4-daagse opleiding

€ 1.795,-

Omgevingswet

11, 12, 18, 19 april 2018

Utrecht
 • In 4 dagen een compleet overzicht
 • De belangrijkste onderwerpen van de Omgevingswet op een rij
 • Meer dan een gewone cursus: grondiger inzicht krijgen
 • Met korting nog verder uit te breiden

Aanleiding

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de Omgevingswet, de nieuwe wet waarin 26 wetten met betrekking tot ruimtelijke ordening, bouwen en milieu moeten opgaan. De meer dan 100 AMvB’s die het omgevingsrecht nu kent worden samengebracht tot vier AMvB’s. Hetzelfde zal gebeuren met de huidige ministeriële regelingen op dit terrein. Deze stelselwijziging behoort tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de praktijk. In 2019 of 2020 is het zover, dus nog maar een paar jaar!

Nu zijn er vele middagen en cursusdagen over de Omgevingswet (zie hier ook ons eigen cursuspakket), waarbij u steeds weer wat nieuws leert over de nieuwe wet.

Velen hebben echter behoefte aan nog meer verdieping. De wet moet in uw vezels gaan zitten. Met deze uitgebreide opleiding van 4 dagen krijgt u een meer dan grondig inzicht in de nieuwe Omgevingswet.

Inhoud en resultaat

Na afloop van deze opleiding heeft u een breed beeld van de doelen en instrumenten van de wet en de uitwerking in de praktijk. U leert de wet en haar systematiek op grondige wijze kennen. De opleiding bestaat uit 4 dagen:
 1. Systeem en begrippen Omgevingswet
 2. Omgevingsplan en Omgevingsvisie
 3. Milieu in de Omgevingswet
 4. Omgevingsvergunning en procedures
Elke dag is een cursus op zich, maar nu is alles met elkaar verbonden. Hieronder vindt u het uitgebreide programma per dag.

Uitbouw met extra dagen/cursussen

Naast deze algemene 4-daagse opleiding kunt u aanvullend met korting van € 100,- per cursusdag, kiezen voor specifieke onderwerpen zoals:
 • Grondeigendom en overige instrumenten, zie hier
 • Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet, zie hier
Of één van onze andere 20 cursussen over de Omgevingswet, waarbij ingegaan wordt op specifieke onderwerpen, zoals omgevingsplan, omgevingsvisie, handhaving, milieu, geluid, bodem, water, energie, etc. Zie verder hier.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor een ieder die inzicht wil krijgen in het systeem van de Omgevingswet. Dit kunnen zijn juristen, beleidsmedewerkers vergunningverleners, toetsers, handhavers werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies waterschappen en rijksdiensten.

Daarnaast is de opleiding interessant voor hen die te maken hebben met het omgevingsrecht: advocaten, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, etc.

Programma

Dag 1: Systeem en begrippen Omgevingswet
Doelstellingen Omgevingswet
 • Doel en reikwijdte
 • Ontwerpprincipes
 • Paradigmawisseling
 • Begrippen
 • 4 uitvoerings-AMvB´s
 • Aanvullingswetten
 • Invoeringswet
 • Overgangsrecht

Kerninstrumenten op hoofdlijnen

 • Omgevingsvisie
 • Decentrale regels (omgevingsplan, waterschapverordening en provinciale verordening)
 • Plannen en programma’s
 • Algemene regels voor activiteiten in leefomgeving
 • Omgevingsvergunning
 • Projectbesluit

Omgevingswaarden

 • Definitie
 • Ontleend aan diverse bronnen, internationaal en nationaal
 • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven
 • Subsidiariteitsbeginsel
 • Voorbeelden: luchtkwaliteit, geluid, geur, water, etc.
 • Reikwijdte
 • Drie typen
 • Omgevingswaarden gemeente in omgevingsplan
 • Omgevingswaarden provincie in omgevingsverordening
 • Doorwerking en gevolgen
 • Afwijkende en aanvullende omgevingswaarde

Instructieregels

 • Sturing aan of beperkingen voor bestuursorganen
 • Bij AMvB of omgevingsverordening
 • Grondslag en inhoud
 • Drie basistypes
 • Provincie en waterschap
 • Niet rechtstreeks bindend voor burgers en bedrijven

Dag 2: Omgevingsplan en omgevingsvisie

Omgevingsvisie

 • Bindt vaststellende bestuursorganen
 • Integrale visie
 • Vervangt structuurvisies en diverse plannen
 • Inhoud Omgevingsvisie
 • Doorwerking

Omgevingsplan

 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: één per gemeente
 • Regels over activiteiten met gevolgen voor fysieke leefomgeving
 • Verruimde reikwijdte
 • Volksgezondheid
 • Instructieregels met grenzen voor het omgevingsplan
 • Nadere regels
 • Motiveringsbeginsel
 • Gebodsbepalingen
 • Open normen en wetsinterpreterende beleidsregels
 • Uitvoerbaarheid
 • Verschuiving onderzoek
 • Procedure
 • Overgangsregime
 • Ambitie gemeente en relatie met omgevingsvisie
 • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
 • Verbrede reikwijdte: regels in het omgevingsplan
 • Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Invulling gebruiksruimte in omgevingsplan

 • Evenwichtig toedelen van functies aan de ruimte
 • Eigen afwegingsruimte van gemeenten
 • Mengpaneel/toolbox
 • Milieuzonering
 • Praktijkcases: geluid, geur, etc.

Invulling grondeigendom op hoofdlijnen

 • Onteigening
 • Voorkeursrecht
 • Herverkaveling
 • Kostenverhaal
 • Schadevergoeding

Dag 3: Milieu in de Omgevingswet

Omgevingsvergunning milieu onder de Omgevingswet

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. de Wabo
 • Minder vergunningen, meer algemene regels
 • Van inrichting naar activiteit
 • Wanneer vergunningplichtig?
 • Bevoegd gezag omgevingsvergunning
 • Verdeling taken en bevoegdheden
 • Toetsingskader / beoordelingsregels
 • Vervallen onlosmakelijkheid
 • Participatie en rechtsbescherming

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het Activiteitenbesluit
 • Systematiek
 • Hoofdstukken doorlopen
 • Zorgplicht
 • Maatwerk en gelijkwaardigheid
 • Handhaving

Milieuthema’s doorlopen: wat verandert er in de Omgevingswet?

 • Geluid
 • Luchtkwaliteit
 • Geur: agrarisch en bedrijven
 • Bodem
 • Externe veiligheid
 • Natuur
 • Gezondheid
 • Water

Milieu in het Omgevingsplan

 • Belangrijkste veranderingen t.o.v. het bestemmingplan
 • Voorgaand aan omgevingsplan: omgevingsvisie
 • Globale opzet en doorschuiven onderzoekslasten omgevingsplan
 • Omgevingswaarden en (milieu)kwaliteitseisen
 • Flexibiliteit en bestuurlijke afwegingsruimte
 • (Milieu)gebruiksruimte (o.a. via zonering)
 • Toepassing mengpaneel
 • Verhouding omgevingsplan, omgevingsvergunning en algemene regels

Overgangsrecht (Invoeringswet Omgevingswet)


Praktijkcases Dag 4: Omgevingsvergunning en procedures
Omgevingsvergunning algemeen

 • Wijzigingen t.o.v. de Wabo
 • Algemene regels voor de uitoefening taken en bevoegdheden
 • Omgevingsplan als primair instrument voor verdeling van ‘gebruiksruimte’
 • Anticiperen op het nieuwe stelsel (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; afschaffing actualiseringsplicht)

Fundamentele aspecten omgevingsvergunning en melding

 • Vergunningplichtige-, vergunningvrije- of meldingsplichtige activiteiten
 • Bevoegd gezag bij één of meerdere activiteiten
 • Advies (met instemming)
 • Aanvraag en afstemming
 • Intrekken en wijzigen
 • Overgangsrecht omgevingsvergunning

Inhoudelijke aspecten

 • Toetsingskaders
 • Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (incl. gronden onthouden instemming)
 • Beslissing omtrent de aanvraag (verlening of weigering)
 • Vergunningvoorschriften
 • Motivering

Procedurele aspecten en rechtsbescherming

 • Indiening en ontvangst van de aanvraag
 • Ontvankelijkheidstoets
 • Reguliere procedure (uitgangspunt; geen vergunning van rechtswege)
 • Uitgebreide procedure
 • Termijnen voor inwerkingtreding van besluiten
 • Automatisch schorsende werking van verzoek om voorlopige voorziening
 • Beroep in twee instanties voor alle omgevingsvergunningen
 • Coördinatie van procedures

Docenten

Marloes Brans
advocaat, Houthoff Buruma
 
Marloes is gespecialiseerd in milieuwetgeving (IPPC, Seveso/Brzo, PGS, REACH, afval, bodem, geluid, geur, energie, natuur, water) en ruimtelijk ordeningsrecht. Ze adviseert en procedeert voor de industrie, ontwikkelaars en de overheid. Verder publiceert zij veel en geeft vele cursussen. Zij is zeer goed op de hoogte van de consequenties van de nieuwe Omgevingswet.
 
mr.dr. Jan van den Broek
senior legal counsel, VNO-NCW en MKB-Nederland
 
Jan is naast zijn werk bij VNO-NCW en MKB-Nederland voorzitter van de redactie van het tijdschrift Milieu en Recht, auteur van vele boeken, waaronder zijn proefschrift Bundeling van omgevingsrecht (2012) en de Tekst & Toelichting Omgevingswet van Berghauser Pont Publishing.
 
Albert Jan Meeuwissen 
jurist, Bugelhajema Adviseurs
 
Albert Jan is als jurist en projectleider werkzaam voor overheden en particulieren en is  betrokken bij diverse grote en lastige projecten  en juridische vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en kijk op de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet. Hij is o.a. redactielid van Op dezelfde leest van Platform 31.
 
Evert de Valk
zelfstandig trainer
 
Evert verzorgt al meer dan 25 jaar en met veel succes een grote verscheidenheid aan cursussen leergangen, seminars,  e.d. op het gehele terrein van het omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht, bouwrecht, milieurecht, natuurbeschermingsrecht e.d.) en het algemeen bestuursrecht. Hij is een zeer ervaren docent en met name zijn cursussen worden door deelnemers steeds als interactief, nuttig en aangenaam ervaren.
 

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 24 studie-uren rekenen.

BP Studieuren24

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 11, 12, 18, 19 april 2018
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 1.795,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn er nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl