Meerdaagse opleiding

€ 3.995,-

Van BWT naar WKB – Bouwplantoetser

7, 14, 21, 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november 2022

Utrecht
 • Opleiding kwaliteitsborging specifiek gericht op de bouwplantoetser
 • Klaar om aan de slag te gaan bij een kwaliteitsborger als plantoetser
 • Twee modules: eerst module Bouwbesluit/BBL basis, daarna module Bouwplantoetser
 • Instaptoets voor module Bouwbesluit basis, indien geslaagd: rechtstreeks door naar module Bouwplantoetser.
 • 5 of 11 lesdagen + praktijkexamen
 • Alle benodigde kennis en vaardigheden in één opleiding
 • Na afloop diploma
 • Onderdeel van brede opleiding: Van BWT naar WKB
 • Wkb in 2022 in werking, tijd om je voor te bereiden!
 • Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Nieman, Hajé van Egmond en Gert-Jan van Leeuwen

.

Inleiding

Vanaf 2022 krijgt Nederland via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een nieuw systeem van kwaliteitsborging.

Waarschijnlijk heeft u al de nodige kennis en vaardigheden, maar om ook als kwaliteitsborger te werken zult u meer moeten weten over de regelgeving, het bouwproces, risico- en regelgericht toezicht (borgingsplannen) en uiteraard kwaliteitsborging. Deze opleiding stoomt u hier klaar voor.

Brede opleiding Van BWT naar WKB

De opleiding voor plantoetsers is onderdeel van de bredere opleiding kwaliteitsborging die bestaat uit 3 modules:

 • Bouwbesluit/BBL basis, 6 dagen --> update Bouwbesluit met doorkijk naar BBL over de inhoudelijke thema’s --> vooraf instaptoets, is deze voldoende, dan hoef je deze module niet te volgen, kun je rechtstreeks door naar module Bouwplantoetser. Bij een onvoldoende kun je de opleiding niet volgen.
 • Bouwplantoetser, 5 dagen --> gericht op kwaliteitsborging in het bouwproces en het beoordelen van de bouwplannen --> indien nodig voorafgegaan door module Bouwbesluit Basis indien instaptoets daartoe dwingt.
 • Toezichthouder, 3 dagen --> specifiek gericht op de rol van toezichthouder op de bouwplaats --> module Bouwbesluit Basis niet verplicht, wel facultatief te volgen. Op deze webpagina gaan we door met de eerste twee opleidingen.

Op een aparte webpagina, zie hier, vindt u meer informatie over de specifieke opleiding voor de toezichthouders.

Rol Bouwplantoetser

De bouwplantoetser heeft de echte kwaliteitsborgers-rol zoals bedoeld in de wet. Een belangrijk doel is de accentverschuiving van de papieren vergunning naar het gebruiksgerede bouwwerk. De kwaliteit van het uiteindelijke bouwwerk moet voorop staan. Degene die de kwaliteitsborging tijdens de uitvoering verzorgt, is bij uitstek de persoon die kan vaststellen of de bouwer de kwaliteit levert die mag worden verwacht. Het voldoen aan de wettelijke eisen is daarbij de ondergrens, maar hij/zij controleert meer zaken.
Wat moet je kunnen en weten om deze rol uit te voeren met de onafhankelijkheid en deskundigheid die de Wkb verlangt? Voor wie in het huidige stelsel plantoetser of vergunningverlener is namens het bevoegd gezag of namens de opdrachtgever van het bouwwerk blijven veel werkzaamheden hetzelfde, maar op een aantal aspecten zijn er ook grote verschillen met de rol van de kwaliteitsborger. Die verschillen staan centraal in deze opleiding die specifiek voor bouwplantoetsers is opgezet.

De opleiding is gericht op gevolgklasse 1.

Inhoud en resultaat

Deze opleiding is er op gericht om de kennis en vaardigheden van personen die nu al adviseren of toetsen – zowel bij publieke als private organisaties – te verdiepen en op te frissen en te brengen naar de rol van bouwplantoetser bij het kwaliteitsborgingsproces, dus van toezien op de kwaliteit naar het borgen ervan.

Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn:

Module Bouwbesluit/BBL Basis:

 • vereiste kennis over bouwregelgeving
 • aanvullende technische kennis over het Bouwbesluit, met continu doorkijk naar BBL
 • afsluitende kennistest

Module Bouwplantoetser:

 • kennis over inhoud Wkb
 • kennis over bouwkwaliteit en kwaliteitsborging
 • kennis over de gehele keten van het bouwproces
 • het boordelen van bouwplannen
 • nieuwe vaardigheden die nodig zijn om kwaliteitsborging goed te kunnen invullen.
 • afsluitend praktijkexamen

Meer informatie over de inhoud hiervan vindt u verderop bij het programma.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor personen, die ervaring hebben met toetsing van bouwplannen en deze rol willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk aan vergunningverleners, plantoetsers, juristen, ontwerpers en evt. toezichthouders die van rol willen wisselen. Zij zijn werkzaam bij BWT van gemeenten of als opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Vereiste vooropleiding/ervaring

Deelnemers dienen een passende vooropleiding te hebben gehad (ABW1 of vergelijkbaar) en al minimaal 3 jaar ervaring met het toetsen van bouwplannen. U ontvangt vooraf een intakeformulier.

Alle deelnemers doen vooraf een instaptoets. Bij een onvoldoende hiervoor worden ze niet toegelaten tot de opleiding. Bij een goede uitslag kunnen ze eventueel de basismodule overslaan.

Opzet en studiebelasting

De opleiding vindt plaats op een vaste dag in de week van 9.30 tot 16.45 uur. U volgt 5 of 11 lesdagen, al naar gelang u een of twee modules volgt. Het praktijkexamen maakt u thuis of op kantoor. Eventuele herkansing vindt mondeling plaats in Utrecht. Voor deze opleiding (2 modules) kunt u totaal 126 studie-uren rekenen, waarvan 66 contacturen en 60 uren thuisstudie en examen.

Kwaliteitseisen

Na het goed afronden van de kennistest/instaptoets en het praktijkexamen ontvangt de deelnemer een diploma Kwaliteitsborging.

Dit is voor twee modules:

 • Bouwbesluit/BBL basis: instaptoets vooraf of kennistest achteraf
 • Bouwplantoetser: afleggen praktijkexamen

Na het volgen van deze opleiding voldoet u aan de wettelijke minimumeisen om op het gebied van kwaliteitsborging als bouwplantoetser aan de slag te gaan. Meer informatie hierover, vindt u hier.

Docenten

De docenten die voor deze opleiding worden ingeschakeld zijn zeer goed thuis in de opzet en details van het nieuwe stelsel en de bouwregelgeving in totaal. Zij hebben hun sporen verdiend in uiteenlopende functies aan zowel publieke als private kant.

Programma

Instaptoets staat gepland op: 17 augustus van 9:00-11:00 uur.

 

Module Bouwbesluit/BBL Basis 

Dag 1

Introductie

 • Opzet opleiding en module
 • Kort achtergrond en doelen kwaliteitsborging

Bouwbesluit/BBL algemeen

 • Wettelijk kader algemeen
 • Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw of rechtens verkregen niveau
 • Gelijkwaardigheid
 • Basisprincipes: indeling in gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, etc.
 • Verblijfsgebieden en verblijfsruimten
 • Toegankelijkheidssectoren en aanverwante voorschriften
 • Overige ruimten (toiletruimte, badruimte, bergruimte, buitenruimte etc.)
 • Overige onderwerpen, waaronder vloerafscheidingen, trappen etc.

Door de hele module continu doorkijk naar de regeling van alle thema’s in het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving BBL

Dag 2

Brandveiligheid

 • Brandcompartimentering
 • Wbdbo, bouwconstructies
 • Veilig vluchten
 • Brandveiligheidsinstallaties
 • Materialisering
 • Praktijkcases

Dag 3

Constructieve veiligheid

 • Kwaliteitsborging en constructieve veiligheid: hoe borgen?
 • Beoordelen van de hoofdlijn van de constructie
 • Welke stukken moeten vooraf minimaal beschikbaar zijn

Installaties

 • Inleiding op technische installaties
 • Overige eisen voor installaties

Dag 4

Bouwfysica en gezondheid

 • Interne geluidswering, externe geluidswering, installatiegeluid, beperking van galm
 • Wering van vocht van binnen en van buiten
 • (Spui)ventilatie
 • Daglichttoetreding
 • Inleiding op thermische isolatie en luchtdichtheid (tbv lesdag 5)

Dag 5

Duurzaamheid en energie

 • Positie en opbouw thermische schil (Rc-waarde, U-waarde, psi-waarde)
 • Luchtdoorlatendheid (qv10-waarde)
 • EPG incl. bouwkundige en installatietechnische parameters
 • MPG milieuprestatie-eisen

Dag 6

Oefendag  en kennistoets

 • Plantoetsing
 • Opgedane kennis toepassen
 • Voorbereiding toets
 • Kennistoets (laatste 2 uur)

Module Bouwplantoetser

Dag 1: Regelgeving en kwaliteitsborging

Introductie

 • Opzet opleiding
 • Borging kennis
 • Introductie praktijkexamen

Kwaliteitsborging en het bouwproces

 • Doel kwaliteitsborging
 • De WKB (Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen)
 • De gevolgen van de WKB voor de bouwpraktijk en bevoegd gezag

Hoofdlijnen bouwregelgeving

 • Van Wabo naar Omgevingswet
 • Van Bouwbesluit naar Besluit Bouwwerken Leefomgeving
 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op hoofdlijnen

Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)

 • Nieuwe systematiek
 • Verschillen met Bouwbesluit

BBL algemeen

 • Wettelijk kader algemeen
 • Nieuwbouw, bestaande bouw, verbouw, tijdelijke bouw en rechtens verkregen niveau
 • Gelijkwaardigheid
 • Basisprincipes: indeling in gebruiksfuncties, verblijfsgebieden, etc.

Dag 2: Introductie risicobeoordeling en vaardigheden

Introductie risicobeoordelingen

 • Wat is een risicobeoordeling?
 • Context risicobeoordeling
 • Inhoud risicobeoordeling
 • Risicoklassen
 • Opbouw risicobeoordeling
 • Stappenplan uitvoeren risicobeoordeling
 • Formuleren

Vaardigheden: met jezelf aan de slag

Kwaliteitsborging vraagt nieuwe vaardigheden gevraagd om je specifieke werkzaamheden goed uit te voeren. Dan gaat het onder andere om:

 • Communiceren
 • Grenzen van adviseren
 • Klantgerichtheid

Dag 3: Kwaliteitsborging in het bouwproces

Het ideale bouwproces

 • Bouwfasen
 • Bouwmethoden
 • Conceptueel bouwen versus traditioneel bouwen
 • Contractvormen

Bouwkwaliteit

 • Wat is bouwkwaliteit?
 • Instrumentaanbieders en de werking van de diverse instrumenten
 • Toepassing van instrumenten voor kwaliteitsborging
 • Risicogestuurd werken
 • Kwaliteitsborging
 • Keurmerken en certificaten

Relevante aspecten

 • Integriteit
 • Aansprakelijkheid

Dag 4 : Bouwplannen beoordelen – ontwerp

De risicobeoordeling

 • Herhaling en verdieping van dag 2
 • Volledigheidstoetsing
 • Systematische en consistente beoordeling
 • Integraliteit tussen de beoordelingsaspecten
 • Vooral zelf aan de slag!

Dag 5: Bouwplannen beoordelen – uitvoering

 • Toetsen en toezicht
 • Implementatie van kwaliteit in de diverse (bouw)procesfasen
 • Toetsingsaspecten
 • Risicogestuurd toezicht
 • Ketensamenwerking: rol bouwer, (onder)aannemers, leveranciers en producenten

Borgingsplan

 • Risicobeoordeling
 • Beheersmaatregelen
 • Kwaliteitsplan aannemer
 • Keuringsplan/ planning

Dossiervorming

 • Verschillende dossiers en verantwoordelijkheden

De gereedschapskist van de kwaliteitsborger

 • Digitale hulpmiddelen
 • Verschillende experts

Uitreiken praktijkexamen

Elke deelnemer krijgt een praktijkexamen bestaande uit een bouwplan dat beoordeeld moet worden. De praktijkopdracht omvat de gehele lesstof en toetst of de deelnemer de behandelde stof voldoende beheerst. Hij/zij gaat zelfstandig aan de slag met het bouwplan en stelt een risicobeoordeling op. Het examen wordt individueel beoordeeld.
Studieduur voor de opdracht is circa 40 uur.

Na de opleiding

 • Inleveren examen
 • Uitslag examen
 • Mondeling herkansing (indien examen onvoldoende)

Docenten

Joost Vos
Specialist bouwregelgeving en kwaliteitsborging
 
Joost is adviseur op het gebied van bouwregelgeving bij een breed scala aan projecten, met name bij projecten waar een diepgaande uitleg van de regelgeving nodig is. Daarvoor is hij enige tijd betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Wkb vanuit het Instituut voor Bouwkwaliteit, onder andere samen met Hajé. Verder is hij al als toetser en projectmanager betrokken bij gecertificeerde bouwplantoetsen volgens de BRL 5019 en verschillende proef/pilot projecten onder de Wkb. Ook is hij betrokken bij diverse coachingstrajecten en cursussen op het gebied van de Wkb.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb
Bekijk LinkedIn profiel
Hajé van Egmond
Zelfstandig adviseur
 
Hajé is adviseur op het gebied van het omgevingsrecht en sinds 2002 namens het ministerie van BZK (voorheen VROM) bezig met kwaliteitsborging in de bouw. Daarnaast geeft Hajé trainingen en adviseert hij op het gebied van de bouwregelgeving, vergunningvrij bouwen, handhaving(sbeleid) en kwaliteitsborging in de bouw.
 
Lees artikelen op Omgevingsweb  
Bekijk LinkedIn profiel

Materiaal

•  Digitale hand-outs en eventueel aanvullend digitaal materiaal
•  Handboek Bouwbesluit 2012, versie 2020
•  Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen
•  Boek Kwaliteitsborging voor het bouwen
•  Toegang tot de gehele digitale kennisbank Omgevingsweb Pro tot een maand na de cursus  

Hiermee krijgt u toegang tot het dossier met alle relevante achtergrondinformatie rondom uw cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Verder krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot tientallen dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 36 studie-uren rekenen.

BP Studieuren3636

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • 7, 14, 21, 28 september, 5, 12 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november 2022
 • 09:30 - 16:30
 • Utrecht
 • € 3.995,-
 • Data module Bouwbesluit/BBL:7, 14, 21 en 28 september, 5 en 12 oktober 2022

  Data module Bouwplantoetser:2, 9, 16, 23 en 30 november 2022

  • Kosten per module:
   • Module Bouwbesluit/BBL, inclusief instaptoets en kennistoets: € 2.095,-
   • Module Bouwplantoetser, inclusief examen en diplomering: € 2.595,-
   • Module Bouwplantoetser, zonder examen en diplomering: € 1.995,-
   • Module Toezichthouder, inclusief examen en diplomering: € 1.995,-
   • Module Toezichthouder, zonder examen en diplomering: € 1.695,-
  • Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw
  • De modules zijn gecombineerd te volgen.
  • Voor toegang tot de module Bouwplantoetser is een voldoende op de kennistoets Bouwbesluit/BBL vereist.
  • Prijs is inclusief complimentary lunch, koffie en thee
  • Meld u aan voor het STAP-budget via:
   https://www.berghauserpontacademy.nl/stap-budget-formulier/
        
Aanmelden

Referenties
Voor deze opeiding zijn geen refereties beschikbaar

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Kristian Koster
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Kristian via 06 231 52 794 of via kristian@berghauserpont.nl