Cursussen Sociaal Domein

Ben je op zoek naar een cursus over binnen de zorg, het Sociaal domein en welzijn? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt je meer dan 20 cursussen, workshops en seminars om jouw kennis volledig up-to-date te brengen. Je kunt kiezen uit een groot aanbod, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. In ons cursusaanbod vind je basis- en verdiepingscursussen, daarnaast hebben wij een online aanbod. Op deze pagina ziet je het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Veel van onze cursussen zijn SKJ en NOVA geaccrediteerd.

Wet open overheid: achtergrond en praktijk
27 juni 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Update Wet open overheid worden de achtergronden, ontwikkelingen en dagelijkse praktijk van de Wet open overheid besproken.
Meer informatie >
Basiscursus Participatiewet
2 juli 2024
Utrecht
Tijdens deze tweedaagse cursus zullen twee vooraanstaande docenten u een helder en compleet overzicht geven van de Participatiewet.
Meer informatie >
Gegevensverwerking en Privacy in het sociaal domein - 4 daags
12 september 2024
Utrecht
Met deze 4-daagse cursus Privacy in het sociaal domein wordt u opgeleid tot privacy professional in het sociaal domein. U verwerft kennis van de wet, kunt adviseren over de werkprocessen en weet op welke manier gegevens uitgewisseld kunnen worden.
Meer informatie >
Basiscursus Wmo 2015
12 september 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van 2 experts in deze materie en ervaren docenten een helder en compleet overzicht van de Wmo 2015 met de nadruk op het verlenen van (maatwerk)voorzieningen door de gemeente.
Meer informatie >
Contractmanagement
1 oktober 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van het wettelijk en contractueel kader en de juridische (on)mogelijkheden van contractmanagement. U krijgt bruikbare handvatten aangereikt waarmee u uw contractmanagement(systeem) effectief kunt inrichten en zo aan uw bestuurders en beleidsmedewerkers de meest optimale informatie kunt verschaffen. De verkregen contractmanagementinformatie kan zo de basis vormen voor nieuw inkoopbeleid en sturing op kosten en kwaliteit.
Meer informatie >
Verdiepingscursus Wmo 2015
2 oktober 2024
Utrecht
Tijdens deze Verdiepingscursus Wmo 2015 wordt verder en dieper ingegaan op de onderwerpen die in de Basiscursus Wmo 2015 worden behandeld en wordt de Wmo 2015 voornamelijk behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen.
Meer informatie >
Basiscursus Inkoop sociaal domein
3 oktober 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van alle inkoopmethoden sociaal domein en de daarbij behorende (juridische) aspecten en procedures. U leert welke inkoopmethode het beste bij uw gemeente past en daardoor zorg in te kopen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Meer informatie >
Basiscursus WvGGZ en Wzd
3 oktober 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u compleet en goed op de hoogte gebracht van de WvGGZ en Wzd. U leert welke mogelijkheden deze wetten bieden voor mensen die zorg nodig hebben maar zich daartegen verzetten. U leert verder over de werking van de meldingsprocedure en overige in de wetten geregelde procedures. Ook krijgt u kennis van de crisismaatregel, de tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een mogelijke crisismaatregel, het beroep tegen de crisismaatregel en schadevergoeding.
Meer informatie >
De AVG en de basisregistraties van de publieke sector
8 oktober 2024
Utrecht
De cursus AVG en de basisregistraties van de publieke sector geeft inzicht in het stelsel van de basisregistraties en de verhouding met de AVG.
Meer informatie >
Afbakening zorgspecifieke wetgeving
8 oktober 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie en ervaren docent een compleet en duidelijk overzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet. U krijgt inzicht in de wet- en regelgeving en de belangrijkste, actuele jurisprudentie.
Meer informatie >
Basiscursus Wlz
16 oktober 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de inhoud van de Wet langdurige zorg, hoe de Wlz werkt, hoe het proces van de Wlz eruit ziet, de indicatiestelling die wel/geen toegang tot de Wlz geeft alsook de werking van het zorgstelsel. U wordt in één dag volledig op de hoogte gebracht van alle (juridische) aspecten rondom de Wlz, ook in relatie met andere zorgwetten zoals de Wmo en Jeugdwet.
Meer informatie >
Basiscursus Jeugdwet
17 oktober 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een algemene inleiding en uitleg over het Jeugdrecht en betrokken partijen bij jeugdhulp.
Meer informatie >
Van beleid naar praktische uitvoering
4 november 2024
Utrecht
In deze 2-daagse training Van beleid naar praktische uitvoering, ga je aan de slag met het maken van overheidsbeleid dat goed werkt in de praktijk, je krijgt handvatten aangereikt op basis van theorie en praktijkervaringen, aangevuld met veel voorbeelden, tips en je gaat aan de slag met het maken van (eigen) casussen.
Meer informatie >
Signaleren van zorgfraude en contracteren integere zorgaanbieders
5 november 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u in het eerste deel inzicht in de mogelijkheden om zorgaanbieders te ‘screenen’ of sprake is van zorgaanbieders die mogelijk te maken hebben met zorgfraude voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. In het tweede deel van de cursus wordt besproken hoe gemeenten kunnen voorkomen dat zij overeenkomsten sluiten met zorgaanbieders die niet integer zijn, omdat zij te maken hebben met zorgfraude.
Meer informatie >
Verdiepingscursus Wlz
13 november 2024
Utrecht
Tijdens de Verdiepingscursus Wlz wordt verder en dieper ingegaan op de onderwerpen die in de Basiscursus Wlz worden behandeld. De Wlz wordt in deze verdiepingscursus voornamelijk behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen.
Meer informatie >
Masterclass Gegevensverwerking in het sociaal domein
14 november 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u kennis en informatie om te adviseren bij gegevensverwerking en -uitwisseling in het sociaal domein. U wordt op de hoogte gebracht om werkprocessen in te richten en bent na het volgen van deze cursus deskundig om de rechten van de betrokkenen te waarborgen, zodat binnen de kaders van de wet gegevens uit gewisseld worden met behoud van het vertrouwen van burgers. Ook wordt u op de hoogte gebracht van de actuele stand van zaken van de nieuwe wetgeving waaronder de Wet aanpak meervoudige problematiek (Wams) en de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (mocht die doorgang vinden).
Meer informatie >
Verdiepingscursus Jeugdwet
20 november 2024
Utrecht
Tijdens deze Verdiepingscursus Jeugdwet wordt verder en dieper ingegaan op de onderwerpen die in de Basiscursus Jeugdwet worden behandeld en wordt de Jeugdwet voornamelijk behandeld vanuit een juridisch perspectief waarbij veel jurisprudentie wordt besproken via casussen.
Meer informatie >
De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht: reikwijdte, werking en onderscheid
21 november 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en helder beeld van zowel de Algemene wet bestuursrecht als de Gemeentewet. U weet wanneer en in welke situaties beide wetten van toepassing zijn en hoe deze wetten zich onderscheiden van elkaar. Na het volgen van deze cursus kunt u de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Jeugdwet en Wet Passend Onderwijs: samenhang en afbakening
27 november 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en helder beeld en inzicht in de wettelijke kaders van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs, de afbakening tussen beide wetten en de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten en het onderwijs. Ook komen de verschillende werkwijzen binnen het onderwijs en de jeugdhulp uitgebreid aan de orde. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.
Meer informatie >
De aanpak van fraude in het sociaal domein
28 november 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u volledig op de hoogte gebracht over de stand van zaken met betrekking tot fraude in het sociaal domein. U krijgt inzicht in de juridische instrumenten die een gemeente tot zijn beschikking heeft. Tevens krijgt u concrete en praktische handvatten om fraude aan te pakken. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Afbakening van de Wmo en Jeugdwet in de verordening
3 december 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u van twee experts en ervaren docenten een goed en helder beeld welke mogelijkheden u heeft om binnen de gemeentelijke verordening af te bakenen. En zo te zorgen voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in combinatie met kostenbesparing.
Meer informatie >
Basiscursus Bezwaar en Beroep
10 december 2024
Utrecht
U als toegangsmedewerker kunt elk moment te maken krijgen met een bezwaarschrift en bezwaarprocedure. Het is dus van groot belang voor u om daar altijd goed op voorbereid te zijn. Een verloren procedure kost namelijk geld en levert reputatieschade op. Tijdens deze cursus krijgt u van de docent – iemand met zeer veel ervaring in het voeren van deze procedures - kennis, vaardigheden en praktische tips & tricks voor het voorbereiden en voeren van een succesvolle bezwaarprocedure. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.
Meer informatie >
De rol en verantwoordelijkheid van ouders in de Jeugdwet
10 december 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van ouders en overheid bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. U krijgt goed inzicht in de rechten en plichten behorend tot het uitoefenen van het ouderlijk gezag en de verschillende dimensies van de verantwoordelijkheden bij de opvoeding zoals de dagelijkse en pedagogische verantwoordelijkheid, de juridische verantwoordelijkheid en de ‘zijnsverantwoordelijkheid’.
Meer informatie >
Actualiteiten en jurisprudentie Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet
12 december 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus zullen twee professionals, die de ontwikkelingen en jurisprudentie in het sociaal domein op de voet volgen, u op de hoogte brengen van de belangrijkste uitspraken van afgelopen half jaar.
Meer informatie >
Het persoonsgebonden budget in het sociaal domein
12 december 2024
Utrecht
Tijdens deze cursus wordt u aan de hand van de wet, rechtspraak en casuïstiek uit de dagelijkse praktijk bijgepraat rondom alle (juridische) aspecten van de PGB. Want inmiddels werken we al geruime tijd met het PGB in de Wmo 2015 en de Jeugdwet en begint in de rechtspraak steeds duidelijker te worden wat wel en wat niet kan.
Meer informatie >
Bestuurlijke boete - alleen als incompany
Onbekend
Sinds een aantal jaren is het bestuurlijke boeterecht flink in ontwikkeling. Een aantal wetswijzigingen en reacties van de bestuursrechters daarop hebben voor veel reuring gezorgd.
Meer informatie >
Sturen op toegang sociaal domein - alleen nog als Incompany
Onbekend
In de cursus Sturen op toegang sociaal domein krijgt u van experts in deze materie een helder en duidelijk overzicht van alle kostenbesparende mogelijkheden binnen de toegang tot het sociaal domein van uw gemeente.
Meer informatie >
Eigen Kracht - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de juridische kaders en het begrip eigen kracht in de Wmo 2015 en de Jeugdwet en hoe eigen kracht toe te passen in de praktijk. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Verslaglegging in de Wmo 2015 en de Jeugdwet - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van de belangrijkste juridische en niet-juridische aspecten van verslaglegging. U krijgt praktische handvatten geboden om een goed en gedegen verslag op te stellen waarin alle benodigde informatie is opgenomen en dat aan alle (wettelijke) eisen voldoet waaronder privacygegevens.
Meer informatie >
E-college Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
Meer informatie >
Beschermd wonen voor zorgaanbieders en gemeenten - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en helder overzicht van beschermd wonen. Daarbij komen de positie en rollen van cliënten, gemeenten, CIZ en zorgkantoren aan bod. U leert de verplichtingen die opgelegd mogen worden, maar ook de grenzen daaraan. De laatste en belangrijkste actuele (juridische) ontwikkelingen rondom beschermd wonen worden samen met u besproken. Samen met de docenten en uw medecursisten kunt u discussiëren en van gedachten wisselen rondom het thema beschermd wonen in een veranderende omgeving. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in uw eigen praktijk.
Meer informatie >
Regresrecht voor gemeenten - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en helder overzicht van het Wmo-regresrecht voor gemeenten. U leert wat het regresrecht inhoudt en waar u op moet letten bij een intakegesprek. Ook krijgt u handvatten om de te verhalen kosten zo goed mogelijk op een rij te kunnen zetten.
Meer informatie >
E-cursus Jeugdwet
Onbekend
Tijdens deze e-cursus Jeugdwet krijgt u een algemene inleiding en uitleg over het Jeugdrecht en betrokken partijen bij jeugdhulp.
Meer informatie >
Toekennen van maatwerkvoorzieningen - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus leert u het complete proces van het toekennen van een (maatwerk)voorziening en de juridische aspecten daarvan. U leert de afbakening met voorliggende voorzieningen, het beoordelen van de aanvraag en het vastleggen van de toegekende voorziening. Ook het verwerken van persoonsgegevens wordt behandeld en de bezwaar en beroep procedure. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen in de praktijk.
Meer informatie >
E-cursus Afbakening zorgspecifieke wetgeving
Onbekend
Tijdens deze e-cursus Afbakening zorgspecifieke wetgeving krijgt u een totaaloverzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en heeft u kennis en inzicht gekregen in specifieke afbakeningsregels tussen de verschillende zorgwetten. Tevens krijgt u juridische tools om afbakeningsproblemen en rechtsvragen op pragmatische en juridische houdbare wijze op te lossen.
Meer informatie >
E-college Menselijke maat in eigen kracht
Onbekend
Tijdens dit actualiteitencollege, waarin een advocaat en rechter samen met elkaar in debat gaan, krijgt u een nieuw en verfrissend beeld over menselijke maat en eigen kracht in relatie tot wetgeving, uitvoering en rechterlijke controle
Meer informatie >
E-college Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet
Onbekend
Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een compleet en helder overzicht van de inhoud van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet die per 1 januari 2022 inwerking is getreden.
Meer informatie >
E-college Hulphond binnen Jeugdwet en Wmo 2015
Onbekend
Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een beknopt overzicht van het zorgstelsel en een compleet en duidelijk overzicht van de rol van de hulphond binnen de Jeugdwet en Wmo 2015. U wordt tevens op de hoogte gebracht van de meest recente uitspraak op 26 januari jongsleden van de Centrale Raad van Beroep over vergoeding van de hulphond.
Meer informatie >
De bewaking van zorgkwaliteit in het sociaal domein voor gemeenten - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie een overzicht van het complete proces vanaf contractering tot een eventuele terugvordering. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen wordt gedurende de middag stilgestaan bij de eisen die aan zorginstellingen mogen worden gesteld en de toezichtsbevoegdheden van gemeenten. In het bijzonder wordt ingegaan op belangrijke valkuilen zoals de exacte kwalificaties van het personeel, de specifieke omschrijving van de te leveren zorg en de eisen die aan een verbeterplan mogen worden gesteld.
Meer informatie >
De positie van zorgaanbieders in het sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u van twee experts in deze materie een overzicht van het complete proces vanaf contractering tot een eventuele terugvordering. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en casussen wordt gedurende de dag stilgestaan bij de eisen die aan zorginstellingen mogen worden gesteld en de toezichtsbevoegdheden van gemeenten. In het bijzonder wordt ingegaan op belangrijke valkuilen zoals de exacte kwalificaties van het personeel, de specifieke omschrijving van de te leveren zorg en de eisen die aan een verbeterplan mogen worden gesteld.
Meer informatie >
Vechtscheiding: de strijd uit de scheiding halen
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u praktische kennis en vaardigheden waarmee u ruziënde ouders in een vechtscheiding helpt om functioneel met elkaar te communiceren en het welzijn van hun kind voorop te zetten. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
Verdiepingscursus Participatiewet - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze Verdiepingscursus Participatiewet wordt ingegaan op een aantal onderwerpen die in de Basiscursus Participatiewet al kort zijn behandeld. Aan de hand van een aantal actuele thema’s wordt de Participatiewet in deze verdiepingscursus nader belicht. Daarbij is veel aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen en recente jurisprudentie.
Meer informatie >
Basiscursus reële tarieven sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u een compleet en helder overzicht van de spelregels met betrekking tot de vaststelling van reële tarieven die voortvloeien uit wet- en regelgeving en wordt u op de hoogte gebracht van de nadere duiding van deze spelregels in uitspraken van de rechter.
Meer informatie >
Basiscursus re-integratie - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze cursus krijgt u van een ervaren docent en expert in deze materie een compleet en duidelijk beeld van alle (juridische) aspecten die bij re-integratie komen kijken. U krijgt overzicht en inzicht van start tot einde van een re-integratietraject en wat u in de verschillende fases mag en moet doen als gemeente. U kunt de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden.
Meer informatie >
E-college Waardegedreven ondernemen in de zorg
Onbekend
Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u het concept van waardegedreven ondernemen in de zorg nader uitgelegd en toegelicht en welke (financiële) voordelen dit concept kan opleveren voor gemeenten en zorgaanbieders. U krijgt inzicht in de potentie van het framework binnen het sociaal domein.
Meer informatie >
E-cursus Inkoop sociaal domein
Onbekend
Tijdens deze e-cursus krijgt u een compleet en duidelijk overzicht van alle inkoopmethoden sociaal domein en de daarbij behorende (juridische) aspecten en procedures. U leert welke inkoopmethode het beste bij uw gemeente past en daardoor zorg in te kopen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Meer informatie >
E-college Bijzondere bijstand en energietoeslag
Onbekend
Tijdens dit actualiteitencollege krijgt u een algemene inleiding over de bijzondere bijstand. Daarna wordt specifiek ingegaan op de energietoeslag en of bepaalde doelgroepen, met name studenten, daarvan mogen worden uitgesloten. Ook wordt het financieel risico van gemeenten hierbij besproken.
Meer informatie >
Maken volkshuisvestingsprogramma
Onbekend
Met deze 1-daagse cursus Maken volkshuisvestingprogramma geven we je als beleidsadviseur wonen, sociaal of ruimte de bouwstenen mee om zelf aan de slag te gaan met het volkshuisvestingsprogramma, in welke rol dan ook.
Meer informatie >
Power BI voor professionals in het sociaal domein: visualiseren en interpreteren van data
Onbekend
De grote hoeveelheid data die binnen het sociaal domein wordt verzameld, biedt veel potentieel voor het verbeteren van beleid en het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving. De cursus ‘Power BI voor professionals in het sociaal domein’ richt zich specifiek op de tool Microsoft Power BI en het leren van de basisvaardigheden om MS Power BI in te kunnen zetten op vraagstukken in het sociaal domein.
Meer informatie >
Het uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoeken in het sociaal domein voor gemeenten
Utrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een overzicht van de regels die gelden bij het opzetten en uitvoeren van rechtmatigheidscontroles en/of materiële controles door gemeenten. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden en jurisprudentie wordt gedurende de middag ingegaan op de manier waarop gemeenten dergelijke onderzoeken en controles op grond van de regelgeving en rechtspraak moeten inrichten en uitvoeren. En hoe gemeenten met succes tot terugvordering van zorggelden kunnen overgaan die onrechtmatig zijn besteed.
Meer informatie >
E-cursus De inclusieve organisatie
Onbekend
In deze e-cursus leer je hoe je aan de slag gaat om je organisatie diverser, gelijkwaardiger en inclusiever te maken.
Meer informatie >
E-college Cybersecurity in de Zorg
Onbekend
Heb je behoefte aan een duidelijk overzicht van de wet- en regelgeving met betrekking tot cybersecurity in de zorg én wil je weten welke technische en organisatorische maatregelen jouw organisatie en ketenpartners moeten treffen? Dit e-college brengt je in 1 uur op de hoogte, waar en wanneer jij wilt
Meer informatie >
Basiscursus voor cliëntondersteuners Wmo en Jeugdwet
Onbekend
De Wmo en de Jeugdwet zitten ingewikkeld in elkaar en het kennisverschil tussen de gemeente en inwoners is vaak groot. Als cliëntondersteuner is het voor u van belang om de inwoner goed bij te kunnen staan vanuit een goede basiskennis van de wetgeving en de actuele rechtspraak. Tijdens deze cursus komen de relevante, wettelijke bepalingen aan bod en ook de meest recente rechtspraak over de Wmo en Jeugdwet. Aan het einde van de dag kunt u de opgedane kennis de volgende dag meteen toepassen tijdens uw werkzaamheden en zo uw cliënten nog beter bijstaan.
Meer informatie >
E-cursus Privacy in de zorg
Onbekend
Deze cursus behandelt de belangrijkste deelonderwerpen die binnen de zorg op privacygebied spelen. Hoe ga je correct om met persoonsgegevens in de zorg? In 6 lessen krijg je een goed overzicht van de juridisch en praktische aandachtspunten.
Meer informatie >
Klantcontact in het sociaal domein: do’s en don’t’s - alleen als incompany
Onbekend
Tijdens deze workshops worden de geschreven, maar ook de ongeschreven regels voor het handelen van het bestuur - en dus ook voor de ambtenaar die het bestuur vertegenwoordigt - besproken.
Meer informatie >
Basiscursus Awb voor het sociaal domein en omgevingsdomein - alleen als incompany
Onbekend
In deze cursus Awb wordt de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht besproken. De cursus is specifiek bestemd voor uitvoerders in het sociaal domein en omgevingsdomein.
Meer informatie >
Procederen in het sociaal domein: tips en vaardigheden - alleen als incompany
Utrecht
In deze workshop Procederen in het sociaal domein wordt een kennismaking gegeven over de bezwaar- en beroepsprocedure voor medewerkers bij gemeenten.
Meer informatie >
Terugvorderen van bijstand - alleen als incompany
Onbekend
In deze workshop Terugvorderen van bijstand worden alle situaties behandeld waarin binnen de Participatiewet terugvordering van bijstand aan de orde is.
Meer informatie >
Basiscursus Privacy in het sociaal domein - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus neemt u mee langs de dilemma’s en vragen die opdoemen in het sociaal domein. Geeft inzicht in de privacy principes, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.
Meer informatie >
Doelen en resultaten in het sociaal domein - alleen als incompany
Utrecht
Met deze workshop Doelen en resultaten in het sociaal domein krijgt u handvatten om goede doelen te beschrijven en te sturen op resultaat binnen het sociaal domein.
Meer informatie >

Inleiding Sociaal domein

Het sociaal domein is constant in beweging. Met de decentralisaties van 2015 is het sociaal domein grondig veranderd. Wet- en regelgeving is gewijzigd en gemeenten hebben de opdracht om integraal te werken. Het werkveld (gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen) moet aan de slag met speerpunten zoals zelfredzaamheid, eigen regie en participatie. Welke consequenties zal dit voor jou met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om je gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Sociaal domein?

Om volledig aan de slag te kunnen binnen het Sociaal domein is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Wat zijn de hoofdlijnen van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz)? Hoe kan de gemeente helpen bij maatschappelijke ondersteuning? Welke Awb besluiten kent de Jeugdwet? Welke vormen van schuldhulpverlening kan je inzetten? Hoe moet de hoogte van de Persoonsgebonden budget (PGB) tarieven worden bepaald? Wat zijn de kansen voor ambulantisering met betrekking tot beschermd wonen? Op deze vragen krijg je antwoord tijdens een van onze cursussen. Voor alle verschillende onderwerpen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat je aan de slag kan.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van het Sociaal domein. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met je medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van jouw eigen casus. Tijdens iedere cursus of workshop ontvang je een map met de hand-outs en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in jouw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Sociaal domein workshops en cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Tim Robbe (advocaat, Victor Advocaten), mr. Kees-Willem Bruggeman (consultant Brug Consult), mr. Hans van Rooij (zelfstandig adviseur en specialist), mr.dr. Rogier Stijnen (stafjurist bij de rechtbank Rotterdam), mr. Matthijs Vermaat en mr. Renske Imkamp (beide advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten). Onze docenten worden zeer goed beoordeeld.

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Crescens Akkermans via e-mail crescens@berghauserpont.nl.