Leergang

€ 3.950,-

Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling

1, 15, 29 november, 13 december 2022, 10, 24 januari, 7 februari, 7, 21 maart, 4 april 2023

Soesterberg
 • Financiële rekenregie in het beheren en sturen van projecten
 • Recente trends bij gebiedsontwikkeling
 • Beheren en sturen van programma’s en projecten
 • Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie
 • Hoog gewaardeerd

Heeft u vragen over deze leergang, wilt u de brochure ontvangen of wilt u een optie nemen dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Kristian Koster via kristian@berghauserpont.nl of 06-23152794.  

      

In samenwerking met:

 

Stichting Orbiters is een onafhankelijke stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond financiële regie van de gebiedsontwikkeling.

Inleiding

De wereld van stedelijke ontwikkeling en daarmee gebiedsontwikkeling verandert voortdurend. Dat zien we in de recente ontwikkelingen met de pandemie en de situatie op het gebied van vastgoed, woningbouw, duurzaamheid en veiligheid. Ook de maatschappij verandert. Op veel plekken is de vraag hoe we in deze omstandigheden komen tot een succesvolle planontwikkeling. Er zijn voortdurend nieuwe accenten te plaatsen op het gebied van ruimtelijke ordening, kantoren- en woningmarkt, binnenstedelijk bouwen, duurzaamheid, inclusieve steden en veiligheid; dit alles raakt gebiedsontwikkeling.

Inhoud

Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties dienen zich voortdurend te herpositioneren en zijn continu bezig hun visie en werkwijze te herzien. Hierover gaat het in de leergang “Regie op waardevolle gebiedontwikkeling”. In 10 dagen, 20 dagdelen wordt ingegaan op die meest recente ontwikkelingen in de meest brede zin van gebiedsontwikkeling.

De leergang Regie op Waardevolle Gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten en gebiedsprogramma’s. Inmiddels zijn er al 14 edities van deze leergang succesvol gestart en/of afgerond. U leert ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie.

De leergang sluit aan op de leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling.

In de leergang Regie op Waardevolle Gebiedsontwikkeling gaan we in op bedrijfseconomische oplossingen:

 • Inzicht in recente trends op het gebied van gebiedsontwikkeling
 • Rol vastgoed in gebiedsontwikkeling
 • Financiële rekenregie in het beheren en sturen van projecten

Herijken en vinden van oplossingen

 • Mobiliseren van investeringen
 • Portfoliosturing grondbedrijf en prioritering
 • Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

Specials

 • Duurzaamheid
 • Omgevingswet en gebiedsontwikkeling
 • MKBA en MER
 • Juridische essenties
 • Energielandschappen en circulaire economie

Doelgroep

Deze leergang is op post-hbo-niveau en vereist minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van stedelijke ontwikkeling en/of planeconomie.

De leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, corporaties, rijk, adviesbureaus en marktpartijen die zich bezig houden met stedelijke ontwikkeling. Zoals projectleiders en (gebieds-) ontwikkelaars, medewerkers en juristen grondzaken, planeconomen, vastgoedeconomen, juristen en all round adviseurs.

Programma

De leergang bestaat uit 20 dagdelen. Hiervan worden er 18 benut voor inhoudelijke sessies en twee dagdelen worden gevuld met excursies die direct aansluiten bij de inhoud van de leergang. De precieze volgorde van de bijdragen kunnen nog iets wijzigen. Ook is het mogelijk om in het programma wensen van deelnemers op te nemen.

Dagdeel 1: De nieuwe realiteit van de Stedelijke Ontwikkeling

Inhoud

 • Kennismaken met coördinerend docent en deelnemers
 • Inventariseren van individuele leerdoelen
 • Een overzicht en introductie van de cursus verschaffen
 • Een beeld geven van de verschillende perioden van stedelijke ontwikkeling sinds de Tweede Wereldoorlog
 • De huidige crisis staat centraal. Oplossingsmogelijkheden worden verkend
 • Introductie programma

Dagdeel 2: Financiële regie in gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Ingegaan wordt op de moderne trends op het gebied van financiële regie
 • Rekenen met tijdelijkheid
 • Wijzigingen in rolgedrag
 • Organische gebiedsontwikkeling
 • Economische uitvoerbaarheid “nieuwe stijl”

Dagdeel 3: Vastgoed in gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Financieel effect van tijd (nominaal versus reëel)
 • Rendement: BAR, NAR, IRR, WACC
 • Vastgoedexploitatie in breder perspectief: VEX
 • Gebruikers/stakeholders van een vastgoedexploitatie
 • Parkeergarages
 • Kengetallen vastgoedexploitatie
 • Exit-waarde in de exploitatieperiode
 • Residuele grondwaarde

Dagdeel 4: Omgaan met een businesscase; zakelijke rechtvaardiging van een onderneming

Inhoud

 • Definitie van de businesscase
 • Wat is een BEX (bedrijfsexploitatie)
 • Verschil tussen business model en business case
 • De wijze waarop een business case tot stand komt
 • De rekentechniek achter een “complete” business case (bedrijfsexploitatie op hoofdlijnen)

Dagdeel 5: Portfoliosturing grondbedrijf en prioritering

Inhoud

 • Portfoliosturing modellen
 • De project portfolio piramide: onderscheid sturing op strategisch, tactisch en operationeel niveau)
 • Prioritering van projecten
  • Toepassen rendement matrix:
  • Het gebruik van multi-criteria analyses
 • Prestatie indicatoren
 • Governance bij portfoliosturing en prioritering
 • Samenhang portfolio management met programma management en project management

Dagdeel 6: Duurzaamheid als pijler van gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Wat betekent duurzaamheid als onderlegger van gebiedsontwikkeling
 • Hoe organiseren we de duurzaamheid en wat hebben we nodig
 • Gebiedsconcepten en gebiedsmarketing
 • Rol van gemeente in nieuwe vormen van ruimtelijke ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid.

Dagdeel 7: Gebiedsontwikkeling in breed perspectief

Inhoud

 • Inzicht in complexiteit van grote gebiedsontwikkeling
 • Inzicht in samenhang tussen inhoud en proces
 • Kennis van methoden om gebiedsopgaven integraal (ruimte-financiën-markt) anders aan te pakken

Dagdeel 8: Juridische essenties

Inhoud

 • Welke rolverdeling speelt er tussen privaat en publiek recht en waarom
 • Algemene randvoorwaarden ontleend aan ruimtelijk/stedelijk programmeren en economisch uitvoerbaarheid
 • Het ontbinden van contracten, omgaan met onvoorziene omstandigheden en gewijzigde marktcondities

Dagdeel 9: MKBA en MER

Inhoud

 • Wat is een MKBA en wat kunnen we er mee
 • Wat is een MER en wat kunnen we er mee
 • Praktijk casussen; klein en groot

Dagdeel 10: Kostenverhaal


Dagdeel 11: De revenuen bij gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Waardebepaling grond (residuele grondwaarde, comparatief, kostprijs, taxatie)
 • Grondprijssystemen (residueel, quote, comparatief, veiling, kostprijs)
 • Effect van tijd (index en rente)
 • Planoptimalisatie: effecten verdichting en verdunning van plannen, effecten verkaveling en programmering op (residuele) waarde
 • Optimalisatie cashflows en sturing op planvorming
 • Marktoptimalisaties (inclusief verkoopversnellers) en prijs/kwaliteitsverhouding

Dagdeel 12: Omgevingswet en gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Laatste stand van zaken met betrekking tot de Omgevingswet
 • Gevolgen van de Omgevingswet voor gebiedsontwikkeling

Dagdeel 13: Nieuwe energielandschappen en circulaire economie

Inhoud

 • Het beter omgaan met energie is een hot-topic geworden in de afgelopen decennia
 • De waarde van een duurzaam gebouw
 • Hoe gaan we hiermee om als overheid? Wie zijn de spelers
 • Wat is de impact van energiebesparingsactiviteiten op de gebouwde omgeving, de kosten en opbrengsten, de stakeholders en de organisatie
 • De opwekking van duurzame energie: is dit een interessante business case
 • Financiële participatie: dé oplossing?

Dagdeel 14: Financiering van gebiedsontwikkeling; de Metromix

Inhoud

 • Introductie van de MetroMix
 • Een overzicht van innovatie- en andere ontwikkelstrategieën met betrekking tot financiën
 • Praktijkcasussen

Dagdeel 15: Dealmaking in vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Overzicht ontwikkelingen in het vastgoed
 • Instrumenten faciliterend Grondbeleid
 • Dealmaking als onderdeel van gebiedsontwikkeling

Dagdeel 16: Gebiedsontwikkeling in de praktijk

 • Praktijkcasussen van gebiedsontwikkeling naar verschillende grootten
 • Laatste ontwikkelingen mbt gemeentelijk grondbeleid bij gebiedsontwikkeling
 • Rollen van diverse stakeholders bij gebiedsontwikkeling

Dagdeel 17: Spelers in gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Rol van spelers in de gebiedsontwikkeling
  • ontwikkelaars
  • de lagere en hogere overheid
  • corporaties
  • ECB
 • De opkomst van coöperaties en CPO
 • Het belang van waarde creatie en value capturing
 • Hoe creeren we waardecreatie

Dagdeel 18: Excursie

Dagdeel 19: Risico’s benoemen, kansen zien in gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Wat is risicomanagement in gebiedsontwikkeling
 • Hoe maak je een goede risico-inschatting? Welke kansen zijn er?
 • Hoe zorg je vervolgens voor goed risicomanagement?

Dagdeel 20: Excursie, evaluatie en afsluiting

 • Laatste ontwikkelingen doornemen
 • Afronden van de leergang
 • Bezoek aan locatie
 • Uitreiking certificaten
 • Evaluatie

Docenten

Max Jeleniewski
Oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
Ir. M.A. (Max) Jeleniewski is bij Woningcorporatie Staedion programmamanager Gebiedsontwikkeling en bestuurder bij de Stichting Orbiters.
Ines Keetell
Directeur en juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants
Mr. I.R. (Ines) Keetell-Homringhausen is juridisch adviseur bij Kleine Beer Vastgoedjuristen in Amersfoort. Zij adviseert overheden en ontwikkelaars bij het aangaan van contracten en verwerving (overheidsvastgoed). Zij is ook bestuurder bij de Stichting Orbiters.
mr. drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden
Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij HBR Advocaten
 
Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
Guido Mertens
Oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
G.J.A. (Guido) Mertens is Zelfstandig adviseur bij Guido Mertens Advies/Stad en ontwikkeling. Adviseert gemeenten op gebied van grondbeleid, strategische vraagstukken grondzaken en gebiedsontwikkeling, (interim en risico) management grondzaken, woningbouwprogrammering en financiële bedrijfsvoering grondzaken en is bestuurder bij de Stichting Orbiters.
 
Klaas Bosma
Directeur bij Reasult
Klaas is een allround Vastgoed adviseur met een passie voor financiele analyses. Als managing consultant bij diverse adviserurs (o.a. Twynstra, CBRE) heeft hij zowel eingebruikers, ontwikkelaars als beleggers geadviseerd bij vraagstukken rondom Vastgoed. Ook heeft hij diverse ontwikkelingen op het gebied van publiek private samenwerking begeleid.  Bij Reasult is hij eindverantwoordelijk voor de levering en ontwikkeling van Vastgoed software.
Bekijk op LinkedIn
Jan Winsemius
Eigenaar van Bureau Middelkoop
 
Martijn Kooiman
Directeur projecten bij PAS bv
Martijn is ruim 15 actief als Adviseur in de gebiedsontwikkeling, met als specialisatie planeconomie. Daarnaast is hij ook Directeur Projecten bij PAS bv. Hij is met name gespecialiseerd in strategische advisering over de haalbaarheid van complexe projecten in een vroeg planstadium, gebiedsexploitaties voor samenwerkingsverbanden tussen publiek en privaat en integrale grond- en vastgoedexploitaties. In de afgelopen 15 jaar is Martijn vanuit PAS bv werkzaam voor diverse opdrachtgevers, zowel voor gemeenten, provincies als voor corporaties en ontwikkelaars. Deze werkzaamheden worden zowel op project- en adviesbasis als op detacheringsbasis uitgevoerd. Veelal in teamverband samen met een Junior- of Medior adviseur en een Civieltechnische Kostendeskundige.
 
Aeisso Boelman
Partner consultancy bij Fakton
Aeisso Boelman heeft zich de afgelopen 20 jaar gespecialiseerd op het gebied van publiek-private samenwerking bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Sinds 2008 is Aeisso Boelman werkzaam bij Fakton en adviseert hij partijen bij stedelijk investeren, verkoop in dialoog, ‘dealmaking’, ontwikkelstrategie en grondbeleid.
 
Martijn Oude Luttikhuis
Bouwprocesmanager en partner
Daarnaast heb ik ervaring als manager vastgoed, project-, proces- en/of programmamanager en inhoudelijk adviseur. In deze functies heb ik ruime ervaring met het opzetten en aansturen van projectorganisaties, grote complexe bouwprojecten, vastgoedstrategieën, financiële haalbaarheid en financiering, inhoudelijke planontwikkeling, aanbestedingen en geïntegreerde contracten.
Damo Holt
Partner bij Rebel Group
Damo is partner/ directeur bij financieel-economisch advieskantoor Rebel. Hij heeft bijna 25 jaar ervaring in ontwikkeling van steden, gebieden en vastgoed. Hij werkt op het snijvlak van private en publieke partijen en op zowel internationaal, landelijk, regionaal als lokaal niveau. Hij is verantwoordelijk voor zowel diverse business cases rond verstedelijkingsopgaven voor het Rijk (grootschalige verstedelijkingslocaties, wijkaanpak) als (financiële) ontwikkelstrategieën van uiteenlopende gebiedsontwikkelingen. Damo is sinds jaar en dag lid van het Expertteam Woningbouw van het Rijk en is ook een van de trekkers van het Watertorenberaad, een publiek-privaat netwerk gericht op innovatie in gebieds- en vastgoedontwikkeling.
Theo Stauttener
Adviseur bij Stadkwadraat
Theo is binnen Stadkwadraat verantwoordelijk voor innovatie. Samen kennis maken is dan ook zijn tweede natuur. Daarnaast ben is hij gastdocent bij diverse instellingen en universiteiten. Vanuit de directe kennis en ervaring uit projecten adviseert hij overheden over beleid en ben is hij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe spelregels voor het kostenverhaal met het oog op de nieuwe omgevingswet. Vanuit Stadkwadraat is Theo actief betrokken geweest bij experimenten in het kader van de Crisis- en Herstelwet en heeft daarbij bijgedragen aan de spelregels voor het kostenverhaal in de Aanvullingswet Grondeigendom.
 
Walter Hulsker
Adviseur bij Ecorys
Walter Hulsker is als partner verbonden aan Ecorys en fungeert als directeur Nederlandse markt. Als ruimtelijk bedrijfseconoom is hij 27 jaar actief op het snijvlak van ruimtelijk en economisch beleid op het niveau van de rijksoverheid, provincies, regio’s en gemeenten. Hij combineert zijn (ruimtelijk en financieel) economische kennis met zijn expertise over het functioneren van bedrijven en instellingen. Concreet adviseert hij overheden op het gebied van het (regionale) investeringsklimaat, werklocaties (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) en integrale gebiedsontwikkelingsprojecten. Binnen deze adviezen maakt hij veel gebruik van (financieel)economische instrumenten, zoals afwegingskaders, haalbaarheidsstudies, business cases en kosten-baten analyses. Hij is (mede) auteur van diverse leidraden, o.a. de werkwijzer MKBAs voor integrale gebiedsontwikkelingsprojecten. Tevens heeft hij voor diverse overheden afwegingskaders ontwikkeld en toegepast om gebiedsontwikkelings-projecten te kunnen beoordelen. Hij voert zeer regelmatig kosten-batenanalyses van gebiedsontwikkelings-projecten uit. Hij is gastdocent bij aan de TUe en mede-initiatiefnemer van de website www.mkba-informatie.nl.
Geurt van Randeraat
Directeur bij SITE
Geurt is een zeer ervaren gebiedsontwikkelaar, een expert in complex stedelijke projecten. Vanaf 2008 is hij medeoprichter en directeur van SITE urban development in Amsterdam. Geurt weet mensen te binden. Hij combineert creativiteit, strategisch inzicht en organisatiekracht. SITE adviseert gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en beleggers (en vaak samenwerkingsverbanden tussen deze partijen) in complexe stedelijke gebiedsopgaven. SITE is gespecialiseerd in het maken van integrale ontwikkel strategieën en gebiedsconcepten.
Dave Alberts
Strategisch en inhoudelijk adviseur ruimtelijke ontwikkeling
 
Dave is een strategisch en inhoudelijk adviseur ruimtelijke ontwikkeling die gericht is op efficiënte oplossingen voor actuele ruimtelijke vraagstukken. Hij staat midden in het werkveld door actief te zijn met zowel beleid- en visievorming, als concrete gebiedsontwikkelingen. Met een scherp oog voor posities en belangen, vindt hij gemeenschappelijke doelen en benoemt hij strategieën deze te bereiken. Zijn betrokken en open manier van samenwerken combineert hij met doortastendheid en een ‘hoe kan het wel houding’. Door verbindingen te leggen op inhoudelijk en menselijk vlak bereikt hij zichtbare resultaten.
Paul den Otter
Adviseur bij Over Morgen
 
Paul haalt zijn energie uit het bedenken van originele en innovatieve ideeën die beweging in een organisatie opleveren. Hij is in staat om met zijn conceptuele denkvermogen, enthousiasme en gedrevenheid een duurzame verandering op gang te helpen en te laten beklijven binnen de organisatie. Bij het streven naar duurzaamheid is het voor organisaties van belang om duurzaam te veranderen. Paul is in staat om organisaties hierin te begeleiden. Hij wordt gedreven door het leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties, waarbij hij hen helpt om gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen. Inzichten die leiden tot concrete resultaten en die daarmee de prestaties van de organisatie en/of het netwerk verbeteren. Dit alles doet hij door te werken met design thinking, data-visualisaties en originele concepten. Dit past hij toe in zowel werksessies als in zijn projectaanpak. Paul heeft het vermogen om een organisatiestrategie op innovatieve wijze vorm te geven en met een verbindende stijl te implementeren. Hij heeft brede ervaring als programma- en procesmanager bij gemeenten en woningcorporaties.

Materiaal

 •  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 50 studie-uren rekenen.

BP Studieuren5050
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters5050

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 1, 15, 29 november, 13 december 2022, 10, 24 januari, 7 februari, 7, 21 maart, 4 april 2023
 • 09:30 - 16:45
 • Soesterberg
 • € 3.950,-
Aanmelden

Referenties

Afwisselende cursus gegeven door mensen uit de praktijk, waardoor onderwerpen goed tastbaar worden


Leerzame leergang met inspirerende docenten.


ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl