Online


Bestuursrecht voor de raadsgriffier - alleen als incompany


 • Focus op bestuursrechtelijke aspecten
 • Hoe voldoen aan alle juridische vereisten?
 • Bestuursrechtelijke kwaliteit bewaken
 • Speciaal voor griffie(r) en gemeenteraad
 • In 1 dag weer bij

Inleiding

De vergadering van de gemeenteraad speelt zich af in een politieke setting. Standpuntbepaling en besluitvorming vindt voor een belangrijk deel plaats via politiek-bestuurlijke inzichten en het daaruit voortvloeiende politieke debat.

Met regelmaat past de gemeenteraad een wettelijk voorschrift toe waarin hem als bestuursorgaan een of meer bevoegdheden worden toegekend (geattribueerd). In zijn hoedanigheid van bestuursorgaan neemt de raad besluiten die niet zelden via een ingesteld beroep de bestuursrechter (kunnen) bereiken. Zeer frequent komt dit voor bij raadsbesluiten tot het (niet) vaststellen van een bestemmingsplan. Hierbij zit de raad vaak in een spagaat: meegaan met het collegevoorstel of luisteren naar de inbreng van de omgeving? Ook kan de raad te maken krijgen met een bezwaarschrift dat is ingediend tegen een raadsbesluit.

Wanneer de raad in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan beslissingen neemt, moet worden voldaan aan tal van wettelijke voorschriften. Met name moet het besluit voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Politieke inzichten spelen voor de bestuursrechter een rol van volstrekt ondergeschikte betekenis.

Hoe gaat een raad hiermee om? Wanneer is de raad zelfstandig belanghebbende? En welke eisen worden in dit verband gesteld aan de rechten van initiatief en amendement? Welke juridische en financiële risico’s loopt de raad ?Inhoud en resultaat

Deze cursus is speciaal ontwikkeld om griffie(r) en gemeenteraad die kennis op dit gebied aan te reiken om hen in staat te stellen, raadsbesluiten te (laten) nemen die van voldoende bestuursrechtelijke kwaliteit zijn.

Tijdens de cursus zullen de te behandelen thema’s met een herkenbare praktische invalshoek worden behandeld. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de praktijk van de deelnemers en van de laatste actuele ontwikkelingen.

Doelgroep

Primair is de cursus bestemd voor griffiers en medewerkers van de griffie van gemeenten. Daarnaast is de cursus ook interessant voor raadsleden.

Programma

 • Algemeen bestuursrecht versus gemeenteraad
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de verankering hiervan in Awb-wetgeving en rechtspraak
 • Opbouw en inrichting van de Awb, bezien vanuit het perspectief van de gemeenteraad
 • Awb-begrippen
 • De gemeenteraad als zelfstandig belanghebbende: kan de raad beroep instellen?
 • Rechtsbescherming ingevolge de Awb
 • De verschillende categorieën van regelgeving, in verhouding tot beleidsregels
 • De voorbereiding, inrichting en motivering van besluiten
 • Subsidieverstrekking
 • Bevoegdheidsverkrijging: attributie, delegatie en mandaat
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet ruimtelijke ordening en de vaststelling van een bestemmingsplan: kan de raad “maar zo” besluiten tot niet-vaststelling?
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en de verklaring van geen bedenkingen: wanneer kan deze verklaring worden geweigerd?
 • Actuele kwesties en ontwikkelingen
 • Vragen van deelnemers

Docenten

mr. Olaf Schuwer
Zelfstandig adviseur
 
Olaf is specialist gemeentelijk bestuursrecht en vanaf 1978 werkzaam in en ten behoeve van de dagelijkse gemeentepraktijk. Hij was onder meer gemeentesecretaris en raadsgriffier. In zijn hoedanigheid van dualisme-adviseur staat hij met regelmaat gemeenteraden en griffiers bij in allerhande juridische vraagstukken en het ontwikkelen van dualistische vergadervormen. Van zijn hand verschenen de afgelopen jaren de volgende boeken : een geactualiseerde 2e druk van het boekje “ABC voor raadsleden” (2018). Eerder (2016) verscheen mede van zijn hand het boek “Gemeenterecht in de praktijk”. Verder schreef hij het veel verkochte “Juridisch praktijkboek raadsgriffie(r)..
 
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
Aanmelden

Referenties
Goede cursus, ben weer bijgepraat over dit onderwerp. Veel mogelijkheden tot het stellen van vragen, bedankt hiervoor!

Goede cursus, ben weer bijgepraat over dit onderwerp. Veel mogelijkheden tot het stellen van vragen, bedankt hiervoor!

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl