Incompany cursus


Doorwerking Awb in omgevingsrecht - alleen als incompany


 • Betekenis en functie van de Awb voor het omgevingsrecht
 • Begrippen belanghebbende, besluit en aanvraag in het omgevingsrecht
 • Primaire besluitvorming: van aanvraag tot beschikking
 • Kernaspecten bestuursrechtelijke rechtsbescherming (bezwaar en beroep)
 • Veel aandacht voor relaties tussen de Awb en diverse omgevingswetten en actuele bestuursrechtspraak!
 • Doorkijk naar regeling in nieuwe Omgevingswet

Inleiding

Het algemeen bestuursrecht wordt nog steeds belangrijker. Veel begrippen en procedures uit specifieke wetten zijn inmiddels opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze wet ontwikkelt zich continu; een paar keer per jaar zijn er wijzigingen en aanvullingen. Ook in het omgevingsrecht kun je dus niet zonder de Awb. In de wet- en regelgeving op dat rechtsgebied wordt regelmatig naar de Awb verwezen, maar ook als dat niet gebeurt, is de Awb van betekenis, want de relaties zijn legio. En in de toekomstige Omgevingswet wordt deze lijn zelfs nog sterker doorgetrokken.

Het is van belang om voldoende adequate (actuele) kennis te hebben van de Awb om goed te kunnen functioneren in het omgevingsrecht. Dan gaat het om vragen als:
 • Wie is precies belanghebbende?
 • Wanneer is sprake van een besluit?
 • Welke voorbereidingsprocedures zijn er en hoe moeten die worden toegepast?
 • Welke algemene beginselen van behoorlijk bestuur en normen zijn daarbij relevant?
 • Welke rechtsgevolgen zijn verbonden aan het niet tijdig beslissen op een aanvraag?
 • Tegen welke handelingen, beslissingen en besluiten kan wel/geen bezwaar worden gemaakt en beroep worden ingesteld?
 • Bij welke rechter(s) kan (hoger) beroep worden ingesteld?
 • Waardoor kan het beroepsrecht van belanghebbende beperkt zijn?
 • Wat is de betekenis van het ‘relativiteitsvereiste’?
 • Welke instrumenten heeft de rechter tot zijn beschikking om te komen tot snelle effectieve geschillenbeslechting?
 • Wat verandert (niet) met de komst van de Omgevingswet?

Inhoud en resultaat

Deze cursus brengt u in twee dagen de fundamentele normen van de Algemene wet bestuursrecht bij. Daarbij ligt het accent op de praktische toepassing van het bestuursrecht in het geldende omgevingsrecht (Wabo, Wro e.d.). Aan de orde komen structuur, systematiek, kernbegrippen, primaire besluitvorming en diverse aspecten van bestuursrechtelijke rechtsbescherming.
Tegelijkertijd is de cursus ook een update van de stand van zaken van de Awb. Ook wordt vooruit gekeken naar de relaties tussen de Awb en de Omgevingswet.

Doelgroep

Vergunningverleners, handhavers en andere (beleids)medewerkers die op de een of andere manier in aanraking komen met de Awb in relatie tot omgevingsrecht. Zij zijn met name werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, rijksoverheid, advocatuur, projectontwikkelaars en adviesbureaus.

Programma

Dag 1: Basisbegrippen en primaire besluitvorming
Algemeen
 • Doel en opzet Awb
 • Gelaagde structuur
 • Systematiek: verhouding tot andere wetten
 • Elektronisch verkeer met bestuur
Kernbegrippen
 • Begrip bestuursorgaan (m.n. gemeente)
 • Mandaat, delegatie, attributie
 • Begrip belanghebbenden (direct- en derde-belanghebbenden)
 • Begrip besluit (beschikking, beleidsregel)
 • Begrip aanvraag
Primaire besluitvorming: van aanvraag tot beschikking
 • Indiening, ontvangst en ontvangstbevestiging aanvraag (vereisten)
 • Aanvraagvereisten en toetsing van de aanvraag (ontvankelijkheidtoetsing)
 • Belangenafweging (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
 • Advisering (en verklaring van geen bedenkingen)
 • Voorbereidingsprocedures (eenvoudig, openbaar) en coördinatie
 • Beslistermijnen
 • Rechtsgevolgen van niet-tijdig beslissen
 • Bekendmaking en mededeling
 • Motivering
 • Inwerkingtreding
Awb en Omgevingswet (overzicht)
Procedures: hoofdstuk 16 Omgevingswet

Dag 2: Bestuursrechtelijke Handhaving & Rechtsbescherming
Bestuursrechtelijke Handhaving
 • Relatie Awb en Wabo
 • Overtredingen en overtreders in het omgevingsrecht
 • Fundamentele normen (beginselplicht, verbod van cumulatie, e.d.)
 • Toezicht op de naleving (toezichthouders, bevoegdheden, medewerkingsplicht, e.d.)
 • Opleggen van herstelsanctie (last onder dwangsom en – bestuursdwang)
 • Effectuering van opgelegde herstelsanctie (invordering verbeurde dwangsom)
 • Dwanginvordering (aanmaning en dwangbevel)
Bestuursrechtelijke Rechtsbescherming
 • Systeem van rechtsbescherming (incl. voorlopige voorziening)
 • Appellabele bestuurshandelingen (m.n. besluiten)
 • Beroepsgerechtigenden: acties en verplichtingen?
 • Beperking van beroepsrecht (art. 1.4 Chw; art. 6:13 Awb)
 • Indiening en ontvangst bezwaar- en beroepschrift
 • Ontvankelijkheid van bezwaar en beroep (verzuimherstel)
 • Relatie met art. 1.6 en 1.6a Chw
 • Passeren van gebreken (art. 6:22 Awb)
 • Volledige heroverweging in bezwaar
 • Toepassing bestuurlijke lus
 • Relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb)
 • Uitspraakmodaliteiten bestuursrechter
Awb en Omgevingswet (Overzicht)
 • Handhaving en uitvoering: hoofdstuk 18 Omgevingswet
 • Appellabele handelingen •Reikwijdte beroep (Par. 16.7.3 Ow)

Docenten

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn er nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Paulo da Rosa
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Paulo via 06 25 338 920 of via paulo@berghauserpont.nl