2-daagse cursus

€ 826,-

Waterstof, Wind en Zon

22 september, 7 november 2022

Utrecht
 • Waterstof: wat is dat eigenlijk?
 • Waarom is waterstof relevant voor het halen van de klimaatdoelen?
 • Welke toepassingen van Waterstof zijn interessant en hoe zit de waterstofketen in elkaar?
 • Wat is de plek van waterstof in het overheidsbeleid en het juridisch kader?
 • Ruimtelijke en milieurechtelijke insteek van Wind- & Zonneparken
 • Besluitvorming door gemeenten en provincies bij Wind- & Zonneparken
 • Basisbegrippen en inhoudelijk en juridisch kader Wind- & Zonneparken 

Inleiding

Het Rijk zet in op een transitie naar een duurzame, hernieuwbare energievoorziening. Als onderdeel daarvan zetten Rijk en provincies in op het ruimtelijk mogelijk maken van 6.000 MW opgesteld vermogen aan windenergie in 2020 en de doorgroei naar 35 TWh duurzaam geproduceerde energie op land in 2030 (wind en zon). De gas-discussie, de klimaatakkoorden en de RES-sen versterken deze trend alleen maar.
Steeds meer gemeenten en provincies krijgen met deze ontwikkelingen te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de noodzaak om de gestelde doelstellingen te behalen, concrete initiatieven die worden ingediend of voornemens om als gemeente zelf een actieve rol te gaan spelen bij de transitie. Vaak is dat voor het eerst of eenmalig, waardoor specifieke kennis ontbreekt.
Het afgelopen jaar zijn er veel rapporten gepubliceerd over de grote voordelen die waterstof zou kunnen hebben voor de energietransitie in Nederland. Maar waterstof is toch gevaarlijk en wordt gemaakt van aardgas, dus waarom zouden we dat moeten willen? Tijd om eens nader kennis te maken met deze bijzondere energiedrager en hoe die past in ons beleidsmatige en juridisch kader en wat we in de praktijk met die nieuwe toepassingen kunnen. 

Inhoud en resultaat

De cursusdag over waterstof geeft inzicht in de kenmerkende eigenschappen van waterstof en waarom deze zo interessant zijn voor onze energietransitie. We staan stil bij de manieren waarop waterstof nu en in de toekomst wordt gemaakt en wat de gevolgen zijn van de verwachte schaalvergroting in het gebruik van waterstof. Aan de orde komen:

 • Gevolgen van opschaling van CO2-vrije productiecapaciteit en import
 • Gebruik als grondstof in de industrie en in de mobiliteitssector
 • Gebruik als balanceringsmedium in de energiesector
 • Gebruik als warmtebron in de gebouwde omgeving
 • De plek van waterstof in het nationale en Europese overheidsbeleid voor hernieuwbare energie
 • Hoe steekt het juridische kader voor waterstof in elkaar?
 • Welke praktijkvoorbeelden zijn er al?

Aan het eind van de cursusdag weet u wat de gevolgen zijn van de schaalsprong die waterstof zal gaan maken, welke praktische toepassingen er mogelijk zijn, hoe de beleidsvorming rondom waterstof verloopt en hoe het juridische kader zich zal gaan ontwikkelen. Ook heeft u de vraagstukken en dilemma’s rondom waterstof actief verkend aan de hand van een of meerdere casussen.

Met de cursusdag over het realiseren van Wind- & Zonneparken willen wij u inzicht bieden in windenergie en de ontwikkeling van wind- en zonneparken vanuit een ruimtelijke en milieurechtelijke insteek. Met name de relevante aspecten van windenergie ontwikkelingen worden toegelicht en op een praktische manier op een rij gezet.

Als deelnemer krijgt u een inhoudelijk en juridisch inzicht in wat er komt kijken bij de (ruimtelijke) ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten (ook de kleine). Daarmee kunnen ze ook hun eigen rol in de procedurele begeleiding en beoordeling van deze ontwikkelingen bepalen of vorm geven.

Doelgroep

Deze cursus is vooral bestemd voor:

 • juristen en beleidsmedewerkers die bestemmingsplanprocedures en/of afwijkingsprocedures begeleiden en/of opstellen
 • projectleiders ruimtelijke ontwikkeling
 • beleidsadviseurs milieu en duurzaamheid
 • beleidsmedewerkers/projectleiders duurzaamheid en energietransitie

Zij zijn veelal werkzaam bij gemeenten, maar deze cursus is ook interessant voor provinciale beleidsambtenaren ruimtelijke ordening, energiecorporaties, projectontwikkelaars en adviesbureaus.

Programma

Waterstof, van concept naar uitvoering:

Wat is waterstof?

 • Kenmerkende eigenschappen
 • Hoe wordt waterstof gemaakt, nu en in de toekomst
 • Opschalen CO2-vrije productiecapaciteit en import
 • Overzicht initiatieven

De rol van waterstof binnen de energietransitie?

 • Grondstof (feedstock) industrie
 • Energiedrager mobiliteitssector
 • Balancering energiesector
 • Energiedrager gebouwde omgeving

Juridisch kader voor waterstof

 • Algemeen (herkomst, zuiverheid en bijmenging)
 • Voertuigen
 • Industriële installaties
 • Gebouwde omgeving
 • Waterstof en de Omgevingswet/NOVI
 • Waterstof en Europa
 • Nieuwe ontwikkelingen

Werksessie 1: ontwerp je eigen waterstofketens

 • Welke waterstofketens zijn er denkbaar?

De gevolgen van opschaling (qua ruimtegebruik, veiligheid, geluid enz.):

 • Productie en opslag
 • Transport en buisleidingen
 • Gebruik in alle nieuwe toepassingen

Werksessie 2: uitwerking waterstofcasus

Het realiseren van Wind- en Zonneparken:

Inleiding

 • Basisbegrippen windenergie en zonneparken
 • Doelstellingen, rijks- en provinciaal beleid wind- en zonne-energie
 • Subsidies
 • Andere duurzame energiebronnen

Ruimtelijke kaders

 • Bestemmingsplan/PIP
 • MER/PB
 • RES-sen
 • Provinciale omgevingsverordening
 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik, verschillen met BP/PIP
 • Doorkijk naar Omgevingswet

Milieukaders

 • MER/PB, m.e.r.-beoordelingsbesluit
 • Activiteitenbesluit
 • Omgevingsvergunning milieu
 • OBM
 • Natuur 

Inhoudelijke aspecten windenergie

 • Milieuaspecten: zoals geluid, slagschaduw en externe veiligheid
 • Natuur: beschermde soorten en gebieden
 • Cultuurhistorie, landschap en visualisaties
 • Gezondheid
 • Radarverstoring, etc.

Uitvoeringsbesluiten

 • Omgevingsvergunning bouwen en milieu etc.
 • Overige vergunningen/toestemmingen

Procedures/inspraak

 • Bevoegd gezag, o.a. Elektriciteitswet
 • Coördinatie
 • Inspraak/communicatie
 • Participatie
 • Kostenverhaal/overeenkomt met initiatiefnemer

Praktijkcases

 • Windpark Drentse Monden-Oostermoer
 • Windpark De Rietvelden
 • Windpark Zeewolde

Docenten

Jeanine Zwalve-Erades
Senior Legal Consultant omgevings- en energierecht bij Royal HaskoningDHV
 
Jeanine adviseert overheden, bedrijven en andere stakeholders over de strategische en juridische aspecten van complexe ruimtelijke projecten, zoals windparken, grootschalige energie-infrastructuur en andere vormen van stedelijke gebiedsontwikkeling. Tevens ondersteunt zij overheden bij de aanpassing van hun werkprocessen vanwege de aanstaande Omgevingswet. de Raad van State. Haar ruime ervaring met ruimtelijke plannen, milieueffectstudies en aanverwante beleidsterreinen komt daarbij goed van pas.
Bekijk op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
Simone van Dijk
Leading professional omgevingsveiligheid bij Royal HaskoningDHV
 
Simone adviseert overheden, bedrijven en opereert bij voorkeur in een omgeving met diverse stakeholders met diverse belangen. Vaak doet ze dit in de rol van facilitator. Momenteel ligt haar focus vooral op het verbinden van de onderwerpen omgevingsveiligheid en energietransitie. De energietransitie vraagt onder andere om nieuwe energiedragers. Nieuwe energiedragers kennen vaak ook risico’s, bijvoorbeeld door de aard van de stof. Het is zaak om in de energietransitie bij de inrichting van het systeem voldoende aandacht te besteden aan die risico’s. Dit geldt zowel voor de ruimtelijke impact als voor het ontwerp. Simone geeft verder diverse trainingen op het gebied van omgevingsveiligheid en is voorzitter van onder meer de kennistafel Transport gevaarlijke stoffen en van de Kennistafel Aandachtsgebieden. Binnen projecten is haar drijfveer het zoeken naar de verbinding en draagvlak met een goede balans tussen inhoud en proces.
 
Bekijk LinkedIn profiel
Bastian Knoors
Technisch consultant energietransitie bij Royal HaskoningDHV
 
Bastian werkt al vele jaren aan diverse aspecten van de energietransitie, haalbaarheid van grootschalige waterstofproductie en elektriciteitsnetten, maar ook aan de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Er is in deze transitie niet één simpele oplossing, dat maakt de vraagstukken interessant maar ook ingewikkeld. In deze cursus zal hij proberen om eenvoudig inzicht te geven in de afwegingen en alternatieven, maar ook in de trends en mogelijke uitkomsten. Dat waterstof hier een onderdeel van uit maakt is vrijwel zeker!
Bekijk LinkedIn profiel
ing. Marjolein Pigge
Adviseur bij Pondera Consult
 
Marjolein heeft ruim 20 jaar ervaring in integrale ruimtelijke beleids- en planvorming en ruimtelijk bestuursrecht. Haar kennis en werkveld strekt zich uit over de volle breedte van de ruimtelijke ordening. Ze heeft haar ervaring zowel opgedaan bij gemeenten als adviesbureaus op het gebied van ruimtelijke ordening. Marjolein is ruim 7 jaar werkzaam bij Pondera Consult, die partijen ondersteunt bij het realiseren van hernieuwbare energieprojecten. Binnen Pondera is Marjolein als senior adviseur en/of projectleider betrokken bij veel verschillende windenergie- en zonprojecten, zoals haalbaarheidsstudies, milieutoetsen, (plan)m.e.r. en vergunningen, maar is daarnaast ook verantwoordelijk voor de ruimtelijke plannen, zoals inpassings- en bestemmingsplannen en goede ruimtelijke onderbouwingen.
 
Bekijk op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel
Docent Erwin Noordover
mr. Erwin Noordover
Advocaat/partner bij NewGround Law
 
Erwin is ruim 10 jaar werkzaam als advocaat en richt zich op Cleantech, duurzaamheidsvraagstukken en advisering en begeleiding van initiatiefnemers van energietransitieprojecten. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden van ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij hij adviseert en procedeert over planologische besluiten en vergunningverlening. Daartoe begeleidt hij ook de vergunningaanvraag en -verlening onder de Wet natuurbescherming en PAS-projecten. Erwin heeft veel grote en kleine windenergieprojecten begeleidt bij verkrijging van de noodzakelijke besluitvorming.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

 • Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
 • Toegang tot de gehele digitale kennisbank Klimaatweb Pro tot een maand na de cursus

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Klimaatweb Pro gratis toegang tot dossiers, digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 12 studie-uren rekenen.

BP Studieuren1212

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

Aanmelden

Referenties
Voor deze cursus zijn nog geen referenties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Cleo Diesveld
Uitgever, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Cleo via 06- 27 01 24 47 of via cleo@berghauserpont.nl