E-cursus

€ 449,-

E-cursus Grondbeleid Omgevingswet


 • Uniek: de eerste e-cursus over grondbeleid onder de Omgevingswet
 • 7 lessen met: theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal
 • Op elk gewenst moment en in eigen tempo te volgen
 • Toegang tot de kennisbank Omgevingsweb Professional
 • Na afloop een toets en certificaat
 • 5 studie-uren

De e-cursus Grondbeleid Omgevingswet is gemaakt in samenwerking met Overwater Grondbeleid Adviesbureau.  

 

Partner

De e-cursus Grondbeleid Omgevingswet is gemaakt in samenwerking met Overwater Grondbeleid Adviesbureau.
Bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau zijn experts werkzaam met kennis van gebiedsontwikkeling, grondbeleidsinstrumenten, taxaties en schadeloosstelling. Overwater Grondbeleid Adviesbureau is in heel Nederland actief en werkt zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied. De grondzakendeskundigen en juristen taxeren, geven strategische adviezen over grondbeleid, en maken deel uit van schade- en deskundigencommissies van rechtbanken en gerechtshoven. Zij zijn tevens betrokken bij arbitrages en bindende adviezen.

Inleiding

In het stelsel van de nieuwe Omgevingswet is het instrumentarium voor grondbeleid ingrijpend herzien. Ook het RO-palet gaat er anders uitzien. Er is behoefte aan inzicht in de manier waarop dit stelsel in de praktijk gaat uitwerken.
Deze e-cursus biedt een overzicht van de veranderingen in het juridische instrumentarium en de gevolgen voor het grondbeleid.

Inhoud en resultaat

De e-cursus gaat in op het in onderlinge samenhang inzetten van de grondbeleidsinstrumenten, om in het algemeen belang ander gebruik van grond tijdig te realiseren. De grondbeleidsinstrumenten en andere bijbehorende relevante regelingen onder de Omgevingswet worden behandeld.

Deze cursus behandelt de onderdelen van het instrumentarium voor locatieontwikkeling onder de Omgevingswet. Na deze e-cursus heeft u inzicht in:

 • Grondbeleidsinstrumenten onder de Omgevingswet
 • Voorkeursrecht
 • Kosten & grondexploitatie
 • Gedoogplichten
 • Welke vormen van grondbeleid kunnen worden ingezet in welke situatie?
 • Voorkeursrecht
 • Onteigening
 • Landinrichting en kavelruil
 • Nadeelcompensatie

Werkwijze e-cursus
De e-cursus kunt u online volgen via uw computer, tablet of smartphone. De e-cursus wordt u aangeboden via het leerplatform AnewSpring (voor tablet of smartphone kan de app worden gedownload). U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo de 10 lessen volgt. Elke les is een mix van theorie, casuïstiek, webcolleges, mc-vragen en achtergrondmateriaal.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt 7 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de e-cursus. Als u 4 van de 7 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat printen. 

Daarnaast krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve tool, waarmee u uw kennis actueel houdt tijdens en na de e-cursus. U ontvangt dan iedere week een aantal digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer. 

E-cursus plus Kennisbank
Tegelijk met de e-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de e-cursus raadplegen, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie en verdieping.

Doelgroep

De e-cursus Grondbeleid Omgevingswet is bestemd voor specialisten en medewerkers die betrokken zijn bij grondbeleid en gebiedsontwikkeling, en die willen weten wat de Omgevingswet voor hun werk gaat betekenen:

 • Projectleiders
 • Medewerkers grondbeleid
 • Beleidsmedewerkers RO
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedjuristen

Programma

Les 1 - Inleiding

In deze eerste les wordt het onderwerp Grondbeleid ingeleid. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Grondbeleid onder de Omgevingswet
 • Onderscheid grondpolitiek/grondbeleid
 • Geschiedenis grondbeleid
 • Onderverdeling grondbeleid per marktsegment
 • De grondbeleidsinstrumenten

Les 2 - Voorkeursrecht

In deze les staat het eerste instrument, het voorkeursrecht centraal. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Vestiging
 • Planologische grondslag
 • De vestigingsprocedure
 • Vervallen en intrekking
 • Bezwaar, beroep, VoVo
 • Inhoud en motivering
 • Uitoefening
 • Overgangsrecht


Les 3 – Kostenverhaal en grondexploitatie

In deze les staat het kostenverhaal onder de Omgevingswet centraal. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • De kostenverhaalsplicht
 • Kostenverhaal langs privaatrechtelijke weg
 • Kostenverhaal langs publiekrechtelijke weg
 • Integraal kostenverhaal
 • Organisch kostenverhaal

Les 4 - Gedoogplicht

In deze les staat gedoogplicht centraal. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • De soorten gedoogplichten
 • De toetsingscriteria
 • Rechtsbescherming
 • Schadevergoeding
 • Inhoud en motivering gedoogbeschikking


Les 5 - Onteigening

In deze les staat onteigening centraal. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • De materiële vereisten
 • De formele vereisten
 • De volledige schadeloosstelling

Les 6 – Landinrichting en kavelruil

Het landelijk gebied kent meerdere vormen van ruimtegebruik, zoals landbouw, natuur, waterbeheer en recreatie. Wensen, behoeften en maatschappelijke opvattingen over ruimtegebruik kunnen veranderen. Daarom is het soms nodig om de inrichting van het landelijk gebied te veranderen. In deze les staan daarom landinrichting en kavelruil centraal.

Les 7 - Nadeelcompensatie

In deze les staat nadeelcompensatie centraal. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Grondslagen voor het verlenen van nadeelcompensatie
 • Nadeelcompensatie in het Omgevingsrecht
 • Bevoegde gezagen
 • Schadevormen
 • Actieve en passieve risicoaanvaarding

Docenten

Peter Overwater
Grondzakenjurist bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau
In 1982 is Peter als rentmeester en grondzakenjurist gaan werken bij Overwater en heeft hij het kantoor van zijn vader overgenomen. Ook is hij toen, tot 1997, als advocaat aan de slag gegaan bij het kantoor van Wijmen&Koedam (nu AKD beneluxlawyers). Sinds 1 januari 2020 heeft hij zijn management- en uitvoerende werkzaamheden in dienst van kantoor Overwater als rentmeester en grondzakenjurist beëindigd. Hij heeft dat gedaan omdat het tijd is voor de opvolgende generatie ondernemers en hij zijn verantwoordelijkheid na bijna 40 jaar wilde overdragen.
Raisa den Otter
Per 1 november 2020 is Raisa bij Overwater werkzaam als grondzakenjurist. Raisa heeft de afgelopen jaren werkervaring opgedaan als jurist bij een beleggingsonderneming en als company lawyer bij een trustkantoor. Bij Overwater specialiseert zij zich in grondzaken en legt zich vooral toe op anterieure-, posterieure-, en samenwerkingsovereenkomsten, en op het vestigen van het voorkeursrecht voor gemeenten.
Luc Rozendaal
Luc is sinds 2021 werkzaam bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau. Daarvoor heeft hij een aantal jaar gewerkt bij een consultancybureau als grondzakenjurist. Hij wordt enthousiast van ‘grondzaken’. Uiteraard komt dit door de diverse juridische aspecten –hij is immers jurist- die bij eigendom, gebruik en overdracht van grond komen kijken, maar ook door zijn affiniteit met grond als boerenzoon, de (vaak aanwezige) politieke laag, de financiële kant, de onderhandelingen tussen partijen en de emoties die spelen bij grondeigenaren. Luc staat overheden, agrariërs, particulieren en andere marktpartijen bij.
Arjan van Delden
Arjan is sinds 2021 verbonden aan Overwater Grondbeleid Adviesbureau. Daarvoor was hij ruim twintig jaar advocaat. Naast gedegen kennis van het algemene burgerlijk recht en het bestuursrecht beschikt Arjan over specifieke expertise van het omgevingsrecht en het daaraan gerelateerde onteigeningsrecht, de toepassing van grondbeleidsinstrumenten, de rechten en verplichtingen bij oplegging van gedoogplichten en het schadeloosstellingsrecht. Arjan staat overheden, marktpartijen, grondeigenaars en andere belanghebbende partijen bij in onderhandelingen en begeleidt hen bij de totstandkoming van (anterieure) overeenkomsten.
Rob van der Kooij
Rob is in 2006 aan de slag gegaan bij Overwater, na eerst ervaring te hebben opgedaan in de grootstedelijke stadsvernieuwing. Zijn kennis op het gebied van onteigeningsschadeloosstelling voor eigenaren, erfpachters en huurders alsmede op het gebied van huurbeëindiging heeft hij vanaf het begin bij Overwater ingezet en uitgebreid. Ook adviseert hij over inbrengwaarderamingen, kostenverhaal en de gevolgen die dit heeft voor de dagelijkse ontwikkelpraktijk.

Materiaal

 U heeft zes maanden lang de mogelijkheid de e-cursus te completeren.

Gedurende de gehele looptijd van zes maanden heeft u ook toegang tot de complete kennisbank Omgevingsweb Professioneel. Hier vindt u actuele teksten van de wetten en besluiten, de toelichtingen en verhelderende artikelen en boeken over alle thema’s binnen de Omgevingswet. Tegelijkertijd met de E-cursus ontvangt u van ons de inlogcodes van de kennisbank.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 5 studie-uren rekenen.

BP Studieuren55

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 449,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
Aanmelden

Referenties

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Floortje Grooten
Vakredacteur, Pont Academy
U kunt contact opnemen met Floortje via floortje@berghauserpont.nl