2-daagse cursus


BWT 4.0 - alleen als incompany


Nieuwe rol BWT
 • Specifiek gericht op de nieuwe rol
 • Consequenties kwaliteitsborging
 • Omgevingswet en bouwen
 • Gevolgen voor taken BWT
 • Bouw en sloopveiligheid 
 • Integraler denken: ruimtelijke kwaliteit
 • Voor leden Vereniging BWT: € 200 korting

Berghauser Pont Academy verzorgt alle cursussen op een coronaproof locatie, voor meer info klikt u hier

Als u niet wil of mag reizen, kunt u elke cursus ook via een livestream volgen; twee opties dus! Met beide haalt u uw studiepunten binnen.

Inleiding

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer aangenomen en zal naar verwachting tegelijk met de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treden. BWT 4.0 bereidt u voor op deze ontwikkelingen die een een enorme impact zullen hebben op uw werkzaamheden. Het is dan ook niet een kwestie van ‘even omschakelen’ maar een verander proces waar u niet vroeg genoeg mee kunt beginnen.

De contouren van de Omgevingswet en Wkb zijn duidelijk, de details nog niet allemaal. De rollen en taken van het BWT zullen gaan veranderen van regelgericht naar doelgericht, maar hoe gaat u hier mee aan de slag. Dit wordt ook wel ‘BWT 4.0 genoemd. ’Kortom, het veld is enorm behoorlijk in beweging en met deze cursus leert u hoe u hier als BWT mee om dient te gaan.

Gevolgen voor taken BWT

Het meest opvallende gevolg van de aanstaande wetswijzigingen is dat minder de focus komt te liggen op de vergunning, en meer op de gerealiseerde kwaliteit.  Waar nu vooral de taakuitvoering van het BWT zit tussen indienen aanvraag en verlenen van de vergunning zal het nieuwe BWT partner worden in het proces vanaf de eerste pennenstreek van de initiatiefnemer totdat het gebouw in gebruik is genomen. De rol van BWT  zal hierdoor enorm gaan veranderen:

 • Meer nadruk op ruimtelijke ordening en welstand, past project ruimtelijk gezien in bestemmingsplan/omgevingsplan? Dus meer over de grenzen heen kijken naar de hogere doelen: zorg, klimaat, kwaliteit voorraad, leefbaarheid, etc. Meegaan in het nieuwe proces.

 • Van inhoudelijke focus meer naar procesmanager/procesbegeleider, dus klantcommunicatie en goed vergunningmanagement wordt van groter belang.

 • Met het wegvallen van vergunning wordt handhaving en repressief optreden belangrijker. Hoe werkt dat straks?

 • Bouw- en Sloopveiligheid wordt nu echt een belangrijk toetsingsaspect.

 • Checken of gebruik wordt gemaakt van een toegelaten instrument en of dit wordt toegepast door een daartoe gerechtigde kwaliteitsborger.

 • Er zal anders moeten worden gereageerd op handhavingsverzoeken tijdens de bouw en er is een ander toetsingskader bij toezicht op de bestaande bouw. En met name in de overgangsperiode goed opletten dat vergunningen en andere beschikkingen bestuursrechtelijk overeind blijven in bezwaar en beroep.


De BWT-er zal zich langzaam moeten transformeren naar een nieuwe rol: de BWT-er 4.0

 

Inhoud en resultaat

Deze cursus neemt u als BWT-er mee in de komende wijzigingen, breder dan alleen private kwaliteitsborging, en de gevolgen die dat heeft voor zijn/haar rol in het geheel. Na afloop heeft u:

 • Kennis over de consequenties van de  Omgevingswet voor het bouwen

 • Kennis van de inhoud van de beoogde, nieuwe wetgeving rond kwaliteitsborging met een uitgebreide behandeling van het bestuursakkoord

 • Meer oog voor het bredere plaatje, ruimtelijke ordening, welstand en kwaliteit

 • Inzicht in het relatief nieuwe aspect van omgevingsveiligheid

 • Kennis over de specifieke handhaving- en rechtsbeschermingsaspecten

 • Vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn voor uw nieuwe rol.

De cursus biedt daarnaast handvatten voor zaken die u nu al dagelijks tegenkomt. Kortom, u krijgt inzicht in de gevolgen hiervan voor uw rol en bent voorbereid op het heden en op uw toekomst.


Doelgroep

De cursus is bestemd voor alle toezichthouders, vergunningverleners en juristen bij gemeenten en omgevingsdiensten die werken in het bouwproces.

Programma

Dag 1: algemeen

Introductie

 • Ontwikkelingen van belang voor BWT en bouwsector: kwaliteitsborging, Omgevingswet, VTH, Chw, zorg, energieprestatie, etc.
 • Andere rol BWT-er
 • Inhoud cursus

(Private) kwaliteitsborging: achtergrond en doelen

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op hoofdlijn (Wkb)
 • Belangrijkste aspecten
 • De laatste stand van zaken rond het wetsvoorstel
 • Het bestuursakkoord tussen de Minister en VNG uitgebreid behandeld
 • Eventuele wijzigingen wetsvoorstel n.a.v. behandeling wet
 • Een andere rol voor het bevoegd gezag
 • Vergunningvrij bouwen onder Wkb
 • Consequenties: impactanalyse voor BWT
 • Bouw- en Sloopveiligheid
 • Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging
 • Kwaliteit en uitvoering BWT zolang de wet nog niet in werking is getreden

Omgevingswet

 • Ontwerpprincipes
 • Instrumenten
 • Veranderingen t.o.v. Wabo
 • Welstand in de Omgevingswet geregeld
 • Omgevingsplan vervangt bestemmingsplan
 • Het digitaal stelsel Omgevingswet
 • Integrale afweging
 • De 4 uitvoerings-AMvB’s en het Invoeringsbesluit

Het nieuwe Besluit Bouwwerken leefomgeving

 • Vervangt Bouwbesluit 2012
 • Doel- en middelvoorschriften
 • Meer decentraal regelen: afwegingsruimte
 • Grootste wijzigingen
 • Risicobenadering
 • Maatwerk en de relatie BBL met Omgevingsplan

Praktijk: verbeteren vergunningmanagement

 • Efficiënt managen van het procesVergunningmanagement in relatie tot nieuwe rollen
 • Van preventief naar repressief
 • VM als middel om initiateven mogelijk te maken
 • VM als middel om de omgeving te beschermen
 • Lange termijn doelen lokaal bevoegd gezag

Dag 2: Ruimtelijke kwaliteit en invulling kwaliteitsborging

Integraler denken: ruimtelijke kwaliteit

 • Breder ruimtelijk denken: “maatschappelijke meerwaarde”
 • Rol samen met plantoetser/RO-er invullen
 • Praktijkvoorbeelden van bredere kijk
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Hoe past welstand hierin?
 • De rol van de onafhankelijke welstands- en monumentenadviseurs
 • Monumentenvergunning en bouwtechnische eisen

De trend: van een preventieve naar repressieve organisatie

 • Waar komen we vandaan en waar gaan we heen?
 • Het verdwijnen van vergunningen en de gevolgen daarvan
 • Zorgplicht, restrisico-artikelen en hoe daarmee om te gaan
 • De vergunningplicht in het BBL
 • De gevolgen van de Wkb en Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken

Omgevingsveiligheid 

 • Begrip bouwveiligheid: veiligheid van belendende percelen tijdens de bouw en de bereikbaarheid voor hulpdiensten
 • Invulling in bestemmingsplan
 • Het bouw- sloopveiligheidsplan
 • Praktische invulling
 • In te dienen gegevens rond bouwveiligheid

Handhaving

 • Monumentenvergunning en bouwtechnische eisen
 • Planaanpassing tijdens het werk en vergunningvrije bouwwerken
 • Systematiek handhaving en belangrijkste wijzigingen 
 • Bestuursrechtelijke sancties
 • Rechtsbeschermingsaspecten

Uw rol en taak onder kwaliteitsborging

 • Hoe ziet het nieuwe proces rondom het bouwen er uit
 • Welke gegevens krijgt u van de kwaliteitsborger en de vergunninghouder
 • Wat is de inhoud van een risicobeoordeling
 • Hoe gaat u uw nieuwe rol als bevoegd gezag invullen?

Praktijkvoorbeelden en uw vragen


Docenten

Wico Ankersmit
Directeur, Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland
 
Wico weet als geen ander in Nederland welke informatiebehoefte er is onder bouwmedewerkers door zijn vele contacten met gemeenten. Daarnaast is hij nauw betrokken bij alle ontwikkelingen in de wetgeving, waar BWT mee te maken krijgt, zoals kwaliteitsborging en de Omgevingswet.
 
Hajé van Egmond
Zelfstandig adviseur
 
Hajé is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Gert-Jan van Leeuwen
Zelfstandig adviseur
 
Gert-Jan was adviseur en kwartiermaker bij het Instituut voor Bouwkwaliteit en weet daardoor precies wat er speelt rond de Wet kwaliteitsborging bouwen.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Korting voor leden Vereniging BWT
Voor leden van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland geldt een speciaal aanbod. Elke deelnemer die kan aantonen dat zijn/haar organisatie lid is van de vereniging ontvangt € 200 korting op de deelnameprijs.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 10 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1010

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.
Aanmelden

Referenties
Goede basis voor nieuwe wetgeving, duidelijke toelichting door topsprekers.

Relevante onderwerpen worden uitgelicht en heel duidelijk uitgelegd.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl