Opleiding

€ 3.495,-

Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging

19, 26 september, 3, 10, 31 oktober, 7, 14, 21, 28 november, 12 december 2018

Utrecht
 • 10 lesdagen + praktijkopdracht
 • Bereiken van hogere bouwkwaliteit
 • 5 dagen verdiepen en opfrissen technische aspecten Bouwbesluit 
 • Klaar om aan de slag te gaan als kwaliteitsborger, privaat of publiek
 • Alle benodigde kennis en vaardigheden in één opleiding
 • Na afloop diploma
 • Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Bouwforum

Inleiding

De Wet kwaliteitsborging  voor het bouwen is uitgesteld tot ten minste 2019. Ook zonder deze wet blijft de kwaliteit van de bouw een essentieel aandachtspunt. Niet alleen voor BWT maar wellicht wel meer voor bouwers en adviseurs. Met de komst van het rechtens verkregen niveau, de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van bouwende partijen en gebouweigenaren en het afnemen van preventieve toetsing door de overheid door de komst van de Omgevingswet zult u zelf op de hoogte moeten zijn van de regels. En omdat de overheid straks vooral een handhaver is, zal ook daar de kennis goed op orde moeten zijn.

Nu heeft u al de nodige kennis van de bouwregelgeving. Maar een inhoudelijke verdieping van uw kennis is op zijn plaats. Daarvoor is deze opleiding bedoeld.


Inhoud en resultaat

Deze opleiding is er op gericht om de kennis van personen die nu al adviseren, toetsen of toezichthouden – zowel bij publieke als private organisaties –  te verdiepen en op te frissen. Door het bijbrengen van de kennis  en vaardigheden over de bouwregelgeving gaan we van toezien op de kwaliteit naar het borgen ervan. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn:

 • kennis over bouwregelgeving

 • aanvullende technische kennis over het Bouwbesluit, alsmede kennis over de noodzakelijke technische indieningsvereisten (Mor)

 • kennis over bouwkwaliteit en kwaliteitsborging

 • kennis over de gehele keten van het bouwproces

 • het boordelen van bouwplannen

 • nieuwe vaardigheden die nodig zijn om kwaliteitsborging goed te kunnen invullen.

Na de kennisdagen volgt een kennistoets die men voldoende moet afronden. Na de 10 lesdagen wordt de opleiding afgesloten met het maken van een eigen praktijkopdracht die beoordeeld wordt door de cursusleiders.

De opleiding beoogt – met uitzondering van constructies – invulling te geven aan de bouwtechnische eisen. Na het goed afronden van zowel de toets als de opdracht ontvangt de deelnemer een diploma Kwaliteitsborging. Er wordt momenteel gewerkt aan een register voor kwaliteitsborgers. Zodra dat in werking is kan iedere deelnemer met een diploma zich hierbij aanmelden.


Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor de medewerkers bouw- en woningtoezicht bij gemeenten en adviseurs werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers. Dit kunnen zijn ontwerpers, vergunningverleners, toetsers, toezichthouders, juristen en beleidsmedewerkers bouwen. Ook zijn medewerkers met specifieke domeinkennis, bv. brandveiligheid, welkom op de cursus. De focus van de opleiding ligt op het beoordelen van bouwplannen in het kader van de wettelijke taak van een kwaliteitsborger.


Vereiste vooropleiding/ervaring

Deelnemers dienen een passende vooropleiding te hebben gehad (ABW1 of vergelijkbaar) of al minimaal 3 jaar ervaring met het toetsen van bouwplannen binnen het BWT-werk als vergunningverlener of toezichthouder.

Opzet en studiebelasting

De opleiding vindt plaats in Assen. Op een vaste dag in de week van 9.30 tot 16.45 uur volgt u de 10 lesdagen. Na blok 1 en 2, aan het eind van dag 6, vindt de kennistoets plaats.

De praktijkopdracht maakt u thuis of op kantoor. Bespreking hiervan vindt plaats in Utrecht.

Voor elk blok zal (beperkt) huiswerk worden opgegeven om u vast in te lezen in een onderwerp. Zo maakt u een vliegende start bij elk kennisblok en gebruikt u uw tijd efficiënt.

Voor deze opleiding kunt u totaal 120 studie-uren rekenen, waarvan 60 contacturen en 60 uren thuisstudie en de praktijkopdracht.

Indien zowel de toets als de praktijkopdracht een voldoende of meer oplevert ontvangt de deelnemer een diploma.

Vrijstelling

Indien men recent een opleiding heeft gevolgd over het Bouwbesluit is een vrijstelling mogelijk voor de eerste twee blokken (dag 1 t/m 6). Dan volgt men alleen de laatste blokken. Dit zijn 4 dagen en de praktijkopdracht. De cursusleiding beslist over de aanvraag tot vrijstelling. Ook de deelnemers met vrijstelling dienen de kennistoets en de eindopdracht te maken om in aanmerking te komen voor het diploma.

De deelnemers met vrijstelling komen wel op de wachtlijst. Voltijd-deelnemers gaan voor. Wel zullen we op tijd laten weten of er plaats is.

Indien u in aanmerking wil komen voor vrijstelling nemen wij contact met u op om de voorwaarden door te nemen.

Data
De cursus vindt plaats van januari tot en met april op de volgende woensdagen:
 • Dag 1 - 19 september 
 • Dag 2 - 26 september
 • Dag 3 - 3 oktober 
 • Dag 4 - 10 oktober 
 • Dag 5 - 31 oktober
 • Dag 6 - 7 november 
 • Dag 7 - 14 november
 • Dag 8 - 21 november
 • Dag 9 - 28 november 
 • Dag 10 - 12 december

Programma

De opleiding bestaat uit 6 blokken:
1 - Introductie – dag 1
2 - Update Bouwbesluit technisch – dag 2 t/m 6 (kennistoets aan het eind)
3 - Bouwproces – dag 7
4 - Bouwplannen beoordelen in ontwerp- en uitvoering – dag 8 en 9
5 - Vaardigheden – dag 10
6 - Praktijkopdracht

Dag 1
Introductie
 • Opzet opleiding
 • Borging kennis
 • Introductie praktijkopdracht
 • Achtergrond en doelen kwaliteitsborging

Bouwbesluit algemeen
 • Wettelijk kader algemeen
 • Structuur en logica
 • Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw of rechtens verkregen niveau
 • Basisprincipes: indeling in gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, etc.
 • Gelijkwaardigheid
 • Verblijfsgebieden en verblijfsruimten
 • Toegankelijkheidssectoren en aanverwante voorschriften
 • Overige ruimten (toiletruimte, badruimte, bergruimte, buitenruimte etc.)
 • Overige onderwerpen, waaronder vloerafscheidingen, trappen etc.

Dag 2
Kwaliteitsborging
 • Doel kwaliteitsborging
 • De WKB (Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen)
 • De gevolgen van de WKB voor de bouwpraktijk en bevoegd gezag
Het ideale bouwproces
 • Bouwfasen
 • Bouwmethoden
 • Conceptueel bouwen versus traditioneel bouwen
 • Contractvormen
Bouwkwaliteit
 • Wat is bouwkwaliteit?
 • Instrumentaanbieders en de werking van de diverse instrumenten
 • Toepassing van instrumenten voor kwaliteitsborging
 • Risicogestuurd werken
 • Kwaliteitsborging
 • Keurmerken en certificaten

Relevante aspecten
 • Integriteit
 • Aansprakelijkheid
Dag 3
Vaardigheden: met jezelf aan de slag
Kwaliteitsborging vraagt nieuwe vaardigheden gevraagd om je specifieke werkzaamheden goed uit te voeren. Dan gaat het onder andere om:
 • Communiceren
 • Grenzen van adviseren
 • Klantgerichtheid
Dag 4 en 5
Brandveiligheid (2 dagen)
 • Brandcompartimentering
 • Wbdbo, bouwconstructies
 • Veilig vluchten
 • Brandveiligheidsinstallaties
 • Materialisering
 • Praktijkcases
Dag 6
Bouwfysica en gezondheid, (1,5 dag)
 • Interne geluidswering, externe geluidswering, installatiegeluid, beperking van galm
 • Wering van vocht van binnen en van buiten
 • (Spui)ventilatie
 • Daglichttoetreding
 • Inleiding op thermische isolatie en luchtdichtheid (tbv lesdag 8)

Dag 7
Constructieve veiligheid
 • Kwaliteitsborging en constructieve veiligheid: hoe borgen?
 • Beoordelen van de hoofdlijn van de constructie
 • Welke stukken moeten vooraf minimaal beschikbaar zijn
Installaties
 • Inleiding op technische installaties ivm energiezuinigheid (tbv lesdag 8)
 • Overige eisen van Bouwbesluit 2012 voor installaties

Dag 8
Duurzaamheid en energie
 • Positie en opbouw thermische schil (Rc-waarde, U-waarde, psi-waarde)
 • Luchtdoorlatendheid (qv10-waarde)
 • EPG incl. bouwkundige en installatietechnische parameters
 • MPG milieuprestatie-eisen
Dag 9: Bouwplannen beoordelen - ontwerp
Proces van beoordeling
 • Volledigheidstoetsing Bouwbesluittechnische onderwerpen
 • Systematische en consistente beoordeling
 • Integraliteit tussen de beoordelingsaspecten
 • Fasegewijze beoordeling
 • Stappenplan beoordeling
 • Diepgang beoordeling
 • Hulpmiddelen en tools
Toetsrapportages
 • Minimale inhoud
 • Model-opbouw rapportage
 • Rapportageformat
 • Voorwaarden en punten voor de buitencontrole
Uitreiken praktijkopdracht
Elke deelnemer krijgt een praktijkopdracht bestaande uit een bouwplan dat beoordeeld moet worden. De praktijkopdracht omvat de gehele lesstof en toetst of de deelnemer de behandelde stof voldoende beheerst. Hij/zij gaat zelfstandig aan de slag met het bouwplan en stelt een toetsrapportage op. Studieduur voor de opdracht is circa 40 uur.

Afname kennistoets
Elke deelnemer krijgt aan het begin van lesdag 9 een kennistoets over de stof van de voorgaande dagen.

Dag 10: Bouwplannen beoordelen - uitvoering
Toetsen en toezicht
 • Implementatie van kwaliteit in de diverse (bouw)procesfasen
 • Toetsingsaspecten
 • Risicogestuurd toezicht
 • Ketensamenwerking: rol bouwer, (onder)aannemers, leveranciers en producenten
Dossiervorming
 • Het inspectieplan: totstandkoming en rolverdeling
 • Dossiervorming en verantwoording

Docenten

Hajé van Egmond
zelfstandig adviseur
 
Hajé is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.
 
Johan van der Graaf
senior adviseur bouwregelgeving,
 
Johan adviseert gemeenten en bouwers op het gebied van Bouwregelgeving. Hij is betrokken bij een breed scala aan adviestrajecten, voornamelijk op het gebied van herbestemming, transformatie en renovatie. Hij heeft diverse onderzoeken en projectpilots uitgevoerd die ten grondslag liggen aan Bouwbesluit 2012 en de voorgenomen ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. Hij is voorzitter en lid van diverse commissies over bouwvoorschriften.
 

Materiaal

U ontvangt op de opleiding een documentatiemap met de hand-outs van de presentaties. Eventuele bijlagen en oefeningen worden aanvullend op papier verstrekt.

Tevens ontvangt u het Handboek Bouwbesluit 2012 editie 2017/2018

Het verdere ondersteunende achtergrondmateriaal is digitaal beschikbaar op de kennisbank Omgevingsweb Professional. Er staat een apart dossier voor u klaar met alle stukken voor deze cursus. U heeft tijdens de opleiding toegang tot dit digitale dossier. Op de kennisbank is ook de tekst van het Bouwbesluit in te zien.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 60 studie-uren rekenen.

BP Studieuren60

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 19, 26 september, 3, 10, 31 oktober, 7, 14, 21, 28 november, 12 december 2018
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 3.495,-
 • € 3495, (Met vrijstelling: € 1.895), ex btw / incl. lunch

  De kosten voor de opleiding zijn inclusief alle documentatiematerialen, handboek, toegang tot het digitaal dossier op de kennisbank, diploma, begeleiding praktijkopdracht en alle catering (koffie/thee/frisdrank/lunch).
aanmelden

Referenties
Voor deze opleiding zijn er nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl