Alle cursussenArbeidsrecht
Beheer
Bestuursrecht
Bijzondere wetten
Bouwen
Compliance
Compliance
E-learning
Energie en Duurzaamheid
Financieel recht
Gebouwde omgeving
Geluid
Gemeenterecht
Griffiers
Grond en Vastgoed
Grondzaken
Handhaving
Industrie
Integriteit
Milieu
NOvA
NRVT
NVR
Natuur
Omgevingswet
Ondernemingsrecht
Online
Personeel
Privacy
Risicomanagement
Ruimtelijke Ordening
Skills
Sociaal domein
Summerschool
Vastgoed
Vastgoedcert
Water
Wonen en werken
Wwft
Van BWT naar WKB - Toezichthouder
7 februari 2023
AMERSFOORT - Utrecht
Deze opleiding Van BWT naar WKB: toezichthouder stoomt u klaar om te werken bij een private kwaliteitsborger als toezchthouder op de bouwplaats, waarbij alle aspecten van het werk van een kwaliteitsborger voor toezicht aan de orde komen.
Meer informatie >
Basiscursus Erfpacht
8 februari 2023
Utrecht
Deze 1-daagse basiscursus geeft inzicht in de juridische kaders van het erfpachtrecht en het vaststellen van de canon.
Meer informatie >
Basiscursus Duurzaamheid en energie
9 februari 2023
Utrecht
De 3-daagse basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie
Meer informatie >
Bopa of wijziging omgevingsplan?
13 februari 2023
Utrecht
Deze cursus Bopa of wijziging omgevingsplan geeft inzicht in de verschillende facetten van de Bopa en de wijziging van het omgevingsplan en de keuzes en stappen die je daarbij kan nemen.
Meer informatie >
Handhaving Wet natuurbescherming
13 februari 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo.
Meer informatie >
Programma’s Omgevingswet
14 februari 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Programma’s Omgevingswet leert u in twee dagdelen de betekenis van programma’s in de (uitvoerings)beleidsuitwerking en de toepassing van de programmatische aanpak, verplichte onderdelen en omgevingswaarden.
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet
15 februari 2023
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet (basis + verdieping)
15 februari 2023
Utrecht
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet - ZO Brabant
27 februari 2023
Onbekend
Deze cursus is gericht op de wijzigingen voor de handhaving en de procedures. Wat zijn de wijzigingen in de omgevingsvergunning? Wat zijn de specifieke wijzigingen voor handhaving? Dan gaat het van middelvoorschriften naar doelvoorschriften, de relatie met de zorgplicht, maar ook over de nieuwe rol voor toezichthouders. En wat staat er in de Awb en wat in de Omgevingswet? Daarnaast is er ook ruime aandacht voor het omgevingsplan, het nieuwe toetsingskader.
Meer informatie >
Basiscursus Bodem
7 maart 2023
Utrecht
Deze interactieve vijfdaagse Basiscursus Bodem gaat over wetgeving, bodembeleid en de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken.
Meer informatie >
Omgevingsrecht
7 maart 2023
Utrecht
Leergang over de dagelijkse praktijk en juridische invulling van het omgevingsrecht.
Meer informatie >
Verdiepingscursus Wmo 2015
7 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze Verdiepingscursus Wmo 2015 wordt verder en dieper ingegaan op de onderwerpen die in de Basiscursus Wmo 2015 worden behandeld en wordt de Wmo 2015 voornamelijk behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen.
Meer informatie >
Stikstofproblematiek: update bouwvrijstelling, actualiteiten en praktische handvatten voor 2023
7 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze 1-daagse cursus praten twee experts u helemaal bij over de actualiteiten en updates rondom de stikstofproblematiek.
Meer informatie >
Privacybeleid in de praktijk: implementeren, onderhouden, overtuigen
8 maart 2023
Utrecht
In één dag leer je een privacybeleid uit te rollen en ga je naar huis met een praktisch stappenplan om het zelf te kunnen doen. Hanteer je al een privacybeleid? Je leert hier ook of je alle elementen van jouw privacybeleid op orde hebt.
Meer informatie >
Procedures in de Omgevingswet
8 maart 2023
Utrecht
Deze masterclass gaat in op de veranderingen binnen het omgevingsrecht, zoals binnen de instrumenten, procedures en bevoegdheidsverdelingen, en legt uit waar deze precies uit bestaan en hoe het formele omgevingsrecht eruit zal gaan zien onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Effectuering Handhavingsbesluiten
8 maart 2023
Utrecht
In deze workshop Effectuering handhavingsbesluiten wordt u geleerd een correcte invorderingsbeschikking op te stellen, de juiste procedure te hanteren en maatregelen te doen nemen, waardoor de overtreder uiteindelijk ook betaalt.
Meer informatie >
Ubo in de praktijk: vaststellen, identificatie en verificatie
8 maart 2023
Amsterdam
In deze praktijkgerichte cursus van 3 uur gaat u aan de hand van casuïstiek aan de slag met het vaststellen, identificeren en verifiëren van de UBO.
Meer informatie >
Kostenverhaal in de Omgevingswet
9 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Kostenverhaal in de Omgevingswet biedt een overzicht van de nieuwe kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet, zowel in juridisch als in planeconomisch opzicht.
Meer informatie >
Praktijkdag: Risicoanalyse en beheersplan zwembaden
9 maart 2023
Utrecht
In deze Praktijkdag Risicoanalyse en beheersplan zwembaden, gaat u oefenen met medecursisten om een eerste aanzet te maken voor uw eigen risicoanalyse en beheersplan waar u zelfstandig verder mee aan de slag kan gaan.
Meer informatie >
Basiscursus Geluid
9 maart 2023
Utrecht
In deze tweedaagse basiscursus Geluid leert u wat geluid is, hoe de wetgeving in elkaar zit, hoe geluidsoverdracht werkt en welk effect geluid heeft op de gezondheid.
Meer informatie >
Brandveiligheid binnen de Omgevingswet
9 maart 2023
Utrecht
De driedaagse cursus Brandveiligheid binnen de Omgevingswet gaat over de principes van brandveiligheid bij gebouwen en de praktische toepassing daarvan.
Meer informatie >
Milieueffectrapportage 2.0
9 maart 2023
Utrecht
Deze cursus Milieueffectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief m.e.r.
Meer informatie >
Verdiepingscursus Jeugdwet
9 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze Verdiepingscursus Jeugdwet wordt verder en dieper ingegaan op de onderwerpen die in de Basiscursus Jeugdwet worden behandeld en wordt de Jeugdwet voornamelijk behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen.
Meer informatie >
Omgevingsplan voor beleid - ZO Brabant
9 maart 2023
Onbekend
Deze cursus is gericht op de beleidsmensen van verschillende organisaties die vooral met een specifiek thema bezig zijn en waarbij dat thema een plaats moet krijgen in het omgevingsplan of andere instrumenten. Denk aan geluid, lucht, verkeer, groen, erfgoed. Na een korte en bondige inleiding in de Omgevingswet vanuit beleidsperspectief ga je door met vragen als: hoe kun je met je beleid grip krijgen op de omvang en diepgang van de impact van de wet? Hoe krijg je zicht op de keuzes die de gemeente kan maken? Zorgen voor beschermen én benutten: omgaan met belangen en dilemma’s. Het gaat daarbij niet alleen om de regel, maar om het doel erachter. Hoe vertaal je dit in het plan, maar wellicht ook de visie en programma’s? En hoe gaan die regels er uitzien voor je eigen thema?
Meer informatie >
Theorie en praktijk van de Jeugdwet
9 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze e-cursus en klassikale verdiepingscursus Jeugdwet krijgt u een compleet en duidelijk algemeen overzicht en werking van de jeugdwet en kunt u de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.
Meer informatie >
Basiscursus Bouwregelgeving
10 maart 2023
Utrecht
De tweedaagse Basiscursus Bouwregelgeving geeft inzicht in vergunningverlening: oa aanvraag, procedures, vergunningvrij bouwen en handhaving.
Meer informatie >
Datalekken: voorbereiden, herkennen en reageren
10 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt de huidige stand van zaken ten aanzien van de meldplicht datalekken behandeld. Wat precies kwalificeert een datalek en welke wettelijke verplichtingen gelden ten aanzien van een datalek? Ook de aanvullende verplichtingen die volgen uit de beleidsregels van de toezichthouders en de praktijk rondom het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens zullen worden besproken. Verder komen andere relevante factoren, zoals het doen van aangifte, het te woord staan van de pers en de mogelijkheden om voor te bereiden op een datalek tijdens deze cursus uitgebreid aan bod. De besproken theorie zal in deze cursus vervolgens op interactieve wijze in de praktijk worden gebracht door middel van een simulatie van een datalek. U als cursist moet zich voordoen als verantwoordelijke binnen het bedrijf en het proces van signalering van het datalek tot het goed afronden van het datalek doorlopen . Kortom: na het volgen van deze cursus bent u compleet en goed op de hoogte van alle (wettelijke) verplichtingen rondom een datalek en weet u tevens wat u moet doen in de praktijk.
Meer informatie >
Circulair bouwen
13 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus bespreekt het proces dat komt kijken bij circulair bouwen. Hoe meet je circulariteit, welke verdienmodellen zijn er en welke juridische kaders?
Meer informatie >
Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet
14 maart 2023
Utrecht
Deze cursus Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet geeft inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor de aspecten luchtkwaliteit en geur.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek
14 maart 2023
Utrecht
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet: inhoud en systematiek gaat verder en dieper dan de gemiddelde Omgevingswet-cursus: alle aspecten worden grondig besproken.
Meer informatie >
Besluit Bodemkwaliteit
14 maart 2023
Utrecht
Na de tweedaagse cursus Besluit bodemkwaliteit kent u de hoofdlijnen van het Besluit bodemkwaliteit en heeft u inzicht in de consequenties op de praktijk. Extra aandacht voor PFAS.
Meer informatie >
Opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet: de publieke professional
14 maart 2023
AMERSFOORT
Deze 6-daagse Opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet gaat niet over de inhoud, maar over de benodigde vaardigheden om de Omgevingswet goed uit te voeren en zo de publieke professional in het omgevingsdomein te worden.
Meer informatie >
Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet (basis + verdieping)
14 maart 2023
Utrecht
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet
14 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Basis en actualiteiten Planschade in de Omgevingswet gaat in op alle basisbeginselen van planschade én actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
Contractmanagement
15 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het wettelijk en contractueel kader en de juridische (on)mogelijkheden van contractmanagement. U krijgt bruikbare handvatten aangereikt waarmee u uw contractmanagement(systeem) effectief kunt inrichten en zo aan uw bestuurders en beleidsmedewerkers de meest optimale informatie kunt verschaffen. De verkregen contractmanagementinformatie kan zo de basis vormen voor nieuw inkoopbeleid en sturing op kosten en kwaliteit.
Meer informatie >
Update handhaving omgevingsrecht
16 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Update handhaving omgevingsrecht geeft u een update van de juridische aspecten van handhaving in het omgevingsrecht: bestuursrecht, bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, etc.
Meer informatie >
Basiscursus Wet natuurbescherming
16 maart 2023
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wet natuurbescherming geeft een gestructeerd beeld van de Wet natuurbescherming: soortenbescherming, gebiedsbescherming en aanhaakplicht Wabo.
Meer informatie >
Waterstof: van concept naar uitvoering
16 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Waterstof: van concept naar uitvoering geeft inzicht in de kenmerkende eigenschappen van waterstof, waarom deze zo interessant zijn voor onze energietransitie en welke praktische toepassingen er mogelijk zijn.
Meer informatie >
Basiscursus WvGGZ en Wzd
16 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u compleet en goed op de hoogte gebracht van de WvGGZ en Wzd. U leert welke mogelijkheden deze wetten bieden voor mensen die zorg nodig hebben maar zich daartegen verzetten. U leert verder over de werking van de meldingsprocedure en overige in de wetten geregelde procedures. Ook krijgt u kennis van de crisismaatregel, de tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een mogelijke crisismaatregel, het beroep tegen de crisismaatregel en schadevergoeding.
Meer informatie >
Basiscursus Inkoop sociaal domein
17 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van alle inkoopmethoden sociaal domein en de daarbij behorende (juridische) aspecten en procedures. U leert welke inkoopmethode het beste bij uw gemeente past en daardoor zorg in te kopen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Meer informatie >
Basiscursus Wlz
20 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de inhoud van de Wet langdurige zorg, hoe de Wlz werkt, hoe het proces van de Wlz eruit ziet, de indicatiestelling die wel/geen toegang tot de Wlz geeft alsook de werking van het zorgstelsel. U wordt in één dag volledig op de hoogte gebracht van alle (juridische) aspecten rondom de Wlz, ook in relatie met andere zorgwetten zoals de Wmo en Jeugdwet.
Meer informatie >
Wet langdurige zorg (Wlz) 2-daags
20 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze tweedaagse cursus krijgt u van ervaren docenten en experts in de materie een compleet en duidelijk beeld van de Wet langdurige zorg (Wlz). De cursus wordt ook behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen.
Meer informatie >
Tiny Houses realiseren binnen gemeenten
20 maart 2023
ALMERE
Deze praktijkmiddag Tiny Houses realiseren binnen gemeenten geeft gemeenten inzicht en kennis om Tiny Houses te faciliteren en te stimuleren.
Meer informatie >
Gegevensverwerking en Privacy in het sociaal domein - 4 daags
21 maart 2023
Utrecht
Met deze 4-daagse cursus Privacy in het sociaal domein wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen en weet op welke manier gegevens uitgewisseld kunnen worden.
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet - ZO Brabant
21 maart 2023
Onbekend
Deze cursus is gericht op de wijzigingen voor de omgevingsvergunning en de procedures. De Wabo is er vanaf 2010, wat zijn de verschillen met de nieuwe Omgevingswet? Hoe zit het met vergunningplicht? En wat is de knip nu precies? Er wordt ingegaan op zowel de inhoudelijke als de procedurele aspecten van de omgevingsvergunning. Daarbij wordt ook nadrukkelijk het nieuwe omgevingsplan meegenomen en alle zaken die daarbij horen, o.a. de omgevingsplanactiviteit.
Meer informatie >
Impact maken in de lokale energietransitie
21 maart 2023
AMERSFOORT
In deze 4-daagse cursus ga je via een mix van vaardigheden en inhoudelijke kennis kennis aan de slag om jouw impact binnen de lokale energietransitie te vergroten. We behandelen o.a. de verscheidenheid aan stakeholders waar je mee te maken krijgt, de positie van jouw organisatie in relatie tot de buitenwereld en het belang van participatie en communicatie.
Meer informatie >
Bal in de praktijk voor vergunningverleners en toezichthouders
21 maart 2023
Utrecht
Deze cursus Bal in de praktijk voor vergunningverleners en toezichthouders laat u kennis maken met de ins en outs van het Besluit Activiteiten leefomgeving, vanuit het perspectief van vergunningverleners of toezichthouders.
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
21 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet.
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - advocaten/notaris
21 maart 2023
Amsterdam
Deze middagcursus speciaal voor advocaten en notarissen gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Raadsadvies: een vak apart
22 maart 2023
Utrecht
In deze 1-daagse training wordt uw griffiekennis verrijkt en worden uw adviesvaardigheden verder ontwikkeld.
Meer informatie >
Onteigening: regels en taxeren onder de Omgevingswet
22 maart 2023
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Onteigening: regels en taxeren komen de basisbeginselen aan de orde en wordt de diepgang opgezocht. Ook worden er tips voor de opbouw van het onteigeningsdossier gegeven.
Meer informatie >
Masterclass Leiderschap binnen VTH
23 maart 2023
Utrecht
In deze Masterclass VTH gaan we op basis van een aantal actuele ontwikkelingen behandelen we wat u te doen staat op weg naar een robuuste uitvoering van het VTH-beleid die adequaat handelt en die opgavegericht denkt en werkt.
Meer informatie >
Omgevingswet 4-daags
23 maart 2023
Utrecht
Deze 4-daagse opleiding geeft een breed en verdiepend inzicht in de instrumenten van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Inkoop van software (diensten)
23 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u praktische handvatten aangereikt om antwoord te kunnen geven op diverse compliance- en risicovraagstukken bij de inkoop van software (diensten). U wordt op de hoogte gebracht van relevante privacy-en beveiligingsrisico’s. U leert overeenkomsten te beoordelen en weet hoe u de verschillende fases van het inkoopproces moet doorlopen. Aan de hand van een praktijkcasus leert u de opgedane kennis meteen te vertalen naar de praktijk.
Meer informatie >
Overgangsrecht onder de Omgevingswet
23 maart 2023
Utrecht
In dit dagdeel Overgangsrecht onder de Omgevingswet behandelen we alle onderdelen van het overgangsrecht onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Grip op privacyrisico's: Inkoop software(diensten) en DPIA’s
23 maart 2023
Utrecht
Weten hoe je privacyproof software afneemt van externe partijen: met dit cursuspakket leer je het. Bovendien vergaar je diepgaande kennis over DPIA’s. Dit combinatiepakket bestaat uit de e-learning DPIA en de cursus Inkoop van software(diensten).
Meer informatie >
Sancties en Wwft
23 maart 2023
Utrecht
Deze middag cursus biedt inzicht in het sanctielandschap en de Wwft, de uitwerking ervan in de Nederlandse wet- en regelgeving en de Nederlandse toezichts- en handhavingspraktijk.
Meer informatie >
Basiscursus Trillingen
24 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus helpt u situaties bij bouwwerkzaamheden, weg- en spoorverkeer te herkennen waarin trillingen van belang kunnen zijn en welke stappen mogelijk kunnen worden gedaan.
Meer informatie >
Verdieping Wwft
28 maart 2023
Amsterdam
Met deze verdiepingscursus Wwft krijgt u dieper inzicht in de mogelijke risico’s die een instelling loopt voor witwassen en terrorismefinanciering en de wijze waarop u deze kunt beoordelen en beheersen
Meer informatie >
Actualiteitencursus AVG
28 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u aan de hand van jurisprudentie, de adviezen en besluiten van de AP en opinies en guidelines van de European Data Protection Board (EDPB) een compleet en helder beeld hoe nadere invulling wordt gegeven aan de veelal open normen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Na deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en actualiteiten binnen de AVG.
Meer informatie >
Evenementen en omgevingsrecht
28 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Evenementen en omgevingsrecht geeft inzicht in de regeling van evenementen binnen ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en APV en hoe je dat integraal kunt doen.
Meer informatie >
Tijdig beschikken over grond nu en onder de Omgevingswet
29 maart 2023
Utrecht
Het tijdig beschikken over grond bij gebiedsontwikkelingen door het in samenhang toepassen van grondbeleidsinstrumenten nu en onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Gemeenterecht basis en update
29 maart 2023
Utrecht
Deze 2-modulen cursus Gemeenterecht basis (e-cursus) en update (ochtend op locatie) geeft inzicht in zowel de basis van het gemeenterecht als de ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak, samen of apart te volgen.
Meer informatie >
Op weg naar een circulaire gemeente
29 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus leert je hoe je als gemeente een sleutelrol kunt pakken in de transitie naar een circulaire economie in de regio. Enerzijds door circulaire economie beleidsmatig in te bedden, anderzijds door circulaire activiteiten te ondernemen en te stimuleren.
Meer informatie >
E-cursus Basis Circulariteit + ‘Op weg naar een circulaire gemeente’
29 maart 2023
Utrecht
In dit hybride pakket bestaande uit een e-cursus en een aansluitende 1-daagse cursus verkennen we de wereld van de circulaire economie. In de e-cursus krijg je een inleiding in de circulaire economie. In de fysieke cursusdag gaan we in op wat een gemeente kan doen om circulariteit naar een hoger plan te tillen.
Meer informatie >
Basis Wwft
29 maart 2023
Utrecht
Deze middag cursus biedt inzicht in de verplichtingen die in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft) gelden.
Meer informatie >
Basiscursus Afvalstoffenrecht
30 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Meer informatie >
Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet
30 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet behandelt de nieuwe systematiek en ‘de knip’ op praktische wijze met accent op de wijzigingen, waarbij ook vergunningvrije activiteiten in het BBL en de Bruidsschat worden meegenomen.
Meer informatie >
Omgevingswet en zwembaden: borging van hygiëne en veiligheid
30 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingswet en zwembaden geeft inzicht in de consequenties van de nieuwe regelgeving en leert u het opstellen en uitvoeren van beheersmaatregelen ter beperking van onacceptabele risico’s.
Meer informatie >
Energietransitie in juridisch kader
31 maart 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Energietransitie in juridisch kader geeft inzicht en overzicht van het huidige juridische kader van de transitieopgave en wat in de toekomst nog staat te gebeuren.
Meer informatie >
Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs: samenhang en afbakening
31 maart 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en helder beeld en inzicht in de wettelijke kaders van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs, de afbakening tussen beide wetten en de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten en het onderwijs. Ook komen de verschillende werkwijzen binnen het onderwijs en de jeugdhulp uitgebreid aan de orde. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.
Meer informatie >
Beleidsmedewerker VTH
4 april 2023
Utrecht
Deze 3-daagse cursus Beleidsmedewerker VTH geeft een diep en breed beeld van achtergrond, doel en inhoud van de wettelijke procescriteria VTH en de toepassing daarvan in de praktijk.
Meer informatie >
Wet BIBOB
4 april 2023
Utrecht
Deze 2-daagse training Wet BIBOB geeft inzicht in alle basisfacetten van de Wet BIBOB op bestuurlijk, juridisch en financieel vlak, met een evenwichtige verdeling tussen theorie en praktijk.
Meer informatie >
Omgevingsplan voor Ruimtelijke Ordening - ZO Brabant
4 april 2023
Onbekend
Uitgangspunt bij deze praktische verdiepingscursus is dat men de basis al kent, maar dat men nu een stap verder gaat. Deze groep is verantwoordelijk voor het omgevingsplan binnen de gemeente en moet dus van de hoed en de rand hierover weten. Deze cursus gaat dieper in op de juridische aspecten (regels), de mogelijkheden die er zijn, de keuzes die ze kunnen maken, maar ook over praktische zaken als bruidsschat, instructieregels, kostenverhaal, DSO, etc. Ook komt de overgang aan de orde, van bestemmingsplan naar een omgevingsplan, hoe ga je in die periode hiermee om?
Meer informatie >
Basiscursus re-integratie
4 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en duidelijk beeld van alle (juridische) aspecten die bij re-integratie komen kijken. U krijgt overzicht en inzicht van start tot einde van een re-integratietraject en wat u in de verschillende fases mag en moet doen als gemeente. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Wet open overheid: achtergrond en praktijk
4 april 2023
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Update Wet open overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wet open overheid besproken.
Meer informatie >
Wwft: toepassing in de praktijk - financiële sector
4 april 2023
Amsterdam
Deze middagcursus speciaal voor de financiële sector gaat in op de ontwikkelingen en praktische toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
De belangrijkste maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo
6 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk beeld over de meest voorkomende en belangrijkste maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo. Tevens weet u met betrekking tot de meest aangevraagde maatwerkvoorzieningen wat de afwegingsgronden zijn om tot de betreffende maatwerkvoorziening te komen. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Basiscursus Handhaving omgevingsrecht
6 april 2023
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Handhaving omgevingsrecht geeft een inleiding in de handhaving van het omgevingsrecht, gericht op de juridische aspecten van de handhavingsprocedure.
Meer informatie >
Afbakening zorgspecifieke wetgeving
6 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie en ervaren docent een compleet en duidelijk overzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet. U krijgt inzicht in de wet- en regelgeving en de belangrijkste, actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
Privacy en arbeidsrecht
6 april 2023
Utrecht
In deze half-daagse cursus ‘Privacy en arbeidsrecht’ leert u over de belangrijkste privacythema’s en privacygerelateerde vragen op de werkvloer, en krijgt u handvatten voor uw dagelijkse praktijk.
Meer informatie >
E-cursus afbakening zorgspecifieke wetgeving en praktijkmiddag afbakening zorgspecifieke wetgeving
6 april 2023
Utrecht
Tijdens deze e-cursus en praktijkmiddag krijgt u een totaaloverzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en heeft u kennis en inzicht gekregen in specifieke afbakeningsregels tussen de verschillende zorgwetten. Tevens krijgt u juridische tools om afbakeningsproblemen en rechtsvragen op pragmatische en juridische houdbare wijze op te lossen. Ook de actuele rechtspraak zal tijdens de praktijkmiddag aan de orde komen.
Meer informatie >
AVG voor griffiers
6 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u goed en compleet op de hoogte gebracht wat de invloed van de AVG is op uw werkzaamheden als griffier. U leert wanneer de meldplicht bij datalekken van toepassing is en wat de verplichtingen in de AVG voor de gemeenteraad zijn. Deze cursus levert met name inzicht en antwoord op de hoofdvraag: wat is privacy en waarom is het belangrijk voor de gemeenteraad? U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen praktisch toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Actualiteiten Omgevingsrecht
11 april 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Actualiteiten Omgevingsrecht gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het omgevingsrecht, inclusief de nieuwe Omgevingswet.
Meer informatie >
Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader
11 april 2023
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Van bestemmingsplan naar omgevingsplan: juridisch kader, behandelt op gestructureerde wijze hoe het (tijdelijke) omgevingsplan er uit ziet en welke juridische aspecten van belang zijn bij het omzetten.
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet
11 april 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Geluid in de Omgevingswet biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid.
Meer informatie >
Basiscursus Systeemtoezicht onder de Omgevingswet
12 april 2023
Utrecht
De basiscursus Systeemtoezicht onder de Omgevingswet geeft inzicht in verschillende facetten van het houden van systeemtoezicht met de Omgevingswet, zowel theoretisch als praktisch.
Meer informatie >
DPIA-praktijkdag
12 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus ga je samen met de docenten het volledige DPIA-proces doorlopen en worden diverse praktische DPIA-modellen behandeld. Je kunt vragen inbrengen en gaat oefenen met een volledig en goede uitvoering van een DPIA. Na afloop kun je aan de slag met het uitvoeren van een DPIA binnen jouw organisatie.
Meer informatie >
E-cursus DPIA en DPIA-praktijkdag
12 april 2023
Utrecht
Met dit cursuspakket voer jij binnenkort een DPIA uit binnen jouw organisatie. Verkrijg een volledig theoretisch en juridisch beeld van DPIA’s tijdens de e-learning DPIA. Tijdens de DPIA-praktijkdag gaan we oefenen met het uitvoeren van DPIA’s.
Meer informatie >
Erfpacht in de praktijk
12 april 2023
Utrecht
Deze 1-daagse verdiepingscursus Erfpacht in de praktijk geeft u o.a. inzicht in de juridische actualiteiten rondom erfpacht, de bancaire richtlijn particuliere woningerfpacht en waarderingsmethoden voor erfpacht.
Meer informatie >
De rol en verantwoordelijkheid van ouders in de Jeugdwet
12 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van ouders en overheid bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. U krijgt goed inzicht in de rechten en plichten behorend tot het uitoefenen van het ouderlijk gezag en de verschillende dimensies van de verantwoordelijkheden bij de opvoeding zoals de dagelijkse en pedagogische verantwoordelijkheid, de juridische verantwoordelijkheid en de ‘zijnsverantwoordelijkheid’.
Meer informatie >
Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur
13 april 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Regelgeving bijzondere woonvormen en vakantieverhuur geeft uitleg aan de hand van de jurisprudentie over de regels voor vakantieverhuur en huisvesting van studenten, zorgbehoevenden, arbeidsmigranten, asielzoekers en expats.
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en tricks
13 april 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsplan: juridische tips en trics, gaat in op de juridische merites van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Basiscursus Duurzaam Bouwen
13 april 2023
Utrecht
De tweedaagse cursus Duurzaam Bouwen leert u duurzaam bouwen toe te passen in de gemeentelijke praktijk. We kijken naar: stedenbouw, gebouw en uitvoering.
Meer informatie >
Participatie en Omgevingswet
13 april 2023
Utrecht
Deze eendaagse cursus Participatie en Omgevingswet geeft praktische handvatten voor participatie als maatwerk. We gaan in op de vrijheid die de Omgevingswet biedt, de valkuilen die met die vrijheid meekomen en de ‘knoppen’ waarmee je dit goed kunt inregelen.
Meer informatie >
De AVG en de basisregistraties van de publieke sector
13 april 2023
Utrecht
De cursus AVG en de basisregistraties van de publieke sector geeft inzicht in het stelsel van de basisregistraties en de verhouding met de AVG.
Meer informatie >
Basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen
13 april 2023
Utrecht
In deze basiscursus Volkshuisvestingsrecht en wonen wordt inzicht gegeven in het systeem van het volkshuisvestingsrecht, waarbij de belangrijkste juridische aspecten en thema’s die hierin spelen, aan bod komen.
Meer informatie >
Verdiepingscursus Participatiewet
13 april 2023
Utrecht
Tijdens deze Verdiepingscursus Participatiewet wordt ingegaan op een aantal onderwerpen die in de Basiscursus Participatiewet al kort zijn behandeld. Aan de hand van een aantal actuele thema’s wordt de Participatiewet in deze verdiepingscursus nader belicht. Daarbij is veel aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en recente jurisprudentie.
Meer informatie >
Verdiepingscursus Wlz
14 april 2023
Utrecht
Tijdens de Verdiepingscursus Wlz wordt verder en dieper ingegaan op de onderwerpen die in de Basiscursus Wlz worden behandeld. De Wlz wordt in deze verdiepingscursus voornamelijk behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen.
Meer informatie >
Kwaliteitsborging bouwen voor gemeenten
18 april 2023
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Kwaliteitsborging voor gemeenten gaat u onderzoeken wat het nieuwe systeem betekent voor bouw- en woningtoezicht.
Meer informatie >
Basis planeconomie en financiële regie bij gebiedsontwikkeling
18 april 2023
Amersfoort
In deze leergang leer je de basiskennis planeconomie en financiële regie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Meer informatie >
Wet bescherming klokkenluiders
18 april 2023
Utrecht
Met deze cursus bereidt u zich praktisch voor op de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders. U leert wat de belangrijkste verplichtingen zijn en hoe u een goede interne meldprocedure opzet.
Meer informatie >
Masterclass Bijzondere Bijstand
18 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van een expert en ervaren docent in de bijzondere bijstand een compleet en helder overzicht van de structuur van de wet, het systeem van de beoordeling, de belangrijkste jurisprudentie en de laatste, actuele ontwikkelingen rondom de bijzondere bijstand. Ook worden bestaande knelpunten in de uitvoering samen met u besproken en de mogelijkheden hoe hier mee om te gaan. Aan de hand van vele casussen en het boek De bijstand in praktijk wordt uw probleemoplossend vermogen bevorderd zodat u problemen die zich in de praktijk kunnen voordoen snel en zelfstandig kunt oplossen.
Meer informatie >
Van Bouwbesluit tot BBL
18 april 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Van Bouwbesluit tot BBL leert u over de verschillen tussen het Bouwbesluit 2012 en het BBL van de Omgevingswet.
Meer informatie >
De Alcoholwet
18 april 2023
Utrecht
Deze middagcursus De nieuwe Alcoholwet geeft in kort bestek alle wijzigingen t.o.v. de Drank- en Horecawet aan en wat u als gemeente te doen staat, zowel uitvoerend als beleidsmatig.
Meer informatie >
Bedrijven en milieuzonering nieuwe stijl
19 april 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan wil inzicht bieden in de nieuwe systematiek en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Signaleren van zorgfraude en contracteren integere zorgaanbieders
19 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u in het eerste deel inzicht in de mogelijkheden om zorgaanbieders te ‘screenen’ of sprake is van zorgaanbieders die mogelijk te maken hebben met zorgfraude voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. In het tweede deel van de cursus wordt besproken hoe gemeenten kunnen voorkomen dat zij overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die niet integer zijn, omdat zij te maken hebben met zorgfraude.
Meer informatie >
Gevaarlijke honden als gemeentetaak
19 april 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Gevaarlijke honden als gemeentetaak gaat in op de repressieve mogelijkheden en preventieve maatregelen om de problematiek van gevaarlijke honden aan te pakken.
Meer informatie >
Basiscursus WvGGZ voor zorgmedewerkers
19 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u compleet en goed op de hoogte gebracht van de WvGGZ en het onderscheid met de Wet Zorg en Dwang. U leert over de vele procedures die in de wet zijn geregeld. U krijgt tevens kennis van de eisen en voorwaarden, die aan het uitvoeren van verplichte zorg worden gesteld en de “do’s and don’t s” en weet u hoe uw besluitvormingsproces dient te verlopen bij het al dan niet toepassen (of beëindiging) van verplichte zorg.
Meer informatie >
Wkb en Omgevingswet voor bouwbedrijven
20 april 2023
Utrecht
1-daagse curus over de praktische toepassing voor private bouwbedrijven.
Meer informatie >
Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht
20 april 2023
Utrecht
Met deze 1-daagse cursus Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht bent u binnen één dag op de hoogte van de nieuwe landelijke handhavingsstrategie, zowel beleidsmatig als uitvoering.
Meer informatie >
De stad van straks: aan de slag met ruimtelijke opgaven
20 april 2023
ZWOLLE
In dit 6-daagse leeratelier ‘De stad van straks’ verkennen we hoe maatschappelijke veranderopgaven in de ruimte samenkomen. Belangrijke vraag hierin is hoe we de wens tot verdichting kunnen combineren met de urgentie om de leefomgeving aantrekkelijker, gezonder en klimaatbestendiger te maken.
Meer informatie >
De positie van zorgaanbieders in het sociaal domein bij gemeentelijke toezicht en handhaving
20 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van twee experts in deze materie een overzicht van het complete proces vanaf contractering tot een eventuele terugvordering. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen wordt gedurende de dag stilgestaan bij de eisen die aan zorginstellingen mogen worden gesteld en de toezichtsbevoegdheden van gemeenten. In het bijzonder wordt ingegaan op belangrijke valkuilen zoals de exacte kwalificaties van het personeel, de specifieke omschrijving van de te leveren zorg en de eisen die aan een verbeterplan mogen worden gesteld.
Meer informatie >
Eigen Kracht
21 april 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de juridische kaders en het begrip eigen kracht in de Wmo 2015 en de Jeugdwet en hoe eigen kracht toe te passen in de praktijk. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling
25 april 2023
Soesterberg
In deze 10-daagse Leergang Regie op waardevolle gebiedsontwikkeling: financiële regie in de nieuwe realiteit gebiedsontwikkeling leert u ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken en past nieuwe ontwikkelstrategieën toe gericht op duurzaamheid en waardecreatie
Meer informatie >
Basiscursus Milieurecht 4-daags
8 mei 2023
Utrecht
De vierdaagse basiscursus Milieurecht biedt inzicht in de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten. De juridische kaders staan centraal.
Meer informatie >
Actualiteiten Planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet
9 mei 2023
Utrecht
Deze cursus Actualiteiten Planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet gaat uitgebreid in op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht en op de schaderegeling onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Planeconomie
9 mei 2023
Utrecht
De tweedaagse Basiscursus Planeconomie geeft u inzicht in de inhoudelijke en financiële principes en kaders van de planeconomie.
Meer informatie >
Inzicht in privacyrisico's: adviezen van een ethical hacker
9 mei 2023
Utrecht
In deze 1-daagse cursus leert u hoe u uw organisatie kunt wapenen tegen een aanval van cybercriminaliteit. U leert hoe hackers denken, welke stappen ze nemen en waarom data interessant voor hen is.
Meer informatie >
Financieel toezicht in vogelvlucht
9 mei 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus beoogt te bereiken dat de cursisten financieel toezichtsaspecten tijdig kunnen signaleren en in de juiste context kunnen plaatsen.
Meer informatie >
Natuurinclusief bouwen
9 mei 2023
Utrecht
In deze 1-daagse cursus maak je kennis met het concept ‘natuurinclusief bouwen’ en de concrete toepassing daarvan. Ook behandelen we op macroniveau de toekomstige wet- en regelgeving en richten we ons op praktijkcasussen, zodat je de benodigde tools kunt inzetten binnen jouw functie om stad en natuur bij elkaar te brengen.
Meer informatie >
Beleid energietransitie gebouwde omgeving
10 mei 2023
Utrecht
Het realiseren van (bijna) energie neutrale gebouwen is voor nieuwbouw verplicht en voor bestaande bouw worden er stapsgewijs steeds meer eisen gesteld. Deze ochtendcursus geeft je inzicht in het beleid, de eisen en regelgeving.
Meer informatie >
Bal agrarisch
10 mei 2023
Utrecht
Met deze 2-daagse cursus wordt u volledig op de hoogte gesteld van de meest relevante veranderingen in de milieuregels voor de agrarische sector door de invoering van de Omgevingswet.
Meer informatie >
De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: reikwijdte, werking en onderscheid
11 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en helder beeld van zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Gemeentewet. U weet wanneer en in welke situaties beide wetten van toepassing zijn en hoe deze wetten zich onderscheiden van elkaar. Na het volgen van deze cursus kunt u de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet
11 mei 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Meer informatie >
De bewaking van zorgkwaliteit in het sociaal domein voor gemeenten
11 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie een overzicht van het complete proces vanaf contractering tot een eventuele terugvordering. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen wordt gedurende de middag stilgestaan bij de eisen die aan zorginstellingen mogen worden gesteld en de toezichtsbevoegdheden van gemeenten. In het bijzonder wordt ingegaan op belangrijke valkuilen zoals de exacte kwalificaties van het personeel, de specifieke omschrijving van de te leveren zorg en de eisen die aan een verbeterplan mogen worden gesteld.
Meer informatie >
Privacy in Perspectief - 4 daags
16 mei 2023
Utrecht
In deze masterclass wordt privacy bekeken vanuit een juridisch, economisch, sociaalpsychologisch, technologisch, ethisch en organisatorisch perspectief.
Meer informatie >
Ondermijning en Verwerking van Persoonsgegevens
16 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het juridisch kader voor gegevensverwerking bij de aanpak van ondermijning. Er wordt besproken hoe wordt bepaald welke verwerking van persoonsgegevens wel en niet is toegestaan en waarom. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op het delen van persoonsgegevens binnen en buiten de eigen organisatie en wordt ingegaan op de vereisten die aan de verwerking van persoonsgegevens worden gesteld. Na deze cursus bent u volledig op de hoogte van de belangrijkste issues, recente ervaringen en jurisprudentie en bent u in staat om problemen op dit vlak in de praktijk te onderkennen.
Meer informatie >
De toekomst van zorgvastgoed: renovatie, herbouw en verduurzaming
16 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van ervaren docenten en experts in deze materie een compleet en duidelijk overzicht van alle relevante aspecten die spelen bij renovatie, sloop, herbouw en verduurzamen van zorgvastgoed. U leert welke voorbereidingen u moet treffen en welke stappen u moet ondernemen om tijdig uw zorgvastgoed te renoveren, herbouwen en te verduurzamen. Na het volgen van deze cursus bent u volledig op de hoogte om alles in werking te zetten en zo te zorgen dat uw zorgvastgoed tijdig klaar is voor een duurzame toekomst.
Meer informatie >
Toekennen van maatwerkvoorzieningen
16 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus leert u het complete proces van het toekennen van een (maatwerk)voorziening en de juridische aspecten daarvan. U leert de afbakening met voorliggende voorzieningen, het beoordelen van de aanvraag en het vastleggen van de toegekende voorziening. Ook het verwerken van persoonsgegevens wordt behandeld en de bezwaar en beroep procedure. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.
Meer informatie >
Masterclass Gegevensverwerking in het sociaal domein
16 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u kennis en informatie om te adviseren bij gegevensverwerking en -uitwisseling in het sociaal domein. U wordt op de hoogte gebracht om werkprocessen in te richten en bent na het volgen van deze cursus deskundig om de rechten van de betrokkenen te waarborgen, zodat binnen de kaders van de wet gegevens uit gewisseld worden met behoud van het vertrouwen van burgers. Ook wordt u op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken van de nieuwe wetgeving waaronder de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams) en de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (mocht die doorgang vinden).
Meer informatie >
Basiscursus Wabo, Bor en Mor
23 mei 2023
Utrecht
Deze 2-daagse Basiscursus Wabo, Bor en Mor gaat uitgebreid in op de essentie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.
Meer informatie >
Wegenwet: openbaarheid van wegen
23 mei 2023
Utrecht
De middagcursus Wegenwet: openbaarheid van wegen, biedt inzicht in de lastige materie van de Wegenwet, waar u op moet op letten en hoe u het in uw voordeel kan inzetten. De middagcursus Wegenwet: openbaarheid van wegen, biedt inzicht in de lastige materie van de Wegenwet, waar u op moet op letten en hoe u het in uw voordeel kan inzetten.
Meer informatie >
EPBD III
24 mei 2023
Onbekend
Deze online ochtendcursus geeft u in 2 uur inzicht in de EPBD III. Na het volgen van deze online cursus bent u op de hoogte van de consequenties op installatie technisch niveau vanuit de EPBD III en de laatste wijzigingen in de regelgeving hieromtrent.
Meer informatie >
Leidinggeven voor (plaatsvervangend) griffiers
24 mei 2023
AMERSFOORT
In deze tweedaagse training staan we stil bij de leidinggevende taken van de griffier en hoe je deze persoonlijk het beste vorm kunt geven, rekening houdende met het politieke krachtenveld.
Meer informatie >
Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht
25 mei 2023
Utrecht
De driedaagse Basiscursus Ruimtelijk Ordeningsrecht is een complete inleiding in de wet- en regelgeving van de ruimtelijke ordening.
Meer informatie >
Beschermd wonen voor zorgaanbieders en gemeenten
25 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en helder overzicht van beschermd wonen. Daarbij komen de positie en rollen van cliënten, gemeenten, CIZ en zorgkantoren aan bod. U leert de verplichtingen die opgelegd mogen worden, maar ook de grenzen daaraan. De laatste en belangrijkste actuele (juridische) ontwikkelingen rondom beschermd wonen worden samen met u besproken. Samen met de docenten en uw medecursisten kunt u discussiëren en van gedachten wisselen rondom het thema beschermd wonen in een veranderende omgeving. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in uw eigen praktijk.
Meer informatie >
Toerisme, recreatie en ruimte
25 mei 2023
Utrecht
Deze 2-daagse modulencursus Toerisme en recreatie wil de beleidsmedewerker / adviseur recreatie en toerisme bij de gemeente meer grip te geven op hun rol, om zo sturing te kunnen geven aan het behalen van doelen rondom de vrijetijdseconomie.
Meer informatie >
Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet
25 mei 2023
Utrecht
De workshop Afwegen van particuliere initiatieven onder de Omgevingswet biedt gemeenten een praktische handleiding om zelf aan de slag te gaan met een integraal afwegingskader en een handboek kwaliteitsverbetering.
Meer informatie >
Verwerkersovereenkomsten opstellen: aandachtspunten en actualiteiten
30 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in waar u op moet letten bij het opstellen van een privacy overeenkomst. Daarin wordt met name ingegaan op de verwerkersovereenkomst. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om het privacy contracteren binnen uw organisatie te verbeteren.
Meer informatie >
Het persoonsgebonden budget in het sociaal domein
31 mei 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u aan de hand van de wet, rechtspraak en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bijgepraat rondom alle (juridische) aspecten van de PGB. Want inmiddels werken we al geruime tijd met het PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet en begint in de rechtspraak steeds duidelijker te worden wat wel en wat niet kan.
Meer informatie >
Privacywetgeving in de opsporing
1 juni 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van de wetgeving die op de gegevensverwerkingen door BOA’s van toepassing is. U leert wanneer uw BOA’s zich aan de Wpg moet houden, wanneer aan de AVG en wat de belangrijkste verschillen zijn tussen deze wetten. Ook leert u welke stappen er moeten worden gezet om aan de Wpg te voldoen, hoe gegevens gedeeld kunnen worden en hoe gegevens uit opsporingsactiviteiten kunnen worden gebruikt in het toezichtwerk.
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet
1 juni 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht.
Meer informatie >
Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting
1 juni 2023
Utrecht
In deze tweedaagse cursus Klimaatbestendige ruimtelijke inrichting leer je hoe je vanaf het prille begin tot aan de realisatie van een ruimtelijk plan kunt zorgen dat op een kansgerichte wijze met klimaataspecten wordt omgegaan. Ook kijken we naar de betekenis van de Omgevingswet voor een klimaatbestendige inrichting.
Meer informatie >
De aanpak van fraude in het sociaal domein
6 juni 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht over de stand van zaken met betrekking tot fraude in het sociaal domein. U krijgt inzicht in de juridische instrumenten die een gemeente tot zijn beschikking heeft. Tevens krijgt u concrete en praktische handvatten om fraude aan te pakken. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Vechtscheiding: de strijd uit de scheiding halen
6 juni 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u praktische kennis en vaardigheden waarmee u ruziënde ouders in een vechtscheiding helpt om functioneel met elkaar te communiceren en het welzijn van hun kind voorop te zetten. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Maken van een omgevingsplan
6 juni 2023
Utrecht
In deze 3-daagse cursus Maken van een omgevingsplan krijgt u alles te horen wat u moet weten om aan de slag te kunnen gaan met het opstellen van een omgevingsplan.
Meer informatie >
Governance en financieel toezicht
6 juni 2023
Utrecht
De cursus governance en financieel toezicht geeft juristen, financieel specialisten, corporate secretaries en advocaten inzicht in het financieel toezichtrecht in verhouding tot de governance van een financiële onderneming.
Meer informatie >
Basiscursus Bezwaar en Beroep
8 juni 2023
Utrecht
U als toegangsmedewerker kunt elk moment te maken krijgen met een bezwaarschrift en bezwaarprocedure. Het is dus van groot belang voor u om daar altijd goed op voorbereid te zijn. Een verloren procedure kost namelijk geld en levert reputatieschade op. Tijdens deze cursus krijgt u van de docent – iemand met zeer veel ervaring in het voeren van deze procedures - kennis, vaardigheden en praktische tips & tricks voor het voorbereiden en voeren van een succesvolle bezwaarprocedure. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.
Meer informatie >
Omgevingsplan milieuthema’s
8 juni 2023
Utrecht
Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste milieuthema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Milieu in de Omgevingswet
8 juni 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Milieu in de Omgevingswet is helemaal gericht op de milieu-aspecten van de nieuwe wet, zowel omgevingsvergunning, Bal als het omgevingsplan.
Meer informatie >
Basiscursus Natuurwetgeving en Ecologie
13 juni 2023
Utrecht
De tweedaagse Basiscursus Natuurwetgeving en ecologie gaat over de Wet natuurbescherming in de gemeentelijke praktijk en samenhangend ecologisch onderzoek.
Meer informatie >
Clearing en Settlement
15 juni 2023
Utrecht
Deze cursus Clearing en settlement zorgt ervoor dat u leert hoe het giraal effectenverkeer georganiseerd is en ontwikkelingen in de juiste context kunt plaatsen
Meer informatie >
Afbakening van de Wmo en Jeugdwet in de verordening
15 juni 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van twee experts en ervaren docenten een goed en helder beeld welke mogelijkheden u heeft om binnen de gemeentelijke verordening af te bakenen. En zo te zorgen voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in combinatie met kostenbesparing.
Meer informatie >
Sluiten van drugspanden
15 juni 2023
Utrecht
Deze middagcursus Sluiten van drugspanden biedt een stevig houvast voor toepassing van artikel 13b Opiumwet, op een manier die de rechterlijke toets doorstaat.
Meer informatie >
Oplossingsrichtingen stikstofaanpak
22 juni 2023
Utrecht
Deze 1-daagse verdiepingscursus Oplossingsrichtingen stikstofaanpak biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
Meer informatie >
Externe veiligheid in de Omgevingswet
27 juni 2023
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Externe veiligheid in de Omgevingswet maakt u kennis met alle aspecten op het gebied van externe veiligheid onder de Omgevingswet.
Meer informatie >
Wwft en AVG: het spanningsveld en de naleving in de praktijk
27 juni 2023
Utrecht
De Wwft verplicht organisaties om allerlei informatie over hun klanten vast te leggen in het kader van het cliëntenonderzoek. De AVG vraagt juist om zo min mogelijk gegevens te verzamelen. Hoe gaat u hier in de praktijk mee om? In deze cursus staan we stil bij wat er wel en niet mogelijk is, zodat u hier in uw praktijk een goede afweging in kunt maken.
Meer informatie >
Actualiteiten en jurisprudentie Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet
29 juni 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus zullen twee professionals, die de ontwikkelingen en jurisprudentie in het sociaal domein op de voet volgen, u op de hoogte brengen van de belangrijkste uitspraken van afgelopen half jaar.
Meer informatie >
Duurzame energie en ruimte: kansen voor gebiedskwaliteit
5 september 2023
Utrecht
Deze twee daagse cursus Duurzame energie en ruimtelijke inrichting gaat over goede ruimtelijke inpassing van duurzame energie zonder klimaatdoelen en kwaliteit van leefomgeving uit het oog te verliezen.
Meer informatie >
Griffiemedewerker
7 september 2023
AMERSFOORT
Deze 8-daagse leergang zorgt ervoor dat veel puzzelstukjes op zijn plek vallen, om zo sterker op te kunnen treden als griffiemedewerker.
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet
11 september 2023
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor handhaving, met twee dagmodules: inhoud en competenties.
Meer informatie >
Basiscursus Grondbeleid
12 september 2023
Utrecht
Deze vierdaagse Basiscursus Grondbeleid biedt inzicht in het gemeentelijk grondbeleid. Alle relevante deelonderwerpen van Grondbeleid worden behandeld door vakspecialisten.
Meer informatie >
Raadsadviseur / plaatsvervangend Griffier
13 september 2023
Amersfoort
Deze Leergang Raadsadviseur is ontwikkeld voor raadsadviseurs en plaatsvervangende griffiers en biedt de deelnemer een verantwoorde en uitgebalanceerde mix van kennis, kunde en vaardigheden.
Meer informatie >
Basiscursus Wmo 2015
14 september 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van 2 experts in deze materie en ervaren docenten een helder en compleet overzicht van de Wmo 2015 met de nadruk op het verlenen van (maatwerk)voorzieningen door de gemeente.
Meer informatie >
Staatssteun en de Wet Markt en Overheid binnen omgevingsrecht en vastgoed
19 september 2023
Utrecht
Na het volgen van deze cursus Staatssteun en de Wet Markt en Overheid bent u volledig op de hoogte van alle relevante staatssteunnormen in relatie tot het omgevingsrecht en vastgoed.
Meer informatie >
Asbest: juridische aspecten
20 september 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Asbest: juridische aspecten behandelt de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.
Meer informatie >
Basiscursus Participatiewet
21 september 2023
Utrecht
Tijdens deze tweedaagse cursus zullen twee vooraanstaande docenten u een helder en compleet overzicht geven van de Participatiewet.
Meer informatie >
Grondbeleid onder de Omgevingswet
26 september 2023
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Grondbeleid onder de Omgevingswet biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid van de gemeente.
Meer informatie >
Cameratoezicht & Privacy
28 september 2023
Utrecht
Tijdens de cursus Cameratoezicht & Privacy besteden we aandacht aan de privacyregels die gelden voor de inzet van camera’s. Met behulp van de casuïstiek leert u hoe u een camerabeleid inricht.
Meer informatie >
Basiscursus Jeugdwet
28 september 2023
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een algemene inleiding en uitleg over het Jeugdrecht en betrokken partijen bij jeugdhulp.
Meer informatie >
BENG en MPG
2 oktober 2023
Utrecht
In deze workshops BENG en MPG krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing van de nieuwe BENG-eisen die in de plaats komen van de EPC.
Meer informatie >
Juridische aspecten van CO2-emissies
3 oktober 2023
Utrecht
Deze dagdeelcursus ‘Juridische aspecten van CO2-emissies’ geeft inzicht in de huidige wet en regelgeving, de werking van emissiehandel, de juiste manier van rapporteren en de mogelijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens in de (nabije) toekomst.
Meer informatie >
Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling
2 november 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling geeft deelnemers (meer) inzicht in de totstandkoming en inhoud van samenwerkingsovereenkomsten.
Meer informatie >
Permanente bewoning van recreatiewoningen
2 november 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Permanente bewoning van recreatiewoningen geeft inzicht in de problematiek van permanente bewoning van recreatiewoningen, de handhaving ervan en het te voeren beleid.
Meer informatie >
Verjaring voor vastgoedprofessionals
14 november 2023
Utrecht
Deze middagcursus Verjaring voor vastgoedprofessionals geeft een heldere kijk op verjaring vanuit de vastgoedpraktijk en maakt u wegwijs in het woud van regels omtrent verjaring.
Meer informatie >
Omgevingsrecht voor de vastgoedprofessional
30 november 2023
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsrecht voor vastgoedprofessionals is specifiek toegespitst op de onderwerpen die voor de vastgoedprofessional van belang zijn.
Meer informatie >
Energietransitie: doelen halen onder de Omgevingswet
1 december 2023
Utrecht
Deze 1-daagse cursus ‘Energietransitie: doelen halen onder de omgevingswet’ laat u zien welke mogelijkheden de verschillende Omgevingswetinstrumenten bieden en hoe u ze kunt inzetten om de energietransitie op decentraal niveau nu al op gang te krijgen.
Meer informatie >
Basiscursus Luchtkwaliteit
7 december 2023
Utrecht
In de tweedaagse basiscursus Luchtkwaliteit krijgt u inzicht in de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, en verdiept u zich in de geldende wet- en regelgeving.
Meer informatie >
De griffier in positie: ontwikkel je competenties - alleen als Incompany
Onbekend
Na afloop van deze leergang 'De griffier in positie: ontwikkel je competenties' ben je je als griffier veel bewuster van je eigen houding en gedrag in situaties waarin je als griffier optreedt. Je hebt handvatten ontvangen om je optreden nog effectiever te maken en je hebt de gelegenheid met die handvatten te oefenen.
Meer informatie >
Bestuurlijke boete - alleen als incompany
Onbekend
Sinds een aantal jaren is het bestuurlijke boeterecht flink in ontwikkeling. Een aantal wetswijzigingen en reacties van de bestuursrechters daarop hebben voor veel reuring gezorgd.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingsplan - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse Basiscursus Omgevingsplan geeft een overzicht van alle ins en outs van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet voor handhavers – alleen incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet voor Handhavers behandelt de specifieke consequenties voor handhavers.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet voor juristen – alleen incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet voor Juristen richt zich specifiek op de juridische aspecten die van belang zijn bij de overgang van de Waternet naar de Omgevingswet.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet voor vergunningverleners – alleen incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Water in de Omgevingswet voor vergunningverleners behandelt de specifieke consequenties voor vergunningverleners.
Meer informatie >
Privacydilemma’s in het publieke domein - alleen als incompany
Onbekend
Met de cursus Privacydilemma's in het publieke domein krijgt u handvatten aangereikt om op een praktische wijze om te gaan met persoonsgegevens in het publieke domein.
Meer informatie >
Energietransitie: Praktische invulling voor RES 2.0 - alleen als incompany
Onbekend
Deze 3-daagse cursus Energietransitie neemt u in vogelvlucht mee door de technische oplossingen voor het opwekken van duurzame energie, met al hun (on)mogelijkheden en (in)directe effecten
Meer informatie >
Bodemdaling: oorzaken, gevolgen en aanpak - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Bodemdaling bespreekt de oorzaken, gevolgen en aanpak van dit probleem. Daarnaast wordt naar de mogelijke oplossingen gekeken.
Meer informatie >
Opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet - Alleen als incompany
Onbekend
Deze 4-daagse opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet biedt inzicht in het stelsel van de Omgevingswet en de specifieke consequenties voor handhaving in de dagelijkse praktijk.
Meer informatie >
Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze 1-daagse cursus Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed.
Meer informatie >
Realiseren van wind- en zonneparken
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Realiseren van wind- en zonneparken wil inzicht bieden in windenergie en de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek.
Meer informatie >
Beëindigen van de zorgovereenkomst
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in de laatste ontwikkelingen over het opzeggen of anderszins beëindigen van de zorgovereenkomst. De docenten geven u een compleet en goed overzicht in wet- en regelgeving en de jurisprudentie. Tevens krijgt u oplossingen voor problemen die zich met cliënten, familie en/of de wettelijke vertegenwoordigers van cliënten kunnen voordoen bij een eventuele beëindiging. U wordt voorzien van praktische tips waarbij het uitgangspunt is om juridische geschillen zoveel mogelijk te voorkomen. De opgedane kennis kunt u meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
RES en Omgevingswet: versnelling van de energietransitie - alleen als Incompany
Onbekend
Op het seminar 'RES en Omgevingswet: versnelling van de energietransitie' wordt u door topsprekers bijgepraat over de RES, de organisatie van de energietransitie en de relatie met Omgevingswet. Ook de juridische uitvoering komt uitgebreid aan bod.
Meer informatie >
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Verduurzaming gemeentelijk vastgoed bespreekt de aanpak van verduurzaming waarbij de gemeente het voortouw neemt. Er wordt gekeken naar waarom, wat en hoe dit gaat gebeuren.
Meer informatie >
Relatie publiek- en privaatrecht voor overheden - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Relatie publiek- en privaatrecht voor overheden bespreekt de oorzaken, gevolgen en aanpak van dit probleem. Daarnaast wordt naar de mogelijke oplossingen gekeken.
Meer informatie >
Stedelijke Herverkaveling - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Stedelijke herverkaveling behandelt het instrument stedelijke herverkaveling en plaats het in het proces van locatieontwikkeling of transformatie.
Meer informatie >
Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet maakt duidelijk welke rollen en taken de Omgevingswet kent voor het beheer van grondwaterkwaliteit en hoe overheden samen werk hiervan kunnen maken.
Meer informatie >
De nieuwe mindset van de Omgevingswet – Alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse training De nieuwe mindset van de Omgevingswet is gericht op de gedragsveranderingen die de nieuwe Omgevingswet met zich mee brengt. De deelnemers kijken naar nieuwe vaardigheden en competenties en nemen een duik in hun eigen denkwereld.
Meer informatie >
Update Wabo - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Update Wabo is een update over de Wabo: bijblijven en bijschaven, alles weer even opfrissen met accent op praktijkproblemen.
Meer informatie >
Basiscursus Noodrecht en openbare-orderecht - alleen als Incompany
Onbekend
Deze 3-dagdelen basiscursus noodrecht & openbare-orderecht biedt een compleet overzicht van het juridisch instrumentarium voor openbare orde en veiligheid.
Meer informatie >
Wwft: voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken - alleen als incompany
Onbekend
Deze middagcursus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft speciaal ontwikkeld voor de vastgoedwereld.
Meer informatie >
E-cursus Samenwerken onder de Omgevingswet
Onbekend
Deze online opleiding Samenwerken onder de Omgevingswet biedt u kennis en vaardigheden over anders werken onder de Omgevingswet via een mix van theorie, korte filmpjes, inspirerende voorbeelden en praktische oefeningen.
Meer informatie >
Update Awb - alleen als Incompany
Onbekend
Deze dagdeel cursus Update Algemene wet bestuursrecht is een praktische permanente kennisupdate van recente en opvallende jurisprudentie.
Meer informatie >
Uitvoering omgevingsplan: juridisch, Geo en toepasbare regels DSO - alleen als Incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Uitvoering omgevingsplan: juridisch, Geo en toepasbare regels DSO behandelt op welke wijze u vanuit visie en beleid een start-omgevingsplan kunt maken rekening houdend met regelgeving, Geo en toepasbare regels.
Meer informatie >
Toezicht en handhaving door AFM en DNB - alleen nog als incompany
Onbekend
Deze middagcursus Toezicht en handhaving door AFM en DNB geeft u de belangrijkste aandachtspunten en handvatten om adequaat met de handhavende kant van de toezichthouder om te gaan.
Meer informatie >
E-cursus Inleiding Omgevingswet
Onbekend
Deze e-cursus Inleiding Omgevingswet biedt u via theorie, webcolleges, praktijkvoorbeelden en opdrachten een eerste introductie in de Omgevingswet.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet voor Toezichthouder / Handhaver Milieu - Alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet voor Toezichthouder en Handhaver milieu wil inzicht bieden in toezicht en handhaving onder de omgevingswet met betrekking tot milieu.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu - Alleen als Incompany
Onbekend
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu wil inzicht bieden in vergunningverlening onder de omgevingswet met betrekking tot milieu.
Meer informatie >
Sturen op toegang sociaal domein - alleen nog als Incompany
Onbekend
In de cursus Sturen op toegang sociaal domein krijgt u van experts in deze materie een helder en duidelijk overzicht van alle kostenbesparende mogelijkheden binnen de toegang tot het sociaal domein van uw gemeente.
Meer informatie >
Onderhandelen over gebiedsontwikkeling - alleen als Incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Onderhandelen over gebiedsontwikkeling wordt u in de geest van de nieuwe Omgevingswet praktisch geleerd om samenwerkingsgericht te onderhandelen.
Meer informatie >
Online indiceren in het sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Online indiceren in het Sociaal domein leert consulenten de communicatietechnieken en wettelijke kaders die nodig zijn om een indicatiestelling op afstand te doen.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsplan
Onbekend
Deze e-cursus Omgevingsplan biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over het omgevingsplan.
Meer informatie >
Trainee-opleiding Omgevingswet
Onbekend
Deze meerdaagse trainee opleiding Omgevingswet biedt jou als starter of trainee inzicht in het systeem van de Omgevingswet, bekeken vanuit het bestaande stelsel van omgevingsrecht. Op 1 januari 2022 ben je er klaar voor om met veel kennis in de geest van de Omgevingswet te gaan werken.
Meer informatie >
Warmterecht: Van Warmtewet tot omgevingsplan
Onbekend
Tijdens deze 1-daagse cursus wordt u bijgepraat over actualiteiten in het warmterecht, waaronder jurisprudentie, wet- en regelgeving (Warmtewet) en de toepassing van het warmterecht in o.a. het huurrecht.
Meer informatie >
Verslaglegging in de Wmo 2015 en de Jeugdwet - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de belangrijkste juridische en niet-juridische aspecten van verslaglegging. U krijgt praktische handvatten geboden om een goed en gedegen verslag op te stellen waarin alle benodigde informatie is opgenomen en dat aan alle (wettelijke) eisen voldoet waaronder privacygegevens.
Meer informatie >
Bruidsschat in de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Bruidsschat in de Omgevingswet helpt gemeenten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor omzetting van de bruidsschat en biedt handvatten om concreet aan de slag te gaan.
Meer informatie >
Inzage- en verwijderingsverzoeken onder de AVG - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de do’s and don’ts bij het behandelen van inzage- en verwijderingsverzoeken. Er wordt stilgestaan bij de reikwijdte van beide rechten, of en hoe uw organisatie aan zo’n verzoek kan voldoen, de rechtsmiddelen en de verdere procedures die de betrokkene(n) in dat kader ter beschikking staan. In deze cursus staan de rechten centraal. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk
Meer informatie >
Internationale doorgifte van persoonsgegevens - alleen als Incompany
Onbekend
In de cursus ‘Internationale doorgifte van persoonsgegevens: hoe regel je dat in de praktijk?’ wordt de huidige stand van zaken besproken met betrekking tot de internationale doorgifte van (persoons)gegevens en wordt besproken hoe doorgifte is te regelen in de praktijk.
Meer informatie >
Industriële luchtemissies en vergunningverlening
Onbekend
In deze tweedaagse cursus Industriële luchtemissies en vergunningverlening worden de essenties van industriële luchtemissies, de wet- en regelgeving, en het proces van vergunningverlening besproken.
Meer informatie >
Greep op bewonersbijeenkomsten - alleen als incompany
Onbekend
De tweedaagse cursus ‘Greep op bewonersbijeenkomsten’ helpt je in vier stappen naar succesvolle bijeenkomsten. Tips over strategie, werkvormen en communicatie.
Meer informatie >
Werken met de Omgevingsvisie - alleen als Incompany
Onbekend
Deze praktische 1-daagse cursus Werken met de omgevingsvisie gaat over visievorming in het algemeen en over de Omgevingsvisie onder de Omgevingswet in het bijzonder.
Meer informatie >
Vaardig met de Omgevingswet - alleen als Incompany
Onbekend
Deze unieke training Vaardig met de Omgevingswet biedt zowel inhoudelijke basiskennis als vaardigheden, in samenhang gebracht in de geest van de Omgevingswet.
Meer informatie >
E-cursus Wwft Advocatuur
Onbekend
Deze e-cursus Wwft advocatuur brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Bankgaranties uitgebreid en andere zekerheden - alleen als incompany
Onbekend
Deze 3-uurs cursus geeft een grondig inzicht in het gebruik van verschillende typen bankgaranties, de rol van de bank en de risico exposure voor de opdrachtgever en de begunstigde.
Meer informatie >
E-cursus Wwft Notaris
Onbekend
Deze e-cursus Wwft notaris brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Planning en control op de griffie - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze 1-daagse cursus Planning en control op de griffie krijgt u zicht op kritische aspecten van de planning en controlcyclus gemeente en provincie.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingsvergunning
Onbekend
Deze e-cursus Omgevingsvergunning biedt u via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over de omgevingsvergunning
Meer informatie >
Actualiteitencollege Waterstoftankstations
Onbekend
In dit actualiteitencollege op het gebied van waterstof gaan Simone van Dijk, Bastian Knoors en Jeanine Zwalve (Royal HaskoningDHV) in gesprek over de ontwikkeling van waterstoftankstations.
Meer informatie >
E-cursus Inleiding Omgevingswet voor omgevingsdiensten
Onbekend
Deze e-cursus Inleiding Omgevingswet biedt u via theorie, webcolleges, praktijkvoorbeelden, vragen en opdrachten een eerste introductie in de Omgevingswet, specifiek van belang voor omgevingsdiensten
Meer informatie >
Actualiteitencollege Kernenergie in de energievoorziening
Onbekend
Kernenergie: controversieel, maar ook een -zo goed als- uitstootvrije manier van energieopwekking. In het actualiteitencollege Kernenergie in de energievoorziening bespreekt hoogleraar Wim Turkenburg (Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht) alle ins en outs van de kernenergie.
Meer informatie >
Update PGS15 - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Update PGS15 gaat over de vernieuwing van de PGS richtlijnen, waarbij met name ingezoomd wordt op de PGS 15-2016.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Kwaliteitsborging voor het bouwen
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van kwaliteitsborging bouwen en wat dit betekent voor de overheid en de markt?
Meer informatie >
Opdrachtgever – opdrachtnemer - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse training Opdrachtgever - opdrachtnemer geeft aan hoe je de rol van opdrachtnemer of opdrachtgever kunt invullen binnen de relatie gemeenten - omgevingsdiensten.
Meer informatie >
Zekerheden in concernverband en MKB - alleen als incompany
Onbekend
Deze 3-uurs cursus behandelt de kenmerken en voor- en nadelen van de belangrijkste zekerheidsinstrumenten in concernverband en het MKB, zoals bankgaranties, hoofdelijkheid en borgtocht.
Meer informatie >
Omgevingswet en de veiligheidsregio - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Omgevingswet en de veiligheidsregio zoomt in op de consequenties van de Omgevingswet voor het werk van de veiligheidsregio's.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Datacenters en restwarmte
Onbekend
In dit actualiteitencollege gaan Regina Koning (Koning B&G), Erik Barentsen (Dutch Data Centers) en Harald Wiersema (Holla Advocaten) met elkaar in gesprek over hoe gemeenten restwarmte van datacenters kunnen gebruiken in hun energieplannen.
Meer informatie >
E-cursus Omgevingswet op hoofdlijnen
Onbekend
Deze e-cursus Omgevingswet op hoofdlijnen biedt de niet-primaire doelgroepen via theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, inzicht in de hoofdlijnen van de Omgevingswet.
Meer informatie >
E-cursus Wwft Accountants
Onbekend
Deze e-cursus brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
E-cursus Wwft Belastingadviseurs
Onbekend
Deze e-cursus brengt u doormiddel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Meer informatie >
Actualiteitencollege Duurzame energie op het elektriciteitsnet
Onbekend
In dit actualiteitencollege gaan Wouter van den Akker (Liander), Leon Straathof (EnergieSamen) en Lennart Lalieu (NPRES) onder leiding van Martijn Bongaerts (Liander) met elkaar in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net. Hoe gaan we het net klaarmaken voor de toekomst met voldoende ruimte voor decentrale opwek?
Meer informatie >
Actualiteitencollege Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
Meer informatie >
Actualiteitencollege Natuurbeschermingsrecht
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van natuurwetgeving? Schrijf u dan in voor dit actualiteitencollege!
Meer informatie >
Actualiteitencollege BENG
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor u als bouwer?
Meer informatie >
E-cursus DPIA
Onbekend
Na voltooiing van de e-learning DPIA heb je een compleet beeld van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. Alle facetten komen aan bod, waaronder: wanneer een DPIA verplicht is, wat de inhoudelijke vereisten zijn en welke normen en regels er gelden voor DPIA’s. Je krijgt ook uitleg over praktische DPIA modellen.
Meer informatie >
Basiscursus APV - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse Basiscursus APV geeft u een goed overzicht van de onderwerpen die in de APV geregeld mogen worden en welke beleidsvrijheid u daar bij heeft om dat in te vullen. Daarbij passeren ook de trends en ontwikkelingen (o.a. Omgevingswet) de revue.
Meer informatie >
Regresrecht voor gemeenten - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en helder overzicht van het Wmo-regresrecht voor gemeenten. U leert wat het regresrecht inhoudt en waar u op moet letten bij een intakegesprek. Ook krijgt u handvatten om de te verhalen kosten zo goed mogelijk op een rij te kunnen zetten.
Meer informatie >
Basiscursus Herbestemming en transformatie tot woningbouw - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse basiscursus Herbestemming en transformatie tot woningbouw zet alles op een rijtje wat je nodig hebt juridisch, maar ook politiek/beleidsmatig om dit voor elkaar te krijgen.
Meer informatie >
Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid - alleen als incompany
Onbekend
In deze 2-daagse cursus Horecabedrijven: vergunningverlening en beleid leert u als medewerker Bijzondere Wetten en APV hoe vergunningaanvragen af te handelen en doet u relevante kennis op met betrekking tot het vergunningenproces om zodoende goede producten te kunnen blijven leveren.
Meer informatie >
E-cursus Toepasbare regels omgevingsplan
Onbekend
Deze e-cursus Toepasbare regels geeft een compleet overzicht van alle ‘ins en outs’ van toepasbare regels in het omgevingsplan.
Meer informatie >
E-cursus Jeugdwet
Onbekend
Tijdens deze e-cursus Jeugdwet krijgt u een algemene inleiding en uitleg over het Jeugdrecht en betrokken partijen bij jeugdhulp.
Meer informatie >
Gemeentelijke Aanpak Ondermijning - alleen als Incompany
Onbekend
Deze training Geïntegreerde aanpak ondermijning geeft u een inkijk in het brede perspectief waarbinnen ondermijning gezien moet worden maar houdt u ook een spiegel voor om te kunnen beoordelen of u er als organisatie/individu wel klaar voor bent.
Meer informatie >
Opfrisdag Toezichthouders Drank- en Horecawet - alleen als incompany
Onbekend
Met deze 1-daagse opfrisdag wordt u als toezichthouder Drank- en Horecawet weer helemaal bijgepraat over uw dagelijkse taken
Meer informatie >
Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten - alleen als incompany
Onbekend
In deze cursus Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten wordt u meegenomen in de nieuwe regels in hoofdstuk 15 van het Bal voor zwemmen en baden in badwaterbassins.
Meer informatie >
E-cursus Afbakening zorgspecifieke wetgeving
Onbekend
Tijdens deze e-cursus Afbakening zorgspecifieke wetgeving krijgt u een totaaloverzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en heeft u kennis en inzicht gekregen in specifieke afbakeningsregels tussen de verschillende zorgwetten. Tevens krijgt u juridische tools om afbakeningsproblemen en rechtsvragen op pragmatische en juridische houdbare wijze op te lossen.
Meer informatie >
E-cursus Kwaliteitsborging bouwen
Onbekend
In deze e-cursus Kwaliteitsborging bouwen gaat u onderzoeken hoe het nieuwe systeem in elkaar steekt en wat het betekent voor bouw- en woningtoezicht.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Openbare orde- en noodrecht
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van openbare orde- en noodrecht en wat dit betekent voor de praktijk? Bekijk dan dit online actualiteitencollege.
Meer informatie >
E-cursus Wet open overheid
Onbekend
Deze e-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Meer informatie >
E-cursus Handhaving Omgevingswet
Onbekend
Deze e-cursus Handhaving Omgevingswet biedt inzicht in de wijzigingen voor toezicht en handhaving als gevolg van de Omgevingswet, waarbij ook de handhavingsregels die wel van kracht blijven aan bod komen.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Menselijke maat in eigen kracht
Onbekend
Tijdens dit actualiteitencollege, waarin een advocaat en rechter samen met elkaar in debat gaan, krijgt u een nieuw en verfrissend beeld over menselijke maat en eigen kracht in relatie tot wetgeving, uitvoering en rechterlijke controle
Meer informatie >
Actualiteitencollege Reële Tarieven
Onbekend
Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een compleet en helder overzicht van wet- en regelgeving waar gemeenten bij de vaststelling van tarieven rekening mee moeten houden. En wordt u op de hoogte gebracht van de nadere duiding van de spelregels in uitspraken van de rechter.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet
Onbekend
Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een compleet en helder overzicht van de inhoud van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet die per 1 januari 2022 inwerking is getreden.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Hulphond binnen Jeugdwet en Wmo 2015
Onbekend
Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een beknopt overzicht van het zorgstelsel en een compleet en duidelijk overzicht van de rol van de hulphond binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. U wordt tevens op de hoogte gebracht van de meest recente uitspraak op 26 januari jongsleden van de Centrale Raad van Beroep over vergoeding van de hulphond.
Meer informatie >
E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan
Onbekend
Deze e-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de milieuonderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten (en kunnen) worden.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Bouwen
Onbekend
In dit online actualiteitencollege wordt u in 1 uur bijgepraat over wat er speelt op het gebied van bouwen en wat dit betekent in de praktijk.
Meer informatie >
Basiscursus reële tarieven sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en helder overzicht van de spelregels met betrekking tot de vaststelling van reële tarieven die voortvloeien uit wet- en regelgeving en wordt u op de hoogte gebracht van de nadere duiding van deze spelregels in uitspraken van de rechter.
Meer informatie >
Stedelijk beheer en de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus biedt een overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet teweegbrengt gericht op stedelijk beheer en op welke manier u als (beleids)medewerker stedelijk beheer daar invloed op kan uitoefenen op het juiste moment.
Meer informatie >
Grip op privacyrisico’s van de organisatie
Onbekend
Met deze combinatie van de ‘E-cursus DPIA’ en de twee dagdeel cursussen ‘Inkoop van software’ en ‘Datalekken: voorbereiden, herkennen en reageren’, krijgt u inzicht in de belangrijkste privacy- en beveiligingsrisico’s van organisaties en hoe daarop te anticiperen.
Meer informatie >
Signaleren van zorgfraude en bewaken van zorgkwaliteit
Onbekend
Tijdens deze tweedaagse cursus krijgt u van ervaren docenten en experts in de materie een compleet en duidelijk beeld hoe vooraf zorgfraude kan worden gesignaleerd, welke juridische middelen gemeenten hebben om te voorkomen dat zij overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die niet integer zijn en welke eisen door gemeenten aan zorgaanbieders mogen worden gesteld voor wat betreft de zorgkwaliteit en hoe op de zorgkwaliteit toezicht kan worden gehouden.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Ruimtelijke Ordening
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van ruimtelijke ordening en wat dit betekent in de praktijk? Schrijf u dan in voor dit online actualiteitencollege!
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor water in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor bodem in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor geluid in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Energietransitie & de omgevingswet
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de omgevingswet (online te volgen op eigen tijd en tempo) en in een verdiepende 1-daagse cursus bekijken we hoe overheid, de energiesector en maatschappelijke organisaties om kunnen gaan met de impact van hernieuwbare energie-, bio-, wind- en zonne-energie en omgevingswarmte op de leefomgeving en de handvatten die de Omgevingswet en de bijbehorende instrumenten hiervoor bieden.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Het probleem bij doorgifte naar de VS
Onbekend
Verkrijg in dit actualiteitencollege een duidelijk overzicht van de gehele ontwikkeling en huidige stand van zaken rond internationale doorgifte naar de VS.
Meer informatie >
Energie- en milieuprestaties van gebouwen: BENG, MPG en EPBD III
Onbekend
In 3 dagdelen (2 fysiek en één online) leert u alles over de energie- en milieurichtlijnen voor gebouwen. In de workshops BENG en MPG krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing van de nieuwe BENG-eisen die in de plaats komen van de EPC. De online ochtendcursus EPBD III geeft u in 2 uur inzicht in de EPBD III en brengt u op de hoogte van de consequenties op installatietechnisch niveau vanuit de EPBD III en de laatste wijzigingen in de regelgeving hieromtrent.
Meer informatie >
Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in het omgevingsplan (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de systematiek van milieuzonering nieuwe stijl tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Participatie en Omgevingswet (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de mogelijkheden voor participatie en de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Omgevingsplan: juridische tips en tricks (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in het omgevingsplan (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de juridische tips en tricks tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Waardegedreven ondernemen in de zorg
Onbekend
Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u het concept van waardegedreven ondernemen in de zorg nader uitgelegd en toegelicht en welke (financiële) voordelen dit concept kan opleveren voor gemeenten en zorgaanbieders. U krijgt inzicht in de potentie van het framework binnen het sociaal domein.
Meer informatie >
Energieopslag, ontwikkelingen en uitdagingen
Onbekend
In de conferentie Energieopslag, ontwikkelingen en uitdagingen geven verschillende topsprekers een overzicht van de actuele ontwikkelingen in de opslag van warmte en elektriciteit. Aansluitend gaan we in debat over de vraag 'is energieopslag een oplossing voor netcongestie?' en sluiten we de middag af met een kennismarkt waarin verschillende spelers uit de markt zich presenteren.
Meer informatie >
E-cursus Gemeenterecht
Onbekend
Deze e-cursus Gemeenterecht geeft inzicht in de hoofdlijnen en systematiek van het gemeenterecht, je weet wat waar staat in de Gemeentewet en hoe het in de praktijk in elkaar steekt.
Meer informatie >
E-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving
Onbekend
Deze e-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) wordt de systematiek van het nieuwe besluit besproken en met name de verschillen aangegeven met het Bouwbesluit 2012, juridisch, technisch en systematisch.
Meer informatie >
E-cursus Inkoop sociaal domein
Onbekend
Tijdens deze e-cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van alle inkoopmethoden sociaal domein en de daarbij behorende (juridische) aspecten en procedures. U leert welke inkoopmethode het beste bij uw gemeente past en daardoor zorg in te kopen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Meer informatie >
E-cursus Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs: samenhang en afbakening
Onbekend
Tijdens deze e-cursus en klassikale cursus krijgt u een compleet en duidelijk algemeen overzicht van de jeugdwet en overzicht en inzicht in de wettelijke kaders van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs, de afbakening tussen beide wetten en de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten en het onderwijs.
Meer informatie >
Privacybeleid bij DPIA’s en cameratoezicht
Onbekend
Met dit cursuspakket, bestaande uit de e-learning DPIA en de fysieke workshop Cameratoezicht & Privacy til je jouw privacybeleid naar een (nog) hoger niveau. Een combinatie van online leren in eigen tempo over DPIA’s, plus in groepsverband aan de slag met het inrichten van een rechtmatig camerabeleid.
Meer informatie >
Privacybeleid up-to-date: Actualiteiten AVG en DPIA’s
Onbekend
Met het cursuspakket Privacybeleid up-to-date: Actualiteiten AVG & DPIA’s wordt je volledig bijgepraat over de laatste ontwikkelingen over de AVG. Je vergaart bovendien diepgaande kennis over DPIA’s. Het pakket bestaat uit twee cursussen: de e-learning DPIA en de Actualiteitencursus AVG.
Meer informatie >
Concreet aan de slag met de AVG: implementeren én onderhouden
Onbekend
De AVG-verplichtingen zijn ons grotendeels bekend, maar hoe maak je dit in de praktijk nou concreet? Dat leer je met dit cursuspakket. Het pakket bestaat uit de cursus Privacybeleid in de praktijk: implementeren, onderhouden, overtuigen en de Actualiteitencursus AVG.
Meer informatie >
Zorgplicht onder de Wft: dit moet u weten - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus geeft u inzicht in de werking en de strekking van de zorgplicht en geeft u de belangrijkste actuele ontwikkelingen van de toezichthouder en de jurisprudentie.
Meer informatie >
Actualiteitencollege Bijzondere bijstand en energietoeslag
Onbekend
Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een algemene inleiding over de bijzondere bijstand. Daarna wordt specifiek ingegaan op de energietoeslag en of bepaalde doelgroepen, met name studenten, daarvan mogen worden uitgesloten. Ook wordt het financieel risico van gemeenten hierbij besproken.
Meer informatie >
E-cursus Basis Circulariteit
Onbekend
In de e-cursus Circulariteit worden alle basiszaken over circulariteit behandeld. Zoek jij meer houvast in de inhoud en sturing op de aanpak van circulaire uitdagingen binnen jouw functie? En werk jij als professional aan de overgang naar een circulaire economie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Dan is deze e-cursus bedoeld voor jou!
Meer informatie >
Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze 1-daagse cursus Inleiding Omgevingswet en werking Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor medewerkers geo-informatie en digitalisering uitgebreid besproken.
Meer informatie >
GRP in de Omgevingswet - alleen als Incompany
Onbekend
Met deze 2-daagse cursus GRP in de Omgevingswet willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Meer informatie >
Bouw- en sloopveiligheid: van gevaarlijk naar risico gestuurd - alleen als Incompany
Onbekend
Bouw- en sloopveiligheid: Hoe gebruik je de risicomatrix en Van gevaarlijk naar risico gestuurd.
Meer informatie >
Ontgrondingen: jurisprudentie en Omgevingswet - alleen als Incompany
Onbekend
Deze 2-daagse cursus Ontgrondingen onder de Omgevingswet gaat in op de meest ingrijpende veranderingen voor ontgrondingen als gevolg van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Projectbesluit in de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Met deze middagcursus willen wij u inzicht bieden in diverse aspecten bij de voorbereiding van het Projectbesluit.
Meer informatie >
Basiscursus Geluid industrielawaai
Onbekend
Deze 2-daagse cursus brengt u op praktische wijze de basisbegrippen en het wettelijk systeem van industrielawaai.
Meer informatie >
Actualiteiten volkshuisvestingsrecht - alleen als Incompany
Onbekend
Deze cursus Actualiteiten Volkshuisvestingsrecht zet alle relevante juridische aspecten op een rij en is helemaal up to date met de (herziene) Woningwet.
Meer informatie >
Klantcontact in het sociaal domein: do’s en don’t’s - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze workshops worden de geschreven, maar ook de ongeschreven regels voor het handelen van het bestuur - en dus ook voor de ambtenaar die het bestuur vertegenwoordigt - besproken.
Meer informatie >
Basiscursus Awb voor het sociaal domein en omgevingsdomein - alleen als incompany
Onbekend
In deze cursus Awb wordt de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht besproken. De cursus is specifiek bestemd voor uitvoerders in het sociaal domein en omgevingsdomein.
Meer informatie >
Procederen in het sociaal domein: tips en vaardigheden - alleen als incompany
Onbekend
In deze workshop Procederen in het sociaal domein wordt een kennismaking gegeven over de bezwaar- en beroepsprocedure voor medewerkers bij gemeenten.
Meer informatie >
Terugvorderen van bijstand - alleen als incompany
Onbekend
In deze workshop Terugvorderen van bijstand worden alle situaties behandeld waarin binnen de Participatiewet terugvordering van bijstand aan de orde is.
Meer informatie >
Basiscursus Privacy in het sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein. Geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.
Meer informatie >
Doelen en resultaten in het sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Met deze workshop Doelen en resultaten in het sociaal domein krijgt u handvatten om goede doelen te beschrijven en te sturen op resultaat binnen het sociaal domein.
Meer informatie >
Gemeenteraad en Omgevingswet - alleen nog als incompany
Onbekend
In deze cursus Gemeenteraad en Omgevingswet leert u in 1 middag de consequenties en mogelijkheden van de Omgevingswet kennen, specifiek voor griffiers en raadsadviseurs.
Meer informatie >
Cultuur, houding en gedrag onder de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
In deze 1-daagse cursus staat de combinatie van inhoud en gewenste vaardigheden om in de geest van de Omgevingswet te werken centraal.
Meer informatie >
Erfgoed in de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Erfgoed in de Omgevingswet behandelt het nieuwe instrumentarium voor de omgang met erfgoed en monumenten evenals de gevolgen voor ambtenaar, initiatiefnemers en adviseurs.
Meer informatie >
Omgevingsvisie en omgevingsplan voor waterschappen - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvisie en omgevingsplan voor waterschappen is gericht op hoe je als waterschapsmedewerker het waterbelang in de omgevingsvisie en omgevingsplan het beste kunt borgen.
Meer informatie >
Detailhandel en ruimtelijke ordening - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Detailhandel en ruimtelijke ordening geeft inzicht in recente detailhandelsontwikkelingen en hoe je hier via de ruimtelijke ordening in kan sturen.
Meer informatie >
Informele aanpak van geschillen - alleen als incompany
Onbekend
In deze cursus Informele Aanpak in het sociaal domein wordt u bijgepraat over de achtergrond van de informele aanpak en de manieren om hieraan vorm te geven.
Meer informatie >
Energietransitie in de gebouwde omgeving-voor programmamanagers en beleidsadviseurs-alleen incompany
Onbekend
Tijdens de 2-daagse cursus Energietransitie in de gebouwde omgeving - voor programmamanagers leert u op beleidsniveau te denken om tot een warmteplan te komen en na afloop kent u het proces en de verschillende spelers en belangen.
Meer informatie >
Regulering (duurzame) energie-infrastructuur - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Regulering (duurzame) energie-infrastructuur geeft inzicht in de juridische aspecten van de veranderde energiemarkt en de regulering van duurzame energienetwerken.
Meer informatie >