2-daagse cursus

€ 1.095,-

Basiscursus Wet natuurbescherming


 • De basis in 2 dagen
 • Helemaal geënt op de nieuwe Wet natuurbescherming
 • Uitgebreide context, inclusief internationale regels
 • Ecologische achtergronden en onderzoek
 • Nieuwe regels soortenbescherming en gebiedsbescherming

Inleiding

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt 3 wetten die jarenlang het gezicht bepaalden van de natuurwetgeving in Nederland:
 • Natuurbeschermingswet 1998
 • Flora- en Faunawet
 • Boswet
In de nieuwe wet staan de Europese regels centraal en gaan natuur en economie hand in hand. Veel is verandert, maar veel is ook overgegaan in de nieuwe wet.

Inhoud en resultaat

Er zijn al vele cursussen die u uitleggen wat er is gewijzigd vanaf 2017 en hoe het in de nieuwe wet is geregeld. Kortom, de verschillen tussen de nieuwe en de oude situatie. Deze basiscursus gaat een paar stappen verder en dieper:
 • Er wordt ook inzicht geboden in de achtergronden van de natuurwetgeving en wat nodig is om deze goed toe te passen en uit te voeren. Dat betekent dat langer wordt stilgestaan bij de context zodat u beter begrijpt waarom en hoe een en ander zo geregeld is, waardoor u de nieuwe regelgeving beter kunt toepassen.
 • Naast de regels wordt inzicht gegeven in de ecologische achtergronden en onderzoek en op welke manier dat neer is gedaald in de wet. Die extra kennis is van toegevoegde waarde in de praktijk.
 • Er wordt duidelijk gemaakt op welke manier de wet raakt aan ruimtelijke plannen en vergunningverlening. In de praktijk vindt daar namelijk de samenloop plaats.
Na afloop weet u hoe de soorten- en gebiedsbescherming in de nieuwe wet geregeld zijn, heeft u ook een goed inzicht in de achtergronden hiervan en de praktische toepasbaarheid.

Doelgroep

Enerzijds zijn dit beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij plannen en projecten te maken krijgen met natuuraspecten. U kan werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus en projectontwikkelaars.

Anderzijds zijn dit medewerkers van (ecologische) adviesbureaus die aan de andere kant opereren.

U kan zowel starter in natuurwetgeving zijn, maar ook al langer te maken hebben met de natuurwetgeving, maar u wil beter de achtergronden begrijpen, een complete update

Programma

Dag 1: Algemene context en ecologische aspecten
Algemene context Wet natuurbescherming
 • Natuurbescherming in juridisch perspectief
 • Internationale verdragen
 • Europese regelgeving: Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Natuurbeleid en monitoring
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Relatie natuurbescherming en ruimtelijke ordening
Hoofdlijnen Nieuwe Wet natuurbescherming
 • Doelstellingen en uitgangspunten rond soortenbescherming en gebiedsbescherming
 • Basisstelsel gebiedsbescherming
 • Basisstelsel soortenbescherming
 • Basisstelsel bescherming van hout en houtopstanden
 • Besluitvorming en rechtsbescherming
 • Aanhaak Wabo
 • Inwerkingtreding
 • Relatie met Omgevingswet
Middag

Ecologische aspecten en ecologisch onderzoek
 • Basisbegrippen ecologie
 • Ecologisch onderzoek
 • Wettelijke eisen aan onderzoek / aanvraag toestemming
 • Beoordeling van ecologisch onderzoek
Soorten:
 • Quick scan
 • Nader onderzoek, protocollen
 • Soortenstandaarden
 • Casus woonwijk en steenuilen
 • Gedragscodes
 • Generieke ontheffing
 • Soortenmanagementplannen
 • Beoordeling van ecologisch onderzoek
Gebieden:
 • Instandhoudingsdoelen
 • Voortoets
 • Passende beoordeling
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • Casus schelpenwinning Waddenzee en Noordzeekustzone
Dag 2: Verdieping Wet natuurbescherming: gebiedsbescherming en soortenbescherming
Invulling soortenbescherming
 • Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
 • Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
 • Beschermingsregime andere soorten
 • Provinciale verordeningen
 • Actieve soortenbescherming, programmatische aanpak
 • Doorwerking soortenbescherming in ruimtelijk spoor
 • Vrijstellingen, ontheffingen, gedragscodes, programma’s
 • Besluitvorming en rechtsbescherming
Invulling gebiedsbescherming
 • Inleiding
 • Algemene beschermingsmaatregelen
 • Natura 2000-gebieden
  • Aanwijzing Natura 2000-gebieden
  • Het beheerplan voor Natura 2000-gebieden
  • Instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen
  • De vergunningplicht van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming
  • De plantoets onder artikel 2.7 lid 1 Wet natuurbescherming
  • Wijze van beoordelen van plannen en projecten
 • Bijzondere nationale natuurgebieden, provinciale natuurgebieden en landschappen
 • Besluitvorming en rechtsbescherming
Relatie Wabo en de Wet natuurbescherming
 • Verantwoordelijkheden van aanvrager en bestuursorganen voor gebiedsbescherming
 • Beschermingsregime gebieden onder de Wet natuurbescherming
 • Noodzakelijk ecologisch onderzoek
 • Aanhaken van toestemmingen Wet natuurbescherming
 • Besluitvorming, rechtsbescherming, handhaving

Docenten

mr. drs. Luuk Boerema
Juridisch adviseur natuur en leefomgeving, Boerema & Van den Brink
 
Luuk is als jurist al meer dan twintig jaar betrokken bij vraagstukken over de afweging tussen economie en ecologie. Specialismen zijn gebiedsbescherming en het soortenbeschermingsrecht. Hij heeft al vele cursussen over natuurwetgeving gegeven.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
Theo Portegijs
Zelfstandig adviseur
 
Theo is naast zijn adviseurswerk, werkzaam bij de gemeente Rheden. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met de uitvoering van zowel de Natuurbeschermingswet als de Flora- en faunawet.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional.Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

 Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 1.095,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Duidelijk verhaal met alle ruimte voor een goede en interessante discussie.

Docent veel kennis, zeer prettig.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Paulo da Rosa
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Paulo via 06 25 338 920 of via paulo@berghauserpont.nl