E-cursus

€ 449,-

E-cursus Omgevingsvergunning


Wilt u een compleet overzicht van alle basiszaken over de omgevingsvergunning? Schrijf u dan in voor deze e-cursus!

 • Uniek: de eerste e-cursus omgevingsvergunning
 • 10 lessen met: theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal
 • Op elk gewenst moment en in eigen tempo te volgen
 • Toegang tot de kennisbank Omgevingsweb Professional
 • Na afloop een toets en certificaat
 • 5 studie-uren

Inleiding

De omgevingsvergunning is een van de belangrijkste instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Door het aanvragen van een omgevingsvergunning kunnen burgers, bedrijven en overheden toestemming vragen om activiteiten in de fysieke leefomgeving te mogen uitvoeren. Onder de Omgevingswet is deels voortgebouwd op de systematiek van het stelsel van de omgevingsvergunning onder de Wabo, maar er is ook het nodige veranderd. Zo zijn er belangrijke veranderingen ten aanzien van vergunningen en procedures onder de Wabo (en aanverwante regelgeving) ten opzichte van de vergunningen en procedures onder de Omgevingswet. Het is belangrijk dat vergunningverleners, handhavers en juristen van deze wijzigingen op de hoogte zijn, zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren.

Inhoud en resultaat

In de e-cursus worden alle belangrijke wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt ten aanzien van vergunningen en procedures behandeld.

Na afloop van de e-cursus heeft u inzicht in:

 • de belangrijkste uitgangspunten en doelen van de Omgevingswet, de verbeterdoelen ten opzichte van de huidige wetgeving en de kerninstrumenten van de Omgevingswet;
 • de verhouding tussen het omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening en de omgevingsvergunning;
 • het projectbesluit in zijn algemeenheid en de mogelijkheid om vergunningen te integreren in het projectbesluit onder de Omgevingswet;
 • de activiteiten van de omgevingsvergunning;
 • de milieubelastende activiteiten in de Omgevingswet;
 • de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt ten aanzien van bouwen;
 • de vaststelling van het bevoegd gezag bij een aanvraag om een omgevingsvergunning;
 • de indieningsvereisten en de beoordeling van de omgevingsvergunning;
 • de procedurele aspecten van de Omgevingswet en de rechtsbescherming.

Werkwijze e-cursus

De e-cursus kunt u online volgen via uw computer, tablet of smartphone. De e-cursus wordt u aangeboden via het leerplatform AnewSpring (voor tablet of smartphone kan de app worden gedownload). U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 10 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de e-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat uitprinten.  

Daarnaast krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. U ontvangt dan iedere week 8 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.  

E-cursus plus Kennisbank

Tegelijk met de e-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de e-cursus raadplegen, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Voor wie is de e-cursus?

Deze e-cursus is bestemd voor een ieder die met de omgevingsvergunning te maken heeft en krijgt. Het gaat dan om vergunningverleners, handhavers, uitvoeringsjuristen, medewerkers bezwaar en beroep, front office medewerkers. Zij zijn werkzaam bij de overheid (met name bij gemeenten en omgevingsdiensten).

Daarnaast is de e-cursus ook interessant voor bedrijven die vergunningen aanvragen zoals ingenieursbureaus, aannemers en dienstverleners zoals adviesbureaus en advocatuur.

Partner

Deze e-cursus is ontwikkeld in samenwerking met advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. De adviseurs en ingenieurs van Witteveen+Bos zijn intrinsiek gedreven om de complexe vraagstukken van vandaag op te lossen en de maatschappij vooruit te helpen. Met een netwerk van 22 kantoren in 10 landen en ruim 1.300 ingenieurs en adviseurs werken zij aan het verbeteren van de leefomgeving voor iedereen, nu en voor toekomstige generaties. Samen met de stakeholders dragen zij bij aan sociale, ecologische en economische vooruitgang, waarbij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als inspirerende richtlijn dienen. In de kern draait hun werk om kennis: de juiste kennis bij elkaar brengen om deze opgaven duurzaam op te lossen. Jaarlijks realiseert Witteveen+Bos zo'n 3.000 projecten op het gebied van infrastructuur, water, milieu en bouw. De afdeling Omgevingsrecht en vergunningen van Witteveen+Bos is inhoudelijk betrokken bij de totstandkoming van deze e-cursus Omgevingsvergunning.

Programma

Les 1: Omgevingswet opfrissen

In deze les wordt kort ingegaan op de hoofdlijnen, doelen en uitgangspunten van de Omgevingswet. Deze les is bedoeld om de kennis van de Omgevingswet weer op te frissen. De belangrijkste onderwerpen worden kort aangestipt.

Les 2: Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen Omgevingswet: gericht op vergunningen en procedures

In deze les wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt ten aanzien van vergunningen en procedures. Allereerst worden de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Daarna worden deze wijzigingen op hoofdlijnen nader toegelicht.

Les 3: Omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening

In deze les wordt ingegaan op het omgevingsplan, de waterschapsverordening en (in ondergeschikte mate) de omgevingsverordening. Naast algemene informatie over deze producten wordt ook ingegaan op de verhouding tussen het omgevingsplan, de waterschapsverordening, de omgevingsverordening en de omgevingsvergunning.

Les 4: Projectbesluit Omgevingswet

In deze les wordt ingegaan op het projectbesluit in zijn algemeenheid en op de mogelijkheid om vergunningen te integreren in het projectbesluit onder de Omgevingswet.

Les 5: Activiteiten omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

In deze les wordt ingegaan op de activiteiten van de omgevingsvergunning. De volgende activiteiten worden behandeld:

 • Vergunningplichtige activiteiten
 • Wateractiviteiten
 • Maatwerkvoorschrift-activiteiten
 • Meldingplichtige activiteiten
 • Vergunningvrije activiteiten
 • Informatieplicht
 • Zorgplichten

Les 6: Milieubelastende activiteiten in de Omgevingswet

In deze les wordt ingegaan op de milieubelastende activiteiten in de Omgevingswet. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Milieubelastende activiteiten algemeen
 • Verdwijnen inrichtingenbegrip
 • Besluit activiteiten leefomgeving
 • Milieubelastende activiteiten in het Omgevingsplan
 • Vergunningplicht per activiteit
 • Overgangsrecht vergunningen milieubelastende activiteiten

Les 7: Bouwen en de omgevingsvergunning

In deze les wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt ten aanzien van bouwen. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Knip omgevingsvergunning bouwen
 • Vergunningvrije activiteiten
 • Besluit bouwwerken leefomgeving
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Les 8: Bevoegd gezag

In deze les wordt ingegaan op de vaststelling van het bevoegd gezag bij een aanvraag om een omgevingsvergunning met daarbij aandacht op de volgende onderwerpen:

 • Bevoegd gezag bij één of meerdere activiteiten
 • Aanvraag en afstemming met het bevoegd gezag
 • Overgangsrecht

Les 9: Indieningsvereisten en beoordeling omgevingsvergunning

In deze les wordt ingegaan op de indieningsvereisten en de beoordeling van de omgevingsvergunning. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Indieningsvereisten en participatie
 • Indienen en ontvangst via DSO
 • Wijzigen en intrekken van een ingediende vergunningaanvraag
 • Beoordeling van de omgevingsvergunningaanvraag
 • Adviezen
 • Beslissing omtrent de aanvraag (verlening of weigering)
 • Vergunningvoorschriften
 • Maatwerkvoorschriften

Les 10: Procedurele aspecten en rechtsbescherming

In deze les wordt ingegaan op de procedurele aspecten van de Omgevingswet en de rechtsbescherming. De volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan bod:

 • Overgangsrecht
  • overgangsrecht omgevingsvergunning
 • Voorbereidingsprocedure:
  • reguliere procedure
  • uitgebreide procedure
 • Gecoördineerde procedure
 • Termijnen voor inwerkingtreding van besluiten
 • Automatisch schorsende werking van verzoek om voorlopige voorziening
 • Beroep in twee instanties voor alle omgevingsvergunningen

Docenten

Ing. C.A. Zomer-Marres
Specialist vergunningen bij Witteveen+Bos
Claartje heeft meer dan 20 jaar ervaring met het inventariseren van vergunning, het aanvragen van vergunningen én met vergunningverlening. Als specialist en vergunningencoördinator is zij betrokken bij vele realisatieprojecten, dijkversterkingen, infrastructurele ingrepen en gebiedsontwikkelingen, zoals de renovatie van de Afsluitdijk. Kennisdeling over en het vroegtijdig anticiperen op de Omgevingswet maken al jaren vast onderdeel uit van haar adviezen en taken.
Mr. J. Tuit
Jurist omgevingsrecht bij Witteveen+Bos
Jeroen Tuit richt zich binnen zijn (advies)werk op de transitie naar de Omgevingswet, ruimtelijke producten zoals inpassingsplannen, projectbesluiten en vergunningen, maar ook op het gebied van waterrecht en de juridische kant van milieuaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Als juridisch adviseur combineert Jeroen de praktische kant van vergunningenmanagement met een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. Hij is daarom goed in staat om uit te leggen op welke wijze de regels in de Omgevingswet tot stand zijn gekomen, en wat de voor- en nadelen en de risico’s daarvan zijn.
J. Hassing
Adviseur vergunningen bij Witteveen+Bos
Johannes Hassing heeft bijna 20 jaar ervaring in vergunningenmanagement voor verschillende infrastructurele projecten en industriële bedrijven. Als vergunningenadviseur is hij betrokken bij zowel de planfase als de realisatiefase van o.a. dijkversterkingen, Ruimte voor de Rivier-projecten, wegverbredingen en de oprichting en uitbreiding van bedrijven. Johannes adviseert daarin zowel overheden, gebiedsontwikkelaars, aannemers en bedrijfsleiders. Hij is gespecialiseerd in het formuleren van vergunningsstrategieën en betrekt het bevoegd gezag hier vaak rechtstreeks bij. Op deze wijze kweekt hij maximaal draagvlak bij alle betrokkenen, waarmee hij de kans op het succesvol doorlopen van een vergunningentraject maximaliseert.
mr. E.J. Overbosch - de Graaf
Jurist omgevingsrecht / adviseur vergunningen bij Witteveen+Bos
Jolanda Overbosch is als jurist en vergunningadviseur betrokken bij verschillende grote projecten voor overheden en bedrijven. Jolanda is als vergunningspecialist betrokken bij diverse spoorprojecten en offshore energieprojecten, en werkt vaak met gecoördineerde procedures. Jolanda heeft diepgaande kennis van het omgevingsrecht en is bekend met de meest actuele jurisprudentie binnen het vakgebied vergunningen.
M.S. Dijk MSc.
Constructeur bij Witteveen+Bos
Maartje Dijk is als constructeur werkzaam bij Witteveen+Bos en geeft leiding aan de groep constructies binnen de sector Gebouwde omgeving. In projecten vervult zij de rol van ontwerpleider en/of constructeur en is daarmee verantwoordelijk voor het waarborgen van de constructieve veiligheid en de discipline-overstijgende kwaliteit. Samen met haar collega's werkt zij aan projecten voor verschillende opdrachtgevers zoals drinkwaterbedrijven, waterschappen/hoogheemraadschappen, gemeentes, architecten, projectontwikkelaars en aannemers. Maartje is expert op het gebied van het Bouwbesluit en de wijze waarop het bevoegd gezag na inwerkingtreding van Omgevingswet de toetsing en behandeling van bouwaanvragen vorm geeft.

Materiaal

U heeft zes maanden lang de mogelijkheid de e-cursus te completeren.

Gedurende de gehele looptijd van zes maanden heeft u ook toegang tot de complete kennisbank Omgevingsweb Professioneel. Hier vindt u actuele teksten van de wetten en besluiten, de toelichtingen en verhelderende artikelen en boeken over alle thema’s binnen de Omgevingswet. Tegelijkertijd met de E-cursus ontvangt u van ons de inlogcodes van de kennisbank.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 449,-
 • Indien u de E-cursus met meerdere personen wil volgen, geldt een staffelkorting:

  • 5 tot 10 personen: € 399,- per cursist na de 5e cursist       
  • 10 tot 20 personen: € 349,- per cursist na de 10e cursist       
  • Meer dan 20 personen: € 299,- per cursist na de 20e cursist       
  • Meer dan 50 peronen: neem contact op voor een passend aanbod 

  Alle genoemde bedragen zijn excl. btw 21%

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Floortje Grooten
Vakredacteur, Pont Academy
U kunt contact opnemen met Floortje via floortje@berghauserpont.nl