1-daagse cursus

€ 595,-

Externe veiligheid in de Omgevingswet


 • Specifiek gericht op externe veiligheidsaspecten van de Omgevingswet
 • Regeling in Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Relatie tussen externe veiligheid en onder andere omgevingsplan en omgevingsvergunning
 • Update bestaande EV-regelgeving en thema’s

Inleiding


Externe veiligheid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving en speelt dan ook vaak een rol bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. In de afgelopen jaren is het nationale externe veiligheidsbeleid wettelijk verankerd door middel van onder meer het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).

Parallel hieraan is het beleid gemoderniseerd waarbij wordt geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Inhoud en resultaat


Deze overgangsfase vormt een goed moment om allereerst de verbrokkelde regelgeving op het gebied van externe veiligheid in kaart te brengen en inzicht te verschaffen in de structuur van het Bevi, het Bevb en het Bevt en de relevante jurisprudentie. Het systeem dat wordt gehanteerd in deze AMvB’s zal namelijk op grote lijnen gehandhaafd blijven onder de Omgevingswet en worden aangevuld met de uitwerking van de beleidsvernieuwing.

Aansluitend wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inhoud van de beleidsvernieuwing, de nieuwe regels voor externe veiligheid in de Omgevingswet, het Besluit kwaliteit leefomgeving en de koppeling met onder meer het omgevingsplan.

Na afloop van de cursus heeft u:
 • Alle kernbegrippen op een rijtje
 • Overzicht van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving
 • Laatste stand van zaken: jurisprudentie
 • Belangrijkste wijzigingen Omgevingswet
 • Het schillenmodel en aandachtsgebieden (brand, explosie en toxisch) 
 • Omgevingsmaatregelen in voorschriftengebieden
 • Totstandkoming en inhoud van een risicoberekening (QRA)
 • Praktijkgericht: doorwerking van EV


Andere cursussen Omgevingswet
Er is een heel pakket cursussen over de Omgevingswet, zie het overzicht hier

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers, juristen en beleidsmedewerkers bij gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio´s en andere overheden die zich op de een of andere wijze met externe veiligheid bezighouden.
Dit zijn enerzijds specialisten EV en milieu die hun kennis willen opfrissenen willen weten wat er voor hen verandert onder de Omgevingswet. En anderzijds beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en bestemmingsplanmakers die EV moeten regelen in hun bestaande plannen en toekomstige omgevingsplan.

Verder is de cursus interessant voor advocaten en adviseurs.

Programma

Kernbegrippen
 • Gevaarlijke stof
 • (Beperkt) kwetsbaar object
 • Plaatsgebonden risico

Systeem wet- en regelgeving
 • Algemene wetgeving (Wro, Wet milieubeheer, Wabo, etc.)
 • Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
 • Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
 • Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)
 • Jurisprudentie

Omgevingswet
 • EV in de
 • Omgevingswet
 • EV in het Besluit kwaliteit leefomgeving
 • Belangrijkste wijzigingen
 • Het schillenmodel en aandachtsgebieden (brand, explosie en toxisch)

Risicoberekeningen
 • QRA
 • Rekenmethodieken

EV en planproces
 • Inventarisatie
 • Afweging
 • Vastleggen EV in ruimtelijke plannen
 • Specifiek: opname EV-regels in omgevingsplan

Docenten

mr. Esther Broeren
advocaat en partner, ELEMENT Advocaten
 
Esther is een ervaren advocaat gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het stoffenrecht, met een bijzondere focus op externe veiligheid. Zij adviseert en procedeert voor zowel overheden als bedrijven. Esther publiceert en doceert met grote regelmaat en is werkzaam bij ELEMENT Advocaten; een nichekantoor op het gebied van ruimte, natuur, water, milieu, veiligheid & stoffen.
 
 
Jan Heitink
risicoanalist en partner, AVIV
 
Jan is een risicoanalist met ruime ervaring in het uitvoeren van risicoberekeningen en het adviseren van overheden en/of bedrijven over de toepassing van de uitkomsten van de berekeningen in besluitvormingssituaties. Hij doceert regelmatig over het onderwerp externe veiligheid voor verschillende doelgroepen.
 
   

Materiaal

Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp.

Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren6

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 595,-
 • De genoemde cursusprijs is excl. btw en incl. koffie/thee/water en lunch
aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers Berghauser Pont Academy
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl