Incompany cursus


Basiscursus Omgevingsrecht voor VTH - alleen als incompany


Sluit aan bij de eisen uit de kwaliteitscriteria 2.1
 • In 5 dagen helemaal bijgepraat
 • Brede opzet: Wabo, Ruimtelijke ordening, Bouwregelgeving, overige omgevingsgerichte zaken, actuele ontwikkelingen waaronder Omgevingswet
 • Regelgeving praktisch uitgelegd
 • Combinatie van kennisoverdracht en praktijkoefening
 • In samenwerking met Phnx

Inleiding

Met deze basiscursus krijgt u inzicht in alle aspecten van het omgevingsrecht. Zowel de hoofdlijnen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) als ook de vakgebieden die onder deze wet vallen worden op toegankelijke wijze besproken.

Na afloop van de cursus hebt u kennis van alle belangrijke aspecten op het brede terrein van het omgevingsrecht. De noodzakelijke basiskennis wordt in een combinatie van kennisoverdracht en praktijkoefening indringend aan de orde gesteld.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die beroepshalve overzichtskennis moet hebben van zowel de Wabo als de vakgebieden die onder de Wabo vallen. Denk hierbij aan onder meer:
 • Casemanagers die de voorbereiding van samengestelde omgevingsvergunningen moeten verzorgen en adviezen van anderen moeten kunnen beoordelen
 • Leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor integrale besluitvorming en de nodige basiskennis dienen te hebben op het werkgebied van hun afdeling
 • Medewerkers van klantcontactcentra die kennis moeten hebben van de hoofdlijnen van wet- en regelgeving om informatie aan inwoners te kunnen geven
 • Vakspecialisten die de inhoudelijke toetsing verzorgen van deelaanvragen en het overzicht moeten behouden op het gehele vergunningenproces
 • Toezichthouders voor wie het noodzakelijk is kennis te bezitten van de bestuurlijk-juridische kaders
 • Handhavingsjuristen die overzichtskennis van het omgevingsrecht willlen krijgen
 • Administratief medewerkers die de afhandeling van vergunningaanvragen verzorgen en van wie inzicht wordt verwacht in de belangrijkste procedures
 • Nieuwe medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van het omgevingsrecht en die met deze cursus in zeer kort bestek kennis kunnen nemen en ervaring kunnen opdoen met de belangrijkste aspecten van het werk.

Programma

Tijdens de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

De Wabo
De Wabo is een procedurewet die tot doel heeft de besluitvorming rond (zoals dat heet) “locatiegebonden” projecten te integreren. De procedures voor die projecten staan in dit cursusdeel centraal. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn onder meer:
 • De aanvraag en wijze van indiening
 • Beoordeling van de aanvraag op ontvankelijkheid
 • Meervoudige aanvragen en onlosmakelijkheid
 • Weigeringsgronden
 • Reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedure
 • Interne en externe advisering
 • Verklaring van geen bedenkingen
 • Inhoud van de vergunning
 • In werking treden van de vergunning
 • Bezwaar, beroep en de tussenuitspraak
 • Ook zal aandacht worden gegeven aan een aantal meer procesmatige aspecten zoals onder meer:
  • Omgevingsloket online (OLO)
  • Digitalisering van vergunningverlening
De ruimtelijke ordening
Deze module heeft tot doel de deelnemers inzicht te geven in de hoofdlijnen van de ruimtelijke ordening in Nederland en de wijze waarop de besluitvorming moet worden voorbereid onder de Wabo. Ook het werken met een bestemmingsplan wordt indringend geoefend. Onderwerpen o.m.:
 • Hoofdlijnen van de Wet ruimtelijke ordening
 • Bestemmingsplanprocedure
 • Vergunning voor afwijking van het bestemmingsplan.
 • Aandacht voor:
  • Afwijkingen en vergunningvrije bouw
  • Afwijking met reguliere procedure (binnenplans, toepassing van artikel 4 bijlage II Bor voor afwijking van de planregels)
  • Vergunning voor afwijkingen met de uitgebreide procedure Relatie tussen planologie en andere vergunningen
 • Practicum werken met het bestemmingsplan, planregels, planverbeelding en jurisprudentie
Bouwregelgeving onder de Wabo
In deze module staat de bouwregelgeving onder de Wabo centraal. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen:
 • Vergunningvrije bouwwerken. Aan dit onderwerp zal uitgebreide aandacht worden gegeven met onder meer:
  • Begrippen en definities uit bijlage II Bor
  • Toepassing van de belangrijkste regels. Hoe moeten deze worden gelezen
  • Uitzonderingen en bijzonderheden
  • Casuïstiek aan de hand van voorbeelden
 • Vergunningaanvragen voor bouwen en gebruik
 • Beoordeling van aanvragen, toetsings- en weigeringsgronden
 • Bijzondere voorschriften (o.m. aanhouding art. 3.3 Wabo, gefaseerde vergunning)
 • Practicum waarin verschillende situaties ter beoordeling worden voorgelegd
Overige omgevingsgerichte taken
Tijdens de laatste dag wordt aandacht gegeven aan een aantal onderdelen van de Wabo, die in de dagelijkse gemeentelijke praktijk veelal wat minder vaak voorkomen zoals o.m.:
 • Hoofdlijnen milieuregelgeving, waarbij globaal aandacht voor: 
  • Milieubeleid
  • Periodieke milieucontroles en integraal toezicht
  • Milieu-aspecten van de omgevingsvergunning
  • Het Activiteitenbesluit
 • De APV:
  • Opzet en doel
  • Integratieplicht op grond van de Wabo
  • Integratie op eigen gezag
  • Belangrijkste vergunningen en ontheffingen
 • Brandveiligheid, besluitvorming en toezicht
 • Monumenten, archeologie en het beschermde stads- of dorpsgezicht
 • Wet natuurbescherming
Actuele ontwikkelingen
 • Omgevingswet
 • Kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Private kwaliteitsborging in de bouw

Docenten

drs. Ronald de Waard
Directeur, PhnX Advies
 
Ronald is zeer ervaren in het geven van cursussen en trainingen op het terrein van het omgevingsrecht, het algemeen en ruimtelijk bestuursrecht en de bouwregelgeving. Hij heeft een aantal boeken geschreven, o.a. Hoofdlijnen van het omgevingsrecht en daarnaast tal van congres- en cursusbijdragen.
 

Materiaal

Bij de training wordt gebruik gemaakt van het handboek “Hoofdlijnen van het omgevingsrecht”, dat een volledige introductie biedt van het omgevingsrecht in al zijn facetten. Ook in de presentatie wordt de opzet van dit boek gevolgd.

Daarnaast ontvangen de cursisten een wettenbundel met alle relevante regelgeving en eventueel toelichtingen. Zo kan altijd direct een relatie worden gelegd tussen de besproken theorie en de wetgeving waarop die theorie is gebaseerd.

Bij de practica worden cases behandeld, waarin verschillende aspecten van het geleerde in de praktijk worden gebracht. Leuk en leerzaam! De cursisten krijgen hiermee in zeer korte tijd inzicht in de belangrijkste besluitvormingsprocessen op het brede terrein van het omgevingsrecht. Algemeen bestuursrechtelijke uitgangspunten, ruimtelijke ordening, bouwregelgeving, milieu, APV; alle aspecten komen aanbod. Ook verkrijgen de deelnemers inzicht in de actuele ontwikkelingen op het vakgebied.

Juist voor in-company!
Bij meerdere deelnemers is het mogelijk om te kiezen voor een in-company cursus. De cursus wordt dan helemaal op uw wensen toegesneden. Bij de behandeling van de leerstof wordt gebruik gemaakt van voorbeelden en situaties uit uw eigen gemeente. Met name tijdens het praktijkgedeelte kan een grote meerwaarde worden verkregen door een directe aansluiting bij de werksituatie in de deelnemende gemeente(n).

De cursusleider maakt met u een trainingsprogramma en maakt waar mogelijk gebruik van bestemmingsplannen, beleidskaders en werkwijzen in uw gemeente. De deelnemers verwerven zo een uitstekende basis om zelfstandig hun werk te kunnen doen. Uiteraard is het ook mogelijk om een of enkele onderwerpen dieper uit te werken. Voor de in-company cursus gelden tarieven die afhankelijk zijn van de gekozen invulling en het aantal deelnemers.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus in-company te verzorgen, bel dan met Ronald Koppers van Berghauser Pont Academy, 020-8200908 of mail naar academy@berghauserpont.nl .

bpboekplaatje

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 0 studie-uren rekenen.

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag
aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn er nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl