Leergang

€ 2.695,-

Omgevingsrecht


 • Brede leergang met overzicht van het omgevingsrecht
 • Ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en bouwen onder de Omgevingswet
 • Milieuwetgeving onder de Omgevingswet
 • Alle milieuthema’s aan bod

  

 

Inleiding

Het omgevingsrecht regelt de omgeving waarin wij leven. Het gaat over milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Een dynamisch rechtsgebied dat steeds verandert. Het is dus belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. De Leergang Omgevingsrecht gaat in op de juridische invulling en dagelijkse praktijk van het omgevingsrecht onder de Omgevingswet.

Inhoud

Overheden en ondernemers zijn meestal nauw betrokken bij één of meerdere deelgebieden van het omgevingsrecht: het ruimtelijk bestuursrecht, milieurecht, waterbeheerrecht of natuurbeschermingsrecht. Vaak ontbreekt het overzicht. Hoe steekt de regulering van bedrijven en gebieden in elkaar? Wat zijn de belangrijkste milieu-, water- en natuurnormen? Hoe werken die door in het ruimtelijk bestuursrecht? Hoe ziet dit plaatje eruit als de Omgevingswet in werking treedt?

De Leergang Omgevingsrecht geeft samenhang tussen deze deelgebieden. We behandelen het omgevingsrecht onder de Omgevingswet. Deze leergang is door zijn lengte een verbreding en verdieping. Je leert alles over de plaats van milieu-, waterbeheer-, natuur- en ruimtelijk ordeningsrecht in het omgevingsrecht. Ook behandelen we de systemen van regulering van inrichtingen en locaties onder Omgevingswet. In de Leergang gaan we in op de relevante milieu-, water- en natuurnormen en hun juridische grondslag en de regeling van de milieueffectrapportage.

Doelgroep

De Leergang Omgevingsrecht is bestemd voor mensen die ­intensief te maken hebben met omgevingsrecht, maar die te weinig weten over bepaalde wetgeving op het gebied van ­milieu, water, natuurbescherming en ruimtelijke ordening. ­Zoals medewerkers omgevingsdiensten, beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers bij overheden. De Leergang is ook geschikt voor mensen uit het bedrijfsleven, zoals KAM-managers, adviseurs en advocaten.

Programma

Dag 1 – Huidige stelsel van het omgevingsrecht en doorkijkje naar de Omgevingswet

 • Huidige stelsel ruimtelijk ordeningsrecht (Wro en Wabo)
  • Inleiding
  • Structuurvisies
  • Algemene instructieregels en inpassingsplan
  • Bestemmingsplan (inhoud en procedure)
  • Flexibiliteit: uitwerking, wijziging en afwijking
  • Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken voor planologisch regime
  • Samenloopperikelen
 • Huidige stelsel milieurecht
  • Begrip 'inrichting'
  • Systeem van regulering (vergunning en/of algemene regels)
  • Bevoegd gezag
  • Aanvraag
  • Toetsing en beoordeling (relatie met andere dagen)
  • Gelding vergunning
  • Algemene regels (m.n. Activiteitenbesluit)
  • Opbouw en reikwijdte
  • Maatwerk en melding 

Dag 2 – Bouwen en milieu onder de Omgevingswet en milieueffectrapportage

 • Omgevingsplan
  • Reikwijdte omgevingsplan: wat kan je wel en niet regelen in een omgevingsplan?
  • Bevoegd gezag en procedure
  • Gebruiksmogelijkheden ( regels voor functies, activiteiten, gebieden)
  • Meerwaarde omgevingsplan ten opzichte van het huidige bestemmingsplan
  • Verhouding projectbesluit en omgevingsplan
  • Relatie provinciale  verordening en Rijksregelgeving met omgevingsplan
 • Milieuregelgeving onder de Omgevingswet
  • Besluit activiteiten leefomgeving (BAL)
  • Veranderingen BAL t.o.v. het Activiteitenbesluit
  • Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) 
 • Milieueffectrapportage
  • Doel m.e.r.
  • Werkingssfeer m.e.r.-regelgeving
  • Plan-m.e.r. (twee soorten)
  • Besluit-m.e.r. 
  • Formele (besluit)m.e.r.-beoordeling
  • Informele/vormvrije (besluit-)m.e.r.-beoordeling
  • Inhoud MER
  • M.e.r. en MER in de Omgevingswet 

Dag 3 – Milieuthema’s: geluid, afvalstoffen en externe veiligheid

 • Geluidhinder en trillingen
  • Ndeerlandse wetgeving
  • Begrippen en geluidsnormering
  • (GEzoneerde) industrieterreinen en bedrijventerreinen
  • Praktijkcasus
  • Geluid in de Omgevingswet
  • Trillingen 
 • Afvalstoffenbeheer
  • Hoofdstuk Afvalstoffen in de Wet milieubeheer
  • Europese invalshoeken (EVOA)
  • Begrip afvalstoffen en -beheer
  • Vergunningverlening afvalstoffen
  • Afvalstoffen in de Omgevingswet  
 • Externe veiligheid
  • Risicobenadering en effectbenadering
  • Bevi en Revi
  • Overige relevante besluiten en regelingen
  • Praktijkcasus
  • Externe veiligheid in de Omgevingswet 

Dag 4 – Milieuthema’s: luchtkwaliteit, duurzame energie en bodem

 • Luchtkwaliteit
  • Europees kader
  • Nederlandse wetgeving
  • Overzicht van de huidige wetssystematiek
  • Procedures, inclusief een handzaam stappenplan
  • Jurisprudentie
  • Praktijkcasus
  • Luchtkwaliteit in de Omgevingswet  
 • Bodem
  • Hoofdlijnen Wet bodembescherming
  • Bodembescherming in overige wet- en regelgeving
  • Procedures
  • Jurisprudentie
  • Sanering
  • Bodem in de Omgevingswet 

Dag 5 – Water- en Natuurthema’s en – normen

 • Waterbeheer
  • Europees Kader
  •  Hoofdlijnen van de Waterwet
  • Onderscheid directe en indirecte lozingen
  • Watervergunning voor lozingen
  • Afvalwater in de Wm (Activiteitenbesluit)
  • Overige handelingen met (grond)water
  • Water in de Omgevingswet 
 • Natuurbescherming
  •  Europees Kader
  • Wet natuurbescherming
  • Gebiedenbescherming
  • Soortenbescherming
  • Natuur in de Omgevingswet 

Docenten

Mark van Leeuwen
Zelfstandig adviseur, MVL advisering
 
Mark heeft als adviseur bij diverse overheden veel ervaring opgedaan met de Wabo, het Activiteitenbesluit en onderliggende besluiten en richtlijnen. Hij heeft een brede milieu- en waterkennis.
 
Berend Hoekstra
Senior consultant, TAUW
 
Berend is senior consultant luchtkwaliteit en depositie bij Tauw bv met ruim 25 jaar ervaring. Berend is inhoudelijk deskundig (technoloog) en heeft ervaring met het recht (jurist). Zeer ruime praktijkervaring met de onderbouwing van plannen en projecten. Al vele jaren betrokken bij de ontwikkelingen, onderzoeken en evaluaties van PAS en AERIUS in opdracht van de Rijksoverheid, RIVM en BIJ12.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Peter de Putter
Adviseur bij Sterk Consulting BV
 
Peter is actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het (stedelijk) waterbeheer. Hij was nauw betrokken bij het maken en implementeren van de Waterwet, de Wet gemeentelijke watertaken en ook de Omgevingswet. Hij werkt met name in opdracht van overheden en kennisinstellingen. Peter is in staat om de vaak toch complexe wet- en regelgeving simpel uit te leggen en toe te passen. Diverse handreikingen over waterbeheer onder de Omgevingswet zijn mede van zijn hand. Hij is een van de eindredacteuren en schrijvers van het ‘Praktijkboek waterbeheer onder de Omgevingswet’. Hij publiceert regelmatig over zijn vakgebied, geeft vaak les en is nogal eens te zien op symposia e.d. Hij is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (specifiek voor waterzaken).
 
mr. Eelco de Jong
advocaat, ZYPP advocaten
 
Eelco is gespecialiseerd in het vastgoedrecht, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijk. Daarnaast is Eelco als voorzitter betrokken bij de Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat. In die hoedanigheid adviseert hij veelvuldig de minister over nadeelcompensatieverzoeken.
 
Katrien Winterink
Advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
Katrien Winterink werkt sinds 2009 als advocaat bij Pels Rijcken. Katrien is gespecialiseerd in het milieurecht. Zij richt zich met name op het milieuaansprakelijkheidsrecht, milieuhandhaving en bodemrecht. Katrien heeft diverse overheden bijgestaan bij de juridische afhandeling van grote milieurampen die zich in Nederland hebben voorgedaan, zoals de brand bij Chemie-Pack waarbij een grote hoeveelheid chemicaliën in het milieu terecht kwam en de asbestbranden in Roermond en Wateringen. Ook is Katrien gespecialiseerd in het overheidsaansprakelijkheidsrecht in algemene zin. Zij staat gemeenten, provincies en rijksoverheden bij in aansprakelijkheidsprocedures die zich bevinden op het snijvlak van het civiele recht en het bestuursrecht. Katrien haar kennis van zowel het civiele recht als het bestuursrecht komt daarbij goed van pas. Zij is in staat om complexe dossiers snel te doorgronden en heeft daarbij oog voor alle betrokken belangen.
Chris Weevers
Senior adviseur milieu en ruimtelijke ordening bij LBP|SIGHT.
 
Chris zijn expertise is met name geluid, een vakgebied waar hij al 20 jaar in bezig is en waarvan hij alle ins en outs kent. Hij adviseert overheden, waaronder het ministerie, voor wie hij meeschrijft aan het onderdeel geluid in de uitvoeringsbesluiten van de Omgevingswet . Daarnaast is Chris betrokken bij de ontwikkeling van de digitale ondersteuning van de uitvoering van de geluidregels.
 
Bekijk om Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Geertje Korf
Geertje Korf werkt als zelfstandige vanuit haar bureau GK milieu erfgoed ruimte. Haar werkgebied beslaat naast milieueffectrapportage ook erfgoed en ruimtelijke regelgeving in brede zin. De laatste jaren volgt zij de ontwikkeling van de Omgevingswet op de voet. Ze studeerde in 1999 af als archeoloog. Hierna richtte zij zich meer op het domein van ruimtelijke ordening. Zij werkte onder meer bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Commissie voor milieueffectrapportage. Sinds 2013 werkt zij als zelfstandig adviseur. Vanwege haar brede achtergrond is haar specialisme het leggen van verbindingen tussen de vele verschillende vakgebieden in het domein van de fysieke leefomgeving.
Mr. Drs. H.A. (Erika) Samuels Brusse-van der Linden
Advocaat omgevingsrecht en (ruimtelijk) bestuursrecht bij HBR Advocaten
 
Erika is een zeer ervaren advocaat op het gebied van het omgevingsrecht. Zij is een specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. In dat kader houdt zij zich onder meer bezig met procedures met betrekking tot omgevingsvergunningen (voor bouwen, milieu etc), bestemmingsplannen, maatwerkvoorschriften etc. Ook handhavings-procedures (lasten onder dwangsom, bestuursdwang en bestuurlijke boete) behoren tot haar specialisme. Daarnaast adviseert zij over zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht, zoals Wob-verzoeken, subsidiezaken etc. Erika werkt voor overheden en private partijen zoals o.a. projectontwikkelaars, industriële bedrijven en retailers.
 
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kun je 25 studie-uren rekenen.

BP Studieuren2525

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 2.695,-
  • Genoemd bedrag is exclusief 21% btw 
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
Aanmelden

Referenties
Goede sprekers. Veel kennis opgedaan. Ook goed voor netwerk opbouwen vanwege andere deelnemers.

Diversiteit aan onderwerpen. Voldoende diepgang. Ruimte voor interactie vanuit verschillende disciplines.

ook interessant voor jou

Incompany

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ook interessant voor jou

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je deze cursus incompany volgen?

Of wilt je persoonlijk studieadvies? We vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Via onderstaand contactformulier kun je contact opnemen met onze klantenservice of ons salesteam. Wil je direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Gitta Douma
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Gitta Douma via gitta@berghauserpont.nl of telefonisch op 06-2532 7103