Incompany cursus


Omgevingsvisie en omgevingsplan voor waterschappen - alleen als incompany


 • Specifiek voor waterschappers
 • Visie- en planvorming onder de Omgevingswet
 • Hoe zorg je dat de waterbelangen in de nieuwe instrumenten worden meegenomen
 • Hoe doe je dat zo pro-actief mogelijk?

Aanleiding

De Omgevingswet komt er aan. Alle gemeenten zijn of gaan aan de slag met een omgevingsvisie en een omgevingsplan. En hoewel waterschappen deze documenten zelf niet hoeven te maken heeft men er op allerlei wijzen wel mee van doen, want de waterbelangen moeten natuurlijk wel geborgd worden in de visie en het plan. Dit betekent dat het waterschap hierbij een rol moet spelen. Maar hoe krijg je dit het beste voor elkaar?

Inhoud en resultaat

Om die rol goed te vervullen wordt van de medewerkers kennis en vaardigheden gevraagd om goed in te kunnen spelen op de rol die de Omgevingswet van hen vraagt. Het gaat hierbij om:
 • een actieve bijdrage namens het waterschap aan het ruimtelijke ordeningsproces in omgevingsvisies, -plannen en –programma’s
 • het tijdig signaleren van ontwikkelingen die van belang zijn voor de waterbelangen
 • vertalen van beleidsdoelstellingen naar concrete bijdragen en acties van andere overheden
 • verankering van het waterbelang in de planvorming van andere overheden
 • een proactieve houding bij de inbreng van het waterbelang
 • anticiperen op het uitgangspunt van de Omgevingswet “ja mits” in plaats van “nee, tenzij”

De nadruk ligt hier bij de plan- en programmavorming bij gemeentelijke overheden en het omgaan met particuliere initiatieven in het kader van een grotere burgerparticipatie.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van waterschappen die zich bezig houden met de watertoets in brede zin. Dit zijn accountmanagers/relatiebeheerders/adviseurs die de contacten onderhouden met de gemeenten over de planvorming.

Programma

Het wettelijk kader
 • Doel en uitgangspunten van de Omgevingswet
 • Systematiek
 • De 4 uitvoeringsbesluiten
 • De planfiguren van de Omgevingswet
 • Relatie Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Programma
 • Omgevingswet: kans of bedreiging?
 • Nieuwe werkelijkheid: visievorming toen en nu
Benadering Omgevingsvisie
 • Ervaringen van het Leertraject Pilots Omgevingsvisie
 • Integrale koersbepaling: Identiteiten en kernkwaliteiten
 • Flexibiliteit binnen richtinggevende kaders
 • Wikken en wegen: het integrale afwegingskader
 • Het ideaalplaatje: Van droom naar daad
 • Bereiken omgevingskwaliteit
 • Aanpak, planning, vorm, inhoud en opbouw Omgevingsvisie
 • Dynamisch uitvoeringsprogramma
Omgevingsplan: veranderingen en regels
 • Welke eisen stelt de Omgevingswet aan het opstellen van een omgevingsplan?
 • Wat zijn de verschillen tussen bestemmingsplan en omgevingsplan?
 • Op welke wijze kan het ‘ja mits’ principe verankerd worden in het omgevingsplan?
 • Welke modellen omgevingsplan zijn er?
 • Wat wordt t.o.v. de huidige situatie niet meer geregeld?
 • Hoe formuleer je omgevingswaarden en wat zijn open normen: wat verstaat de wetgever daaronder?
 • Welke regels kunnen we opnemen in het omgevingsplan?
 • Hoe is de verhouding met de visie en het programma?
 • Werken met beleidsregels
 • Rechtszekerheid en flexibiliteit
 • Rol programma
 • Uitvoerbaarheid
 • Hoe gaat het er digitaal uitzien?
Consensus, draagvlak en uitvoeringsbetrokkenheid
 • Regisseren is niet hetzelfde als loslaten
 • Succesvoorwaarden voor een goede communicatie en participatie
 • Co-productie: lotgenoten worden deelgenoten worden bondgenoten
 • Hoe leren we elkaars taal praten
 • Cultuurverandering in de organisatie
De rol van het waterschap
 • Watertoets: waar en hoe regel je dit?
 • Hoe breng je de waterbelangen op een efficiënte wijze in? En in welk instrument?
 • Zorgen voor tijdige inbreng
 • Hoe zorg je dat je gesprekspartner bent en blijft bij de gemeenten? Proactief opereren.

Docenten

Materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 0 studie-uren rekenen.

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag

Aanmelden

Referenties

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Marjolein Vos
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Marjolein via 06 216 36 738 of via marjolein@berghauserpont.nl