Volledige agenda

Voor 2018 heeft Berghauser Pont Academy weer een interessant en mooi cursuspakket voor u samengesteld. Aan dit cursuspakket voegen wij regelmatige nieuwe en actuele cursussen toe. Hieronder vindt u de volledige agenda met daarin alle cursussen die wij de komende tijd aanbieden. Daarnaast hebben wij voor u een mooie cursuskalender samengesteld voor het voorjaar 2018.

Grondeigendom in de Omgevingswet
6 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Grondeigendom in de Omgevingswet geeft inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Update handhaving omgevingsrecht
6 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek
6 maart 2018
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Meer informatie >
Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet
6 maart 2018
Utrecht
In deze 1-daagse training staat de combinatie van inhoud en gewenste vaardigheden om in de geest van de Omgevingswet te werken centraal.
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - advocaten/notaris
6 maart 2018
Utrecht
Deze middagcursus speciaal voor advocaten en notarissen gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
7 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Werken met de Omgevingsvisie
8 maart 2018
Utrecht
Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.
Meer informatie >
Nieuwe Wet natuurbescherming
8 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus behandelt de wijzigingen in de praktijk als gevolg van de nieuwe Natuurbescherming.
Meer informatie >
Geïntegreerde aanpak ondermijning
8 maart 2018
Utrecht
Deze training Geïntegreerde aanpak ondermijning geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent.
Meer informatie >
Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling
12 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling behandelt de complexe basis en systematiek van vergunningvrij bouwen en de kruimelregeling.
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet
15 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht.
Meer informatie >
Basiscursus APV
15 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus APV geeft u een goed overzicht van de onderwerpen die in de APV geregeld mogen worden en welke beleidsvrijheid u daar bij heeft om dat in te vullen. Daarbij passeren ook de trends en ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet) de revue.
Meer informatie >
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
19 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bestuursrecht voor de raadsgriffier is speciaal ontwikkeld om griffie en gemeenteraad de juiste kennis te geven, om hen zo in staat te stellen raadsbesluiten te (laten) nemen die van voldoende bestuursrechtelijke kwaliteit zijn.
Meer informatie >
Grondbeleid onder de Omgevingswet
20 maart 2018
Utrecht
Deze 2-daagse cursus biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Meer informatie >
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
20 maart 2018
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordeningsrecht geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar de Omgevingswet.
Meer informatie >
Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid
20 maart 2018
Utrecht
In deze 2-daagse cursus Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid leert u als medewerker Bijzondere Wetten en APV hoe vergunningaanvragen af te handelen en doet u relevante kennis op met betrekking tot het vergunningenproces om zodoende goede producten te kunnen blijven leveren.
Meer informatie >
Update Wob en Wet Open Overheid
20 maart 2018
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Update Wob en Wet Open Overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde.
Meer informatie >
Basiscursus Milieurecht
22 maart 2018
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus geeft inzicht in de inhoud en systematiek van het milieurecht, zowel algemeen als sectoraal, met doorkijk naar Omgevingswet.
Meer informatie >
Asbest: juridische aspecten
22 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Asbest: juridische aspecten behandelt de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.
Meer informatie >
Milieu-effectrapportage 2.0
22 maart 2018
Utrecht
Deze cursus Milieu-effectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Meer informatie >
Opleiding omgevingsadviseur
22 maart 2018
Amersfoort - Utrecht
Deze 6-daagse Opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet, namelijk de benodigde competenties om de wet goed uit te voeren.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet
22 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Meer informatie >
MPG en EPC
22 maart 2018
Utrecht
Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 hebben per 1 januari 2018 te maken gekregen met minimumeisen voor de milieuprestatie. daarnaast staan de EPC-eisen al langer in het Bouwbesluit. In deze workshops MPG en EPC krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing EPC
Meer informatie >
Wet verbetering Poortwachter in de praktijk
22 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus zet op een praktische manier de relevante wetgeving rond de Wet Verbetering Poortwachter uiteen.
Meer informatie >
Verdieping Erfpacht in de praktijk
22 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Meer informatie >
KEI 2018 – Digitaal procederen in het bestuursrecht
22 maart 2018
Utrecht
Na deze middagcursus bent u voorbereid op de overgang naar het digitaal procederen en kunt u de belangrijkse wetswijzigingen in bestuursrechtspraak.
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
26 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet
Meer informatie >
Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed
27 maart 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed.
Meer informatie >
Verdiepingscursus Privacy in de praktijk
27 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse Verdiepingscursus Privacy in de praktijk is speciaal ontwikkeld voor o.a. Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG's) en Data Protection Officers (DPO's) die al ervaring hebben met de implementatie van de AVG.
Meer informatie >
Integratie van regels in het Omgevingsplan
29 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels (waaronder de APV, welstand, etc. ) in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Aanpak duurzaamheid door gemeenten
29 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Aanpak duurzaamheid door gemeenten geeft inzicht en inspiratie hoe je als gemeente of provincie duurzame ontwikkeling kunt stimuleren en oppakken.
Meer informatie >
Generieke ontheffing Wet natuurbescherming
29 maart 2018
Utrecht
Deze 1-daagse praktijkdag biedt inzicht in de ecologische en juridische aspecten van de generieke ontheffing Wet natuurbescherming
Meer informatie >
Spelen met de Omgevingswet
29 maart 2018
Utrecht
Deze middagcursus Spelen met de Omgevingswet is erop gericht u het doel en globale inhoud van de Omgevingswet in een spelvorm te leren kennen.
Meer informatie >
Mantelzorg en vergunningvrij bouwen
5 april 2018
Utrecht
In deze interactieve workshop Mantelzorg worden de nieuwe regels uitgelegd en in context gezet. Alle knelpunten komen aan de orde, zoals wat te doen bij beëindiging mantelzorg? hoe zit het met huisnummers? hoe regel je toezicht en handhaving effectief? hoe stem je af met welzijn en zorg, etc. Breng ook uw eigen praktijkcases in.
Meer informatie >
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
9 april 2018
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.
Meer informatie >
Inleiding Privacy in de praktijk – uw organisatie privacy proof?
9 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse inleidend cursus is gericht op het geven van concrete handvatten bij het opzetten van een praktische en deugdelijke privacy policy.
Meer informatie >
Nieuwe Omgevingswet
9 april 2018
Utrecht
Tijdens deze cursusmiddag Nieuwe Omgevingswet krijgt u in een kort tijdsbestek de systematiek en hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet uiteengezet.
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en trics
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Onteigening: regels en taxeren
10 april 2018
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Meer informatie >
Participatie onder de Omgevingswet
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse training handelt over de participatiemogelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet
Meer informatie >
Wet BIBOB
10 april 2018
Utrecht
Deze training Wet BIBOB en vastgoed is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.
Meer informatie >
Geluid bij evenementen
10 april 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Geluid bij evenementen leert u hoe u onaanvaardbare geluidhinder rondom grootschalige evenementen kunt voorkomen, regelen en handhaven.
Meer informatie >
Externe veiligheid in de Omgevingswet
10 april 2018
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: de praktijk en juridisch
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus is een unieke mix van (juridische) actualiteiten en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Na deze dag kent u alle actuele trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aan de hand van: (juridische) feiten, cijfers en recente arbeidsrechtspraak.
Meer informatie >
Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld
10 april 2018
Utrecht
Deze cursus Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld geeft inzicht in de gevolgen voor btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties. Daarnaast wordt er ook geoefend aan de hand van een casusopdracht.
Meer informatie >
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht gaat in op de juridische aspecten van het volkshuisvestingsrecht uit de Woningwet, inzoomend op de consequenties van de Herzieningswet.
Meer informatie >
BWT 4.0
10 april 2018
Utrecht
Deze 2-daagse cursus neemt u als, BWT-er, mee in de komende wijzigingen private kwaliteitsborging en Omgevingswet, en de gevolgen die dat heeft voor uw rol.
Meer informatie >
Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?
10 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransiti biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet. 
Meer informatie >
Planning en control op de griffie
11 april 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Planing en control op de griffie krijgt u zicht op kritische aspecten van de planning en controlcyclus gemeente en provincie.
Meer informatie >
Omgevingswet
11 april 2018
Utrecht
Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Afvalstoffenrecht
12 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Meer informatie >
Basiscursus Wet natuurbescherming
12 april 2018
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming, aanhaak Wabo
Meer informatie >
Meldplicht datalekken in de praktijk
12 april 2018
Utrecht
Op 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken in werking getreden. Beoogd doel van deze wetswijziging en de meldplicht is om organisaties zorgvuldiger om te laten gaan met persoonsgegevens. In deze cursus Meldplicht datalekken in de praktijk leert u een datalek te voorkomen en bent u in één dag weer helemaal up-to-date
Meer informatie >
Van Bouwbesluit tot BBL
12 april 2018
Utrecht
Deze 1 daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u de juridische implicaties van het Bouwbesluit 2012, de gelijkwaardigheid en over het BBL van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen
16 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. 
Meer informatie >
Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie: een praktijkcasus
17 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Organische gebiedsontwikkeling is een introductie in juridische en beleidsmatige elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie.
Meer informatie >
Nadeelcompensatie
17 april 2018
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Nadeelcompensatie krijgt u inzicht in alle nieuwe regels, consequenties Wet nadeelcompensatie, leert u taxaties van derden te controleren en zelf eenvoudige verzoeken afhandelen.
Meer informatie >
Permanente bewoning van recreatiewoningen
17 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Meer informatie >
GRP in de Omgevingswet
17 april 2018
Utrecht
Met deze cursus willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Meer informatie >
Aanpak leegstand platteland
17 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Aanpak leegstand platteland geeft inzicht in de problematiek van leegstand op het platteland en ideeën voor methoden en praktische aanpak hiervan.
Meer informatie >
Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed
17 april 2018
Utrecht
Na het volgen van deze 2-daagse cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid bent u volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
Meer informatie >
Basiscursus Planschade
17 april 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse Basiscursus planschade gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
17 april 2018
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure.
Meer informatie >
Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs
17 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Duurzaam bouwen is speciaal ontwikkeld voor makelaars en taxateurs en benadert de thema’s energie en duurzaam bouwen op een praktische manier.
Meer informatie >
Personal Branding voor griffiers
17 april 2018
Utrecht
Tijdens deze middagcursus gaat het om bewustwording van uw professionele identiteit. Waar sta je in de organisatie als griffier? Op basis van theorie ga je werken aan je personal brand.
Meer informatie >
Omzetbelasting en overdrachtsbelasting bij erfpacht
17 april 2018
Utrecht
Tijdens de cursus Omzetbelasting en overdrachtsbelasting bij erfpacht wordt kort de civiel-juridische eigenschappen van het recht van erfpacht bepsproken om vervolgens het vestigen, overdragen, wijzigen of opzeggen van een recht van erfpacht te duiden in het licht van de omzetbelasting en overdrachtsbelasting.
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - financiële sector
18 april 2018
Amsterdam
Deze middagcursus gspeciaal voor de financiële sector gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Bouw- en sloopveiligheid: van gevaarlijk naar risico gestuurd
19 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bouw- en sloopveiligheid leert u aan de hand van de landelijke richtlijn en praktische voorbeelden en tips hoe u zowel juridisch als technisch met bouw- en sloopveiligheid kunt omgaan.
Meer informatie >
Milieu in de Omgevingswet
19 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus, gericht op doelgroep milieumensen, is helemaal toegespitst op de zaken die voor hen van belang zijn
Meer informatie >
Basiscursus Erfpacht
19 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse basiscursus geeft inzicht in de juridische kaders van het erfpachtrecht en het vaststellen van de canon.
Meer informatie >
Update Gemeenterecht
24 april 2018
Eindhoven - Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update Gemeenterecht is speciaal ontwikkeld voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur. Alle laatste ontwikkelingen en jurisprudentie worden besproken.
Meer informatie >
Planschade en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
24 april 2018
Utrecht
Deze actualiteitendag gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Omgevingswet: sturen en anticiperen op economische transitie
24 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sturen en anticiperen op economische transitie geeft handvatten voor economische transitie onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Wet BIBOB en vastgoed
24 april 2018
Utrecht
Deze BIBOB training is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet
24 april 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.
Meer informatie >
Zorgplicht onder de Wft: dit moet u weten
24 april 2018
Amsterdam
Deze cursus geeft u inzicht in de werking en de strekking van de zorgplicht en geeft u de belangrijkste actuele ontwikkelingen van de toezichthouder en de jurisprudentie.
Meer informatie >
Financieel toezicht in vogelvlucht
15 mei 2018
Amsterdam
Deze 1-daagse cursus beoogt te bereiken dat de cursisten financieel toezichtsaspecten tijdig kunnen signaleren en in de juiste context kunnen plaatsen.
Meer informatie >
Grondexploitatie: BBV en Vpb
15 mei 2018
Utrecht
Deze basiscursus Grondexploitatie: BBV en Vpb geeft u inzicht in de effecten van de wet Vpb en richtlijnen BBV op uw grondbedrijf nu en de komende jaren.
Meer informatie >
Erfgoed in de Omgevingswet
15 mei 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Erfgoed in de Omgevingswet behandelt het nieuwe instrumentarium voor de omgang met erfgoed en monumenten evenals de gevolgen voor ambtenaar, initiatiefnemers en adviseurs.
Meer informatie >
Verjaring voor vastgoedprofessionals
15 mei 2018
Utrecht
"Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring. "
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet
17 mei 2018
Utrecht
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
Dilemma’s en spagaten voor en van de griffier
17 mei 2018
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Dilemma's voor en van de gemeente griffier wordt ingegaan op de vraag hoe u omgaat met dilemma’s tijdens uw werk.
Meer informatie >
Toerisme & recreatie en ruimte
17 mei 2018
Utrecht
De 1-daagse cursus Toerisme & recreatie en ruimte heeft als doel om de deelnemers inzicht te bieden in de economische en ruimtelijke kant van de vrijetijdssector en handvaten te bieden voor het optimaal stimuleren en begeleiden van deze sector vanuit de gemeentelijke setting.
Meer informatie >
Projectbesluit in de Omgevingswet
17 mei 2018
Utrecht
Met de Omgevingswet is het Projectbesluit straks het belangrijkste instrument waarmee een overheidsinstantie de regie kan nemen over de besluitvorming voor een project waarvoor zij verantwoordelijk is, zoals aanleg van een snelweg of een dijkverlegging. Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.
Meer informatie >
Inleiding Vastgoedcontracten
17 mei 2018
Utrecht
Deze middagcursus Inleiding Vastgoedcontracten geeft u inzicht in de vele soorten contracten in de vastgoedwereld
Meer informatie >
Update Wabo
29 mei 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update Wabo is een update over de Wabo: bijblijven en bijschaven, alles weer even opfrissen met accent op praktijkproblemen.
Meer informatie >
Aan de slag bij de gemeente: dit moet u weten
29 mei 2018
Utrecht
Deze cursus is bestemd voor ambtenaren die in de afgelopen twee jaar zijn gestart bij een gemeentelijke of provinciale overheid. Na afloop van deze 1-daagse training heeft u een helder beeld van de gemeentelijke omgeving waarin u aan de slag bent gegaan.
Meer informatie >
De juridische aspecten van gebiedsontwikkeling voor de vastgoedprofessional
31 mei 2018
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespits op de onderwerpen di voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Meer informatie >
Clearing en Settlement
31 mei 2018
Amsterdam
Deze 2-daagse cursus zorgt ervoor dat u leert hoe het giraal effectenverkeer georganiseerd is en ontwikkelingen in de juiste context kunt plaatsen
Meer informatie >
BAG en BGT
31 mei 2018
Utrecht
Deze twee workshops van een dagdeel geven in kort bestek een introductie op BAG en BGT en update van de stand van zaken.
Meer informatie >
Basiscursus Geluid IL
31 mei 2018
Utrecht
Deze 2-daagse cursus brengt u op praktische wijze de basisbegrippen en het wettelijk systeem van industrielawaai
Meer informatie >
Privacy in het sociale domein
31 mei 2018
Utrecht
Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein, geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.
Meer informatie >
Raadsadvies: een vak apart
5 juni 2018
Utrecht
In deze 1-daagse training wordt u griffiekennis verrijkt en adviesvaardigheden verder ontwikkeld.
Meer informatie >
Inleiding Omgevingswet
5 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus heeft de inhoud van de Omgevingswet als leidraad, maar werkwijze, organisaties en competenties die nodig zijn, staan centraal.
Meer informatie >
Update Awb
5 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update Algemene wet bestuursrecht is een praktische permanente kennisupdate van recente en opvallende jurisprudentie.
Meer informatie >
Detailhandel en ruimtelijke sturing
5 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Detailhandel en ruimtelijke sturing geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.
Meer informatie >
Bankgaranties uitgebreid en andere zekerheden
5 juni 2018
Amsterdam
Deze 1-daagse cursus biedt een intensieve behandeling van de meest gebruikte zekerheidsinstrumenten in de nationale en internationale handels- en financiële praktijk
Meer informatie >
Update PAS
5 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus geeft een complete praktische update over het PAS, zowel juridisch als technisch, inclusief de meest recente jurisprudentie.
Meer informatie >
Rekenen bij (her)ontwikkeling van vastgoed
5 juni 2018
Amsterdam
Deze 1-daagse cursus Rekenen bij vastgoedtransformatie geeft inzicht in hoe u vastgoedtransformatie fiscaal gunstig kan structureren en zorgt ervoor dat u meer grip op de complexe materie krijgt.
Meer informatie >
Participatie onder de Omgevingswet: vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen
5 juni 2018
Utrecht
Meer informatie >
Normalisering rechtspositie ambtenaren
7 juni 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Normaliserin rechtspositie ambtenaren wordt ingegaan op zowel het (huidige) ambtenarenrecht als op het arbeidsrecht waardoor inzicht in de materie ontstaat.
Meer informatie >
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
7 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus richt zich op de overgang van bestaande bestemmingsplannen naar het nieuwe omgevingsplan en hoe u daar nu al mee aan de slag kan gaan.
Meer informatie >
Toezicht en handhaving door AFM en DNB
7 juni 2018
Amsterdam
Deze middagcursus Toezicht en handhaving door AFM en DNB geeft u de belangrijkste aandachtspunten en handvatten om adequaat met de handhavende kant van de toezichthouder om te gaan.
Meer informatie >
Gemeenteraad en Omgevingswet
11 juni 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Gemeenteraad en Omgevingswet bespreekt de consequenties en mogelijkheden van de Omgevingswet, specifiek voor griffiers en raadsadviseurs.
Meer informatie >
WWFT: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken
14 juni 2018
Amsterdam
Deze middagcursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft speciaal ontwikkeld voor de vastgoedwereld.
Meer informatie >
Gemeenterecht voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur
19 juni 2018
Utrecht
Deze 2-daagse cursus zorgt ervoor dat u op zelfstandige en verantwoorde wijze toepassing kan geven aan de juridische aspecten van het raads- en griffiewerk.
Meer informatie >
VTH en landelijke handhavingsstrategie
20 juni 2018
Utrecht
De Wet VTH is vastgesteld en de kwaliteitscriteria 2.1 zijn nu wettelijk verankerd. Het is aan de bevoegde gezagen deze criteria onder te brengen in een verordening. De landelijke kwaliteitseisen hebben (eindelijk) een formele status. In deze workshop VTH en landelijke handhavingsstrategie maakt u kennis met de nieuwe verplichtingen, die voortkomen uit de Wet (verbetering) Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
Meer informatie >
Leergang Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier
12 september 2018
Amersfoort
Deze Leergang Raadsadviseur is ontwikkeld voor raadsadviseurs en plaatsvervangende griffiers en biedt de deelnemer een verantwoorde en uitgebalanceerde mix van kennis, kunde en vaardigheden.
Meer informatie >
Leergang Griffiemedewerker
13 september 2018
Amersfoort
Deze 8-daagse leergang zorgt ervoor dat veel puzzelstukjes op zijn plek vallen, om zo sterker op te kunnen treden als griffiemedewerker.
Meer informatie >
Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen
4 oktober 2018
Utrecht
Deze praktische cursus geeft handvatten om nu al te werken met toekomstgerichte ruimtelijke plannen, gebruikmakend van alle mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt en met oog voor de mogelijkheden van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
9 oktober 2018
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor medewerkers geo-informatie en digitalisering uitgebreid besproken.
Meer informatie >
Stedelijke Herverkaveling
11 oktober 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Stedelijke herverkaveling behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie.
Meer informatie >
Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet
6 november 2018
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Update landelijk gebied - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus concentreert zich op de relatie ruimtelijke ordening en milieu in het buitengebied, zowel technisch als juridisch
Meer informatie >
Ambtelijke integriteit: navigeren op je morele kompas - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus is gericht op het versterken van de morele competentie van gemeentelijke ambtenaren.
Meer informatie >
Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal? - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal geeft u alle ins-and-outs over de keuze tussen de aankoop van bakstenen (asset) óf de verwerving van aandelen (share).
Meer informatie >
Bouwregels bij verbouw en transformatie - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Bouwregels bij verbouw en transformatie biedt praktisch inzicht in de bouwregels bij transformatie, herbestemming en verbouw.
Meer informatie >
Rechtsbescherming in de Jeugdwet - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Rechtsbescherming in de Jeugdwet gaat op praktische wijze in op de rechtsbescherming tegen verleningsbeschikkingen en de bijpassende regelgeving.
Meer informatie >
Basis RO en bouwen voor milieumensen - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordening en bouwen voor milieumensen geeft voor de milieumedewerker inzicht in de systematiek van de RO- en bouwregelgeving om zo de andere kant te leren kennen.
Meer informatie >
Basiscursus Activiteitenbesluit - alleen als incompany
Onbekend
Deze Basiscursus Activiteitenbesluit biedt inzicht in de regels van het Activiteitenbesluit en relatie met Wabo, Bor, Wet milieubeheer en Bal uit de Omgevingswet.
Meer informatie >
Update PGS15 - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Update PGS15 gaat over de vernieuwing van de PGS richtlijnen, waarbij met name ingezoomd wordt op de PGS 15-2016.
Meer informatie >
Juridische aspecten van energie-infrastructuur - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van energie-infrastructuur biedt een overzicht van alle juridische aspecten die komen kijken bij het werken in de ondergrond, toegespitst op de energiesector.
Meer informatie >
Opdrachtgever – opdrachtnemer - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse training Opdrachtgever - opdrachtnemer geeft aan hoe je de rol van opdrachtnemer of opdrachtgever kunt invullen binnen de relatie gemeenten - omgevingsdiensten.
Meer informatie >
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse Basiscursus Mobiliteit en Ruimte geeft breed inzicht in het vakgebied van de verkeerskunde en de relaties met andere vakgebieden.
Meer informatie >
Inleiding Milieuthema’s - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Inleiding Milieuthema’s behandelt diverse milieu-thema's in kort bestek, zodat niet-specialisten weten wat er speelt.
Meer informatie >
Update Activiteitenbesluit - - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Update Activiteitenbesluit brengt u de laatste wijzigingen van het Activiteitenbesluit, de pijnpunten en de regeling in de Omgevingswet.
Meer informatie >
Zekerheden in concernverband en MKB - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Zekerheden in concernverband en MKB biedt een intensieve behandeling van de belangrijkste zekerheidsinstrumenten in de handels- en financiële praktijk in concernverband en het MKB
Meer informatie >
Omgevingswet en de veiligheidsregio - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Omgevingswet en de veiligheidsregio zoomt in op de consequenties van de Omgevingswet voor het werk van de veiligheidsregio's.
Meer informatie >
Basiscursus Slopen - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse Basiscursus Slopen behandelt de regels met betrekking tot slopen vanuit bouw-, milieu- en waterregels bekeken op integrale wijze.
Meer informatie >
Basiscursus Front Office Omgeving - alleen als incompany
Onbekend
Deze Basiscursus Front Office Omgeving biedt alles wat een medewerker van de Front Office Omgeving dient te weten, helemaal zelf in te vullen.
Meer informatie >
Windenergie voor gemeenten - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Windenergie voor gemeenten geeft een praktische introductie over windenergieontwikkelingen vanuit een ruimtelijk insteek.
Meer informatie >
Omgevingswet en zwembaden - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse cursus behandelt de consequenties van de Omgevingswet voor zwembaden, wellness, sauna’s en andere badinrichtingenen.
Meer informatie >
Inleiding pensioen in het arbeidsrecht - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Inleiding pensioen in het arbeidsrecht geeft inzicht in de civielrechtelijke aspecten van het pensioenrecht. Na afloop van de cursus beschikt u over pensioenbasiskennis die u nodig heeft voor uw praktijk.
Meer informatie >
Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan
Onbekend
Deze 2-daagse cursus gaat ingegaan op het zien, benoemen, vaststellen, reguleren en sturen van omgevingskwaliteiten in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Opfrisdag Toezichthouders Drank- en Horecawet
Onbekend
Met deze 1-daagse opfrisdag wordt u als toezichthouder Drank- en Horecawet weer helemaal bijgepraat over uw dagelijkse taken
Meer informatie >
E cursus Omgevingsrecht
Onbekend
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >
Morele dilemma's in de vastgoedwereld - alleen als incompany
Onbekend
Deze middagcursus is gericht op het versterken van de morele competentie van mensen werkzaam in de vastgoedwereld.
Meer informatie >
Houding en gedrag Omgevingswet voor gemeentelijke medewerkers geo-informatie en digitalisering
Onbekend
Meer informatie >
Basis Milieu voor bouwmensen
Onbekend
Deze 1-daagse basiscursus Milieu voor bouwmensen geeft in kort bestek de systematiek van de milieuregelgeving van belang voor de bouwkant.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingsrecht voor VTH - alleen als incompany
Onbekend
Deze 5-daagse basiscursus geeft u als vergunningverlener of handhaver inzicht in alle aspecten van het omgevingsrecht in brede zin.
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Hanhaving onder de Omgevingsvet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de consequenties van de Omgevingswet voor handhaving.
Meer informatie >
Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging
Apeldoorn
Deze 10-daagse opleiding brengt u als BWT-er en bouwadviseur de nog ontbrekende kennis en vaardigheden om te functioneren als kwaliteitsborger, publiek of privaat.
Meer informatie >
Begrijpelijke taal in de financiële sector
Onbekend
Deze middagcursus Begrijpelijk informeren in de fianciële sector beoogt te bereiken dat de cursisten inzicht krijgen in het belang van begrijpelijke informatie en dit vervolgens zelf in de praktijk kunnen toepassen.
Meer informatie >
Bouwwerk Omgevingswet op orde
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Bouwwerk Omgevingswet gaat in op de vraag hoe de drie kerninstrumenten Omgevingsplan, -visie en programma samenhangen.
Meer informatie >
Doorwerking Awb in omgevingsrecht - alleen als incompany
Utrecht
Deze 2-daagse cursus brengt u fundamentele normen van de Algemene wet bestuursrecht bij in relatie tot het omgevingsrecht en de Omgevingswet.
Meer informatie >
Griffiers en gemeenteraadsverkiezingen
Eindhoven - Meppel - Utrecht
Deze 1-daagse cursus is speciaal ontwikkeld om de griffier goed toegerust aan de periode van de raadsverkiezingen te beginnen.
Meer informatie >