Cursus

€ 1.495,-

Milieueffectrapportage 2.0

10, 17, 22 maart 2022

Utrecht
Klaar voor de toekomst
 • M.e.r. in 2020
 • Consequenties Omgevingswet
 • Europese Richtlijn geïmplementeerd in mei 2017: de aanpassingen
 • Participatie wordt belangrijker: nieuwe aanpak
 • Van dikke rapporten naar visuals en 3D-animaties
 • Gezondheid en klimaat nu ook thema’s
 • Basis-dag + 2 dagen actualiteiten, ontwikkelingen en trends

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Het instrument milieueffectrapportage bestaat al meer dan 30 jaar en blijft ook in de toekomst van betekenis. De nieuwe Omgevingswet leidt tot behoorlijke wijzigingen van de m.e.r.-kaders.
 • M.e.r. moet met zijn tijd meegaan. Er zijn daarbij een aantal belangrijke ontwikkelingen en trends te signaleren:
 • De implementatie van de Europese richtlijn per mei 2017, waardoor rijk, waterschappen, provincies en gemeenten duidelijker moeten uitleggen dat er een scheiding van rollen (Bevoegd Gezag en Initiatiefnemer) is.
 • De Omgevingswet heeft een aantal procedurele gevolgen voor m.e.r. Zo moet er o.a. een plan-m.e.r. gemaakt worden voor een Omgevingsvisie.
 • M.e.r. kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij uitnodigingsplanologie om de effecten vooraf goed in beeld te krijgen en te zien of extra sturing gewenst is.
 • Participatie in besluitvorming wordt steeds belangrijker. Hoe richt je de m.e.r.-procedure zo in dat vertraging wordt voorkomen en het beste resultaat wordt behaald?
 • Dikke rapporten worden vervangen worden door online documenten met visualisaties en infographics: wat zijn de nieuwe technieken?
 • Er spelen nieuwe thema’s als klimaat, energie en gezondheid; hoe moet een MER hier op ingaan?

Kortom, m.e.r. is volop in ontwikkeling. Blijft u ook bij?

Inhoud en resultaat

Deze cursus bestaat uit drie dagen die samen, maar ook apart te volgen zijn. Dan gaat het om de basiszaken van milieueffectrapportage: de procedure, tools, proces en regelgeving, maar ook om de belangrijkste ontwikkelingen en trends. Dat betekent dat u meegenomen wordt in de nieuwe regelgeving (Richtlijn, Omgevingswet), de actuele jurisprudentie en de nieuwe thema’s als klimaat, gezondheid, participatie en digitalisering
  Voor een volledige opfrissing volgt u de complete cursus.

  Na het volgen van deze cursus bent u klaar voor de toekomst. U kent de actualiteit, weet wat er op u afkomt en weet hoe u het m.e.r.-instrument in de praktijk kunt toepassen.

  Doelgroep

  De cursus is bestemd voor projectleiders, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, adviseurs, omgevingsmanagers, handhavers en juristen ruimtelijke ordening en milieu die op de een of andere manier in aanraking komen met het milieueffectrapportage. Zij kunnen werkzaam zijn bij overheden, adviesbureaus, bedrijven en advocatuur.

   

  Programma

  Dag 1

  Inleiding en basis (Jos van der Wijst) 9.30 – 12.30, 13.15 – 14.15

  • Doel m.e.r.
  • Actoren en rolverdeling
  • Soorten m.e.r. (Plan-m.e.r., Project-m.e.r., M.e.r.-beoordeling, Vormvrije m.e.r.)
  • Beperkte en uitgebreide procedure
  • Het Besluit m.e.r.
  • Omgaan met m.e.r.-plicht
  • Rol van de Commissie m.e.r.
  • De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
  • Toetsing van het MER
  • Hoe te komen tot heldere besluitvorming

  Het besluit Milieueffectrapportage en m.e.r. beoordeling (Karin van der Wel) 14.30 – 16.30

  • Hoe om te gaan met m.e.r.-plicht
  • M.e.r.-beoordeling en vormvrije m.e.r.

  Dag 2

  Tips en trucs bij verschillende m.e.r. onderdelen (Jos) 9.30 – 12.00

  • Tips en trucs bij verschillende MER-onderdelen
  • Probleemstelling, nut en noodzaak, beleidskader
  • Beschrijven huidige situatie en autonome ontwikkeling
  • Ontwikkeling van alternatieven
  • Eenduidige effectbeschrijving
  • Mitigerende en compenserende maatregelen
  • Presentatiemethoden
  • Vergelijking van alternatieven en multicriteria-analyse
  • Opbouw en indeling van het MER
  • De rol van inspraak en participatie

  Lunch

  Gezondheid in m.e.r. (Jos) 12.45 – 13.30

  • Wanneer speelt gezondheid in m.e.r.?
  • Benodigde informatie in MER (geluid, lucht, veiligheid)
  • Beschrijven gevolgen voor gezondheid
  • Methodes van effectbepaling
  • Gezondheid ook in Omgevingswet

  Interactief MER (Jos) 13.30 – 14.00

  • Van dikke rapporten naar visualisaties
  • Digitaal en interactief
  • Nieuwe opbouw MER-rapport
  • Moderne visualisatietechnieken
  • Infographics en 3D
  • Praktijkvoorbeelden

  Landschap en ruimtelijke kwaliteit (Jos) 14.00 – 14.45

  • Hoe beoordeel je landschapseffecten in een m.e.r.
  • Hoe beoordeel je ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed
  • Hoe om te gaan met niet-milieugerelateerde aspecten

  Actuele jurisprudentie en verdieping wetgeving (Roel Sillevis Smit) 15.00-16.30

  • Relevante jurisprudentie: o.a. publicatie, bezwaar en beroep, m.e.r.-beoordeling, samenhang, maximale mogelijkheden, alternatieven, volksgezondheid, interpretatie projectcategorieën, drempelwaarden en omvang, natuur, afstand tot Natura 2000, plan-m.e.r. bij algemene regeles etc.
  • Specifieke knelpunten in wetgeving

  Dag 3

  Vervolg Actuele jurisprudentie en verdieping wetgeving (Roel Sillevis Smit) 9.30 – 10.30

  • Relevante jurisprudentie: o.a. publicatie, bezwaar en beroep, m.e.r.-beoordeling, samenhang, maximale mogelijkheden, alternatieven, volksgezondheid, interpretatie projectcategorieën, drempelwaarden en omvang, natuur, afstand tot Natura 2000, etc.
  • Specifieke knelpunten in wetgeving

  Wijziging M.e.r.-richtlijn (Roel Sillevis Smit) 10.45 – 11.30

  • Belangrijkste consequenties op een rij
  • Belangenconflict bij bevoegde instanties
  • Bekwame deskundigen
  • Wijzigingen in m.e.r.-beoordeling
  • Borgen mitigerende en compenserende maatregelen
  • Procedure bij één instantie

  Consequenties van de Omgevingswet voor m.e.r. (Roel Sillevis Smit) 11.45 – 13.00

  • Scope Omgevingswet en scope m.e.r. vergeleken
  • Regels m.e.r. in Omgevingsbesluit, andere formulering
  • Procedurele wijzigingen: 
   • Plan-m.e.r.
   • Plan-m.e.r.-beoordeling
   • Project-m.e.r.
   • Project-m.e.r.-beoordeling
   • Inhoudelijke eisen MER veranderen niet
   • Te verwachten gevolgen voor m.e.r.

  Lunch

  Praktijkcases (Roel Sillevis Smit + Jos) 13.45 – 14.45

  Aan de hand van een aantal praktijkcases wordt bekeken of er m.e.r.-plicht is en hoe m.e.r. in de praktijk werkt. Deze cases kunnen ook door de cursisten aangedragen worden. Bij elke praktijkcase wordt het probleem langzaam afgepeld:

  1. 1. Is het initiatief m.e.r.-(beoordelings)plichtig op grond van het vigerende Besluit m.e.r.?
  2. 2. Op grond van welk onderdeel?
  3. 3. Wie is Bevoegd Gezag, wie is Initiatiefnemer?
  4. 4. Welke milieuaspecten zijn van belang?
  5. 5. Zijn er bijzondere zaken te verwachten (bijvoorbeeld natuur)?

  Case presentatie- aanpak van een moderne m.e.r. (Jos) 15.00 – 16.00

  • Meer naar buiten treden
  • Transparant
  • Stakeholders uit gebied betrekken, frisdenkers
  • Nieuwe methoden gebruiken
  • Participatietraject: randvoorwaarden, inhoud verzamelen, selecteren informatie, communiceren

  Relatie met andere kaders (Jos) 16.00-16.30

  • Integratie van de watertoets
  • integrale effectrapportage en MKBA
  • Databanken en informatiebronnen

  Docenten

  Jos van der Wijst
  M.e.r.-coördinator , provincie Noord-Brabant
   
  Jos werkt al ruim 32 jaar aan m.e.r.. Hij was team- en projectleider m.e.r. bij twee grote adviesburo’s en werkt sinds 19 jaar bij de provincie Noord-brabant. Hij werkt daar zowel vanuit de Bevoegd Gezag rol als vanuit de Initiatiefnemerskant. Hij werkt deels als zelfstandig m.e.r.-adviseur. Hij geeft al meer dan 24 jaar cursussen over m.e.r.
   
  Bekijk op Omgevingsweb
  Bekijk LinkedIn profiel
  Karin van der Wel
  Senior adviseur milieueffectrapportage / consultant EIA bij ARCADIS
   
  Karin is Senior adviseur / senior projectleider milieueffectrapportage, advisering over m.e.r. bij ARCADIS voor plannen en projecten, m.e.r-procedures en proces, kwaliteitsbewaking en kwaliteitstoetsing, kennisoverdracht en kennisontwikkeling.
   
  Roel Sillevis Smitt
  Jurist bij de Commissie m.e.r.
    Roel Sillevis Smitt is werkzaam bij de Commissie voor de milieueffectrapportage. Hij draagt bij aan adviezen over milieueffectrapporten, door juridisch advies te geven en door zelf als secretaris voor werkgroepen op te treden. Hij geeft regelmatig cursussen over milieueffectrapportage, het huidige omgevingsrecht en de Omgevingswet. Hij is bevlogen en maakt de cursussen, ook over juridische details, leerzaam en luchtig.  

  Materiaal

  • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
  • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

  Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

  Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

  Studiepunten

  Studiepunten en -uren

  Voor deze cursus/opleiding kunt u 18 studie-uren rekenen.

  BP Studieuren1818

  Aanmelden

  Datum, Locatie en Prijs

  • 10, 17, 22 maart 2022
  • 09:30 - 16:45
  • Utrecht
  • € 1.495,-
   • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
   • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
   • Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
  Aanmelden

  Referenties
  Kundige docenten en hoge informatie dichtheid.

  Prima, nuttige informatie, veel opgestoken.

  ook interessant voor u

  Incompany

  Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • U bepaalt de data van de training

  Ook interessant voor u

  Vragen over de Cursus?

  Meer weten?

  Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  Kristian Koster
  Programmamanager, Berghauser Pont Academy
   
  U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl