Online

Berghauser Pont Academy heeft naast fysieke cursussen een steeds uitgebreider pakket van online leermogelijkheden ontwikkeld. Op deze manier kun je continu jouw kennis en vaardigheden ontwikkelen op een manier die je zelf wilt.

Ons online aanbod wordt continu uitgebreid met nieuwe thema’s. Momenteel bestaat ons aanbod uit e-cursussen, actualiteitencolleges en online cursussen binnen verschillende vakgebieden. Met iedere activiteit kun je jouw accreditatiepunten behalen door na afloop een eindtoets te maken en je certificaat te downloaden.

E-cursus icoon

E-cursus: leer in je eigen tempo alle ‘ins and outs’ over een bepaald onderwerp. Een e-cursus bevat een combinatie van theorie, casuïstiek, webcolleges, vragen, opdrachten. Op je persoonlijke overzichtspagina kun je gedurende de cursus jouw kennisopname en voortgang bijhouden. Zo zie je goed welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

E-college: word binnen één tot twee uur op de hoogte gebracht door onze experts over een actueel (juridisch) onderwerp. In deze online e-colleges worden onderwerpen behandeld die verband houden met de fysieke leefomgeving en duurzaamheid. Na afloop weet je weer wat de laatste stand van zaken is binnen een specifiek thema.

Algemeen

In de e-cursus De inclusieve organisatie leer je wat diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie is, wat dit betekent binnen organisaties, waarom het belangrijk is dat een organisatie inclusief is, en hoe je jouw eigen organisatie inclusiever kunt maken.
Deze e-cursus Gemeenterecht geeft inzicht in de hoofdlijnen en systematiek van het gemeenterecht, je weet wat waar staat in de Gemeentewet en hoe het in de praktijk in elkaar steekt.

Leefomgeving

Deze e-cursus behandelt de essentie van de nieuwe Omgevingswet en is bestemd voor iedereen die niet alles tot in detail hoeft te kennen, maar wel de hoofdlijnen wilt weten, wat er nu verandert en op welke wijze jij daarmee te maken krijgt.

De e-cursus Grondbeleid Omgevingswet gaat in op het in onderlinge samenhang inzetten van de grondbeleidsinstrumenten, om in het algemeen belang ander gebruik van grond tijdig te realiseren. De grondbeleidsinstrumenten en andere bijbehorende relevante regelingen onder de Omgevingswet worden behandeld.

Het doel van deze e-cursus is om je te laten kennismaken met de Omgevingswet en wat deze specifiek zal betekenen voor de milieuregels voor bedrijven. We geven je inzicht in de opbouw en systematiek van de Omgevingswet met specifieke aandacht voor de uitwerking op milieuvergunningen.
Deze e-cursus Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt de systematiek van het nieuwe besluit besproken en met name de verschillen aangegeven met het Bouwbesluit 2012, juridisch, technisch en systematisch.
Deze e-cursus Omgevingswet Compleet biedt via theorie, filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten, een eerste introductie in de Omgevingswet.
Deze e-cursus Omgevingsplan biedt via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over het omgevingsplan.
Deze e-cursus Omgevingsvergunning biedt via theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal een compleet overzicht van alle basiszaken over de omgevingsvergunning
Deze e-cursus Toepasbare Regels Omgevingswet geeft een compleet overzicht van alle ‘ins en outs’ van toepasbare regels in het omgevingsplan.
In deze e-cursus Kwaliteitsborging bouwen ga je onderzoeken hoe het nieuwe systeem in elkaar steekt en wat het betekent voor bouw- en woningtoezicht.
Deze e-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan zorgt er voor dat je een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de milieuonderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten (en kunnen) worden.
Deze e-cursus Handhaving Omgevingswet biedt inzicht in de wijzigingen voor toezicht en handhaving als gevolg van de Omgevingswet, waarbij ook de handhavingsregels die wel van kracht blijven aan bod komen.

Een introductie in de Omgevingswet. Hoe steekt de Omgevingswet in elkaar? Wat zijn de belangrijkste verschillen met het oude omgevingsrecht? Binnen een uur krijg je een goed beeld van de wet, de omgevingsvergunning en het omgevingsplan.

In dit e-college bekijkt prof. dr. ir. M.G. (Marja) Elsinga de woonopgave in Nederland vanuit ruimtelijk, sociaal en economisch perspectief. Zo komt ze tot aanbevelingen op verschillende niveaus: van een algemene visie tot concrete tips voor beleidsmakers.

In dit e-college krijg je algemene uitleg over het stikstofprobleem in Nederland en het juridisch kader. De focus ligt op projectontwikkeling: je leert hoe je emissies van projecten berekent met AERIUS en welke verschillende oplossingsrichtingen er zijn wanneer er een stikstofprobleem wordt vastgesteld.
In dit e-college wordt je meegenomen in de stand van het openbare orde- en noodrecht, waarbij Bevoegdheidsperikelen en Corona en rechterlijke grondrechtentoets in grote lijnen worden behandeld.
In dit e-college bespreekt Laura van der Meulen onder anderen het Nevel-arrest, de Wet elektronische publicaties en gaat zij in op het Omgevingsplan Binckhorst.
In dit e-college wordt je bijgepraat over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor jou als bouwer.
In dit e-college gaan we in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net. Hoe gaan we het net klaarmaken voor de toekomst met voldoende ruimte voor decentrale opwek?
In dit e-college komen wetswijzigingen, ontwikkelingen en relevante uitspraken van het laatste anderhalve jaar op het gebied van natuurwetgeving aan bod.
Wil je bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van kwaliteitsborging bouwen en wat dit betekent voor de overheid en de markt? Schrijf je dan in voor dit e-college!
Met het Omgevingsweb Expert lidmaatschap kun je een jaar lang continu leren. Je krijgt toegang tot alle e-colleges, e-cursussen, één 1-daagse cursus en daarnaast krijg je volledig toegang tot de Omgevingsweb Kennisbank met daarin digitale boeken van Berghauser Pont Publishing en het jurisprudentie archief. Benieuwd naar de overige voordelen?

Klimaat & energie

In deze e-cursus leer je in drie uur over de juridische aspecten van ESG. Met heldere theorie, sprekende voorbeelden en beknopte webcolleges krijg je uitleg over de SFDR, CSRD en Taxonomieverordening.

Het doel van deze e-cursus is om je te laten kennismaken met wat klimaatadaptatie inhoudt. We geven je inzicht in wat er allemaal in onze mogelijkheden ligt. Verder kom je er ook achter welke partijen er bij klimaatadaptatie betrokken zijn en hoe je dit binnen jouw eigen organisatie kan vormgeven.

In de e-cursus Basis Energietransitie worden alle basiszaken over de energietransitie behandeld. Zoek je meer houvast in de inhoud en sturing op de aanpak van de uitdagingen binnen de energietransitie binnen jouw functie? En werk jij als professional aan de energietransitie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Dan is deze e-cursus bedoeld voor jou!

In de e-cursus Circulariteit worden alle basiszaken over circulariteit behandeld. Zoek je meer houvast in de inhoud en sturing op de aanpak van circulaire uitdagingen binnen jouw functie? En werk jij als professional aan de overgang naar een circulaire economie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Dan is deze e-cursus bedoeld voor jou!

In dit e-college op het gebied van waterstof gaan Simone van Dijk, Bastian Knoors en Jeanine Zwalve (Royal HaskoningDHV) in gesprek over de ontwikkeling van waterstoftankstations.
Kernenergie: controversieel, maar ook een -zo goed als- uitstootvrije manier van energieopwekking. In het e-college Kernenergie in de energievoorziening bespreekt hoogleraar Wim Turkenburg (Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht) alle ins en outs van de kernenergie.
In dit e-college staat de discussie rondom het gebruik van restwarmte centraal en gaan wij met elkaar in gesprek over het energieverbruik en de inzet van restwarmte van datacenters.
In dit e-college wordt je bijgepraat over de BENG-eisen en wat dit betekent voor de toetsing en handhaving of voor jou als bouwer.
In dit e-college komen wetswijzigingen, ontwikkelingen en relevante uitspraken van het laatste anderhalve jaar op het gebied van natuurwetgeving aan bod.
In dit e-college gaan we in gesprek over de toenemende druk van elektriciteit op het net. Hoe gaan we het net klaarmaken voor de toekomst met voldoende ruimte voor decentrale opwek?
Met het Klimaatweb Expert lidmaatschap kunt je een jaar lang continu leren. Je krijgt toegang tot alle actualiteitencolleges, e-cursussen, één 1-daagse cursus en daarnaast heb je volledig toegang tot de Klimaatweb Kennisbank met daarin digitale boeken van Berghauser Pont Publishing en het jurisprudentie archief. Benieuwd naar de overige voordelen?

Zorg & sociaal

Tijdens deze e-cursus krijg je een compleet en duidelijk overzicht van alle inkoopmethoden sociaal domein en de daarbij behorende (juridische) aspecten en procedures. Je leert welke inkoopmethode het beste bij jouw gemeente past en daardoor zorg in te kopen voor de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Tijdens deze e-cursus Jeugdwet krijg je een algemene inleiding en uitleg over het Jeugdrecht en betrokken partijen bij jeugdhulp.
Tijdens deze e-cursus Afbakening zorgspecifieke wetgeving krijg je een totaaloverzicht van de aanspraken op grond van de Zvw, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet en heb je kennis en inzicht gekregen in specifieke afbakeningsregels tussen de verschillende zorgwetten.
Tijdens dit e-college krijg je het concept van waardegedreven ondernemen in de zorg nader uitgelegd en toegelicht en welke (financiële) voordelen dit concept kan opleveren voor gemeenten en zorgaanbieders.
Tijdens dit college krijg je een heldere en beknopte uitleg van het zorgstelsel en de rol van de hulphond binnen de Jeugdwet en Wmo 2015.
Wil je bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
In dit e-college staat de discussie rondom de reële tarieven centraal.
Wil je bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet?
Tijdens dit e-college gaan een rechter en advocaat samen in debat over de menselijke maat in eigen kracht. Prangende vragen komen daarbij ter sprake zoals: wat is de menselijke maat in eigen kracht? Een leuk en leerzaam debat dat je tot verder nadenken over dit thema zal zetten.
Met het Zorg&Sociaalweb Expert lidmaatschap kan je een jaar lang continu leren. Je krijgt toegang tot alle actualiteitencolleges, e-cursussen, één 1-daagse cursus en daarnaast heb je volledig toegang tot de Zorg&Sociaalweb Kennisbank met daarin digitale boeken van Berghauser Pont Publishing en het jurisprudentie archief. Benieuwd naar de overige voordelen?

Data & privacy

Deze e-cursus behandelt de belangrijkste deelonderwerpen die binnen de zorg op privacygebied spelen. Wat mag wel en wat mag niet? Hoe ga je correct om met persoonsgegevens in de zorg? In 6 lessen word je hiervan op de hoogte gebracht.
In deze e-cursus neemt Mr. Corrie Ebbers, onafhankelijk privacyjurist, u mee in het complexe doch boeiende onderwerp van deze privacywet. Aan de hand van verscheidene praktijkvoorbeelden en toepassingen komen de belangrijkste onderdelen van de AVG en de UAVG (de Uitvoering AVG) aan bod.
Het beheren van persoonlijke gegevens, voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving, en tegelijkertijd de belangen van jouw medewerkers en organisatie behartigen, kan een complexe uitdaging zijn. Daarom hebben wij speciaal voor jou de E-cursus Privacy op de Werkvloer ontwikkeld!
Tijdens deze e-cursus DPIA krijg je een compleet en duidelijk overzicht van het theoretisch en juridisch kader van DPIA’s. Je leert wanneer een DPIA verplicht is, waaraan een DPIA inhoudelijk moet voldoen en welke normen en regels er gelden voor het uitvoeren van een DPIA. Je krijgt tevens uitleg van praktische DPIA modellen, wat de verhouding is tussen een DPIA en verantwoordingsplicht en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van een DPIA.
Heb je behoefte aan uitleg over de nieuwe EU-wetgeving op het gebied van data & privacy én wil je weten welke technische en organisatorische maatregelen jouw organisatie en ketenpartners moeten treffen? In dit e-college wordt alles rondom de nieuwe EU-wetgeving besproken.

In dit e-college wordt alles rondom Privacy Enhancing Technologies (PET’s) besproken. Wat zijn PET’s? Welke functie hebben ze? Verder wordt er kort stil gestaan bij de techniek erachter. Omdat het hierbij gaat om gevoelige data, worden ook opmerkingen geplaatst over de juridische kant ervan. Je krijgt praktische voorbeelden en de spreker deelt ervaringen met toepassingen in de praktijk.

Tijdens dit e-college krijg je een duidelijk overzicht van de wet- en regelgeving met betrekking tot cybersecurity in de zorg én kom je te weten welke technische en organisatorische maatregelen jouw organisatie en ketenpartners moeten treffen.

Heb je behoefte aan een duidelijk overzicht van de gehele ontwikkeling én de huidige stand van zaken rondom internationale doorgifte naar de VS na het adequaatheidsbesluit d.d. 10 juli 2023? Welke eisen stelt het adequaatheidsbesluit? Kunnen we Schrems III verwachten? Dit e-college brengt je in 1 uur op de hoogte, waar en wanneer jij wilt

Na dit e-college ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken rond cyberincidenten en weet je hoe je je zo goed mogelijk kan beschermen.

Tijdens dit e-college wordt je bijgepraat over wat er speelt op het gebied van AI en ChatGPT, waaronder AI en privacy, IE-rechten en AI en nieuwe wetgeving uit Europa: de AI Act.
In dit e-college staat de discussie rondom het gebruik van restwarmte centraal en gaan wij met elkaar in gesprek over het energieverbruik en de inzet van restwarmte van datacenters.
Wil je bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van Gegevensuitwisseling in de zorg en privacy?
Met het Data&Privacyweb Expert lidmaatschap kan je een jaar lang continu leren. Je krijgt toegang tot alle actualiteitencolleges, e-cursussen, één 1-daagse cursus en daarnaast heb je volledig toegang tot de Data&Privacyweb Kennisbank met daarin digitale boeken van Berghauser Pont Publishing en het jurisprudentie archief. Benieuwd naar de overige voordelen?

Compliance

De e-cursus Wwft op hoofdlijnen behandelt de essentie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is bestemd voor iedereen die niet alles tot in detail hoeft te kennen, maar wel de hoofdlijnen wilt weten.

Deze e-cursus Wet open overheid geeft een goede basis, inzicht in wat de consequenties zijn van de regels uit de Woo en wat je zelf kan doen in de praktijk.
Deze E-cursus Wwft advocatuur brengt je door middel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Deze E-cursus Wwft notaris brengt je door middel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Deze E-cursus Wwft belastingadviseurs brengt je door middel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).
Deze E-cursus Wwft accountants brengt je door middel van casuïstiek, tussentijdse vragen en een documentatie sectie weer helemaal op de hoogte van de verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme (Wwft).