Leergang

€ 3.950,-

Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling


 • Financiële rekenregie in het beheren en sturen van projecten
 • Recente trends bij gebiedsontwikkeling
 • Beheren en sturen van programma’s en projecten
 • Nieuwe ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie
 • Hoog gewaardeerd

      

In samenwerking met:

 

Stichting Orbiters is een onafhankelijke stichting die kennis en kunde bundelt en deelt rond financiële regie van de gebiedsontwikkeling.

Inleiding

Er zijn voortdurend nieuwe ontwikkelingen op het ruimtelijk en vastgoedgebied. Op veel plekken ontstaat momenteel een vraag naar succesvolle planontwikkeling. Voor binnenstedelijk bouwen, organische gebiedsontwikkeling en het zoeken naar oplossingen voor krimpregio’s. Partijen als gemeenten, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties herpositioneren zich steeds en herzien hun visie en werkwijze.

Inhoud

Alle partijen zoeken naar nieuwe manieren om gebieden te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij werken traditionele financiële sturingsmodellen minder goed: de voorwaarden om tot succesvolle planontwikkeling te komen, zijn veranderd. Waardecreatie en duurzaamheid zijn nu belangrijke begrippen.

De Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling gaat over het beheren en sturen van projecten. Je leert ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie. De leergang sluit aan op de leergang Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling.

Tijdens deze cursus gebiedsontwikkeling wordt onder andere ingegaan op:

 • Herijken en vinden van oplossingen
 • Denken in bedrijfseconomische oplossingen
 • Special: Risicomanagement
 • Special: Energielandschappen en circulaire economie
 • Special: De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van aanbesteding
 • Special: Ontwikkelstrategieën gericht op waardecreatie
 • Special: Omgevingswet en gebiedsontwikkeling

Doelgroep

Deze leergang is op post-hbo niveau en vereist minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van stedelijke ontwikkeling en/of planeconomie.

De leergang is bestemd voor medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, corporaties, adviesbureaus en marktpartijen die zich bezig houden met stedelijke ontwikkeling. Denk hierbij aan projectleiders en (gebieds) ontwikkelaars, medewerkers en juristen grondzaken, planeconomen, vastgoedeconomen en -juristen en allround adviseurs.

Programma

De leergang bestaat uit 20 dagdelen. Hiervan worden er 18 benut voor inhoudelijke sessies en twee dagdelen worden gevuld met excursies die direct aansluiten bij de inhoud van de leergang. De precieze volgorde van de bijdragen kunnen nog iets wijzigen. Ook is het mogelijk om in het programma wensen van deelnemers op te nemen.

Dagdeel 1: De nieuwe realiteit van de Stedelijke Ontwikkeling

Inhoud

 • Kennismaken met docent en deelnemers
 • Inventariseren individuele leerdoelen
 • Een beeld geven van de verschillende perioden van stedelijke ontwikkeling sinds de Tweede Wereldoorlog
 • De huidige crisis staat centraal
 • Oplossingsmogelijkheden worden verkend

Leerdoelen

 • Introductie leergang
 • Inzicht krijgen in het begrippenkader van stedelijke ontwikkeling
 • Inzicht krijgen in de verschillende perioden van stedelijke ontwikkeling
 • De veranderingen begrijpen van de veranderende rollen van de stakeholders en shareholders

Dagdeel 2: Financiële regie in gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Trends op het gebied van financiële regie
 • Rekenen met tijdelijkheid
 • Wijzigingen in rolgedrag
 • Organische gebiedsontwikkeling
 • Economische uitvoerbaarheid ’nieuwe stijl’

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de mogelijkheden voor financiële regie
 • Inzicht krijgen in de verschillende manieren van rekenen
 • Het kunnen positioneren van instrumenten, trends in aanpak, rolgedrag en risicoprofiel

Dagdeel 3: Vastgoed in gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Financieel effect van tijd
 • Rendement: BAR, NAR, IRR, WACC
 • Vastgoedexploitatie in breder perspectief
 • Stakeholders van een vastgoedexploitatie
 • Exit-waarde in de exploitatieperiode
 • Kengetallen vastgoedexploitatie
 • Residuele grondwaarde
 • Parkeergarages

Leerdoelen

 • Inzicht bieden in methoden om vastgoed in te zetten in gebiedsontwikkeling
 • Het kunnen opstellen van businesscases
 • Vastgoedexploitatie (VEX) kunnen opstellen en beoordelen
 • Inzicht geven in de effecten van een VEX op een gebiedsontwikkeling

Dagdeel 4: Omgaan met een businesscase; zakelijke rechtvaardiging van een onderneming

 • Inhoud
 • Definitie van de businesscase
 • Wat is een BEX
 • Verschil tussen business model en business case
 • De wijze waarop een businesscase tot stand komt
 • De rekentechniek achter een complete businesscase

Leerdoelen

 • Inzicht in de businesscase benadering
 • Het kunnen beoordelen van een businesscase
 • Bedrijfsexploitatie kunnen opstellen en beoordelen

Dagdeel 5: Portfoliosturing grondbedrijf en prioritering

Inhoud

 • Portfoliosturing modellen
 • De project portfolio piramide: onderscheid sturing op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Prioritering van projecten: toepassen rendement matrix; het gebruik van multi-criteria analyses
 • Prestatie indicatoren
 • Governance bij portfoliosturing en prioritering
 • Samenhang portfolio management met programma management en project management

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in methodes om tot prioritering van projecten te komen
 • Inzicht krijgen in verschillende portfoliosturingsmodellen
 • Hoe een goed werkend systeem van portfoliosturing en prioritering te organiseren

Dagdeel 6: Omgevingswet en gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Laatste stand van zaken met betrekking tot de Omgevingswet
 • Gevolgen van de Omgevingswet voor gebiedsontwikkeling

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in gevolgen van de Omgevingswet

Dagdeel 7: MKBA en MER

Inhoud

 • Wat is een MKBA en wat kunnen we er mee
 • Wat is een MER en wat kunnen we er mee
 • Praktijk casussen; klein en groot

Dagdeel 8: Duurzame stedelijk ontwikkeling

Inhoud

 • Rol van duurzaamheid in gebiedsontwikkeling en stedenbouw
 • Wat zijn de meest recente issues op dit gebied
 • Welke instrumenten kunnen hierbij een rol spelen

Dagdeel 9: Dealmaking in vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Overzicht ontwikkelingen in het vastgoed
 • Instrumenten faciliterend Grondbeleid
 • Dealmaking als onderdeel van gebiedsontwikkeling

Leerdoelen

 • Inzicht bieden in de laatste trends in vastgoedontwikkeling
 • Inzicht bieden in de laatste trends in vastgoed dealmaking

Dagdeel 10: Juridische essenties

Inhoud

 • Welke rolverdeling speelt er tussen privaat en publiek recht en waarom
 • Algemene randvoorwaarden ontleend aan ruimtelijk/stedelijk programmeren en economisch uitvoerbaarheid
 • Het ontbinden van contracten, omgaan met onvoorziene omstandigheden en gewijzigde marktcondities

Leerdoelen

 • Inzicht in de verschillende juridische instrumenten bij gebiedsontwikkeling
 • Het kunnen onderscheiden van verschillende typen organisch ontwikkelen

Dagdeel 11: Duurzaamheid als pijler van gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Wat betekent duurzaamheid als onderlegger van gebiedsontwikkeling
 • Hoe organiseren we de duurzaamheid en wat hebben we nodig
 • Gebiedsconcepten en gebiedsmarketing
 • Rol van gemeente in nieuwe vormen van ruimtelijke ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid.

Leerdoelen

 • Inzicht bieden in mogelijkheden voor het aanboren van nieuwe geldstromen
 • Inzicht bieden in mogelijkheden voor het aanboren van nieuwe dekkingsmodellen
 • Inzicht bieden in dekkingsmodellen

Dagdeel 12: De revenuen bij gebiedsontwikkeling

Inhoud

 • Waardebepaling grond (residuele grondwaarde, comparatief, kostprijs, taxatie)
 • Grondprijssystemen (residueel, quote, comparatief, veiling, kostprijs)
 • Effect van tijd (index en rente)
 • Planoptimalisatie: effecten verdichting en verdunning van plannen, effecten verkaveling en programmering op (residuele) waarde
 • Optimalisatie cashflows en sturing op planvorming
 • Marktoptimalisaties (inclusief verkoopversnellers) en prijs/kwaliteitsverhouding

Leerdoelen

 • Hoe om te gaan met het verschil tussen kostprijs, grondwaarde en uitgifteprijs
 • Inzicht in de belangrijkste uitgifteprijsmethodieken
 • Inzicht in het analyseren van trends in grondwaarden (hantering van indexen, reële stijging, inflatie)

Dagdeel 13: Nieuwe energielandschappen en circulaire economie

Inhoud

 • Het beter omgaan met energie
 • De waarde van een duurzaam gebouw
 • Hoe gaan we hiermee om als overheid? Wie zijn de spelers
 • Wat is de impact van energiebesparingsactiviteiten op de gebouwde omgeving, de kosten en opbrengsten, de stakeholders en de organisatie
 • De opwekking van duurzame energie: is dit een interessante business case
 • Financiële participatie: dé oplossing?

Le

Docenten

Max Jeleniewski
Oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
Ir. M.A. (Max) Jeleniewski is bij Woningcorporatie Staedion programmamanager Gebiedsontwikkeling en bestuurder bij de Stichting Orbiters.
Ines Keetell
Directeur en juridisch consultant bij Kleine Beer Vastgoedjuristen en consultants
De kerndocent van deze leergang is mr. I.R. (Ines) Keetell-Homringhausen. Ines is juridisch adviseur bij Kleine Beer Vastgoedjuristen in Amersfoort. Zij adviseert overheden en ontwikkelaars bij het aangaan van contracten en verwerving (overheidsvastgoed). Zij is ook bestuurder bij de Stichting Orbiters.
mr. drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden
Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij Source.law
 
Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Guido Mertens
Oprichter en adviseur bij Stichting Orbiters
G.J.A. (Guido) Mertens is Zelfstandig adviseur bij Guido Mertens Advies/Stad en ontwikkeling. Adviseert gemeenten op gebied van grondbeleid, strategische vraagstukken grondzaken en gebiedsontwikkeling, (interim en risico) management grondzaken, woningbouwprogrammering en financiële bedrijfsvoering grondzaken en is bestuurder bij de Stichting Orbiters.
 
Klaas Bosma
Director services bij Reasult
 
Ruben Visser
Programma manager bij Over Morgen
 
Jan Winsemius
Eigenaar van Bureau Middelkoop
 
Martijn Kooiman
Directeur projecten bij PAS bv
 
Janneska Spoelman
Eigenaar, onderzoeker en architect bij Buro JA
 
Aeisson Boeman
Director consultancy bij Fakton
 
Martijn Oude Luttikhuis
Projectdirecteur bij D2 Ontwikkeling
 
Damo Holt
Partner bij Rebel Group
 
Theo Stauttener
Adviseur bij Stadkwadraat
 
Walter Hulsker
Adviseur bij Ecorys
 
Geurt van Randeraat
Directeur bij SITE
 

Materiaal

U ontvangt een documentatiemap met de hand-outs en achtergrondmateriaal.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 50 studie-uren rekenen.

BP Studieuren5050
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters5050

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 3.950,-
 • Cursusprijs is incl. koffie, thee en lunch
  • Gezien alle onzekerheid over de ontwikkelingen vragen wij u pas op een later moment welke optie u kiest: deelnemen op locatie of via de livestream, u hoeft nu dus nog niet te beslissen.

  Genoemde bedragen excl. btw 21 %  

  Aanmelden

  Referenties

  • Afwisselende cursus gegeven door mensen uit de praktijk, waardoor onderwerpen goed tastbaar worden
  • De leergang vergroot de kennis op gebiedsontwikkeling die nodig is om in deze branche te acteren
  • Veel geleerd op een leuke manier in een prettige omgeving
  • Deze leergang is een must have voor iedere projectleider in gebiedsontwikkeling
  • Zeer informatief, met concreet bruikbare instrumenten
  • Korte krachtige leergang gericht op verschillende invalshoeken gebiedsontwikkeling

  • Leerzame leergang met inspirerende docenten.
  • Leerzaam met veel theorie aangevuld met veel praktijk ervaring van de docenten.
  • Grote aanvulling op de reeds opgedane kennis.
  • Heel fijn dat de docenten uit de praktijk komen, concreet en deskundig zijn. Geen opgeblazen verhalen
  • Mijn verwachtingen waren hoog, maar zijn waargemaakt.
  • Ik vind het een goede interactieve leergang die door actuele thema's goed inspeelt op de behoefte van de cursisten.
  • De cursus heeft weer een frisse blik gegeven op mijn werkzaamheden.

  ook interessant voor u

  Incompany

  Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • U bepaalt de data van de training

  Vragen over de Cursus?

  Meer weten?

  Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  Kristian Koster
  Programmamanager, Berghauser Pont Academy
   
  U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl