1-daagse cursus

€ 595,-

Bodem in de Omgevingswet

15 maart 2018

Utrecht
 • Specifieke consequenties Omgevingswet voor bodem
 • Huidige en nieuwe praktijk naast elkaar
 • Ook een korte update van het bestaande bodembeschermingsrecht
 • Gemeenten krijgen meer met bodem te maken
 • Gericht op de juridische aspecten
 • Bodembescherming, bodemsanering, bouwstoffen, bodemkwaliteit
 • Relatie met ruimtelijke ordening

Inleiding

Het bodembeschermingsrecht zal met de komst van de Omgevingswet in 2019 ingrijpend gewijzigd worden. Waar nu nog de Wet bodembescherming de weg wijst hoe om te gaan met bodemverontreiniging, zal dit onder de Omgevingswet vooral afhankelijk worden van het (gewenste) gebruik van de bodem in samenhang met andere aspecten van de leefomgeving en de daarbij benodigde bodemkwaliteit. Dat betekent grote veranderingen voor de praktijk.

Aanvullingswet Bodem

De Omgevingswet is inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad en ook de uitvoerings-AMvB's zijn in consultatie gegaan. Parallel loopt een specifiek traject om de bodembeschermingsregelgeving te herzien. Dit is gedaan in de Aanvullingswet Bodem die tegelijkertijd in werking zal treden als de Omgevingswet. De Wet bodembescherming en enkele andere relevante regelingen over bodembeschermingsrecht zullen dan worden ingetrokken.

Enkele opvallende veranderingen :
 • verschuiving van sanering van het geval naar gebiedsaanpak en regulering van activiteiten
 • verschuiving van sanering om milieuhygiënische reden naar integrale afweging op lokaal niveau (gemeenten)
 • verschuiving van centraal gereguleerde aanpak naar vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte
 • minder noodzaak voor bodemonderzoek en meer algemene regels
 • een toenemend belang voor de zorgplicht


Inhoud en resultaat

Tijdens de cursus worden eerst kort de hoofdlijnen van de huidige wetgeving geschetst en de praktische uitwerking daarvan. Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij actuele jurisprudentie die relevant is en blijft voor uw praktijk.

Na deze update wordt ingegaan op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht. Hierbij wordt ingegaan op de aanvullingswet bodem en de bepalingen in de uitvoerings-AMvB's. Vervolgens worden enkele onderwerpen uitgelicht waarbij voor een goed overzicht de huidige en toekomstige werkwijze naast elkaar worden gepresenteerd.

Na afloop van de cursus:
 • kunt u uw weg vinden in de huidige relevante wet- en regelgeving (Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, Wet milieubeheer, Waterwet (t.a.v. waterbodems) etc.) en kent u de belangrijkste soorten bodemonderzoek,
 • bent u op de hoogte van de veranderingen voor het bodembeschermingsrecht door de komst van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de praktijk en
 • weet u welke mogelijkheden de omgevingsvisie en het omgevingsplan bieden voor het vastleggen van de ambities op het gebied van bodem en ondergrond.

De cursus heeft een juridische invalshoek. Tijdens de onderdelen wordt ook geoefend met praktijkcases.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor allen die werkzaam zijn binnen het omgevingsrecht en in aanraking komen met bodembescherming. Dit kunnen zijn:
 • juristen, vergunningverleners en handhavers milieu bij gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen e.d.
 • beleidsmedewerkers omgevingsrecht adviesbureaus
 • advocatuur
 • milieumanagers in het bedrijfsleven

Programma

Algemene inleiding
 • Historie en toekomst bodembeschermingsrecht
 • Bodemopbouw, grondsoorten en verontreinigingsbronnen
 • Gedrag van verontreinigende stoffen
 • Belangrijkste bestaande wet- en regelgeving en beleid op een rij

Bodem in de Omgevingswet

 • Aanvullingswet bodem
 • AMvB's
 • Bodem in omgevingsvisie/omgevingsplan

Bodembescherming in de praktijk, nu en onder de Omgevingswet
 • Preventie van bodemverontreiniging (NRB)
 • Zorgplicht
 • Toepassingen in werken (Besluit bodemkwaliteit)
 • Bodemonderzoek
 • Sanering bodemverontreiniging; de wettelijke systematiek (gevalsdefinitie, gebiedsgerichte aanpak, saneringsplannen, evaluatie, monitoring)
 • Grondwater

Docenten

Tjeerd van der Meulen
senior adviseur, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
Tjeerd adviseert de bestuursrechter desgevraagd op het gebied van het omgevingsrecht. Hij is gespecialiseerd in Milieu-effectrapportage, bodembescherming en afvalstoffenrecht. Hij is mede-auteur van het Handboek afvalstoffenrecht en Handboek bodembeschermingsrecht en annoteert voor JM.
 
Ynze Flietstra
senior adviseur, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
 
Ynze Flietstra is expert op het gebied van afvalstoffen en bodem (saneringen, zettingen, funderingen). Hij schrijft juridische handboeken op zijn vakgebieden en annoteert bodemkwesties in een juridisch tijdschrift.
 
Docentprofiel met cartaID 1733 niet gevonden.

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren6

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 15 maart 2018
 • 09:30 - 16:45
 • Utrecht
 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch (m.u.v. een dagdeelcursus).

aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn er nog geen referenties beschikbaar


ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl