2-daagse cursus

€ 1.095,-

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader

18, 25 november 2021

Utrecht
 • Van tijdelijk naar volwaardig omgevingsplan
 • Juridische invalshoek: wat zijn de regels en wat mag?
 • Van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie
 • Opnemen van milieunormen en gebruiksruimte
 • Wat te doen met afwijkingen?
 • Hoe te handelen in de overgangsfase?
 • Niet alleen voor gemeenten, ook voor projectontwikkelaars en adviseurs

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie. Als u niet wil of mag reizen, kunt u deze cursus ook volgen via een livestream met interactie. Met beide opties behaalt u uw studiepunten.

Inleiding

Het omgevingsplan is het belangrijkste kerninstrument van de Omgevingswet. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet – gepland op 1 januari 2022 – worden alle bestaande bestemmingsplannen aangemerkt als omgevingsplan. Daarin worden ook rijksregels uit bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit opgenomen, de zogenaamde bruidsschat. Daarmee beschikken alle gemeenten onder de Omgevingswet van rechtswege over één (tijdelijk) omgevingsplan voor de hele gemeente.

Bij het opstellen van een omgevingsplan staat een gemeente voor een groot aantal beleidskeuzes zoals:

 • Moeten er regels worden gesteld voor activiteiten?
 • Is de activiteit direct toegestaan of moet er een vergunning- of meldingsplicht gelden?
 • Gelden de regels voor het hele grondgebied?

Hoe gaat dit in de praktijk ingevuld worden?

Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt bekeken hoe dat (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke aspecten van belang zijn bij het omzetten naar een echt omgevingsplan.
Alle juridische aspecten van het omgevingsplan komen daarbij aan de orde:

 • Wat zijn de verschillen met het huidige bestemmingsplan,
 • Welke regels en onderwerpen komen er in het omgevingsplan, en
 • Welke aspecten zijn van belang bij de omzetting naar een echt omgevingsplan?

Zo krijgt een omgevingsplan meer het karakter van een verordening en biedt dit meer mogelijkheden voor globaler bestemmen en uitnodigingsplanologie.

In het omgevingsplan worden ook milieunormen opgenomen. De normen voor bijvoorbeeld geluid en geur worden niet langer meer in het milieuspoor geregeld, zoals nu in het Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning milieu, maar direct in het omgevingsplan. De concrete milieubelasting van een (bedrijfs)activiteit is bepalend of die activiteit op een bepaalde locatie past. Hierdoor is voor een burger, projectontwikkelaar of adviseur direct zichtbaar of een ontwikkeling kan worden gerealiseerd. De gebruiksruimte wordt toegelicht aan de hand van het aspect geluid. Hierbij komt ook de mogelijkheid voor het verlenen van een vergunning voor afwijking van het omgevingsplan aan de orde.

Een ander belangrijk onderwerp is de overgang van een tijdelijk naar een volwaardig omgevingsplan. De gemeente moet alle regels uit bestemmingsplannen en lokale verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving stapsgewijs gaan verhuizen naar één gebiedsdekkend omgevingsplan. Maar wat doe je in overgangsfase? Hoe handel je dan?

De wetgever noemt dit niet voor niets de grootste uitdaging voor de gemeenten onder de Omgevingswet.

Doelgroep

Deze cursus is enerzijds bestemd voor planjuristen en bestuursrechtjuristen en betrokken beleidsmedewerkers van overheden (met name gemeenten) en anderzijds voor de markt: projectontwikkelaars, adviesbureaus, advocaten, etc.

Programma

Dag 1

Ochtend

 • Korte inleiding Omgevingswet, kerninstrumenten en stand van zaken
 • Situatie bij inwerkingtreding Omgevingswet, tijdelijk omgevingsplan
 • Verschillen tussen een bestemmingsplan en een omgevingsplan (verordening)
 • Inhoud Omgevingsplan, verruimde reikwijdte omgevingsplan t.o.v. bestemmingsplan
 • Inhoud bruidsschat
 • Gemeentelijke verordeningen
 • Regels over activiteiten en functies locaties
 • Uitnodigingsplanologie, mogelijkheid van globale bestemmingen
 • Open normen met wetsinterpreterende beleidsregels
 • Doorschuiven onderzoeksverplichtingen naar vergunning voor project

Middag

 • Doorkijk naar inhoud omgevingsplannen aan de hand van bestemmingsplanen met verbrede reikwijdte op grond van de Crisis- en herstelwet; de proeftuin voor de Omgevingswet en uitspraken daarover van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Ge- en verbodsbepalingen, algemene regels, meldingsplichten, vergunningplichten en maatwerkvoorschriften (bijv. voor milieubelastende activiteiten of energiebesparende maatregelen)
 • Actualiseringsplicht?
 • Hoe werkt het overgangsrecht omgevingsplan?

Dag 2

Ochtend

 • Bevoegd gezag en delegatiemogelijkheid
 • Procedure omgevingsplan en voorbereidingsbesluit
 • Participatie
 • Wijzigingsmogelijkheden en uitwerkingsverplichtingen?
 • Afwijken omgevingsplan door omgevingsvergunning of partiele wijziging omgevingsplan

Middag

 • Gebruiksruimte in het omgevingsplan
  • bestuurlijke afwegingsruimte omgevingsplan
  • geluid, trilling, externe veiligheid en geur
  • mengpaneel
  • uitwerken instructieregels voor geluid van activiteiten t.o.v. te beschermen objecten
  • geluid wegen, spoorwegen en industrieterreinen
  • geluidgevoelige gebouwen in geluidaandachtsgebieden
 • Stapsgewijs van bestemmingsplan naar omgevingsplan
  • tijdelijk omgevingsplan: bestemmingsplan + bruidsschat
  • volwaardig omgevingsplan: bestemmingsplan + bruidsschat + gemeentelijke verordeningen

Docenten

mr. Maaike Bekooy
Advocaat
 
Maaike is advocaat sinds 2001. Bestuursrecht is van meet af aan haar grote passie, waarbij zij zich in het bijzonder heeft toegelegd om het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu). In dat kader procedeert en adviseert zij zowel (lokale) overheden als bedrijven en particulieren over ruimtelijke besluiten en omgevingsvergunningen. Hierdoor weet Maaike te schakelen tussen de belangen van de overheid enerzijds en bedrijven en particulieren anderzijds. Van deze (ruime) ervaring maakt zij ook gebruik bij het geven van cursussen door de wet- en regelgeving vanaf verschillende kanten te bespiegelen.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
mr. drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden
Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij HBR Advocaten
 
Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus 

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 18, 25 november 2021
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.095,-
 • •  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  •  Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  •  Uw keuze voor deelname via livestream of fysiek kunt u op een later moment doorgeven
Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen refenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl