Incompany cursus


Omgevingswet: sleutel voor lokale energietransitie? - alleen als incompany


 • Hoe bereiken we de energietransitie?
 • Nu al aan de slag met nieuwe Omgevingswet en energiedoelstellingen
 • Omgevingsvisie / Omgevingsplan en energie
 • Praktisch inzicht in het brede plaatje van energietransitie
 • Mogelijke oplossingen en voorbeelden

Aanleiding

Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening. Landelijk zijn er doelstellingen vastgesteld. Zo moet in 2020 20% van de totale energiebehoefte duurzaam opgewekt worden. In 2050 moet de energievoorziening nagenoeg CO2-neutraal zijn. De energietransitie stelt ons voor een flinke uitdaging.
 • Hoe zorgen we voor voldoende duurzame energie?
 • Welke aanpassingen in de energie-infrastructuur zijn nodig?
 • Wil de transitie succesvol zijn, dan moeten de energiesector, overheid en maatschappelijke organisaties met elkaar samenwerken én met de omgeving. Hoe draagt de Omgevingswet hierin bij?
 • Wordt de Omgevingswet een versneller van energietransitie?
 • Welke veranderingen brengt de Omgevingswet voor de besluitvorming over de aanleg en het beheer van energievoorzieningen?
Interessante vragen voor de toekomst. Maar hoe gaan we dit als decentrale overheden praktisch aanpakken?

Inhoud en resultaat

Met deze cursus willen wij u inzicht en inspiratie bieden over hoe de overheid (in het bijzonder de gemeente, omgevingsdienst en provincie), de energiesector en maatschappelijke organisaties kunnen omgaan met de impact van hernieuwbare energie-, bio-, wind- en zonne-energie en omgevingswarmte op de leefomgeving en de handvatten die de Omgevingswet en de bijbehorende instrumenten hiervoor bieden. Wat kan u op decentraal niveau nu al doen om de energietransitie op gang te krijgen?

Deelnemers krijgen daarbij ook een breed inzicht in wat er komt kijken bij de ruimtelijke opgave van de energietransitie.

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor:
Medewerkers van (de)centrale overheden:
 • juristen en beleidsmedewerkers die bestemmingsplanprocedures en/of afwijkingsprocedures begeleiden en/of opstellen
 • projectleiders en beleidsadviseurs ruimtelijke ordening projectleiders en beleidsadviseurs milieu en energie
Medewerkers van bedrijven:
 • projectontwikkelaars
 • adviesbureaus
 • medewerkers van bedrijven die zich bezighouden met ontwikkeling van (duurzame) energie-initiatieven en energie-infrastructuur. Dit kunnen zijn energie coöperaties, energiebedrijven, netwerkbeheerders, gebiedsontwikkelaars, energieproducenten.

Programma

Inleiding
Wettelijk kader en beleidskader
Omgevingswet en energie
Casus ruimtelijke impact van energietransitie

De mogelijkheden van de omgevingsvisie voor de energietransitie
 • Wettelijke vereisten
 • Vastleggen van ambitie in de omgevingsvisie (doelen, richtjaar, etc.)
 • Ruimtelijke mogelijkheden en planologische invulling van energietransitie in de omgevingsvisies van Rijk, provincies en gemeenten.
 • Maatschappelijk vraagstuk rondom energietransitie in de plannen voor de leefomgeving
 • Inspraak en communicatie
De mogelijkheden van het Omgevingsplan voor de energietransitie
 • Wettelijk kader: instrument Omgevingsplan, voorwaarden, uitnodigingsplanologie, aansluitplicht, energieprestatie, reguleren ondergrond, geluid, bodem, zicht, welke AMvB’s
 • Ruimtelijke mogelijkheden en planologische invulling van energietransitie in het omgevingsplan
 • Praktijkvoorbeelden van energietransitie: ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein, bouw van een windpark voor de energievoorziening van een datacenter
 • Inspraak en communicatie: specifieke aspecten bij energie
Concrete initiatieven onder de Omgevingswet
 • Welke stappen moeten worden gezet bij concrete initiatieven?
 • Middelen en bijbehorend wettelijk kader, bevoegd gezag en procedure       
  • Zonne-energie       
  • Wind       
  • Distributienet       
  • Energieaansluitplichten      
  • Maatregelen aan woning       
  • Bovengemeentelijk belang (projectbesluit)
Samenwerking partijen
 • (Wettelijke) mogelijkheden
 • Praktijkvoorbeelden, waaronder:
  • Etriplus in Greenport Venlo: Arcadis is mede-aandeelhouder in Etriplus. Etriplus is een energieontwikkelaar in Greenport Venlo die allerlei projecten ontwikkelen op het vlak van reductie, besparing, uitwisseling en hernieuwbare energie.
  • 7 Square Endeavour in Rotterdam: een bewonersinitiatief om een betere leefbaarheid van het plein te realiseren.

Docenten

mr. Jinny Moe Soe Let
Adviseur regulatory affairs, Eneco
 
Jinny adviseert binnen Eneco over beleid en regelgeving op energiegebied, specifiek de raakvlakken tussen de regels over de leefomgeving en de energiemarkt. Zij is verantwoordelijk voor de inbreng van Eneco in de Omgevingswet in stakeholderbijeenkomsten, consultaties en lobby. Jinny heeft ruime ervaring in het omgevingsrecht en het energierecht en werkte eerder bij de Raad van State en de Autoriteit Consument & Markt.
 
mr. Sharon Dikmans
Juridisch adviseur en projectleider, Louter
 
Sharon is Adviseur gebiedsontwikkeling bij Louter en adviseert klanten, veelal in de energiesector, over juridische procedures, ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, inpassingsplannen), vergunningen en haalbaarheidsstudies.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.

Aanmelden

Referenties
Actueel en relevant.

Prima, veel nieuwe en nuttige zaken gehoord!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl