Online

€ 199,-

E-cursus Inleiding Omgevingsrecht


 • Online in uw eigen omgeving en eigen tempo
 • 11 lessen
 • Elke les is een mix van theorie, verhelderende filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten
 • Na afloop toets en certificaat
 • 10 studie-uren
 • Een eerste introductie in het omgevingsrecht
 • Let op: er is ook een aparte E-cursus Inleiding Omgevingswet, zie hier

Inleiding

Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze leefomgeving. Dit is een veelomvattend rechtsgebied dat continu verandert. Het gaat om milieurecht, natuurbescherming, ruimtelijke ordening, bouwen en het waterrecht. Maar het omgevingsrecht is meer dan alleen een optelsom van de verschillende rechtsgebieden, het is ook de samenhang tussen de verschillende rechtsgebieden. Maar hoe zit dat nu precies in elkaar? Deze E-cursus biedt u een eerste introductie in het omgevingsrecht.

Er wordt momenteel ook hard gewerkt aan de Omgevingswet, die beoogt alle rechtsgebieden te integreren in één wet. Deze zal naar verwachting in 2021 in werking treden. Tot die tijd heeft u gewoon nog te maken met huidige omgevingsrecht. En als u dat snapt, snapt u ook beter de Omgevingswet.

In deze E-cursus wordt wel kort op deze wet vooruit gekeken, maar er is een aparte E-cursus Inleiding Omgevingswet, zie hier, die helemaal op de nieuwe wet in gaat.

Werkwijze E-cursus

Deze E-cursus is online te volgen in uw eigen omgeving via tablet of computer. U logt in en u start met de lessen, waarbij u in uw eigen tempo door de 11 lessen kan gaan. Elke les is een mix van theorie, verhelderende filmpjes, praktijkvoorbeelden en opdrachten. Door die afwisseling komt de inhoud beter binnen en wordt uw kennis direct geborgd. Want u ziet ook direct of u uw opdracht goed heeft beantwoord met eventuele uitleg daarbij.

Op uw persoonlijke overzichtspagina kunt u gedurende de cursus continu uw kennisopname en voortgang bijhouden. Daardoor kunt u ook goed zien welke onderwerpen uit de cursus wellicht nog extra aandacht nodig hebben.

Tegelijk met de E-cursus krijgt u ter ondersteuning ook direct toegang tot de Kennisbank Omgevingsweb Professional, zie hier, met daarin wetgeving, jurisprudentie, nieuws en achtergrondmateriaal. Deze kunt u tijdens de cursus raadplegen bij het beantwoorden van de opdrachten, maar ook om soms even wat verder te kijken met betrekking tot een onderwerp. De kennisbank blijft beschikbaar zolang u bezig bent met de cursus en vormt een uitgebreide bron van informatie.

Als u alle lessen afgerond hebt volgt een toets. U krijgt 10 vragen voorgelegd. Deze zijn een dwarsdoorsnede van de E-cursus. Als u 6 van de 10 vragen correct beantwoordt, bent u geslaagd. U kunt één keer een herkansing doen. Indien u slaagt kunt u direct zelf een certificaat genereren en uitprinten. Hierdoor wordt het kennisniveau binnen de afdeling geborgd.

Na afloop van de cursus krijgt u de beschikking over de Memotrainer. Dit is een interactieve zelflerende tool, waarmee u uw kennis op een effectieve manier kan trainen en borgen na de cursus. Gedurende 3 maanden weken ontvangt u na de cursus elke week 10 digitale vragen via uw smartphone, tablet of computer.

Dit alles zorgt er voor dat u op eenvoudige en duidelijke wijze inzicht krijgt in de basis van het omgevingsrecht en dat uw kennis ook geborgd blijft.

Doelgroep

Deze E-cursus is bestemd voor:
 • Startende medewerkers in het omgevingsrecht die inzicht willen verkrijgen in de basis van het omgevingsrecht; vaak kennen ze al één vakgebied, maar weten ze niets van de andere gebieden. Zij zijn vaak werkzaam bij overheden en adviesbureaus.
 • Personen en bedrijven die in hun werkzaamheden te maken krijgen met het omgevingsrecht en daar een beter beeld van willen hebben en daarom zoeken naar een introductie in dit specifieke vakgebied. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn makelaars, taxateurs, architecten, projectontwikkelaars, aannemers, advocaten, bedrijven, etc.

Programma

Programma

Er zijn 11 lessen ontwikkeld. De eerste 10 omvatten het huidige recht, de laatste les kijkt vast vooruit naar de Omgevingswet. Wat gaat die ons in grote lijnen brengen?

Les 1: Wat is omgevingsrecht?

We staan stil bij wat omgevingsrecht eigenlijk is. Ook komt in het kort de hele cursus in hoofdlijnen aan bod.

Les 2: Hoofdlijnen van het omgevingsrecht: plannen en programma’s
 • Bestemmingsplan
 • Inpassingsplan
 • Milieubeleidsplannen nationaal/provinciaal/gemeentelijk)
 • Waterplannen
 • Natuurbeleidsplannen
 • Soorten- en gebiedsbeschermingsplannen
Les 3: Milieu in het omgevingsrecht
 • Wettelijk kader milieurecht
 • Het begrip ‘inrichting’
 • De type A, B en C inrichtingen
 • De IPPC-inrichting
 • De BRZO-Inrichting
 • Het verschil tussen Vergunningplicht, meldingsplicht of algemene regels in het milieurecht
 • Maatwerk en gelijkwaardigheid in het Activiteitenbesluit Milieubeheer
 • Ander milieurecht: Wet natuurbescherming, Waterwet, Wet bodembescherming, Wet Geluidhinder
Les 4: Ruimtelijke ordening en planologie in het omgevingsrecht
 • Wettelijk kader: Wet ruimtelijke ordening
 • Beleid en structuurvisies van Rijk, provincies en gemeenten
 • Algemene regels (AMvB’s) en verordeningen
 • Proactieve aanwijzingen van het Rijk en de provincies
 • Reactieve aanwijzingen van het Rijk en de provincies
 • Voorbereidingsbesluiten van het Rijk, provincies en gemeenten
 • Bestemmingsplannen van gemeenten
 • Inpassingplannen van het Rijk en de provincies
 • Coördinatieregeling van Rijk, provincies en gemeenten
 • Beheersverordeningen van gemeenten
Les 5: Financiële aspecten van het omgevingsrecht
 • Grondexploitatie en kostenverhaal
 • Gemeentelijke voorkeursrecht (Wet voorkeursrecht gemeenten)
 • Onteigening en eigendomsbeperking en schadeloosstelling
 • Planschade
Les 6: De omgevingsvergunning
 • Wettelijk kader: de Wabo
 • Uitgangspunten en doelstellingen van de Wabo
 • Systeem van de omgevingsvergunning
 • Eén omgevingsvergunning: project centraal
 • Het bevoegd gezag; de één-loket gedachte
 • Omgevingsvergunning, activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’
 • Omgevingsvergunning, activiteit ‘strijdig gebruik’
 • Omgevingsvergunning, activiteit ‘milieu’
 • Waterwet en de Wabo
 • Wet Natuurbescherming en de Wabo  
Les 7: Ruimtelijke projectprocedures in het omgevingsrecht
 • Projectafwijkingsbesluit (Wabo)
 • Projectuitvoeringsbesluit (Crisis en Herstelwet)
 • Projectprocedure (Waterwet)
 • Tracébesluit (Tracéwet)
 • Coördinatieprocedure (Ontgrondingenwet)

Les 8: Onderzoek in het omgevingsrecht
 • Onderzoeksverplichtingen bij het opstellen van ruimtelijke plannen, specifiek ingezoomd op de onderzoeken die nodig zijn bij een bestemmingsplan
 • Onderzoeksplichten in de Wet natuurbescherming
 • Onderzoeken binnen de milieu-effectrapportage
Les 9: Bestuursrechtelijke handhaving van het omgevingsrecht
 • Bestuursrechtelijke handhaving, toezicht en sancties binnen de Awb
 • Bestuursrechtelijke handhaving binnen de Wabo
 • Handhaving in de Wet ruimtelijke ordening
 • Handhavingssysteem Waterwet
 • Toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming  
 • Handhavingssysteem Wet Milieubeheer
Les 10: Rechtsbescherming in het omgevingsrecht
 • Rechtsbescherming algemeen
 • Rol van de Crisis- en herstelwet
 • Voorbereidingsprocedure en rechtsbescherming in de Awb
 • Voorbereidingsprocedure en rechtsbescherming in de Wabo
 • Rechtsbescherming in de Wet Milieubeheer
 • Voorbereidingsprocedure en rechtsbescherming in de Waterwet
 • Voorbereidingsprocedure en rechtsbescherming Wet natuurbescherming
Les 11: De Omgevingswet
 • Doel Omgevingswet
 • Indeling wet
 • Instrumenten

Docenten

mr. Lukas Baars
Juridisch adviseur
 
Lukas is juridisch adviseur omgevingsrecht; ook was hij advocaat en werkte hij bij een middelgrote gemeente en een groot adviesbureau. Zodoende heeft hij veel ervaring opgedaan met het omgevingsrecht. Ook is hij als docent actief; hij verzorgt regelmatig cursussen over de omgevingswet.
 
 

Materiaal

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u studie-uren rekenen.

NRVT Nederlands Register voor Taxateurs1010
NVR Nederlandse Vereniging van Rentmeesters33
Vastgoedcert12

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • € 199,-
 • € 199 ex btw
aanmelden

Referenties

Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ronald Koppers
Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl