Volledige agenda

Voor 2018 heeft Berghauser Pont Academy weer een interessant en mooi cursuspakket voor u samengesteld. Aan dit cursuspakket voegen wij regelmatige nieuwe en actuele cursussen toe. Hieronder vindt u de volledige agenda met daarin alle cursussen die wij de komende tijd aanbieden. Daarnaast hebben wij voor u een mooie cursuskalender samengesteld voor het voorjaar 2018.

Milieu-effectrapportage 2.0
11 maart 2019
Utrecht
Deze cursus Milieu-effectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Meer informatie >
Privacy in het sociaal domein - 3 daags
14 maart 2019
Utrecht
Met deze opleiding wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen, de samenwerking, het uitwisselen van gegevens en de toepassing van de wet in concrete situaties. Ook bent u in staat misverstanden en valkuilen te herkennen.
Meer informatie >
Basiscursus Milieurecht
14 maart 2019
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus geeft inzicht in de inhoud en systematiek van het milieurecht, zowel algemeen als sectoraal, met doorkijk naar Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek
14 maart 2019
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
14 maart 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Basiscursus Awb voor het sociaal domein en omgevingsdomein
14 maart 2019
Utrecht
In deze cursus Awb wordt de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht besproken. De cursus is specifiek bestemd voor uitvoerders in het sociaal domein en omgevingsdomein.
Meer informatie >
Drang en dwang jeugd
14 maart 2019
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Drang en dwang jeugd maakt u kennis met de route van de vrijwillige hulpverlening naar de gedwongen hulpverlening. U leert op welke gronden aan een drangtraject gedacht kan worden.
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en trics
18 maart 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Opleiding omgevingsadviseur
18 maart 2019
Amersfoort
Deze 6-daagse Opleiding Omgevingsadviseur gaat een stap verder dan het vergaren van kennis over de Omgevingswet, namelijk de benodigde competenties om de wet goed uit te voeren.
Meer informatie >
Werken met de Omgevingsvisie
19 maart 2019
Locatie nader te bepalen
Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.
Meer informatie >
Basiscursus Wmo 2015
19 maart 2019
Utrecht
In deze Basiscursus Wmo 2015 wordt een basis geschetst van de Wmo 2015, met de nadruk op het verlenen van voorzieningen door de gemeente. Na de cursus kent u o.a. de uitgangspunten en kaders van de Wmo 2015 en welke voorzieningen onder de Wmo 2015 vallen.
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet
19 maart 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de consequenties van de Omgevingswet voor handhaving.
Meer informatie >
Is resultaatgericht indiceren op grond van de Wmo 2015 nog mogelijk?
19 maart 2019
UTRECHT
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 8 oktober jl. een opzienbarende uitspraak gedaan die verstrekkende gevolgen heeft voor de rechtspraktijk, in het bijzonder voor het indiceren en inkopen door gemeenten binnen het sociaal domein. Volgens de CRvB moeten gemeenten die resultaatgericht indiceren in hun beleid en/of in een beschikking aan inwoners ook tijdseenheden benoemen. Het opnemen van een algemene norm is met het oog op het rechtszekerheidsbeginsel onvoldoende. Tijdseenheden zijn volgens de CRvB essentieel voor rechtszekerheid en dienen op deugdelijk onderzoek te zijn gebaseerd. Op 10 december jl. heeft de CRvB zich in een andere zaak uitgelaten over wat zij verstaat onder ‘deugdelijk’ onderzoek. In deze zaak ging het om een beoordeling van het rapport van KPMG Plexus en Bureau HHM. Tijdens het seminar zullen we nader ingaan op wat verstaan wordt onder ‘deugdelijk onderzoek’. Naar aanleiding van de uitspraken moet het Wmo-beleid in veel gemeenten opnieuw worden uitgedacht.
Meer informatie >
Integratie van regels in het Omgevingsplan
21 maart 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Integratie van regels in het Omgevingsplan gaat over het integreren van diverse beleidsregels (waaronder de APV, welstand, etc. ) in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Asbest: juridische aspecten
21 maart 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Asbest: juridische aspecten behandelt de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.
Meer informatie >
Energietransitie in de wijk - voor projectmanagers
21 maart 2019
UTRECHT
Deze cursus Energietransitie in de wijk voor projectmanagers geeft de tools om de wijkenaanpak voor energietransitie adequaat aan te pakken en geeft aan hoe je om gaat met de diverse stakeholders en hun belangen
Meer informatie >
Competenties voor de griffier
21 maart 2019
Amersfoort
Na afloop van deze leergang Competenties voor de griffier ben je je als griffier veel bewuster van je eigen houding en gedrag in situaties waarin je als griffier optreedt. Je hebt handvatten ontvangen om je optreden nog effectiever te maken en je hebt de gelegenheid met die handvatten te oefenen.
Meer informatie >
Contractmanagement sociaal domein
21 maart 2019
Utrecht
In deze workshop leren inkopers en contractmanagers sociaal domein van gemeenten bruikbare handvatten aan te reiken waarmee ze hun contractmanagement effectief kunnen inrichten en zo aan hun bestuurders en beleidsmedewerkers de juiste uitnuttingsinfomatie kunnen verschaffen
Meer informatie >
Grondbeleid onder de Omgevingswet
25 maart 2019
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Meer informatie >
Wet BIBOB
26 maart 2019
Utrecht
Deze training Wet BIBOB en vastgoed is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet
26 maart 2019
Utrecht
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
Schaarse Vergunningen en subsidies
26 maart 2019
Utrecht
Deze cursus Schaarse vergunningen en subsidies geeft antwoord op praktische vragen zoals wanneer en hoe schaarse vergunningen en subsidies kunnen worden verleend. Ook wordt ingegaan op de rol van de Dienstenrichtlijn en komt de samenhang met het omgevingsrecht en privaatrecht aan de orde.
Meer informatie >
Normalisering rechtspositie ambtenaren
26 maart 2019
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren wordt ingegaan op zowel het (huidige) ambtenarenrecht als op het arbeidsrecht waardoor inzicht in de materie ontstaat.
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
26 maart 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet
Meer informatie >
Gezondheid in de Omgevingswet
26 maart 2019
Amsterdam
Het seminar Gezondheid in de Omgevingswet geeft een goed beeld van de mogelijkheden om gezondheid een plek te geven in het gemeentelijk beleid en geeft handvatten om direct hiermee aan de slag te gaan.
Meer informatie >
Procedures in de Omgevingswet
26 maart 2019
Utrecht
Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - advocaten/notaris
26 maart 2019
Utrecht
Deze middagcursus speciaal voor advocaten en notarissen gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Verdieping Wwft
28 maart 2019
Amsterdam
Met deze verdiepingscursus Wwft krijgt u dieper inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering en de wijze waarop u deze kunt beoordelen en beheersen
Meer informatie >
Basiscursus Wet natuurbescherming
28 maart 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming, aanhaak Wabo
Meer informatie >
MPG en EPC
28 maart 2019
Utrecht
In deze workshops MPG en EPC krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing EPC.
Meer informatie >
Gemeenteraad en Omgevingswet
1 april 2019
Locatie nader te bepalen
In deze cursus Gemeenteraad en Omgevingswet leert u in 1 middag de consequenties en mogelijkheden van de Omgevingswet kennen, specifiek voor griffiers en raadsadviseurs.
Meer informatie >
Basiscursus Participatiewet
2 april 2019
Utrecht
De Participatiewet is het vangnet van de sociale zekerheid voor wat betreft de inkomensvoorziening. We starten deze cursus met een korte schets van de historie van de bijstandswetgeving en de totstandkoming van de Participatiewet.
Meer informatie >
Update Gemeenterecht
2 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update Gemeenterecht is speciaal ontwikkeld voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur. Alle laatste ontwikkelingen en jurisprudentie worden besproken.
Meer informatie >
Externe veiligheid in de Omgevingswet
2 april 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Planschade
2 april 2019
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse Basiscursus planschade gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
AVG voor griffiers
2 april 2019
Utrecht
Deze cursus AVG voor griffiers behandelt de nieuwe regelgeving omtrent privacy, in het bijzonder de situaties waar griffiers mee te maken hebben.
Meer informatie >
Privacy in het arbeidsrecht
2 april 2019
Utrecht
De urgentie van het privacyrecht neemt enorm toe, achter de meest dagelijkse bezigheden op de werkvloer, kan er flinke wetgeving schuilgaan. In deze workshop leert u de wet- en regelgeving achter de meest voorkomende privacy-issues op de werkvloer en kent u de meest voorkomende zaken binnen de arbeidsrechtpraktijk.
Meer informatie >
Van bouwtoezicht naar kwaliteitsborging
3 april 2019
Utrecht
Deze 10-daagse opleiding brengt u als BWT-er en bouwadviseur de nog ontbrekende kennis en vaardigheden om te functioneren als kwaliteitsborger, publiek of privaat.
Meer informatie >
Basiscursus Afvalstoffenrecht
4 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Meer informatie >
Permanente bewoning van recreatiewoningen
4 april 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Meer informatie >
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
4 april 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure.
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet
4 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Geluid in de Omgevingswet biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.
Meer informatie >
Update Wob en Wet Open Overheid
4 april 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Update Wob en Wet Open Overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wob besproken en komt de Wet Open Overheid aan de orde.
Meer informatie >
Dagbesteding in het sociaal domein
4 april 2019
Utrecht
Er is sprake van een heel nieuw kader om vorm en inhoud te geven aan dagbesteding in het sociaal domein. Centraal in deze workshop staan de uitgangspunten van dat nieuwe kader.
Meer informatie >
Gemeenterecht voor griffier, adjunct-griffier en raadsadviseur
8 april 2019
Utrecht
Deze 2-daagse cursus zorgt ervoor dat u op zelfstandige en verantwoorde wijze toepassing kan geven aan de juridische aspecten van het raads- en griffiewerk.
Meer informatie >
Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen
8 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Ruimtelijke ordening en bouwen gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet. 
Meer informatie >
GRP in de Omgevingswet
8 april 2019
Utrecht
Met deze 2-daagse cursus GRP in de Omgevingswet willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Meer informatie >
BWT 4.0
8 april 2019
Utrecht
Deze 2-daagse cursus neemt u als, BWT-er, mee in de komende wijzigingen private kwaliteitsborging en Omgevingswet, en de gevolgen die dat heeft voor uw rol.
Meer informatie >
Grondeigendom in de Omgevingswet
9 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Grondeigendom in de Omgevingswet geeft inzicht in de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Nadeelcompensatie
9 april 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Nadeelcompensatie krijgt u inzicht in alle nieuwe regels, consequenties Wet nadeelcompensatie, leert u taxaties van derden te controleren en zelf eenvoudige verzoeken afhandelen.
Meer informatie >
Projectbesluit in de Omgevingswet
9 april 2019
Utrecht
Met deze cursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.
Meer informatie >
Programma’s Omgevingswet
9 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Programma’s Omgevingswet leer u in twee dagdelen de betekenis van programma’s in de (uitvoerings)beleidsuitwerking en de toepassing van de programmatische aanpak, verplichte onderdelen en omgevingswaarden
Meer informatie >
Bodemenergie in de energietransitie
9 april 2019
Utrecht
Deze cursus Bodemenergie in de energietransitie geeft inzicht in welke bijdrage bodem-energie kan leveren aan duurzaamheidsambities, waarbij wordt ingegaan op de verschil-lende vormen, de aandachtspunten en tools en de rol van de overheid.
Meer informatie >
Raadsadvies: een vak apart
10 april 2019
Utrecht
In deze 1-daagse training wordt u griffiekennis verrijkt en adviesvaardigheden verder ontwikkeld.
Meer informatie >
Regulering (duurzame) energie-infrastructuur
10 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Regulering (duurzame) energie-infrastructuur geeft inzicht in de juridische aspecten van de veranderde energiemarkt en de regulering van duurzame energienetwerken.
Meer informatie >
Gevaarlijke honden als gemeentetaak
11 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.
Meer informatie >
Van Bouwbesluit tot BBL
11 april 2019
Utrecht
Deze 1 daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u de juridische implicaties van het Bouwbesluit 2012, de gelijkwaardigheid en over het BBL van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling
11 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update vergunningvrij bouwen en kruimelregeling behandelt de complexe basis en systematiek van vergunningvrij bouwen en de kruimelregeling.
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - financiële sector
11 april 2019
Amsterdam
Deze middagcursus speciaal voor de financiële sector gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Effectuering Handhavingsbesluiten
11 april 2019
Utrecht
In deze workshop Effectuering handhavingsbesluiten wordt u geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt.
Meer informatie >
Parkeren in het Omgevingsrecht
11 april 2019
Utrecht
Het doel van de workshop Parkeren in het Omgevingsrecht is onder meer om beter inzicht te krijgen in een planregel die 1) de toets van de bestuursrechter doorstaat en 2) in de praktijk – bij vergunningverlening - goed werkbaar is
Meer informatie >
Onderhandelen met zorgaanbieders
11 april 2019
Utrecht
In deze workshop 'Onderhandelen met zorgaanbieders' krijgt u (basis)onderhandelingsvaardigheden aangeleerd voor gesprekken met zorg- en welzijnsinstellingen in het sociaal domein.
Meer informatie >
De gemeentelijke energietransitie - samen aan de slag
16 april 2019
Amsterdam
De komende jaren staan in het teken van de energietransitie. De noodzaak, de voortgaande verandering van het klimaat, wordt inmiddels breed gedragen. In Nederland deels nog versneld door de aardgasdiscussie. Maar de opgave waar we voor staan is enorm. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En met wie? Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we samen met vele partijen voor elkaar gaan krijgen, zowel overheden als marktpartijen. De gemeente is daarbij een belangrijke sleutelspeler, samenwerkend in Regionale Energie Strategieën met andere gemeenten.
Meer informatie >
Planschade en nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
16 april 2019
Utrecht
Deze actualiteitendag Planschade en nadeelcompensatie gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus APV
16 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus APV geeft u een goed overzicht van de onderwerpen die in de APV geregeld mogen worden en welke beleidsvrijheid u daar bij heeft om dat in te vullen. Daarbij passeren ook de trends en ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet) de revue.
Meer informatie >
Gemeentelijke Aanpak Ondermijning
16 april 2019
Utrecht
Deze training Geïntegreerde aanpak ondermijning geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent.
Meer informatie >
Bouw- en sloopveiligheid: van gevaarlijk naar risico gestuurd
16 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bouw- en sloopveiligheid leert u aan de hand van de landelijke richtlijn en praktische voorbeelden en tips hoe u zowel juridisch als technisch met bouw- en sloopveiligheid kunt omgaan.
Meer informatie >
Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet
16 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld
16 april 2019
Utrecht
Deze cursus Btw en overdrachtsbelasting in de vastgoedwereld geeft inzicht in de gevolgen voor btw en overdrachtsbelasting bij vastgoedtransacties. Daarnaast wordt er ook geoefend aan de hand van een casusopdracht.
Meer informatie >
Het persoonsgebonden budget in het sociaal domein
16 april 2019
Utrecht
In deze cursus Pgb in het sociaal domein zullen wij u aan de hand van de wet, rechtspraak en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bijpraten.
Meer informatie >
Verdieping Erfpacht in de praktijk
16 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Meer informatie >
Update Wabo
18 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update Wabo is een update over de Wabo: bijblijven en bijschaven, alles weer even opfrissen met accent op praktijkproblemen.
Meer informatie >
Sturen op toekomstbestendige retailgebieden
18 april 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Sturen op toekomstbestendige retailgebieden geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.
Meer informatie >
Actualiseren 2.0 en het omgevingsplan
18 april 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus richt zich op de overgang van bestaande bestemmingsplannen naar het nieuwe omgevingsplan en hoe u daar nu al mee aan de slag kan gaan.
Meer informatie >
Aanpak duurzaamheid door gemeenten
13 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Aanpak duurzaamheid door gemeenten geeft inzicht en inspiratie hoe je als gemeente of provincie duurzame ontwikkeling kunt stimuleren en oppakken.
Meer informatie >
Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan
13 mei 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse cursus Omgevingskwaliteit in het omgevingsplan gaat in op het zien, benoemen, vaststellen, reguleren en sturen van omgevingskwaliteiten in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Jurisprudentiedag Sociaal domein
14 mei 2019
Utrecht
Om uw werk in het sociaal domein goed te kunnen doen is het niet alleen van belang om de regels te kennen, maar minstens zo relevant om een diepgaand inzicht in de rechtspraak te hebben. Daartoe dient deze cursus Jurisprudentie & Sociaal domein
Meer informatie >
Werken aan toekomstgerichte bestemmingsplannen
14 mei 2019
Utrecht
Deze praktische cursus geeft handvatten om nu al te werken met toekomstgerichte ruimtelijke plannen, gebruikmakend van alle mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt en met oog voor de mogelijkheden van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet
14 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Meer informatie >
Jeugdwet
14 mei 2019
Utrecht
In deze cursus Jeugdwet zal, na een korte inleiding over de Jeugdwet en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de rechtsbescherming tegen verleningsbeschikkingen en de regelgeving waarop deze beschikkingen gebaseerd zijn.
Meer informatie >
Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet
14 mei 2019
Locatie nader te bepalen
In deze 1-daagse training staat de combinatie van inhoud en gewenste vaardigheden om in de geest van de Omgevingswet te werken centraal.
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet
16 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht.
Meer informatie >
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
16 mei 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.
Meer informatie >
Omgevingswet: ruimtelijk-economische beleidssturing 3.0
16 mei 2019
Utrecht
In deze cursus wordt vanuit een economisch perspectief ingegaan op de handvatten die de Omgevingswet aan overheden biedt om de uitdagingen van de transformerende economie het hoofd te bieden.
Meer informatie >
Erfgoed in de Omgevingswet
16 mei 2019
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Erfgoed in de Omgevingswet behandelt het nieuwe instrumentarium voor de omgang met erfgoed en monumenten evenals de gevolgen voor ambtenaar, initiatiefnemers en adviseurs.
Meer informatie >
Verjaring voor vastgoedprofessionals
16 mei 2019
Utrecht
Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.
Meer informatie >
Update Awb
21 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update Algemene wet bestuursrecht is een praktische permanente kennisupdate van recente en opvallende jurisprudentie.
Meer informatie >
Basiscursus Geluid IL
21 mei 2019
Utrecht
Deze 2-daagse cursus brengt u op praktische wijze de basisbegrippen en het wettelijk systeem van industrielawaai
Meer informatie >
Bestuursrecht voor de raadsgriffier
21 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bestuursrecht voor de raadsgriffier is speciaal ontwikkeld om griffie en gemeenteraad de juiste kennis te geven, om hen zo in staat te stellen raadsbesluiten te (laten) nemen die van voldoende bestuursrechtelijke kwaliteit zijn.
Meer informatie >
Wet verbetering Poortwachter in de praktijk
21 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus zet op een praktische manier de relevante wetgeving rond de Wet Verbetering Poortwachter uiteen.
Meer informatie >
Beschermd wonen voor zorgaanbieders
21 mei 2019
Utrecht
reDeze workshop Beschermd wonen voor zorgaanbieders is er op gericht om de kennis aan specifiek de zijde van de hulpvrager en zorgaanbieder te vergroten
Meer informatie >
Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling
23 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling beoogt de deelnemers (meer) inzicht te geven in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten.
Meer informatie >
Clearing en Settlement
23 mei 2019
Amsterdam
Deze cursus Clearingen en settlement zorgt ervoor dat u leert hoe het giraal effectenverkeer georganiseerd is en ontwikkelingen in de juiste context kunt plaatsen
Meer informatie >
Generieke ontheffing Wet natuurbescherming
23 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse praktijkdag biedt inzicht in de ecologische en juridische aspecten van de generieke ontheffing Wet natuurbescherming
Meer informatie >
Toerisme, recreatie en ruimte
23 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Toerisme, recreatie en ruimte wil de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie.
Meer informatie >
Asbestdaken – het heden, het verleden en 2024
23 mei 2019
Utrecht
Deze middagcursus Asbestdaken geeft u een alomvattend inzicht en overzicht van de huidige wetgeving, juridische uitdagingen en een vooruitblik op het asbestdakenverbod.
Meer informatie >
Basiscursus Erfpacht
27 mei 2019
Utrecht
Deze 1-daagse basiscursus geeft inzicht in de juridische kaders van het erfpachtrecht en het vaststellen van de canon.
Meer informatie >
Vaardigheden voor opstellen regels omgevingsplan
4 juni 2019
St Nicolaasga (Friesland)
Het doel van deze 1-daagse training Vaardigheden voor opstellen regels omgevingsplan is om je bewust te maken van de relatie tussen de keuzes voor de soorten regels en de gewenste vaardigheden voor het opstellen en uitvoeren daarvan.
Meer informatie >
Datalekken en cybersecurity
4 juni 2019
Utrecht
Op 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken in werking getreden. Beoogd doel van deze wetswijziging en de meldplicht is om organisaties zorgvuldiger om te laten gaan met persoonsgegevens. In deze cursus Meldplicht datalekken in de praktijk leert u een datalek te voorkomen en bent u in één dag weer helemaal up-to-date
Meer informatie >
Sluiten van drugspanden
4 juni 2019
Utrecht
Deze masterclass Sluiten van drugspanden biedt een stevig houvast voor toepassing van artikel 13b Opiumwet, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.
Meer informatie >
Kruimelregeling
4 juni 2019
Locatie nader te bepalen
Deze workshop Kruimelregeling geeft duiding aan de stroom van uitspraken die maar blijft loskomen, waarbij de actualiteit centraal staat.
Meer informatie >
Maken van een omgevingsplan
5 juni 2019
Utrecht
In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan gaat u daadwerkelijk aan de slag met het maken van een plan met alle diverse vragen en aspecten die daarbij komen kijken. Daarna kunt u zelf aan de slag gaan met een omgevingsplan.
Meer informatie >
Onteigening: regels en taxeren
6 juni 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Meer informatie >
Procederen in het sociaal domein: tips en vaardigheden
6 juni 2019
Utrecht
In deze workshop Procederen in het sociaal domein wordt een kennismaking gegeven over de bezwaar- en beroepsprocedure voor medewerkers bij gemeenten.
Meer informatie >
Afvalstof - Grondstof
6 juni 2019
Utrecht
In de middagworkshop Afvalstof – Grondstof wordt u ingevoerd in de criteria die heden ten dage voor de uitvoeringspraktijk relevant zijn en kunt u zelf voor een aantal stoffen beoordelen of er sprake is van een afvalstof, grondstof of bijproduct.
Meer informatie >
Omgevingsplan (milieu)thema’s
13 juni 2019
Utrecht
Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste (milieu)thema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Technische bouwregelgeving in het omgevingsplan
13 juni 2019
Locatie nader te bepalen
In deze cursus Technische bouwregelgeving in het omgevingsplan wordt eerst een inleiding gegeven op de Omgevingswet gevolgd door twee inhoudelijke blokken over het BBL en het omgevingsplan.
Meer informatie >
Energietransitie in de gebouwde omgeving - voor programmamanagers
13 juni 2019
UTRECHT
Tijdens de 2-daagse cursus Energietransitie in de gebouwde omgeving - voor programmamanagers leert u op beleidsniveau te denken om een warmteplan te komen en na afloop kent u het proces en de verschillende spelers en belangen.
Meer informatie >
Omgevingswet
17 juni 2019
Utrecht
Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Update handhaving omgevingsrecht
18 juni 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Meer informatie >
Basiscursus Ruimtelijk ordeningsrecht
18 juni 2019
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordeningsrecht geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen met continu een doorkijk naar de Omgevingswet.
Meer informatie >
Versnellen woningbouw
18 juni 2019
Amsterdam
Op 18 juni vindt het middag-seminar Versnellen woningbouw plaats. Dit seminar wil bijdragen aan de versnelling door het complete plaatje te laten zien. Dat doen we door een aantal verschillende stakeholders aan het woord te laten, waardoor u een goed beeld krijgt van de complexe materie, maar ook de mogelijke aanpak om daadwerkelijk tot versnelling van woningbouw te komen.
Meer informatie >
Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional
24 juni 2019
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Meer informatie >
Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier
11 september 2019
Locatie nader te bepalen
Deze Leergang Raadsadviseur is ontwikkeld voor raadsadviseurs en plaatsvervangende griffiers en biedt de deelnemer een verantwoorde en uitgebalanceerde mix van kennis, kunde en vaardigheden.
Meer informatie >
Basiscursus Duurzaamheid en energie
26 september 2019
Utrecht
De 3-daagse basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie
Meer informatie >
Dilemma’s en spagaten voor en van de griffier
2 oktober 2019
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Dilemma's voor en van de gemeente griffier wordt ingegaan op de vraag hoe u omgaat met dilemma’s tijdens uw werk.
Meer informatie >
Bankgaranties uitgebreid en andere zekerheden
5 november 2019
Amsterdam
Deze 1-daagse cursus biedt een intensieve behandeling van de meest gebruikte zekerheidsinstrumenten in de nationale en internationale handels- en financiële praktijk
Meer informatie >
Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs
5 november 2019
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Duurzaam bouwen is speciaal ontwikkeld voor makelaars en taxateurs en benadert de thema’s energie en duurzaam bouwen op een praktische manier.
Meer informatie >
PAS: hoe nu verder na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie?
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze ochtendcursus wordt u bijgepraat over de stand van zaken van de PAS na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie en ook een update van de PAS-jurisprudentie.
Meer informatie >
E-cursus Inleiding Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Deze E-cursus Omgevingswet biedt u via theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, een eerste introductie in de Omgevingswet.
Meer informatie >
Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed - Alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed.
Meer informatie >
Stedelijke Herverkaveling - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Stedelijke herverkaveling behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie.
Meer informatie >
Inleiding Omgevingswet - Alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus heeft de inhoud van de Omgevingswet als leidraad, maar werkwijze, organisaties en competenties die nodig zijn, staan centraal.
Meer informatie >
Inleiding Vastgoedcontracten - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus Inleiding Vastgoedcontracten geeft u inzicht in de vele soorten contracten in de vastgoedwereld
Meer informatie >
Organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie: een praktijkcasus
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Organische gebiedsontwikkeling is een introductie in juridische en beleidsmatige elementen van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie.
Meer informatie >
Update landelijk gebied - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus concentreert zich op de relatie ruimtelijke ordening en milieu in het buitengebied, zowel technisch als juridisch
Meer informatie >
Ambtelijke integriteit: navigeren op je morele kompas - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus is gericht op het versterken van de morele competentie van gemeentelijke ambtenaren.
Meer informatie >
Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal? - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Vastgoedpraktijk: asset deal of share deal geeft u alle ins-and-outs over de keuze tussen de aankoop van bakstenen (asset) óf de verwerving van aandelen (share).
Meer informatie >
Wwft: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft speciaal ontwikkeld voor de vastgoedwereld.
Meer informatie >
Toezicht en handhaving door AFM en DNB
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus Toezicht en handhaving door AFM en DNB geeft u de belangrijkste aandachtspunten en handvatten om adequaat met de handhavende kant van de toezichthouder om te gaan.
Meer informatie >
Bouwregels bij verbouw en transformatie - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Bouwregels bij verbouw en transformatie biedt praktisch inzicht in de bouwregels bij transformatie, herbestemming en verbouw.
Meer informatie >
Spelen met de Omgevingswet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus Spelen met de Omgevingswet is erop gericht u het doel en globale inhoud van de Omgevingswet in een spelvorm te leren kennen.
Meer informatie >
Basis RO en bouwen voor milieumensen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse Basiscursus Ruimtelijke ordening en bouwen voor milieumensen geeft voor de milieumedewerker inzicht in de systematiek van de RO- en bouwregelgeving om zo de andere kant te leren kennen.
Meer informatie >
Planning en control op de griffie
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze 1-daagse cursus Planing en control op de griffie krijgt u zicht op kritische aspecten van de planning en controlcyclus gemeente en provincie.
Meer informatie >
Basiscursus Activiteitenbesluit - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze Basiscursus Activiteitenbesluit biedt inzicht in de regels van het Activiteitenbesluit en relatie met Wabo, Bor, Wet milieubeheer en Bal uit de Omgevingswet.
Meer informatie >
Update PGS15 - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Update PGS15 gaat over de vernieuwing van de PGS richtlijnen, waarbij met name ingezoomd wordt op de PGS 15-2016.
Meer informatie >
Juridische aspecten van energie-infrastructuur - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van energie-infrastructuur biedt een overzicht van alle juridische aspecten die komen kijken bij het werken in de ondergrond, toegespitst op de energiesector.
Meer informatie >
Opdrachtgever – opdrachtnemer - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse training Opdrachtgever - opdrachtnemer geeft aan hoe je de rol van opdrachtnemer of opdrachtgever kunt invullen binnen de relatie gemeenten - omgevingsdiensten.
Meer informatie >
Basiscursus Mobiliteit en Ruimte - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse Basiscursus Mobiliteit en Ruimte geeft breed inzicht in het vakgebied van de verkeerskunde en de relaties met andere vakgebieden.
Meer informatie >
Inleiding Milieuthema’s - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Inleiding Milieuthema’s behandelt diverse milieu-thema's in kort bestek, zodat niet-specialisten weten wat er speelt.
Meer informatie >
Update Activiteitenbesluit - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Update Activiteitenbesluit brengt u de laatste wijzigingen van het Activiteitenbesluit, de pijnpunten en de regeling in de Omgevingswet.
Meer informatie >
Zekerheden in concernverband en MKB - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Zekerheden in concernverband en MKB biedt een intensieve behandeling van de belangrijkste zekerheidsinstrumenten in de handels- en financiële praktijk in concernverband en het MKB
Meer informatie >
Omgevingswet en de veiligheidsregio - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Omgevingswet en de veiligheidsregio zoomt in op de consequenties van de Omgevingswet voor het werk van de veiligheidsregio's.
Meer informatie >
Basiscursus Slopen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse Basiscursus Slopen behandelt de regels met betrekking tot slopen vanuit bouw-, milieu- en waterregels bekeken op integrale wijze.
Meer informatie >
Basiscursus Front Office Omgeving - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze Basiscursus Front Office Omgeving biedt alles wat een medewerker van de Front Office Omgeving dient te weten, helemaal zelf in te vullen.
Meer informatie >
Financieel toezicht in vogelvlucht
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus beoogt te bereiken dat de cursisten financieel toezichtsaspecten tijdig kunnen signaleren en in de juiste context kunnen plaatsen.
Meer informatie >
Inleiding pensioen in het arbeidsrecht - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Inleiding pensioen in het arbeidsrecht geeft inzicht in de civielrechtelijke aspecten van het pensioenrecht. Na afloop van de cursus beschikt u over pensioenbasiskennis die u nodig heeft voor uw praktijk.
Meer informatie >
Participatie onder de Omgevingswet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse training handelt over de participatiemogelijkheden onder de nieuwe Omgevingswet
Meer informatie >
Personal Branding voor griffiers - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze middagcursus gaat het om bewustwording van uw professionele identiteit. Waar sta je in de organisatie als griffier? Op basis van theorie ga je werken aan je personal brand.
Meer informatie >
Aan de slag bij de gemeente: dit moet u weten - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus is bestemd voor ambtenaren die in de afgelopen twee jaar zijn gestart bij een gemeentelijke of provinciale overheid. Na afloop van deze 1-daagse training heeft u een helder beeld van de gemeentelijke omgeving waarin u aan de slag bent gegaan.
Meer informatie >
Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze 2-daagse cursus Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid leert u als medewerker Bijzondere Wetten en APV hoe vergunningaanvragen af te handelen en doet u relevante kennis op met betrekking tot het vergunningenproces om zodoende goede producten te kunnen blijven leveren.
Meer informatie >
Wet BIBOB en vastgoed - IC
Locatie nader te bepalen
Deze BIBOB training is specifiek gericht op het terrein van vastgoed- en grondtransacties en na afloop van de training bent u geheel op de hoogte van alle vastgoedfacetten van de Wet BIBOB en weet u een concrete vertaalslag te maken naar uw eigen werkpraktijk.
Meer informatie >
Opfrisdag Toezichthouders Drank- en Horecawet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Met deze 1-daagse opfrisdag wordt u als toezichthouder Drank- en Horecawet weer helemaal bijgepraat over uw dagelijkse taken
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsrecht
Locatie nader te bepalen
Deze E-cursus met theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.
Meer informatie >
Geluid bij evenementen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze 1-daagse cursus Geluid bij evenementen leert u hoe u onaanvaardbare geluidhinder rondom grootschalige evenementen kunt voorkomen, regelen en handhaven.
Meer informatie >
Zorgplicht onder de Wft: dit moet u weten - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus geeft u inzicht in de werking en de strekking van de zorgplicht en geeft u de belangrijkste actuele ontwikkelingen van de toezichthouder en de jurisprudentie.
Meer informatie >
Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze 1-daagse cursus Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor medewerkers geo-informatie en digitalisering uitgebreid besproken.
Meer informatie >
Morele dilemma's in de vastgoedwereld - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus is gericht op het versterken van de morele competentie van mensen werkzaam in de vastgoedwereld.
Meer informatie >
KEI 2018 – Digitaal procederen in het bestuursrecht
Locatie nader te bepalen
Na deze middagcursus bent u voorbereid op de overgang naar het digitaal procederen en kunt u de belangrijkse wetswijzigingen in bestuursrechtspraak.
Meer informatie >
Houding en gedrag Omgevingswet voor gemeentelijke medewerkers - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus is specifiek gericht op medewerkers geo-informatie en digitalisering om zo de komende jaren succesvol in uw werk te zijn en om een succesvolle bijdrage te leveren aan de implementatie en uitvoering van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Verdiepingscursus Privacy in de praktijk
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse Verdiepingscursus Privacy in de praktijk is speciaal ontwikkeld voor o.a. Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG's) en Data Protection Officers (DPO's) die al ervaring hebben met de implementatie van de AVG.
Meer informatie >
Grondexploitatie: BBV en Vpb - aleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze basiscursus Grondexploitatie: BBV en Vpb geeft u inzicht in de effecten van de wet Vpb en richtlijnen BBV op uw grondbedrijf nu en de komende jaren.
Meer informatie >
Mantelzorg en vergunningvrij bouwen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze interactieve workshop Mantelzorg en vergunningvrij bouwen worden de nieuwe regels uitgelegd en in context gezet. Daarna wordt door gegaan naar de uitvoering in de praktijk.
Meer informatie >
VTH en landelijke handhavingsstrategie - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze workshop VTH en landelijke handhavingsstrategie maakt u kennis met de nieuwe verplichtingen, die voortkomen uit de Wet (verbetering) Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
Meer informatie >
Aanpak leegstand platteland - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Aanpak leegstand platteland geeft inzicht in de problematiek van leegstand op het platteland en ideeën voor methoden en praktische aanpak hiervan.
Meer informatie >
Participatie onder de Omgevingswet: vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen
Locatie nader te bepalen
In de workshop 'De Omgevingswet: participatie als vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen' wordt nader ingegaan op deze wijzigingen en gaan we, samen met de deelnemers, op zoek naar handvatten en werkwijzen die straks het verschil kunnen maken.
Meer informatie >
BAG en BGT - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze twee workshops BAG en BGT van ieder één dagdeel geven in kort bestek een introductie op BAG en BGT en update van de stand van zaken.
Meer informatie >
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: de praktijk en juridisch - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus is een unieke mix van (juridische) actualiteiten en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Na deze dag kent u alle actuele trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aan de hand van: (juridische) feiten, cijfers en recente arbeidsrechtspraak.
Meer informatie >
Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed
Locatie nader te bepalen
Na het volgen van deze 2-daagse cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid bent u volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
Meer informatie >
Decentrale regelgeving opstellen onder de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
In deze 2-daagse praktijkcursus Decentrale regelgeving opstellen onder de Omgevingswet leert u zowel kennis als de (wetgevings)vaardigheden voor het formuleren van artikelen in nieuwe stijl en het opstellen van goed digitaliseerbare plannen of verordeningen.
Meer informatie >
Basis Milieu voor bouwmensen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse basiscursus Milieu voor bouwmensen geeft in kort bestek de systematiek van de milieuregelgeving van belang voor de bouwkant.
Meer informatie >
Online Classroom - Omgevingsvergunning en procedures
Locatie nader te bepalen
In deze classroom gaat het om het systeem van de omgevingsvergunning en de melding en verschillen met de Wabo, waarin de omgevingsvergunning al zit verwerkt. Tevens worden de procedurele aspecten van de nieuwe wet meegenomen.
Meer informatie >
Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Deze masterclass Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte in de Omgevingswet biedt zowel overheden als bedrijven inzicht in de verschillende flexibiliteitsinstrumenten in de Omgevingswet en hoe deze instrumenten in de praktijk kunnen uitwerken.
Meer informatie >
Online Classroom - Grondeigendom onder de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Het nieuwe instrumentarium voor het grondbeleid zal via een apart traject, de Aanvullingswet grondeigendom, in de Omgevingswet worden geïntegreerd. In deze classroom worden de nieuwe instrumenten besproken.
Meer informatie >
(Wind-) energie in de Omgevingswet - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Windenergie leert u beter inzicht te krijgen in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde amvb’s
Meer informatie >
Actualiteitenmiddag PAS
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze Actualiteitenmiddag PAS wordt u bijgepraat over de stand van zaken met het systeem van het PAS en de jurisprudentie.
Meer informatie >
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht zet alle relevante juridische aspecten op een rij en is helemaal up to date met de (herziene) Woningwet.
Meer informatie >
Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving
Locatie nader te bepalen
Deze middagworkshop Klimaatadaptie in de gebouwde omgeving geeft basaal inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van klimaatadaptief handelen in het bebouwd (stedelijk) gebied.
Meer informatie >
Regulering bedrijfsactiviteiten in een omgevingsplan
Locatie nader te bepalen
In deze masterclass Regulering van bedrijfsactiviteiten in een omgevingsplan wordt de wijze waarop de gezondheid en van het milieu in het omgevingsplan wordt beschermd besproken
Meer informatie >
Rekenen bij (her)ontwikkeling van vastgoed
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Rekenen bij vastgoedtransformatie geeft inzicht in hoe u vastgoedtransformatie fiscaal gunstig kan structureren en zorgt ervoor dat u meer grip op de complexe materie krijgt.
Meer informatie >
E-cursus: Achtergronden en wettelijk kader Wmo
Locatie nader te bepalen
Deze e-cursus biedt een gedegen juridische basiskennis van de Wmo, waarbij we de vertaling maken naar de dagelijkse uitvoeringspraktijk.
Meer informatie >
Klantcontact in het sociaal domein: do’s en don’t’s - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze workshops worden de geschreven, maar ook de ongeschreven regels voor het handelen van het bestuur - en dus ook voor de ambtenaar die het bestuur vertegenwoordigt - besproken.
Meer informatie >
Aan de slag met het VN-verdrag: weet u wat u moet doen? - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze workshop krijgt u concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan binnen het sociaal domein met het VN-verdrag en de implementatie ervan in lokaal beleid.
Meer informatie >
Terugvorderen van bijstand - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Terugvorderen van bijstand worden alle situaties behandeld waarin binnen de Participatiewet terugvordering van bijstand aan de orde is.
Meer informatie >
Kwaliteitsmanagement in het sociaal domein
Locatie nader te bepalen
Deze workshop biedt u snel en gestructureerd kennis aan met betrekking tot de toezichthoudende taak van gemeenten en hoe deze taak als directe kans gezien moet worden om de kwaliteit van ondersteuning positief te beïnvloeden. Er wordt ingegaan op het belang van integraal kwaliteitsmanagement waar Toezicht een onderdeel vanuit maakt.
Meer informatie >
Beleid en regelgeving van de Detailhandel - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze workshop Beleid en regelgeving van de detailhandel biedt een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie op het gebied van het Omgevingsrecht.
Meer informatie >
Online Classroom - Het Omgevingsplan
Locatie nader te bepalen
In deze classroom wordt ingezoomd op het belangrijkste instrument voor gemeenten, namelijk het omgevingsplan. Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige situatie met bestemmingsplannen?
Meer informatie >
Eigen kracht en sociale netwerkstrategie
Locatie nader te bepalen
De workshop Eigen kracht en sociale netwerkstrategie neemt je mee langs de vragen en dilemma’s die opdoemen bij de termen ‘eigen kracht’ en ‘sociaal netwerk’ in het sociaal domein.
Meer informatie >
Doelen en resultaten in het sociaal domein
Locatie nader te bepalen
Met deze workshop Doelen en resultaten in het sociaal domein krijgt u handvatten om goede doelen te beschrijven en te sturen op resultaat binnen het sociaal domein.
Meer informatie >
Resultaatgericht beschikken
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Resultaat beschikken wordt de impact van de uitspraken van de CRvB besproken. De consequenties voor de praktijk worden aangegeven en hoe u daar het beste op kan inspelen, zowel vanuit het perspectief van de gemeente als de aanbieders. Er worden handreikingen en praktische oplossingsrichtingen gegeven.
Meer informatie >
E-learning voor Sociale Wijkteams
Locatie nader te bepalen
In samenwerking met Stimulansz bieden we een e-learning voor sociaal werkers aan, waarin vragen van klanten van de sociale wijkteams centraal staan.
Meer informatie >
E-cursus: Transities in het sociaal domein 2018 - online
Locatie nader te bepalen
Deze compleet geactualiseerde E-cursus geeft in kort bestek een introductie in de transities binnen het sociaal domein en de wetgeving die hierbij geldt.
Meer informatie >
Ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking - alleen nog als incompany
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Ondersteuning van mensen met een psychiatrische beperking leert u hoe u deze doelgroep herkent en de juiste ondersteuning kan bieden. We combineren theorie met praktijk.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingsrecht voor VTH - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 5-daagse basiscursus geeft u als vergunningverlener of handhaver inzicht in alle aspecten van het omgevingsrecht in brede zin.
Meer informatie >
Een dementievriendelijke gemeenschap: hoe doe je dat en wie heb je nodig?
Locatie nader te bepalen
In de workshop ‘dementievriendelijke gemeenschap: hoe doe je dat en wie heb je nodig’ krijgt u concrete handvatten om in de praktijk aan de slag te gaan met de vorming van een dementievriendelijke gemeenschap. Ook laten we zien hoe u de effecten inzichtelijk kunt maken.
Meer informatie >
Begrijpelijke taal in de financiële sector - - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze middagcursus Begrijpelijk informeren in de fianciële sector beoogt te bereiken dat de cursisten inzicht krijgen in het belang van begrijpelijke informatie en dit vervolgens zelf in de praktijk kunnen toepassen.
Meer informatie >
Privacyrecht in vogelvlucht: een intro, ontwikkelingen en jurisprudentie
Locatie nader te bepalen
Tijdens deze cursus Privacyrecht in vogelvlucht wordt u o.a. uitvoerig bijgepraat over de nieuwe wetgeving, huidige ontwikkelingen, jurisprudentie en recente onderzoeken.
Meer informatie >
Griffiemedewerker
Locatie nader te bepalen
Deze 8-daagse leergang zorgt ervoor dat veel puzzelstukjes op zijn plek vallen, om zo sterker op te kunnen treden als griffiemedewerker.
Meer informatie >
Privacy in de HR-praktijk
Locatie nader te bepalen
In deze workshop Privacy op de werkvloer wordt uiteengezet waar een werkgever aan gebonden is als het gaat om privacy van werknemers.
Meer informatie >
Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie?
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie biedt inzicht hoe overheid, energiesector en andere organisaties kunnen komen tot energietransitie onder de Omgevingswet. 
Meer informatie >
Doorwerking Awb in omgevingsrecht - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 2-daagse cursus brengt u fundamentele normen van de Algemene wet bestuursrecht bij in relatie tot het omgevingsrecht en de Omgevingswet.
Meer informatie >
Bestuursrechtelijke handhaving in het privacyrecht
Locatie nader te bepalen
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze cursus komt aan de orde welke handhavingsinstrumenten de AP onder de AVG heeft, hoe deze kunnen worden ingezet, en ook op welke manier daartegen verweer kan worden gevoerd.
Meer informatie >
Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
De workshop Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet biedt gemeenten een praktische handleiding om zelf aan de slag gaan met een integraal afwegingskader en een handboek kwaliteitsverbetering.
Meer informatie >
Milieu in de Omgevingswet
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Milieu in de Omgevingswet, gericht op doelgroep milieumensen, is helemaal toegespitst op de zaken die voor hen van belang zijn
Meer informatie >
Omgevingsvisie en omgevingsplan voor waterschappen - alleen als incompany
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvisie en omgevingsplan voor waterschappen is gericht op hoe je als waterschapsmedewerker het waterbelang in de omgevingsvisie en omgevingsplan het beste kunt borgen.
Meer informatie >
Update Jeugdwet. Rode draad in de rechtspraak
Locatie nader te bepalen
De Jeugdwet is inmiddels meer dan drie jaren van toepassing en heeft geleid tot veel uitspraken van de rechtbanken en een enkele van de Centrale Raad van Beroep. In deze cursus ziet u de rode draad, welke lijnen zijn inmiddels zichtbaar in de jurisprudentie en waar zitten de discussiepunten?
Meer informatie >
Actualiteitenmiddag Wmo 2015
Locatie nader te bepalen
In deze actualiteitenbijeenkomst wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken en alle recente ontwikkelingen op het terrein van de Wmo 2015
Meer informatie >
Informele aanpak van geschillen
Locatie nader te bepalen
In deze cursus Informele Aanpak in het sociaal domein wordt u bijgepraat over de achtergrond van de informele aanpak en de manieren om hieraan vorm te geven.
Meer informatie >
Seminar Opsporen Bijstandsfraude
Locatie nader te bepalen
Gemeenten zijn volop aan het experimenteren met methoden en middelen om bijstandsfraudeurs beter in beeld te krijgen. Met regelmaat worden zij daarbij teruggefloten door de bestuursrechter. We praten je bij over trens en ontwikkelingen.
Meer informatie >
Handhaving Wet natuurbescherming
Locatie nader te bepalen
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo.
Meer informatie >