Leergang

€ 3.295,-

Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier


 • 7-daagse leergang met een mix van kennis, kunde en vaardigheden
 • Integriteit en dilemma’s
 • De Gemeentewet in de praktijk
 • Communicatie en participatie
 • Politieke besluitvorming
 • Besluitvormingsmodellen
 • Planning en control op de griffie
 • Vernieuwing en innovatie op de griffie
 • Advisering van raadsleden
 • Wissel kennis uit met uw collega raadadviseurs/plaatsvervangend griffiers
 • De leergang wordt afgesloten met een gezamenlijk diner
 • 7 woensdagen

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Aanleiding

Een raadsadviseur is een duizendpoot, moet veel bordjes draaiend houden en een wezenlijke bijdrage leveren aan het functioneren en ontwikkelen van de gemeenteraad en de door de raad ingestelde commissies en andere overlegplatforms. Hij/zij vervangt de griffier bij diens afwezigheid. Dit alles vraagt veel van de betrokken persoon, in kennis, kunde, vaardigheden en op passende wijze 'stevig in de schoenen staan'.

Inhoud en resultaat

Deze leergang biedt de deelnemer een verantwoorde en uitgebalanceerde mix van kennis, kunde en vaardigheden. Het volgen van deze leergang is enerzijds een verrijking voor de deelnemer maar stelt hem/haar anderzijds in staat om op passende en verantwoorden wijze invulling te geven aan de functie van raadsadviseur / plaatsvervangend griffier.

Doelgroep

Deze leergang is ontwikkeld voor raadsadviseurs en plaatsvervangende griffiers. Maar is ook geschikt voor degene die de functie van griffier overwegen of nog niet zo lang griffier zijn.

Data


Dag 1

16 september 2020

 Kennismakingsdag9.30 - 16.30 uur 
Dag 2

23 september 2020 

 Adviseren en coaching 9.30 - 16.30 uur 
Dag 3

7 oktober 2020

 Gemeenterecht in de griffiepraktijk

 9.30 - 16.30 uur 
Dag 4

28 oktober 2020

 Planning en control op de griffie 9.30 - 16.30 uur 
Dag 5

11 november 2020

 Participatie en innovatie op de griffie 9.30 - 16.30 uur 
Dag 6 

25 november 2020

 Politiek en politieke besluitvorming 9.30 - 16.30 uur 
Dag 7

9 december 2020

 Samenvatting van de leergang en casus 10.30 - 16.30 uur
   aansluitend diner  

De leergang vindt plaats in De Eenhoorn in Amersfoort.

Programma

Dag 1: Kennismakingsdag — 09:30 - 16:30 uur
Docenten: Olaf Schuwer en Dieuwke de Boer

In de ochtend:
• Kennismaking met medecursisten
• Eventuele specifieke leerwensen bespreken
• Discussie aan de hand van cursisten ingebrachte vragen/leerpunten

In de middag bespreken we integriteit en dilemma’s. Bij de griffie werk je immers niet alleen als ambtenaar maar moet je naast je eigen integriteitregels ook weten welke integriteitregels er zijn voor bestuurders. Elke deelnemer wordt gevraagd een voorbeeld uit eigen ervaring mee te nemen. Zo bespreken we:
• de visie en kennis van het begrip integriteit
• de juridische dimensie van dit begrip
• bewustwording (en de complexiteit) van een integriteitvraagstuk
• hoe je hiermee om kunt gaan
• of je zelfstandig een moreel oordeel kunt vellen binnen de gegevens van de politieke arena waarin jij werkzaam bent
• en wat de valkuilen en risico’s zijn binnen het werkveld

Opdracht: om iedereen al voor de eerste lesdag te activeren vragen we de cursisten een actueel vraagstuk mee te nemen dat van belang is op de griffie.

Dag 2: Adviseren en coachen — 09.30 - 16.30 uur
Docent : Dieuwke de Boer
 

De tweede dag staat in het teken van advisering en coaching. We bespreken wat er komt kijken bij de advisering van raadsleden. Advisering is een breed begrip; het kan betrekking hebben op het schrijven van moties, amendementen of initiatiefvoorstellen. Maar het kan ook betrekking hebben op de werkwijze van raads- of commissieleden in de diverse rollen. We bespreken hoe jij je kunt opstellen als adviseur en hoe je samen met een raads- of commissielid een goed resultaat kunt bereiken.  

Dag 3: Gemeenterecht in de griffiepraktijk — 09.30 - 16.30 uur
Docent: Olaf Schuwer
 

Het werk van de gemeenteraad en daarmee ook van de griffie wordt in formele zin omgrensd door de Gemeentewet, en het daarop gebaseerde Reglement van Orde. Griffie en griffier zijn het (juridisch) kenniscentrum van raad, raadslid en raadsvoorzitter. Dit trekt een zware wissel op betrokkenen. Onjuiste toepassing van een wetsartikel in een concrete vergadersituatie van raad en commissie kan verstrekkende gevolgen hebben. Voor een vlekkeloos verloop van een raadsvergadering is actuele en praktische kennis van een groot aantal onderdelen van de Gemeentewet onmisbaar. Niet alleen voor de griffier, ook (in niet mindere mate) voor de raadsadviseur. Daarnaast wordt van de griffie verwacht dat raad en raadslid actueel en adequaat juridisch advies krijgen. Denk bij dit alles aan zaken als benoeming en ontslag van een wethouder, de wijze van opleggen en opheffen van geheimhouding, het toewerken naar een raadsbesluit, gebruik maken van de gereedschapskist van raad en raadslid.

Tijdens deze derde dag gaan we:
• vanuit herkenbare en actuele praktijksituaties op zoek naar de (Gemeente)wet achter het raadswerk
• verkennen waar de Gemeentewet “naar de letter” moet worden uitgevoerd, maar aan de andere kant ook waar de gemeente het gas een beetje los kan laten.

Dag 4: Planning en  control— 09:30 - 16.30 uur
Docent: Henk Boshove

Gemeenteraad en Provinciale Staten richten zich steeds meer op inhoud en kwaliteit van planning en control. Raad, Staten en vooral Auditcommissies pakken de handschoen nu op. Het belang is voor hen overduidelijk:
• Ze wensen meer grip op begroting, tussentijdse rapportages, jaarverslag en jaarrekening
• Ze hebben behoefte aan betere inhoudelijke kennis, als Raad/PS of als Auditcommissie
• Ze willen beter gefaciliteerd worden bij besluitvorming, eerder geïnformeerd worden over belangrijke ontwikkelingen en goed leesbare, beknopte stuurinformatie.

Tijdens de vierde dag komen de onderstaande onderwerpen aan bod:
• Grip op relevante (bestuurlijke) Planning & Control documenten
• Bestaande stuurmogelijkheden in planning & control (beter) benutten
• Actuele ontwikkelingen (algemeen)
• Ontwikkelingen (specifiek): Adviezen Commissie Depla, Rechtmatigheidsverantwoording College B&W/GS, Digitalisering
• Stuurmogelijkheden in de Paragrafen kennen en benutten
• Welke rol kies je als Griffie bij het ondersteunen van Raad/PS/Auditcommissie
• (Door)ontwikkeling werkwijze Auditcommissie • Samenwerking met/ inzet van Bedrijfsvoering/Concern control
• Aansturing en inzet Accountant voor Raad/Staten/Auditcommissie  

Dag 5: Participatie en innovatie op de griffie— 09.30 - 16.30 uur
Docenten:  Guda Kager

Doel van deze vijfde cursusdag is meer kennis van en grip op participatie en innovatie krijgen en dit toe passen binnen het werkveld van de griffie.

De laatste jaren heeft participatie een steeds prominentere rol gekregen binnen het openbaar bestuur; van participatiesamenleving en participatie in het Sociaal Domein naar participatie binnen het Ruimtelijke Domein. Maar wat is participatie eigenlijk? Hoe heeft het zich ontwikkeld? Wat betekent het voor de rol van de gemeenteraden? Wat moeten we er als griffie mee? Ter voorbereiding op deze cursusdag worden de deelnemers gevraagd hun ervaringen en voorbeelden met participatie op papier te zetten.

In de middag staat ‘Innovatie op de griffie’ centraal. Innovatie betekent letterlijk ‘vernieuwing’; een ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten of diensten. Geen kopieergedrag maar creativiteit is hierbij het sleutelwoord. Naast het kennis maken met innovatieve ideeën gaan de deelnemers in verschillende werkvormen zelf aan de slag, en ervaren wat zij kunnen bijdragen aan innovatie binnen democratische vernieuwingen.

Dag 6: Politiek en politieke besluitvorming — 09.30 - 16.30 uur
Docent: Olaf Schuwer en Guda Kager  

Tijdens deze zesde dag leggen we de politiek onder het vergrootglas. Wat is politiek eigenlijk? Hoe onderscheidt politiek zich van andere maatschappelijke activiteiten? Hoe functioneren raden (staten) en raads- (staten)leden en wat is de norm voor ‘goed’ functioneren? We zullen zien dat macht en invloed een hele belangrijke rol spelen binnen de politiek en gaan onze eigen raad (staten) vanuit die invalshoek nader analyseren.

Elke gemeenteraad (Provinciale Staten) heeft een besluitvormingstraject dat opgezet is vanuit beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB)-model. De politieke cultuur maakt dat het besluitvormingsmodel niet hetzelfde is georganiseerd. Maar ook dat het model steeds verandering behoeft. Waarom eigenlijk? Naast een politieke dimensie, heeft een vergadermodel ook een aantal juridische aandachtspunten. Deze worden ’s morgens tegen het licht gehouden.

In de middag zoomen we in op de verschillende besluitvormingsmodellen en gaan we op zoek naar de sterke en zwakke punten van de verschillende modellen en naar mogelijke oplossingen hiervoor.  

Dag 7: Samenvatting van de leergang en praktijkcasus — 10.30 - 16.30 uur (met aansluitend diner)
Docent: Olaf Schuwer

Het programma van de zevende en laatste dag van de leergang bestaat uit een samenvatting van de theorie die is gedoceerd. Nadat Olaf Schuwer de theorie in vogelvlucht heeft besproken zal een uitgebreide casus worden behandeld. De casus zal in groepjes worden uitgewerkt. In de middag zal de casus plenair worden besproken. De dag en leergang wordt afgesloten met een gezamenlijk diner

Docenten

mr. Olaf Schuwer
Zelfstandig adviseur
 
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht en vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand verschenen de afgelopen jaren de volgende boeken : een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” (2018). Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”. Verder schreef hij het veel verkochte “Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r)..
 
Bekijk LinkedIn profiel
drs. Guda Kager
Interim-griffier
 
Guda is afkomstig uit de praktijk van griffie en gemeenteraad. Zij heeft een meerjarige ervaring, zowel in de functie van griffier als in de functie van (praktijk)docent. Daarnaast is zij mediator en Ynnovator. Deze achtergrond, interessesfeer en theoretische en praktische bagage, is een garantie voor een optimaal leerresultaat.
 
Dieuwke de Boer
Communicatieadviseur, Gemeente Alphen a/d Rijn
 
Dieuwke is jarenlang communicatieadviseur bij de griffie van de gemeente Alphen aan den Rijn geweest. Momenteel werkt zij bij de gemeente Alphen aan den Rijn als algemeen communicatieadviseur met als speciaal aandachtsgebied raadscommunicatie. Daarnaast was Dieuwke onder meer betrokken bij de interne- en externe communicatie over de herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn Boskoop en Rijnwoude tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn in 2014.
 
Henk Boshove
Zelfstandig adviseur voor Gemeenten en Provincies
 
Henk is (zelfstandig gevestigd) adviseur op het gebied van bestuurlijke planning & control. Hij is zelf al meer dan 25 jaar werkzaam in de dagelijkse overheidspraktijk. Eerst meer dan 20 jaar op alle drie de niveaus (Raad/PS/Auditcommissie – College - Organisatie) als accountant/adviseur en Partner bij PwC. De laatste 5 jaar richt hij zich als zelfstandig adviseur en trainer voornamelijk op Raad/PS, Auditcommissies en Griffiers. Hij fungeert vaak als hun sparringpartner, lost specifieke P & C knelpunten op en verzorgt bijeenkomsten op maat voor Raad/PS. Hij ontwikkelt en verzorgt daarnaast trainingen voor Auditcommissies en Griffiers op het gebied van sturing, planning & control. In de afgelopen jaren werd hij ook ingezet voor onder meer landelijke verenigingen als StatenlidNU en de Vereniging voor Griffiers. Samen met Olaf Schuwer verzorgt hij ook actualiteitensessies voor Griffiers. Hij weet als geen ander wat er speelt bij griffiers, Raad/PS, Auditcommissie op P & C gebied
 
 

Materiaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap met de handouts en achtergrondinformatie en het boek Gemeenterecht in de praktijk.


bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 42 studie-uren rekenen.

BP Studieuren4242

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 3.295,-
 • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw, maar inclusief:
  • Lunchbuffet op alle cursusdagen
  • Onbeperkt koffie/thee/water
  • 3-gangen diner op laatste dag (incl. 2 drankjes)
Aanmelden

Referenties
Veel nuttige info, duidelijke casus.

Goede docenten met duidelijke uitleg.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl