van zowel de toets als de opdracht ontvangt de deelnemer een diploma Kwaliteitsborging. Er wordt momenteel gewerkt aan een register voor kwaliteitsborgers. Zodra dat in werking is kan iedere deelnemer met een diploma zich hierbij aanmelden. Meer informatie over hoe dit systeem werkt, vindt u hier.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor de medewerkers bouw- en woningtoezicht bij gemeenten en adviseurs werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers. Dit kunnen zijn ontwerpers, vergunningverleners, toetsers, toezichthouders, juristen en beleidsmedewerkers bouwen. Ook zijn medewerkers met specifieke domeinkennis, bv. brandveiligheid, welkom op de cursus. De focus van de opleiding ligt op het beoordelen van bouwplannen in het kader van de wettelijke taak van een kwaliteitsborger.


Vereiste vooropleiding/ervaring

Deelnemers dienen een passende vooropleiding te hebben gehad (ABW1 of vergelijkbaar) of al minimaal 3 jaar ervaring met het toetsen van bouwplannen binnen het BWT-werk als vergunningverlener of toezichthouder.

Opzet en studiebelasting

De opleiding vindt plaats op een vaste dag in de week van 9.30 tot 16.45 uur. U volgt 10 lesdagen. Binnen de opleiding vindt ook nog een kennistest plaats.

De praktijkopdracht maakt u thuis of op kantoor. Bespreking hiervan vindt plaats in Utrecht.

Voor elk blok zal (beperkt) huiswerk worden opgegeven om u vast in te lezen in een onderwerp. Zo maakt u een vliegende start bij elk kennisblok en gebruikt u uw tijd efficiënt.

Voor deze opleiding kunt u totaal 120 studie-uren rekenen, waarvan 60 contacturen en 60 uren thuisstudie en de praktijkopdracht.

Indien zowel de toets als de praktijkopdracht een voldoende of meer oplevert ontvangt de deelnemer een diploma.


Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met Nieman.Kwetsbaarheden

Vrijstelling

Indien men recent een opleiding heeft gevolgd over het Bouwbesluit is een vrijstelling mogelijk voor het Bouwbesluit (dag 3 t/m 8 ochtend). Dan volgt men alleen de overige blokken. Dit zijn 5 dagen en de praktijkopdracht. De cursusleiding beslist over de aanvraag tot vrijstelling. Ook de deelnemers met vrijstelling dienen de kennistoets en de eindopdracht te maken om in aanmerking te komen voor het diploma.

De deelnemers met vrijstelling komen wel op de wachtlijst. Voltijd-deelnemers gaan voor. Wel zullen we op tijd laten weten of er plaats is.

Indien u in aanmerking wil komen voor vrijstelling nemen wij contact met u op om de voorwaarden door te nemen.



  Programma

  De opleiding bestaat uit 6 blokken en praktijkopdracht:

  1. Introductie – dag 1
  2. Bouwproces – dag 2
  3. Brandveiligheid – dag 3 en 4
  4. Update Bouwbesluit technisch – dag 5 t/m 8 ochtend
  5. Vaardigheden dag 8 middag
  6. Bouwplannen beoordelen in ontwerp- en uitvoering – dag 9 en 10
  7. Praktijkopdracht en kennistest 

  Dag 1

  Introductie

  • Opzet opleiding
  • Borging kennis
  • Introductie praktijkopdracht
  • Achtergrond en doelen kwaliteitsborging

  Bouwbesluit algemeen

  • Wettelijk kader algemeen
  • Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw of rechtens verkregen niveau
  • Gelijkwaardigheid
  • Basisprincipes: indeling in gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, etc.
  • Verblijfsgebieden en verblijfsruimten
  • Toegankelijkheidssectoren en aanverwante voorschriften
  • Overige ruimten (toiletruimte, badruimte, bergruimte, buitenruimte etc.)
  • Overige onderwerpen, waaronder vloerafscheidingen, trappen etc.

  Uitleg risicoscan, rapportage, examenplan en voorbeelden

  Toetsrapportages

  • Uitleg toets-systematiek
  • Minimale inhoud
  • Model-opbouw rapportage
  • Rapportageformat
  • Voorwaarden en punten voor de buitencontrole

  Dag 2

  Kwaliteitsborging en het bouwproces

  • Doel kwaliteitsborging
  • De WKB (Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen)
  • De gevolgen van de WKB voor de bouwpraktijk en bevoegd gezag

  Het ideale bouwproces

  • Bouwfasen
  • Bouwmethoden
  • Conceptueel bouwen versus traditioneel bouwen
  • Contractvormen

  Bouwkwaliteit

  • Wat is bouwkwaliteit?
  • Instrumentaanbieders en de werking van de diverse instrumenten
  • Toepassing van instrumenten voor kwaliteitsborging
  • Risicogestuurd werken
  • Kwaliteitsborging
  • Keurmerken en certificaten

  Relevante aspecten

  • Integriteit
  • Aansprakelijkheid

  Dag 3 en 4

  Brandveiligheid (2 dagen)

  • Brandcompartimentering
  • Wbdbo, bouwconstructies
  • Veilig vluchten
  • Brandveiligheidsinstallaties
  • Materialisering

  Praktijkcases

  Dag 5

  Constructieve veiligheid

  • Kwaliteitsborging en constructieve veiligheid: hoe borgen?
  • Beoordelen van de hoofdlijn van de constructie
  • Welke stukken moeten vooraf minimaal beschikbaar zijn

  Dag 6

  Bouwfysica en gezondheid

  • Interne geluidswering, externe geluidswering, installatiegeluid, beperking van galm
  • Wering van vocht van binnen en van buiten
  • (Spui)ventilatie
  • Daglichttoetreding
  • Inleiding op thermische isolatie en luchtdichtheid (tbv lesdag 7)

  Dag 7

  Duurzaamheid en energie

  • Positie en opbouw thermische schil (Rc-waarde, U-waarde, psi-waarde)
  • Luchtdoorlatendheid (qv10-waarde)
  • EPG incl. bouwkundige en installatietechnische parameters
  • MPG milieuprestatie-eisen

  Dag 8 ochtend

  Installaties

  • Inleiding op technische installaties ivm energiezuinigheid (tbv lesdag 7)
  • Overige eisen van Bouwbesluit 2012 voor installaties

   Dag 8 middag

  Vaardigheden: met jezelf aan de slag

  Kwaliteitsborging vraagt nieuwe vaardigheden gevraagd om je specifieke werkzaamheden goed uit te voeren. Dan gaat het onder andere om:

  • Communiceren
  • Grenzen van adviseren
  • Klantgerichtheid

  Kennistestdag: ochtend 9.30 - 11.30 uur

  Afname kennistest

  Op deze dag krijg elke deelnemer een kennistest over de stof van de voorgaande dagen.

  Dag 9 : Bouwplannen beoordelen - ontwerp

  Proces van beoordeling

  • Volledigheidstoetsing Bouwbesluittechnische onderwerpen
  • Systematische en consistente beoordeling
  • Integraliteit tussen de beoordelingsaspecten
  • Fasegewijze beoordeling
  • Stappenplan beoordeling
  • Diepgang beoordeling
  • Hulpmiddelen en tools

  Dag 10: Bouwplannen beoordelen - uitvoering

  Toetsen en toezicht

  • Implementatie van kwaliteit in de diverse (bouw)procesfasen
  • Toetsingsaspecten
  • Risicogestuurd toezicht
  • Ketensamenwerking: rol bouwer, (onder)aannemers, leveranciers en producenten

  Dossiervorming

  • Het inspectieplan: totstandkoming en rolverdeling
  • Dossiervorming en verantwoording


  Uitreiken praktijkopdracht

  Elke deelnemer krijgt na de kennistest een praktijkopdracht bestaande uit een bouwplan dat beoordeeld moet worden. De praktijkopdracht omvat de gehele lesstof en toetst of de deelnemer de behandelde stof voldoende beheerst. Hij/zij gaat zelfstandig aan de slag met het bouwplan en stelt een toetsrapportage op. Studieduur voor de opdracht is circa 40 uur.


  • Inleveren examen / rapportage voor 9:00 ochtend
  • Uitslag examen 
  • Mondeling herkansing (indien examen onvoldoende) 

  Docenten

  Hajé van Egmond
  Zelfstandig adviseur
   
  Hajé is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.
   
  Lees artikelen op Omgevingsweb  
  Bekijk LinkedIn profiel
  Joost Vos
  Specialist bouwregelgeving en kwaliteitsborging
   
  Joost is adviseur op het gebied van bouwregelgeving bij een breed scala aan projecten, met name bij projecten waar een diepgaande uitleg van de regelgeving nodig is. Daarvoor is hij enige tijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Wkb vanuit het Instituut voor Bouwkwaliteit, onder andere samen met Hajé. Verder is hij al als toetser en projectmanager betrokken bij gecertificeerde bouwplantoetsen volgens de BRL 5019 en verschillende proef/pilot projecten onder de Wkb. Ook is hij betrokken bij diverse coachingstrajecten en cursussen op het gebied van de Wkb.
   
  Lees artikelen op Omgevingsweb
  Bekijk LinkedIn profiel

  Materiaal

  U ontvangt op de opleiding een documentatiemap met de hand-outs van de presentaties. Eventuele bijlagen en oefeningen worden aanvullend op papier verstrekt.

  Tevens ontvangt u het Handboek Bouwbesluit 2012 editie 2018/2019

  Het verdere ondersteunende achtergrondmateriaal is digitaal beschikbaar op de kennisbank Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft tijdens de opleiding toegang tot dit digitale dossier. Op de kennisbank is ook de tekst van het Bouwbesluit in te zien.

  Studiepunten

  Studiepunten en -uren

  Voor deze cursus/opleiding kunt u 60 studie-uren rekenen.

  BP Studieuren6060

  Aanmelden

  Datum, Locatie en Prijs

  • 9, 16, 23, 30 september, 7, 28 oktober, 4, 11, 18, 25 november, 2 december 2020, 13, 20 januari 2021
  • 09:30 - 16:30
  • Utrecht
  • € 3.495,-
  • € 3495, (Met vrijstelling: € 1.895), ex btw / incl. lunch

   De kosten voor de opleiding zijn inclusief alle documentatiematerialen, handboek, toegang tot het digitaal dossier op de kennisbank, diploma, begeleiding praktijkopdracht en alle catering (koffie/thee/frisdrank/lunch).

   Een volgende uitvoering van deze opleing staat gepland op:

   9, 16, 23 en 30 september, 7 en 28,oktober, 4, 11, 18 en 25 november

   Mocht u zich voor deze uitvoering willen aanmelden, dan kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier bij het vakje opmerkingen

  Aanmelden

  Referenties
  Opleiding die mij weer helemaal opgefrist heeft wat betreft Bouwbesluit en mij voldoende gereedschappen heeft gegeven om kwaliteitsborging op te pakken

  Praktische en complete opleiding

  ook interessant voor u

  Incompany

  Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • U bepaalt de data van de training

  Ook interessant voor u

  Vragen over de Cursus?

  Meer weten?

  Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  Ronald Koppers
  Ronald Koppers
  Programmamanager, Berghauser Pont Academy
   
  U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl