Cursussen Milieu en natuur

Ben je op zoek naar een cursus op het gebied van Milieu en natuur? Berghauser Pont Academy (BPA) biedt een divers cursuspakket om jouw kennis volledig up-to-date te brengen. Je kunt kiezen uit meer dan 30 Milieu en natuur cursussen, toegespitst op functies, doelgroepen en thema’s. In dit diverse cursusaanbod vindt u basis- en verdiepingscursussen. Op deze pagina zie je het volledige overzicht dat wij momenteel aanbieden. Iedere cursus is ook als incompany cursus te realiseren.

Grond, baggerspecie en bouwstoffen: de praktijk in de Omgevingswet
25 juni 2024
Utrecht
Na de 2-daagse cursus Grond, baggerspecie en bouwstoffen: de praktijk in de Omgevingswet, ken je de hoofdlijnen van de nieuwe regels en heb je inzicht in de consequenties op de praktijk met extra aandacht voor PFAS.
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet
18 juli 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus Natuur in de Omgevingswet worden de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet behandeld en de verschillen met de huidige situatie.
Meer informatie >
Omgevingsvergunning onder de Omgevingswet
13 augustus 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet geeft een structureel opgebouwd overzicht van de nieuwe systematiek van de omgevingsvergunning in de Omgevingswet.
Meer informatie >
Handhaving onder de Omgevingswet
10 september 2024
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Handhaving onder de Omgevingswet voor handhavers en toezichthouders spitst zich toe op de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor handhaving, met twee dagmodules: inhoud en competenties.
Meer informatie >
Omgevingsrecht
12 september 2024
Utrecht
Leergang over de dagelijkse praktijk en juridische invulling van het omgevingsrecht up to date met de Omgevingswet KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Beleidsmedewerker VTH
12 september 2024
Utrecht
Deze 3-daagse cursus Beleidsmedewerker VTH geeft een diep en breed beeld van achtergrond, doel en inhoud van de wettelijke procescriteria VTH en de toepassing daarvan in de praktijk.
Meer informatie >
Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet
19 september 2024
Utrecht
Deze cursus Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet geeft inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor de aspecten luchtkwaliteit en geur.
Meer informatie >
Stikstofexpert voor plannen, programma’s en projecten
24 september 2024
Utrecht
De 8-daagse opleiding Stikstofexpert voor plannen, programma’s en projecten geeft een breed inzicht in de stikstofmaterie, zowel inhoudelijk, juridisch als beleidsmatig. Na afloop beschik je over de kennis en kunde om de stikstofproblematiek aan te pakken, waarbij je aan verschillende knoppen kunt draaien.
Meer informatie >
Enkelvoudige natuurvergunning onder de Omgevingswet
24 september 2024
Utrecht
In deze 1-daagse workshop Enkelvoudige natuurvergunning onder de Omgevingswet wordt aan de hand van een praktijkcasus een aanvraag voor een enkelvoudige natuurvergunning (flora- en fauna-activiteit en Natura2000-activiteiten) en enkele handhavingsvraagstukken behandeld.
Meer informatie >
Vitaal platteland: gebiedsgericht aan de slag
1 oktober 2024
Utrecht
In deze 3-daagse training Vitaal platteland leer je gebiedsgericht en interdisciplinair werken, je kan daarna breder en integraler leren kijken naar de verschillende belangen en doelstellingen van betrokkenen en je kan nieuwe instrumenten van de Omgevingswet effectief inzetten
Meer informatie >
Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht
3 oktober 2024
Utrecht
Met deze 1-daagse cursus Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht bent u binnen één dag op de hoogte van de nieuwe landelijke handhavingsstrategie, zowel beleidsmatig als uitvoering. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Geluid bij evenementen
8 oktober 2024
Utrecht
In deze middagcursus Geluid bij evenementen wordt u geleerd hoe u onaanvaardbare geluidhinder rondom grootschalige evenementen kunt voorkomen, juiste regels kunt stellen en deze handhaven.
Meer informatie >
Op weg naar een circulaire gemeente
10 oktober 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus leert je hoe je als organisatie een sleutelrol kunt pakken in de transitie naar een circulaire economie in de regio. Enerzijds door circulaire economie beleidsmatig in te bedden, anderzijds door circulaire activiteiten te ondernemen en te stimuleren.
Meer informatie >
Bedrijven en milieuzonering nieuwe stijl
15 oktober 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Milieuzonering nieuwe stijl in het omgevingsplan wil inzicht bieden in de nieuwe systematiek en de verschillende opties om bedrijfsmatige activiteiten te regelen in het omgevingsplan.
Meer informatie >
Asbest: juridische aspecten
17 oktober 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Asbest: juridische aspecten behandelt de juridische aspecten van asbest, gericht op toezicht en handhaving.
Meer informatie >
Basiscursus Natuurregelgeving Omgevingswet en ecologie
4 november 2024
Utrecht
De tweedaagse Basiscursus Natuurregelgeving Omgevingswet en ecologie gaat over de beginselen van natuurregelgeving in de Omgevingswet, soorten- en gebiedsbescherming en ecologisch onderzoek.
Meer informatie >
Milieueffectrapportage
5 november 2024
Utrecht
Deze cursus Milieueffectrapportage geeft de basis van m.e.r. weer en alle nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn zoals jurisprudentie, Omgevingswet, Richtlijn en interactief mer
Meer informatie >
Basiscursus Geluid
6 november 2024
Utrecht
In deze tweedaagse basiscursus Geluid leert u wat geluid is, hoe de wetgeving in elkaar zit, hoe geluidsoverdracht werkt en welk effect geluid heeft op de gezondheid. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Basiscursus Duurzaamheid en energie
7 november 2024
Utrecht
De 3-daagse basiscursus Duurzaamheid en energie geeft inzicht in verschillende facetten van duurzaamheid en energie met veel praktische tips hoe je in de praktijk tot resultaten komt in een gemeente of andere organisatie
Meer informatie >
Explosies en omgevingsveiligheid
11 november 2024
Utrecht
In deze 1-daagse cursus leer je te doorgronden hoe een explosie werkt, en hoe die informatie gebruikt kan worden om sturing te geven aan jouw werkzaamheden in de ruimtelijke ordening of juist als beheerder van de risicobron.
Meer informatie >
Water in de Omgevingswet
12 november 2024
Utrecht
Deze 2-daagse cursus Water in de Omgevingswet biedt inzicht in de specifieke consequenties van de Omgevingswet voor wateraspecten als lozingen, watertoets, etc.
Meer informatie >
Basiscursus Bodem
13 november 2024
Utrecht
Deze interactieve vijfdaagse Basiscursus Bodem gaat over wetgeving, bodembeleid en de uitvoering van bodemonderzoek en saneringstechnieken. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Geluid in de Omgevingswet
13 november 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Geluid in de Omgevingswet biedt u inzicht in de consequenties van de nieuwe Omgevingswet voor geluid. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Bal agrarisch
15 november 2024
Utrecht
Met deze 2-daagse cursus wordt u volledig op de hoogte gesteld van de meest relevante veranderingen in de milieuregels voor de agrarische sector door de invoering van de Omgevingswet.
Meer informatie >
Omgevingstafel: strategie en vaardigheden
19 november 2024
Utrecht
Na deze 2-daagse cursus Omgevingstafel ken je de rollen, taken en verantwoordelijkheden van een intake- en omgevingstafel en heb je de tools in handen om succesvol plaats te nemen aan een Omgevingstafel. Je kunt jouw kennis en kunde daar doeltreffend overbrengen door middel van de juiste vaardigheden, die je tijdens de cursus aangereikt hebt gekregen en waarmee je hebt geoefend in een praktijkcasus.
Meer informatie >
Basiscursus Afvalstoffenrecht
21 november 2024
Utrecht
Deze 1-daagse Basiscursus Afvalstoffenrecht behandelt de basis, maar ook de actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het afvalstoffenrecht.
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet
28 november 2024
Utrecht
Deze 1-daagse cursus Bodem in de Omgevingswet gaat in op de wijzigingen die de Omgevingswet gaat aanbrengen in het bodembeschermingsrecht. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Basiscursus Milieurecht Omgevingswet
28 november 2024
Utrecht
De vierdaagse basiscursus Milieurecht biedt inzicht in de belangrijkste milieuwetten en uitvoeringsbesluiten. De juridische kaders staan centraal.
Meer informatie >
Basiscursus Luchtkwaliteit
3 december 2024
Utrecht
In de tweedaagse basiscursus Luchtkwaliteit krijgt u inzicht in de gezondheidseffecten van luchtvervuiling, en verdiept u zich in de geldende wet- en regelgeving. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Bodemdaling: oorzaken, gevolgen en aanpak - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Bodemdaling bespreekt de oorzaken, gevolgen en aanpak van dit probleem. Daarnaast wordt naar de mogelijke oplossingen gekeken.
Meer informatie >
Opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet - Alleen als incompany
Onbekend
Deze 3-daagse opleiding Handhaver en toezichthouder Omgevingswet biedt inzicht in het stelsel van de Omgevingswet en de specifieke consequenties voor handhaving in de dagelijkse praktijk.
Meer informatie >
Oplossingsrichtingen stikstofaanpak
Utrecht
Deze 1-daagse verdiepingscursus Oplossingsrichtingen stikstofaanpak biedt allereerst kort inzicht in de gevolgen van de PAS uitspraak en zoomt daarna in op de oplossingsrichtingen hiervoor.
Meer informatie >
Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet maakt duidelijk welke rollen en taken de Omgevingswet kent voor het beheer van grondwaterkwaliteit en hoe overheden samen werk hiervan kunnen maken.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet voor Toezichthouder / Handhaver Milieu - Alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet voor Toezichthouder en Handhaver milieu wil inzicht bieden in toezicht en handhaving onder de omgevingswet met betrekking tot milieu.
Meer informatie >
Basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu - Alleen als Incompany
Onbekend
Deze 2-daagse basiscursus Omgevingswet voor Vergunningverlener milieu wil inzicht bieden in vergunningverlening onder de omgevingswet met betrekking tot milieu.
Meer informatie >
Trainee opleiding Omgevingswet - alleen incompany
Onbekend
Deze meerdaagse hybride trainee opleiding Omgevingswet biedt jullie starters of trainees inzicht in het nieuwe systeem van de Omgevingswet, zodat ze klaar zijn om met veel actuele kennis in de geest van de Omgevingswet te gaan werken. Alleen incompany.
Meer informatie >
Bruidsschat in de Omgevingswet - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Bruidsschat in de Omgevingswet helpt gemeenten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor omzetting van de bruidsschat en biedt handvatten om concreet aan de slag te gaan.
Meer informatie >
PGS15 - alleen als incompany
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Update PGS15 gaat over de vernieuwing van de PGS richtlijnen, waarbij met name ingezoomd wordt op de PGS 15-2016. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Opdrachtgever – opdrachtnemer - alleen als incompany
Onbekend
Deze 2-daagse training Opdrachtgever - opdrachtnemer geeft aan hoe je de rol van opdrachtnemer of opdrachtgever kunt invullen binnen de relatie gemeenten - omgevingsdiensten.
Meer informatie >
E-college Actualiteiten natuurbeschermingsrecht
Onbekend
Wilt u bijgepraat worden over wat er speelt op het gebied van natuurwetgeving? Schrijf u dan in voor dit actualiteitencollege!
Meer informatie >
Masterclass Leiderschap binnen VTH - alleen nog als Incompany
Onbekend
In deze Masterclass VTH gaan we op basis van een aantal actuele ontwikkelingen behandelen we wat u te doen staat op weg naar een robuuste uitvoering van het VTH-beleid die adequaat handelt en die opgavegericht denkt en werkt.
Meer informatie >
Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten - alleen als incompany
Onbekend
In deze cursus Omgevingswet en badwaterbassins voor provincies en omgevingsdiensten wordt u meegenomen in de nieuwe regels in hoofdstuk 15 van het Bal voor zwemmen en baden in badwaterbassins.
Meer informatie >
E-cursus Handhaving Omgevingswet
Onbekend
Deze e-cursus Handhaving Omgevingswet biedt inzicht in de wijzigingen voor toezicht en handhaving als gevolg van de Omgevingswet, waarbij ook de handhavingsregels die wel van kracht blijven aan bod komen.
Meer informatie >
E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan
Onbekend
Deze e-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan zorgt er voor dat u een goed inzicht krijgt in de hoofdlijnen en systematiek van de milieuonderwerpen die in het omgevingsplan geregeld moeten (en kunnen) worden.
Meer informatie >
Luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet (basis + verdieping)
Utrecht
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor luchtkwaliteit en geur in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Bodem in de Omgevingswet (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor bodem in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Natuur in de Omgevingswet (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor natuurbescherming in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Milieu in de Omgevingswet (basis + verdieping)
Onbekend
Deze hybride cursus biedt je een inleiding in de Omgevingswet (online te volgen in eigen tijd en tempo) en de nieuwe regels voor milieu in de Omgevingswet tijdens een 1-daagse cursus op locatie.
Meer informatie >
Bal in de praktijk voor vergunningverleners en toezichthouders - alleen als incompany
Onbekend
Deze cursus Bal in de praktijk voor vergunningverleners en toezichthouders laat u kennis maken met de ins en outs van het Besluit Activiteiten leefomgeving, vanuit het perspectief van vergunningverleners of toezichthouders.
Meer informatie >
Juridische aspecten van CO2-emissies
Onbekend
Deze dagdeelcursus ‘Juridische aspecten van CO2-emissies’ geeft inzicht in de huidige wet en regelgeving, de werking van emissiehandel, de juiste manier van rapporteren en de mogelijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens in de (nabije) toekomst.
Meer informatie >
E-cursus Basis Circulariteit
Onbekend
In de e-cursus Circulariteit worden alle basiszaken over circulariteit behandeld. Zoek jij meer houvast in de inhoud en sturing op de aanpak van circulaire uitdagingen binnen jouw functie? En werk jij als professional aan de overgang naar een circulaire economie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Dan is deze e-cursus bedoeld voor jou!
Meer informatie >
E-cursus Basis Energietransitie
Onbekend
In de e-cursus Basis Energietransitie worden alle basiszaken over de energietransitie behandeld. Zoek jij meer houvast in de inhoud en sturing op de aanpak van de uitdagingen binnen de energietransitie binnen jouw functie? En werk jij als professional aan de energietransitie, of ga je hier binnenkort mee aan de slag? Dan is deze e-cursus bedoeld voor jou!
Meer informatie >
Nationale windturbinebepalingen: kansen voor maatwerk
Onbekend
In deze 1-daagse cursus Nationale windturbinebepalingen brengen wij u volledig op de hoogte van de ins en outs van het concept van de nieuwe windturbinebepalingen en schetsen de consequenties voor de uitvoeringspraktijk.
Meer informatie >
E-cursus Milieu in de Omgevingswet
Onbekend
Deze e-cursus Milieu in de Omgevingswet richt zicht specifiek op de milieuregels voor bedrijven in de Omgevingswet en geeft een overzicht van instrumentarium, regels, thema’s en procedures.
Meer informatie >
E-college Stikstof en projecten
Onbekend
In dit e-college krijg je algemene uitleg over het stikstofprobleem in Nederland en het juridisch kader. De focus ligt op projectontwikkeling: je leert hoe je emissies van projecten berekent met AERIUS en welke verschillende oplossingsrichtingen er zijn wanneer er een stikstofprobleem wordt vastgesteld.
Meer informatie >
HAMIL – Handhaving Milieu
Utrecht
Een hybride opleiding voor Handhaving Milieu met 9 uur e-cursussen, 14 fysieke lesdagen en op dag 15 een praktijkopdracht met examen. Hiermee kun je een diploma kunt behalen conform de kwaliteitscriteria 2.3 en aan de slag gaan bij een gemeente of Omgevingsdienst.
Meer informatie >
GRP in de Omgevingswet - alleen als Incompany
Onbekend
Met deze 2-daagse cursus GRP in de Omgevingswet willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe u als beleidsmedewerker riolering kunt omgaan met de veranderingen door de Omgevingswet.
Meer informatie >
BENG en MPG
Onbekend
In deze workshops BENG en MPG krijgt u inzicht in tips & trucs voor de MPG tijdens de ontwerpfase en geven we de achtergrond en tips en richtlijnen voor toetsing van de nieuwe BENG-eisen die in de plaats komen van de EPC.
Meer informatie >
Basiscursus Geluid industrielawaai
Onbekend
Deze 2-daagse cursus brengt u op praktische wijze de basisbegrippen en het wettelijk systeem van industrielawaai. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >
Omgevingsplan milieuthema’s
Onbekend
Deze 3-daagse cursus Omgevingsplan thema’s geeft inzicht in de werking van de belangrijkste milieuthema’s die spelen bij het maken van het omgevingsplan.
Meer informatie >
Milieu in de Omgevingswet
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Milieu in de Omgevingswet is helemaal gericht op de milieu-aspecten van de nieuwe wet, zowel omgevingsvergunning, Bal als het omgevingsplan.
Meer informatie >
Handhaving Wet natuurbescherming
Onbekend
Deze 1-daagse cursus Handhaving Wet natuurbescherming wordt ingegaan op de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, verbodsbepalingen, handhavingsinstrumenten en verhouding tot de Wabo. KWALITEITSCRITERIA 2.3
Meer informatie >

Inleiding Milieu en natuur

Het veld van milieu en natuur is flink in beweging. Nu is het milieurecht nog met name geregeld in de Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit en een aantal sectorale wetten. In de Omgevingswet vervallen deze regels. Dit is een grote verandering. Ook zal de huidige Wet natuurbescherming (Wnb) opgaan in de Omgevingswet, maar niet als één geheel. De huidige bepalingen uit de Wnb, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming gaan verspreid worden over de Omgevingswet, de AMvB’s en de Regeling. De Wet natuurbescherming zal volledig komen te vervallen. Dit wordt geregeld in de Aanvullingswet natuur en Aanvullingsbesluit natuur die bij de Omgevingswet horen. Welke consequenties zal dit voor jou met zich meebrengen? Dat zal verschillen per doelgroep. Genoeg mogelijkheden en invalshoeken om je gericht te laten bijscholen.

Waarom een cursus Milieu en natuur?

Om volledig aan de slag te kunnen binnen dit vakgebied is een uitgebreide kennis over het onderwerp noodzakelijk. Hoe werkt de systematiek van de milieuwetgeving? Wat zijn de grootste veranderingen voor Natuur in de Omgevingswet? Wat zijn de gevolgen van het omgevingsplan? Wat zijn de doelstellingen en uitgangspunten rond soortenbescherming en gebiedsbescherming? Hoe kom je tot een werkbare ontheffing? Wat zijn de mogelijkheden voor toestemmingverlening? Is een oplossing op gemeentelijke schaal of op gebiedsniveau gewenst? Op al deze vragen krijg je antwoord tijdens een van onze Omgevingswet cursussen. Voor alle verschillende doelgroepen, thema’s en niveaus bieden wij cursussen aan, zodat je aan de slag kunt met de Omgevingswet.

Waarom een cursus bij Berghauser Pont Academy?

Berghauser Pont Academy levert een totaalpakket, dat breder is dan alleen het volgen van een cursus op het gebied van milieu en natuur. Het gaat niet alleen om die paar dagen op de cursus, maar ook om een goede voorbereiding en communiceren met jouw medecursisten en docenten. Zo werken wij aan de hand van een intake-formulier. Op die manier krijgt de docent een goed beeld van de cursisten. Daarnaast is er ruimte voor de inbreng van jouw eigen casus. Tijdens iedere cursus ontvangt je een map met de hand-outs en relevant achtergrondmateriaal zoals wetgeving en leidraden. Groei verder in jouw vakgebied.

Welke docenten?

Berghauser Pont Academy heeft sinds de oprichting in 2010 een breed netwerk aan docenten en deskundigen opgebouwd. Voor onze Milieu en natuur cursussen werken wij op dit moment bijvoorbeeld samen met mr. Jan van den Broek (VNO-NCW), Wim Numan (procesmanager Veiligheid, Vergunning en Handhaving bij gemeente Haarlem), ing. Mark van Leeuwen (adviseur Wabo-vergunningen), Tjeerd van der Meulen (senior adviseur bij de StAB), mr. Tim Segers en mr. Jelle Bekke (beide advocaat bij LXA the Law Firm).

Incompany

Elke cursus die wij aanbieden, is ook als incompany cursus te realiseren. Vraag naar de mogelijkheden bij programmamanager Ronald Koppers via ronald@berghauserpont.nl.