Opleiding

€ 3.995,-

Opleiding omgevingsadviseur

14 maart, 11, 12 april, 15, 16 mei, 13 juni 2023
12 september, 10, 11 oktober, 14, 15 november, 12 december 2023

AMERSFOORT
AMERSFOORT

De nieuwe spin in het web onder de Omgevingswet

De Omgevingswet brengt niet alleen andere en minder regels, hij vereist ook een heel andere manier van werken. Andere competenties zijn in de toekomst nodig om succesvol te kunnen zijn. De opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet: na de ‘Wat dan?’-vraag komen in deze opleiding vooral ook de antwoorden op de ‘Hoe dan?’-vraag aan bod.

In samenwerking met TwynstraGudde


De opleiding Omgevingsadviseur gaat over competentieontwikkeling. Interactie, intervisie en fysieke werkvormen zijn daarbij onmisbaar. Daar komt bij dat het een zesdaagse opleiding betreft met twee avondprogramma’s en twee excursieonderdelen, die ook praktisch gezien niet volledig zijn om te zetten in een digitale variant.

Dat neemt niet weg dat we de opleiding dusdanig hebben aangepast dat we kans op besmetting minimaliseren. Deze veranderingen bieden niet enkel veiligheid, maar ook meer afwisseling!

banner

Aanleiding

De Omgevingswet geeft nieuwe beleidsinstrumenten, nieuwe uitvoeringsprincipes en brengt een andere oriëntatie van overheden met zich mee.Om de Omgevingswet ten volle te benutten en goed uit te voeren is een nieuw soort medewerker nodig: de Omgevingsadviseur. De omgevingsadviseur is een spin in het web tussen verschillende afdelingen en processen binnen de eigen organisatie en tussen de eigen organisatie en ‘buiten’. Hij heeft een scherp oog voor:
 • de ontwikkelingswensen van de initiatiefnemer (een inwoner, bedrijf, organisatie en/of andere overheid)
 • de beleidswensen van bestuurders en leidinggevenden
 • de belangen van omwonenden en belangengroepen en
 • de mogelijkheden, voorschriften en instrumenten die de Omgevingswet biedt

De beweging naar een integrale manier van kijken en werken rond opgaven in de leefomgeving neemt niet weg, dat overheden hun meer traditionele rollen als ‘kadersteller’ (denk aan verordeningen) en als regisseur (uitvoerder van beleid) behouden. Die verschillende rollen vragen behoorlijk wat van de omgevingsadviseur. Een omgevingsadviseur is zo een soort ‘grenswerker’: iemand met één been in de eigen organisatie en met één been in (een coalitie met) de buitenwereld. Grenswerkers belanden geregeld in een spagaat waarbij een keuze voor het één of het ander hen niet dichterbij de oplossing brengt. Het stelt ze voor lastige vragen en dilemma’s, zoals:
 • Welke (ontwikkelings)wensen wil en kun je faciliteren? Welke niet? Hoe ga je dat afwegen?
 • Met welke samenwerkingsvormen kun je de integrale manier van werken stimuleren?
 • Hoe kun je adaptief samenwerken met alle betrokkenen en tegelijkertijd voldoende voortgang boeken?
 • Hoe ga je om met de spanning tussen (rechts)zekerheid en vrijheid/maatwerk?
 • Waar ligt je loyaliteit; bij jouw moederorganisatie of (de coalitie met) ‘buiten’?
 • Kun je de politiek bedienen en een betrouwbare samenwerkingspartner zijn?

Inhoud opleiding

In deze opleiding ervaar je met verschillende werkvormen en praktijkervaringen dat het werken op het grensvlak nooit saai is. Onder het motto ‘provisorisch is het nieuwe professioneel’ bespreken en proberen we verschillende succesfactoren en interventies en testen we jouw persoonlijke stijl in samenwerken. Wat zijn jouw reflexen en hoe kun je jouw handelingsrepertoire verbreden?
Ontwikkel je tot een tweebenige speler en leer omgaan met spagaten door zowel leidend als dienend te zijn en zowel kaderstellend als vrijheid gevend. Zonder spierpijn kun je de grens niet opzoeken!

Kortom, de functie van omgevingsadviseur richt zich op het benutten van de kansen die de nieuwe wet biedt en zorgt ervoor dat je bent voorbereid op de uitdagingen en spanningen die het ‘grenswerken’ met zich meebrengt. Als omgevingsadviseur werk je proactief: je weet wat je wil, wat de andere betrokken willen en of dit ‘past’. En zo ja, hoe kun je het samen voor elkaar krijgen? Hoe breng je alle belangen in evenwicht? En, niet onbelangrijk: hoe zet je alles om in heldere en haalbare afspraken? Om deze uitdagingen aan te gaan moet de Omgevingsadviseur beschikken over voldoende kennis over de regelgeving en moet hij zich een aantal competenties eigen maken:
 • brede deskundigheid op inhoud en regelgeving: hoe kun je de (juridische) mogelijkheden die de wet biedt benutten voor jouw organisatie, de ‘buitenwereld’ en de omgevingsvragen die daarin spelen
 • bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsgevoeligheid vergroten
 • stevig op je benen staan: kunnen omgaan met tegenstellingen en botsende belangen en wensen
 • omgaan met de traditionele kaderstellende en regisserende rollen van overheden, die blijven bestaan, en tevens een partnerende en faciliterende rol spelen
 • Zekerheid bieden en flexibel meebewegen door:   improvisatievermogen en overtuigingskracht, organisatievermogen en handelingssnelheid en zaken in samenhang beschouwen en snel besluiten (laten) nemen      

  De Opleiding Omgevingsadviseur is erop gericht je deze competenties aan te leren. En als je ze (deels) al hebt, ze verder te verbeteren. Dit doe je in nauwe samenhang met de praktijk van het omgevingsrecht.

  Doelgroep

  De opleiding is voor professionals die te maken hebben of zullen krijgen met de Omgevingswet. Je opereert in het speelveld van ruimtelijke ordening, milieu, bouwen en grondzaken en je werkt samen met zowel interne afdelingen, politiek-bestuurlijke betrokkenen als externe partijen zoals projectontwikkelaars, bedrijven en burgers.

  De ervaring leert dat we vaak een mix aan deelnemers hebben: projectleiders, adviseurs, beleidsmedewerkers en juristen. In de praktijk zijn dit vooral medewerkers bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en rijksdiensten. Ook voor adviesbureaus, projectontwikkelaars en advocatuur is de opleiding relevant.

  Opzet van de opleiding

  De opleiding wordt aangeboden door Berghauser Pont Academy in samenwerking met Twynstra Gudde. De opleiding bestaat uit 6 dagen.
  De opleiding is een mix van theorie en praktijk. Hoewel de uitgangspunten van de Omgevingswet aan bod komen, wordt verondersteld dat de deelnemer de basis van de wet al kent.Deze opleiding gaat dus niet in op de inhoud en regels van de Omgevingswet, maar op de consequenties er van.

  Tijdens de opleiding staan we zowel stil bij de veranderende maatschappelijke context, als bij de consequenties ervan voor de eigen organisatie (of afdeling) als over de eisen die worden gesteld aan de competenties en vaardigheden van de omgevingsprofessional als individu.

  De opleiding is vooral gericht op het verschaffen van inzichten in theorieën over samenwerken, omgevingsmanagement en cultuurverandering. Daarnaast gaan we aan de slag met oefeningen en opdrachten, waarbij de eigen werkpraktijk centraal staat. Door middel van dialoog en intervisie stimuleren we tevens het onderlinge leren. Zo kunnen ervaringen en dilemma’s uit ieders praktijk worden uitgewisseld. Zoals dat straks ook in de praktijk van het werken met de Omgevingswet het geval zal zijn.

  Tijdens de opleiding komen de volgende concepten aan bod:
  • De ‘Grenswerker’: Een procesmanager in een multi partij omgeving die het vermogen heeft om belangen te begrijpen en te verbinden en groepen te motiveren om samen meer te bereiken dan alleen. Hij of zij staat met één been in de eigen organisatie en één been in de omgeving van betrokken partijen en personen
  • Tweebenigheid: Tweebenigheid gaat om het omarmen van de spanningsvelden die je voelt op het grensvlak en de realisatie dat een keuze voor één van beide kanten je niet dichterbij de oplossing brengt, maar juist de combinatie ervan effectief is
  • het ‘Spectrum van Coalitievorming’: Het spectrum beschrijft drie hoofdvormen van samenwerken, die wij onderscheiden om de context van samenwerkingsopgaven beter te duiden en er mogelijke handelingsrepertoires aan te koppelen
  • de ‘Signaturen voor Samenwerking’: Om houvast te krijgen op de persoonlijke impact die mensen hebben in een samenwerkingsproces onderscheiden wij vijf ‘Signaturen voor Samenwerking’ met elk een eigen handelingsrepertoire. 


  Programma

  Hoofdlijnen

  Tijdens de eerste dag staat de inhoud van de Omgevingswet centraal. Wat zijn de meest kenmerkende veranderingen en vooral: wat zijn daarvan de consequenties voor jou als Omgevingsadviseur? We introduceren hier het begrip grenswerker. Ook stellen we hier onze leerdoelen vast, waarmee we in het verloop van de opleiding aan de slag gaan. Onderdeel van beide tweedaagsen (dagen 2+3 en 4+5) is een safari: we maken kennis met voorbeeldprojecten en gaan met collega’s is gesprek over de kenmerken van de nieuwe aanpak. Tijdens deze blokken staan we tevens stil bij het spectrum van coalitievorming, tweebenigheid en de signaturen voor samenwerken. Tijdens de slotdag brengen we het geleerde samen, zodat de opgedane kennis en ervaringen goed beklijven.

  Resultaat

  • Het geeft je inzicht in hoe je succesvol werkt op het grensvlak van organisaties en netwerken
  • Het biedt je een meervoudig perspectief op het herkennen, bouwen en evalueren van coalities
  • Het maakt je bewust van jouw eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken
  • Het leert je soepel schakelen tussen coalities en rollen met een breder repertoire als tweebenige speler.

  Docenten

  Martine de Jong
  Adviseur en coalitiebouwer, Twynstra Gudde
   
  Martine staat voor vernieuwing en verbinding op grensvlakken: tussen inhoud en proces, tussen verschillende sectoren en disciplines, tussen afdelingen en organisaties en tussen visievorming en uitvoering. In de afgelopen jaren heeft Martine meer dan 20 grote leer- en organisatie-ontwikkeltrajecten begeleid (o.a. Omgevingswet) en meer dan 2000 professionals geholpen om effectiever samen te werken op de grensvlakken binnen en buiten hun organisatie.
   
  Docent Pim Nijssen
  Pim Nijssen
  Adviseur en trainer, Twynstra Gudde
   
  Pim helpt organisaties beter samenwerken, als kwartiermaker in opdrachten en als trainer en coach. Pims inhoudelijke kennis ligt in het fysieke domein. Hij werkt aan trainingen over actief burgerschap voor een woningbouwcorporatie, samenwerking in de ruimtelijke keten als gevolg van de omgevingswet voor twee grote gemeenten en over interne samenwerking ten dienste van externe samenwerking voor een provincie.
   
  Bekijk op Omgevingsweb  
  Bekijk LinkedIn profiel

  Materiaal

  •  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
  •  Boek Tweebenig samen werken, auteurs Jong, M. de., H. Bakker en F. Robeerst
  •  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 


  Studiepunten

  Studiepunten en -uren

  Voor deze cursus/opleiding kunt u 40 studie-uren rekenen.

  BP Studieuren4040

  Aanmelden

  Datum, Locatie en Prijs

  • 14 maart, 11, 12 april, 15, 16 mei, 13 juni 2023 | 12 september, 10, 11 oktober, 14, 15 november, 12 december 2023
  • 09:30 - 17:00
  • AMERSFOORT | AMERSFOORT
  • € 3.995,-
  Aanmelden

  Referenties
  De opleiding heeft mijn verwachtingen overtroffen. Dat kwam met name doordat er ruimte was voor vragen en casussen uit de groep. De verschillende werkvormen maakten het luchtig en zorgden er ook voor dat je even los komt van je dagelijkse praktijk. Dat helpt mij goed om te leren en geïnspireerd te raken.

  Zeer leuke, leerzame en prettige training, het aanraden waard! Goede begeleiding met voldoende ruimte voor eigen inbreng. De dagen waren boeiend en "vlogen" om.

  ook interessant voor u

  Incompany

  Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

  • De training is altijd maatwerk
  • U bereikt als team hetzelfde niveau
  • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
  • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
  • U bepaalt de data van de training

  Ook interessant voor u

  Vragen over de Cursus?

  Meer weten?

  Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

  Kristian Koster
  Programmamanager, Berghauser Pont Academy
   
  U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl