Leergang

€ 3.295,-

Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier

11, 25 september, 9, 30 oktober, 13, 27 november, 11 december 2019

 • 7-daagse leergang met een mix van kennis, kunde en vaardigheden
 • Integriteit en dilemma’s
 • De Gemeentewet in de praktijk
 • Communicatie en participatie
 • Wat is politiek eigenlijk?
 • Politieke besluitvorming
 • Besluitvormingsmodellen
 • Planning en control op de griffie
 • Vernieuwing op de griffie
 • Advisering van raadsleden
 • Wissel kennis uit met uw collega raadadviseurs/plaatsvervangend griffiers
 • De leergang wordt afgesloten met een diner

Aanleiding

Een raadsadviseur is een duizendpoot, moet veel bordjes draaiend houden en een wezenlijke bijdrage leveren aan het functioneren en ontwikkelen van de gemeenteraad en de door de raad ingestelde commissies en andere overlegplatforms. Hij vervangt de griffier bij diens afwezigheid. Dit alles vraagt veel van de betrokken persoon, in kennis, kunde, vaardigheden en op passende wijze 'stevig in de schoenen staan'.

Inhoud en resultaat

Deze leergang biedt de deelnemer een verantwoorde en uitgebalanceerde mix van kennis, kunde en vaardigheden. Het volgen van deze leergang is enerzijds een verrijking voor de deelnemer maar stelt hem anderzijds in staat om op passende en verantwoorden wijze invulling te geven aan de functie van raadsadviseur / plaatsvervangend griffier.

Doelgroep

Deze leergang is ontwikkeld voor raadsadviseurs en plaatsvervangende griffiers. Maar is ook geschikt voor degene die de functie van griffier overwegen, nog niet zo lang griffier zijn óf weer eens een ‘opfriscursus’ kunnen gebruiken.

Data

1. Kennismakingsdag, 11 september - 9.30 - 16.30 uur

2. Planning & Control op de griffie, 25 september- 9.30 - 16.30 uur

3. Gemeenterecht in de griffiepraktijk, 9 oktober - 9.30 - 16.30 uur

4. Adviseren en coachen, 30 oktober- 9.30 - 16.30 uur

5. Politiek en politieke besluitvorming, 13 november - 9.30 - 16.30 uur

6. Participatie en innovatie op de griffie, 27 november- 9.30 - 16.30 uur

7. Samenvatting van de leergang en casus, 11 december- 10.30 - 18.00 uur, aansluitend diner

Locatie

De leergang vindt plaats in De Eenhoorn Amersfoort.

Programma

Dag 1 Kennismakingsdag,  09:30 - 16:30 uur
Docenten:
Olaf Schuwer en Dieuwke de Boer
 • Kennismaking met medecursisten
 • Eventuele specifieke leerwensen bespreken
 • Discussie aan de hand van het meegebrachte door de cursisten
 • Integriteit en dilemma’s
In de middag bespreken we integriteit en dilemma’s. Bij de griffie werk je immers niet alleen als ambtenaar maar moet je naast je eigen integriteitregels ook weten welke integriteitregels er zijn voor bestuurders. Elke deelnemer wordt gevraagd een voorbeeld uit eigen ervaring mee te nemen. Zo bespreken we:
 • de visie en kennis van het begrip integriteit
 • de juridische dimensie van dit begrip
 • bewustwording (en de complexiteit) van een integriteitvraagstuk
 • hoe je hiermee om kunt gaan
 • of je zelfstandig een moreel oordeel kunt vellen binnen de gegevens van de politieke arena waarin jij werkzaam bent
 • en wat de valkuilen en risico’s zijn binnen het werkveld
Opdracht: om iedereen al voor de eerste lesdag te activeren vragen we de cursisten een actueel vraagstuk mee te nemen dat van belang is op de griffie.

Dag 2:  Gemeenterecht in de griffiepraktijk - 09:30 - 16.30 uur 
Docent
: Olaf Schuwer
Het werk van de gemeenteraad en daarmee ook van de griffie wordt in formele zin omgrensd door de Gemeentewet, en het daarop gebaseerde Reglement van Orde. Griffie en griffier zijn het (juridisch) kenniscentrum van raad, raadslid en raadsvoorzitter. Dit trekt een zware wissel op betrokkenen. Onjuiste toepassing van een wetsartikel in een concrete vergadersituatie van raad en commissie kan verstrekkende gevolgen hebben. Voor een vlekkeloos verloop van een raadsvergadering is actuele en praktische kennis van een groot aantal onderdelen van de Gemeentewet onmisbaar. Niet alleen voor de griffier, ook (in niet mindere mate) voor de raadsadviseur. Daarnaast wordt van de griffie verwacht dat raad en raadslid actueel en adequaat juridisch advies krijgen. Denk bij dit alles aan zaken als benoeming en ontslag van een wethouder, de wijze van opleggen en opheffen van geheimhouding, het toewerken naar een raadsbesluit, gebruik maken van de gereedschapskist van raad en raadslid.

Op deze tweede dag:
 • gaan we vanuit herkenbare en actuele praktijksituaties op zoek naar de (Gemeente)wet achter het raadswerk
 • gaan we verkennen waar de Gemeentewet “naar de letter” moet worden uitgevoerd, maar aan de andere kant ook waar de Gemeente het gas een beetje los kan laten.

Dag 3:  Communicatie en participatie 09.30 - 16.30 uur 
Docent
: Dieuwke de Boer

De derde dag staat in het teken van communicatie en participatie. In de ochtend gaan we in op communicatie. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af. We kijken gezamenlijk naar de verschillen tussen de communicatie van de raad en de communicatie van het college. Wat kan je zelf communiceren en bereiken met communicatie? Uiteraard kijken we ook naar de wijze waarop de griffie zich presenteert op internet en naar het gebruik van Social Media.
In de middag bespreken we het onderwerp participatie. Participatie wordt een steeds groter onderdeel in de zelfredzame maatschappij. Nu het Sociaal Domein en de Omgevingswet een andere wending geven aan de rol van de gemeente moet ook elke gemeenteraad zich anders opstellen naar de inwoners toe. Maar hoe bereik je dat jouw doelgroep weet wat er speelt en ook daadwerkelijk inspeelt op de plannen van de gemeenteraad en/of het college. Welke mogelijkheden, beperkingen en uitdagingen kom je tegen binnen de grenzen van de Gemeentewet? En wat heb je hiervoor nodig van het college en de gemeentelijke organisatie? Aan de hand van voorbeelden bespreken we de theorie en mogelijkheden.

Dag 4: Politiek en politieke besluitvorming  09.30 - 16.30 uur
Docenten
: Olaf Schuwer en Guda Kager

Tijdens deze vierde dag leggen we de politiek onder het vergrootglas. Wat is politiek eigenlijk? Hoe onderscheid politiek zich van andere maatschappelijke activiteiten? Hoe functioneren raden (staten) en raads- (staten)leden en wat is de norm voor ‘goed’ functioneren? We zullen zien dat macht en invloed een hele belangrijke rol spelen binnen de politiek en gaan onze eigen raad (staten) vanuit die invalshoek nader analyseren.
Elke gemeenteraad (Provinciale Staten) heeft een besluitvormingstraject dat opgezet is vanuit beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB)-model. De politieke cultuur maakt dat het besluitvormingsmodel niet hetzelfde is georganiseerd. Maar ook dat het model steeds verandering behoeft. Waarom eigenlijk?
In de middag van deze vierde dag zoomen we in op de verschillende besluitvormingsmodellen en gaan we op zoek naar de sterke en zwakke punten van de verschillende modellen en naar mogelijke oplossingen hiervoor.

Dag 5:  Planning & Control op de griffie 09.30 - 16.30 uur 
Docent
: Henk Boshove

Gemeenteraad en Provinciale Staten richten zich steeds meer op inhoud en kwaliteit van planning en control. Raad, Staten en vooral Auditcommissies pakken de handschoen nu op. Het belang is voor hen overduidelijk:

 • Ze wensen meer grip op begroting, tussentijdse rapportages, jaarverslag en jaarrekening
 • Ze willen beter gefaciliteerd worden bij besluitvorming, eerder geïnformeerd worden over belangrijke ontwikkelingen en goed leesbare, beknopte stuurinformatie. 
Tijdens de vijfde dag komen de onderstaande onderwerpen aan bod:
 • Grip op relevante (bestuurlijke) Planning & Control documenten
 • Bestaande stuurmogelijkheden in planning & control (beter) benutten
 • Actuele ontwikkelingen (algemeen)
 • Ontwikkelingen (specifiek): Adviezen Commissie Depla en Digitalisering
 • Stuurmogelijkheden in de Paragrafen kennen en benutten
 • (Door)ontwikkeling werkwijze Auditcommissie
 • Dilemma’s Griffie en concrete suggesties en adviezen
 • Samenwerking met / inzet van Bedrijfsvoering/Concerncontrol
 • Aansturing en inzet Accountant voor Raad/Staten/Auditcommissie

Dag 6: Innovatie op de griffie 09.30 - 16.30 uur 
Docent:
Guda Kager

Innovatie betekent letterlijk ‘vernieuwing’; een ontwikkeling en succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde producten of diensten. Het komen tot iets nieuws, het denken gebeurt voornamelijk in de hersenen. Hoe het denken precies functioneert, hoef je niet te weten om een creatief denker te zijn. Het is een vaardigheid die je kunt leren. En dat staat centraal op deze zesde dag.
Op deze dag gaan we op creatieve wijze een probleem op de griffie oplossen. Het gaat daarbij niet om het uitwisselen van praktijkvoorbeelden, maar om samen te komen tot een nieuwe oplossing. Voorafgaand aan deze dag worden de deelnemers gevraagd om een vraag in te brengen die start met HOE …… of: BEDENK……...  Het wordt hard werken deze dag, dus zorg dat je voldoende uitgerust bent!

Dag 7  Adviseren en coachen + terugblik op de leergang 10.30 - 18.00 uur (met aansluitend diner)
Docenten:
Olaf Schuwer en Dieuwke de Boer
Het programma van de zevende en laatste dag van de leergang bestaat uit twee onderdelen. De ochtend staat in het teken van a

Docenten

mr. Olaf Schuwer
zelfstandig adviseur
 
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht. Hij is vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand zal begin 2018 een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” verschijnen. Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”.
 
 
drs. Guda Kager
interim-griffier
 
Guda is afkomstig uit de praktijk van griffie en gemeenteraad. Zij heeft een meerjarige ervaring, zowel in de functie van griffier als in de functie van (praktijk)docent. Daarnaast is zij mediator en Ynnovator. Deze achtergrond, interessesfeer en theoretische en praktische bagage, is een garantie voor een optimaal leerresultaat.
 
 
Dieuwke de Boer
communicatieadviseur, Gemeente Alphen a/d Rijn
 
Dieuwke is jarenlang communicatieadviseur bij de griffie van de gemeente Alphen aan den Rijn geweest. Momenteel werkt zij bij de gemeente Alphen aan den Rijn als algemeen communicatieadviseur met als speciaal aandachtsgebied raadscommunicatie. Daarnaast was Dieuwke onder meer betrokken bij de interne- en externe communicatie over de herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn Boskoop en Rijnwoude tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn in 2014.
 
 
Henk Boshove
zelfstandig accountant
 
Henk is (zelfstandig gevestigd) accountant, adviseur op het gebied van bestuurlijke planning & control. Hij is zelf al meer dan 20 jaar werkzaam in de dagelijkse overheidspraktijk als accountant en adviseur op alle drie de niveaus (Raad/Staten/Auditcommissies – College - Organisatie). Hij fungeert regelmatig als sparringpartner voor griffiers. Hij weet als geen ander wat er speelt bij griffiers, Gemeenteraden en Provinciale Staten op dit gebied.
 
 

Materiaal

Het cursusmateriaal bestaat uit een uitgebreide cursusmap en het boek Gemeenterecht in de praktijk.


bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 42 studie-uren rekenen.

BP Studieuren42

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 11, 25 september, 9, 30 oktober, 13, 27 november, 11 december 2019
 • 09:30 - 16:30
 • € 3.295,-
 • Genoemde bedragen zijn exclusief btw, maar inclusief:
  • Lunchbuffet op alle cursusdagen
  • Onbeperkt koffie/thee/water
  • 3-gangen diner op laatste dag (incl. 2 drankjes)
aanmelden

Referenties
Veel nuttige info, duidelijke casus.

Goede docenten met duidelijke uitleg.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl