E-cursus

€ 499,-

E-cursus Milieu en Bruidsschat in het omgevingsplan


 • Specifiekgericht op de milieuthema’s in het omgevingsplan
 • Per milieuthema inzicht krijgen van doorwerking in omgevingsplan aparte lessen
 • Inzicht in de systematiek van de Bruidsschat
 • Hoe milieuregels integreren in nieuwe omgevingsplan
 • Online te volgen in uw eigen tijd en tempo
 • 11 lessen
 • Elke les is een mix van theorie, verhelderende webcolleges, praktijkvoorbeelden en opdrachten
 • Na afloop toets en certificaat
 • 6 studie-uren

Inleiding

Met de komst van de Omgevingswet staat het instrument ‘omgevingsplan’ prominent op de voorgrond. Anders dan bij het reguliere bestemmingsplan zal de gemeente in het omgevingsplan (onder meer op basis van het Bkl) milieuregels moeten opnemen. Dit is nieuw: het werken met milieuonderwerpen in het bestemmingsplan is niet eerder zo direct aan de orde geweest als met de komst van de Omgevingswet. Hoe komen de verschillende milieuthema’s straks terug in het omgevingsplan? Wat is de systematiek? Hoe ga ik op een zorgvuldige en juridisch correcte wijze om met de nieuwe milieuregels? En wat verandert er ten opzichte van nu? Allemaal vragen die aan de orde komen in deze e-cursus.

Inhoud en resultaat

Deze e-cursus biedt u een overzicht van de verschillende milieuthema’s die moeten (en kunnen) worden opgenomen in het gemeentelijke omgevingsplan. Na afloop van deze cursus heeft u inzicht in:

 • de verschillende milieuthema’s die in het omgevingsplan moeten worden opgenomen;
 • hoe u te werk moet gaan om de (nieuwe) milieuregels te kunnen integreren in het nieuwe instrument omgevingsplanl
 • de werking van het omgevingsplan, omgevingswaarden en instructieregels;
 • de inhoud van de nieuwe (juridische) kaders die de grondslag vormen van het omgevingsplan.

U weet nu wat waar staat, zodat u aan de slag kunt met milieu in het omgevingsplan.

Werkwijze e-cursus

Deze e-cursus is online te volgen in uw eigen omgeving via tablet of computer. U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 11 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, verhelderende filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Na elke les ziet u of u uw opdracht goed heeft beantwoord en krijgt u uitleg.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de e-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.

Daarnaast krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. U ontvangt dan iedere week 8 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

E-cursus plus Kennisbank

Tegelijk met de e-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de cursus raadplegen bij het beantwoorden van de opdrachten, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Voor wie is de e-cursus?

Deze e-cursus Omgevingswet biedt inzicht in het systeem en de toepassing van milieu (en de bruidsschat) in het omgevingsplan. De cursus is speciaal ontwikkeld voor juristen, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, toetsers, handhavers werkzaam bij gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en rijksdiensten. Genoemde functiegroepen krijgen (vanaf 1 januari 2023) allemaal te maken met de toepassing van milieuregels c.q. thema’s in het omgevingsplan.
Daarnaast is de e-cursus interessant voor professionals die te maken hebben met het instrument omgevingsplan: advocaten, adviseurs, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, etc.

Programma

De e-cursus bestaat zowel als concrete lessen als een casus die als een ‘rode draad’ door de gehele e-cursus heen loopt. Aan de hand van de casus kunt u steeds toetsen of de theorie goed is begrepen.

Les 1: Inleiding: milieuthema’s in het omgevingsplan
In deze les staan we stil bij de inhoud en de structuur van de milieu-onderwerpen in het omgevingsplan. De les vormt een algehele inleiding op de lessen 2 tot en met 11. U krijgt in deze les inzicht in de opbouw en gedachte achter de e-cursus. Ook komt de casus – die als een rode draad in de gehele e-cursus is verwerkt– aan bod.

Les 2: Het omgevingsplan en milieu – de kaders
In deze les worden de kaders over en rondom milieu in het omgevingsplan behandeld. Wat is de functie van het Besluit kwaliteit leefomgeving? Wat betekent het als gemeenten zelf omgevingswaarden opnemen in het omgevingsplan? Deze vragen worden in deze les bijvoorbeeld beantwoord. Ook leert u over de bestuurlijke afwegingsruimte die in de nieuwe regelgeving verwerkt is: deze moet in veel gevallen terugkomen in het omgevingsplan.

Les 3: Het omgevingsplan en milieu – zonering, activiteiten
In deze les wordt stilgestaan bij de (nieuwe) systematiek als het gaat om milieuzonering. Ingegaan wordt op de gewijzigde inpassing van milieuzonering (gebaseerd op de VNG-uitgave). Vooral de impact van het nieuwe instrument omgevingsplan in relatie tot de nieuwe systematiek van onder meer richtafstanden (en milieubelastende activiteiten, met als grondslag het omgevingsplan) komt aan de orde.

Les 4: De bruidsschat en het (tijdelijke) omgevingsplan
Met de komst van het omgevingsplan wordt ook overgangsrecht geïntroduceerd. Een belangrijk onderdeel van dat overgangsrecht vormen de bruidsschatregels. In deze les worden deze regels uit de doeken gedaan en wordt uitgelegd waarom de omzetting van de bruidsschatregels in het omgevingsplan zo belangrijk is. De focus van deze les ligt op de mileubelastende activiteiten die in de bruidsschat (het Invoeringsbesluit) geregeld zijn.

Les 5: Luchtkwaliteit en geurhinder
In deze les wordt behandeld hoe de nieuwe regels rondom luchtkwaliteit en geurhinder eruit zien. De gemeente kan in het omgevingsplan namelijk (lokale) luchtregels stellen. Daarbij moet de gemeente bij het toelaten van activiteiten in het omgevingsplan in een aantal situaties toetsen aan omgevingswaarden voor lucht.

Les 6: Bodem en water in het omgevingsplan
Gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor het bodembeleid. Er vindt een beleidsrijke herziening van het bodembeleid plaats. Het Rijk is terughoudend met het stellen van rijksregels: decentrale regels ter uitvoering van het bodembeleid landen primair, al dan niet via de bruidsschatregels, in het omgevingsplan. Deze les gaat in op de pijlers van het nieuwe bodembeleid en de regels die het Rijk meegeeft, dan wel de regels die er voor bodem in het omgevingsplan kunnen landen.

Les 7: Geluid en trillingen
In de huidige wetgeving wordt vrijwel alle geluidregelgeving centraal door de rijksoverheid geregeld. Denk bijvoorbeeld aan de Wet geluidhinder (geluidzones langs (spoor)wegen en rond industrieterreinen) en de Wet ruimtelijke ordening (geluidzones en geluidruimteverdeling). Deze wetten vervallen als de Omgevingswet in werking treedt. Bijna alle geluidregels die nu op rijksniveau bepaald zijn, zullen in het omgevingsplan van rechtswege opgenomen worden. Hierover gaat deze les: het is (straks) aan de gemeente om lokaal sturing te geven aan het voorkomen van geluidhinder binnen een evenwichtig pakket aan regels in het omgevingsplan.

Les 8: Externe veiligheid
Met de introductie van de Omgevingswet verandert er ook het nodige op gebied van externe veiligheid. Daar gaat deze les over. De instructieregels voor het omgevingsplan rondom externe veiligheid komen aan bod, alsmede de inhoud en de werking van de aandachtsgebieden-systematiek. Verder wordt ingegaan op hoe een gemeente straks in haar omgevingsplan straks verschillende voorschriftengebieden kan aanwijzen.

Les 9: Natuur
In deze les wordt behandeld welke rol natuur speelt in het omgevingsplan. De bescherming van Natura 2000-gebieden, planten- en diersoorten is geregeld in de Wet natuurbescherming. De huidige regels uit de Wet natuurbescherming gaan via de Aanvullingswet natuur over in het stelsel van de Omgevingswet. Ingegaan wordt op de gebieds- en soortenbescherming alsook de invulling van de Aanvullingswet natuurbescherming. Daarnaast wordt in deze les ook stil gestaan bij het onderzoeken van effecten en vergunnen van activiteiten.

Les 10: Energietransitie en duurzaamheid
Met het omgevingsplan kan een deel van de energietransitie decentraal geregeld worden. In deze les wordt stilgestaan bij de samenhang tussen het omgevingsplan maar ook de andere instrumenten (de energietransitie is, qua regeling, namelijk niet voorbehouden aan het omgevingsplan). Waar relevant wordt ook kort stil gestaan bij andere wet- en regelgeving. Onder de Omgevingswet is het mogelijk om in een omgevingsplan regels te stellen voor de bouw en het gebruik van bijvoorbeeld opwekkingsvoorzieningen. In deze les wordt dit stellen van regels toegelicht. Verder wordt behandeld wat voor regels in aanvulling daarop gesteld kunnen worden.

Les 11: Gezondheid
De Omgevingswet biedt gemeenten meer ruimte om een afweging te maken tussen de verschillende opgaven. Dit biedt de gemeente de mogelijkheid om aan gezondheid een groter of een kleiner belang toe te kennen. In deze les staat dan ook de vraag centraal of het omgevingsplan een kans of een bedreiging is voor de gezondheid

Docenten

Mr. Lukas Baars
Senior adviseur fysieke leefomgeving
 
Lukas is senior adviseur fysieke leefomgeving en partner bij KokxDeVoogd. Eerder werkte hij als advocaat en adviseur bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over stikstof/Wet natuurbescherming, maar ook de Omgevingswet.
 
Berend Hoekstra
Senior consultant, TAUW
 
Berend is senior consultant luchtkwaliteit en depositie bij Tauw bv met ruim 25 jaar ervaring. Berend is inhoudelijk deskundig (technoloog) en heeft ervaring met het recht (jurist). Zeer ruime praktijkervaring met de onderbouwing van plannen en projecten. Al vele jaren betrokken bij de ontwikkelingen, onderzoeken en evaluaties van PAS en AERIUS in opdracht van de Rijksoverheid, RIVM en BIJ12.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Marieke Prins
Senior adviseur bij Ambient
 
Vanuit Ambient ondersteunt Marieke overheden op het gebied van bodem en (grond) water, waarbij de laatste jaren vooral in het teken staan van de komst van de Omgevingswet. Van 2016-2019 heeft ze vanuit Rijkswaterstaat het ministerie van IenW ondersteunt om te komen tot de Aanvullingswet- en Besluit bodem met een focus op grondwaterkwaliteit. In 2019-2020 heeft ze vanuit Ambient bodem- en waterexpertise ingebracht bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van BZK om de Omgevingswet verder door te ontwikkelen. Zij is hierdoor goed op de hoogte van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt.
Gert Dekker
Mede-eigenaar en adviseur bij Ambient
 
Gert werkt zowel op landelijk niveau voor ministeries en koepelorganisaties als in regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten en waterschappen. Daarnaast is Gert betrokken bij verschillende rekenkameronderzoeken en is lid van diversie werkgroepen van de Commissie voor Milieueffectrapportages (MER).
 
Rick Huizinga
Senior adviseur geluid en vergunningen, Royal HaskoningDHV
 
Rick is vanaf de jaren tachtig betrokken bij het tot stand komen van de geluidzones rond industrieterreinen en de sanering en beheer daarvan. Rick adviseert bedrijven en overheden op het gebied van akoestisch onderzoek in relatie tot vergunningen en bestemmingsplannen en bij het opstellen van vergunningaanvragen en beleidsadviezen.
 
Henry Hiltjesdam
Specialist externe veiligheid bij de Omgevingsdienst Flevoland& Gooi en Vechtstreek. Tevens eigenaar van UMEO milieuadvies
Henry is al meer dan 20 jaar werkzaam in het vakgebied externe veiligheid. Hij adviseert bedrijven en ondersteunt overheden bij complexe aanvragen op het gebied van milieu en ruimtelijk ordening. Kennis en ervaring zijn sleutelwoorden. De naam UMEO milieuadvies weerspiegelt dat. UMEO is het acroniem voor Usus Magister Est Optimus: ervaring is de beste leermeester. Door zijn brede en actieve netwerk weet Henry wat er speelt op zijn vakgebied. Kennis en ervaring die hij graag wil delen vanuit de gedachte ‘weten is goed, delen is beter’.
Niels Jeurink
senior specialist ecologie bij Tauw BV
 
Niels Jeurink is senior specialist ecologie bij Tauw BV met ruim 25 jaar ervaring. Hij adviseert zowel overheden als bedrijven over de bescherming van natuur en begeleidt klanten bij de gevolgen daarvan voor plannen of projecten. Veel voorkomende werkzaamheden hebben te maken met stikstofdepositie, vergunningverlening, bezwaar- en beroepsprocedures en het ecologische onderzoek dat daarbij nodig is. Sinds 2018 maakt hij deel uit van de redactie van het tijdschrift Natuurbeschermingsrecht (NBR). Daarnaast is hij gemeenteraadslid in de gemeente Kampen.
Fred Woudenberg
Hoofd van de afdeling Leefomgeving, GGD Amsterdam
Fred is al jarenlang bezig de gezondheid via de gebouwde omgeving te bevorderen, zowel in Amsterdam en omgeving als landelijk. Hij is lid van de Gezondheidsraad en o.a. voorzitter van de commissie die in juli 2017 het advies ‘meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid’ uitgebracht. Hij is ook lid van de commissie voor de milieu-effect-rapportage en heeft verschillende pilotprojecten voor de Omgevingswet van dichtbij meegemaakt.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Daan Hollemans
Adviseur Ruimtelijke strategie bij Antea Group en promovendus aan de Open Universiteit
 
Daan is adviseur Ruimtelijke strategie bij Antea Group en promovendus aan de Open Universiteit. Zowel in zijn werk als in zijn proefschrift staat de Omgevingswet centraal. De kern van zijn werk is advisering van overheden over de instrumenten (zowel onder huidig recht als onder de Omgevingswet) die zij in kunnen zetten om beleidsambities te realiseren. Hij zet daarbij graag uiteen met welke procedures en door welke combinaties van stappen een doel bereikt kan worden. In het bijzonder richt Daan zich op de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om ambities op het gebied van energietransitie en duurzaamheid te vertalen naar concrete instrumenten als omgevingsvisies, programma’s, omgevingsplannen en/of omgevingsvergunningen.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.
Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 499,-
 • Indien u de e-cursus met meerdere personen wil volgen, geldt een staffelkorting:

  • 5 tot 10 personen: € 399,- per cursist na de 5e cursist
  • 10 tot 20 personen: € 349,- per cursist na de 10e cursist
  • Meer dan 20 personen: € 299,- per cursist na de 20e cursist
  • Meer dan 50 peronen: neem contact op voor een passend aanbod  

  Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschibaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Floortje Grooten
Vakredacteur, Pont Academy
U kunt contact opnemen met Floortje via floortje@berghauserpont.nl