Incompany cursus


Omgevingswet: ruimtelijk-economische beleidssturing 3.0 - alleen als incompany


 • Ruimtelijk-economische (beleids)sturing onder de Omgevingswet
 • Trends en ontwikkelingen
 • Instrumentarium Omgevingswet: van toelaten naar uitnodigen
 • Participatie nieuwe stijl
 • Aanpak verborgen bestemmingsplancapaciteit

Aanleiding

De manier waarop wij werken, recreëren en leven transformeert onder invloed van maatschappelijke en technologische trends sneller dan ooit tevoren. Dit heeft ingrijpende consequenties voor het vestigingsplaatsgedrag van bedrijven, en de eisen die zij stellen aan hun bedrijfsomgeving; Wonen, werken en recreëren grijpen steeds meer in elkaar. Maar ook de snelheid van ontwikkelingen en de flexibiliteit van overheden om hier adequaat op te kunnen inspelen worden steeds belangrijker.Regio’s, steden en dorpen worden gedwongen zich te bezinnen op:

 • hun positie en de uitdagingen die deze ontwikkelingen voor hun ruimtelijk-economisch functioneren met zich meebrengen;

 • de flexiliteit en integraliteit van hun ruimtelijk-economisch beleid, gericht op versterking van werkgelegenheid en / of behoud van leefbaarheid.

Door de Omgevingswet staan ingrijpende veranderingen op stapel, die overheden een nieuw instrumentarium bieden om op deze uitdagingen te anticiperen. De wet biedt instrumenten om de markt ‘uit te nodigen’ om met slimme oplossingen te komen en om als overheid sneller en flexibeler in te kunnen spelen op de snelle maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Decentrale overheden staan voor de uitdaging om integraal beleid te vormen, en hun sectorale beleidskaders hierop af te stemmen. De reeds van kracht zijnde Crisis- en herstelwet en de aangepaste Ladder voor Duurzame Verstedelijking zijn in dit kader relevant.


Inhoud en resultaat

In deze cursus wordt ingegaan op de handvatten die de Omgevingswet (en overige nieuwe regelgeving) aan overheden biedt om de uitdagingen van de transformerende economie het hoofd te bieden. De cursus onderscheidt zich nadrukkelijk door vanuit een economischperspectief het nieuwe instrumentarium te behandelen, en door tevens accent te leggen op de integrale beleidssturing.

Actuele trends en ontwikkelingen in de economie vormen het vertrekpunt, waarna de instrumenten van de Omgevingswet aan de orde komen. Vervolgens wordt, op interactieve wijze, aan de hand van een tweetal onderwerpen verdieping en inzicht geboden in de praktijk van de toepassing van het ruimtelijk instrumentarium op nieuwe wijze

Doelgroep

De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers en adviseurs op de gebieden ruimtelijke ordening en economische zaken bij gemeenten, provincies en adviesbureaus. Daarnaast is de cursus ook interessant voor belangenbehartigers vanuit het bedrijfsleven, RO-juristen, vastgoedmakelaars, advocaten en medewerkers bij waterschappen en Kamer van Koophandel.

Programma

Trends & ontwikkelingen
Wat zijn belangrijke megatrends, en trends in de markt voor bedrijventerreinen, kantoren, retail en vrije tijden voor welke uitdagingen stelt dit overheden?
 • Algemeen economisch: arbeidsmarkt, demografie, technologische ontwikkeling, duurzaamheid
 • Bedrijfsvastgoed: smart industry, schaalvergroting in de logistiek (en wat gebeurt er met het achterblijvende vastgoed), thematisering bedrijfslocaties en mogelijkheden verbrede reikwijdte bestemmingsplannen, circulaire bedrijventerreinen, samenspel vrijkomende agrarische bebouwing met bedrijfsmatige functies
 • Kantoren: flexconcepten, troef in de slag om talent,duurzame en gezonde kantoren, actuele leegstand en transformaties
 • Retail en vrije tijd: schaalvergroting en consolidatie, blurring en branchevervaging, online / offline, vegrijzing, evenementen & experience, vrijetijdseconomie

Introductie omgevingswet
De invoering van omgevingswet heeft vergaande gevolgen voor de ruimtelijke ordening (die we dan aanduiden met fysieke leefomgeving), zowel voor initiatiefnemers, burgers als overheden. Wat er verandert voor ondernemers en het ondernemersklimaat in het algemeen? Wat is de betekenis van de wetswijziging en welke kansen en kanttekeningen zijn er te signaleren?
 • Omgevingsvisie, omgevingsplan en programma’s
 • Reikwijdte plannen en bevoegdheden college & raad
 • Aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit bij onderbouwing initiatieven
 • Ruimtelijke procedures en participatie-verplichting
 • Stedelijke herverkaveling

Een belangrijk vertrekpunt in de introductie van de Omgevingswet is de verschuiving van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie. Bij globaal te bestemmen locaties kan de onderbouwing van het programma naar de fase van het feitelijke bouwinitiatief kan worden verschoven (omgevingsvergunning). Dit biedt kansen voor een meer organische en flexibele gebiedsontwikkeling. In het omgevingsplan kan de gemeente straks voor een gebied een globale ontwikkelingsrichting aangeven, zonder dat de concrete functies al worden vastgelegd. Dan gaat het om de volgende vragen:
 • Hoe kunnen overheden middels hun omgevingsplan initiatiefnemers en ondernemers verleiden?
 • Hoe kunnen gemeenten straks met het nieuwe instrumentarium extra flexibiliteit bieden in gebiedsontwikkelingen?
 • Hoe ziet het samenspel van overheid en marktpartijen eruit met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen?
 • Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden hebben de betrokken partijen?

Participatie
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet is de verplichte toepassing van participatie bij de totstandkoming van nieuwe plannen voor de fysieke leefomgeving, oftewel het actief betrekken van de omgeving en andere mogelijke belanghebbenden. Dit moet het draagvlak en de kwaliteit van plannen en besluitvorming vergroten.
Participatie is niet alleen een taak en verantwoordelijkheid van overheden (zoals nu met name het geval is), maar ook van initiatiefnemende partijen. Zij zullen zelf de dialoog met de omgeving moeten aangaan over het realiseren van hun plannen. De uitkomsten daarvan zullen zij moeten vastleggen en na afloop moeten delen met de overheden, waarna besluitvorming kan plaatsvinden.
Participatie wordt dus verplicht, maar de wetgever heeft niet bepaald hoe participatie moet plaatsvinden (vormvrij). Participatie is daardoor per definitie maatwerk.
Tijdens de cursus zal op diverse aspecten van participatie worden ingegaan en zullen concrete handvatten worden aangereikt voor het toepassen van participatie.

Aanpak verborgen bestemmingsplancapaciteit middels voorzienbaarheid
Sinds de Crisis- en Herstelwet hebben gemeenten meer bevoegdheden om onbenutte bestemmingen te verwijderen. Deze verruiming zal ook in de Omgevingswet worden opgenomen. Dit onderwerp is erg actueel, doordat onbenutte bestemmingen in kaart moeten gebracht voor onderbouwingen in het kader van de Ladder voor Duurzame Ontwikkeling. Meestal hebben gemeenten de omvang hiervan niet in beeld, maar uit een aantal praktijkvoorbeelden blijkt dat de hoeveelheid onbenutte bestemmingen vaker wordt onderschat dan overschat. Hierbij gaat het vaak om gemengde bestemmingen, waarbinnen ook detailhandel of kantoren worden toegestaan. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de voor het kunnen ontplooien van nieuwe initiatieven. Veel gemeenten gaan daarom aan de slag met het creëren van voorzienbaarheid en wegbestemmen van onbenutte bestemmingen.
Het gaat dan over:
 • Hoe breng je onbenutte bestemmingen in beeld, wat komt hierbij kijken?
 • Welke rol speelt de feitelijke geschiktheid en het actuele gebruik van de locatie bij het bepalen van de marktbehoefte?
 • Welke afwegingen komen er voor gemeenten kijken bij het bepalen welke onbenutte bestemmingen worden ingeperkt?
 • Hoe gaat het creëren van voorzienbaarheid en wegbestemmen in zijn werk, en welke voorwaarden gelden hierbij?
 • Hoe zit het met (het risico op) planschade?

Docenten

Stijn Loogman
Senior adviseur ruimtelijke economie, BRO
 
Stijn is werkzaam als senior adviseur ruimtelijke economie bij BRO. Vanuit deze rol onderzoekt en adviseert Stijn inzake conceptontwikkeling, ruimtelijke onderbouwingen, beleid en visies op het vlak van bedrijfsonroerend goed, werklocaties en algemeen economische onderwerpen. Daarnaast heeft Stijn uitgebreide ervaring opgedaan als adviseur en projectmanager bij verschillende gemeenten, regio’s, provincies en particuliere organisaties op het vlak van (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling, binnenstadsmanagement, bedrijventerreinen en ontwikkeling van het landelijk gebied.
 
Reinder Osinga
Senior juridisch adviseur en partner, BRO
 
Als senior adviseur adviseert Reinder gemeenten en particuliere organisaties over ruimtelijke strategie, ruimtelijke onderbouwingen, structuurvisies en bestemmings- en omgevingsplannen. Reinder is uitstekend ingevoerd in de Omgevingswet en andere relevante wet- en regelgeving. Reinder is in het verleden werkzaam geweest als teammanager Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken voor de gemeente Leudal.
 

Materiaal

Als onderdeel van deze cursus wordt u gratis lid van Omgevingsweb Pro. Hiermee krijgt u toegang tot de kennisbank waar u een dossier vindt met alle relevante achtergrondinformatie rondom deze cursus. Zo kunt u voor, tijdens en na de cursus continu leren over dit onderwerp.

Ook krijgt u met Omgevingsweb Pro gratis toegang tot 60 andere dossiers, 40 digitale boeken van Berghauser Pont Publishing, waaronder commentaar en naslag, en het gehele jurisprudentie archief.

Studiepunten

Studiepunten en -uren

Voor deze cursus/opleiding kunt u 6 studie-uren rekenen.

BP Studieuren66

Aanmelden

Datum, Locatie en Prijs

 • Prijs op aanvraag.

Aanmelden

Referenties
Dit is een nieuwe cursus, nog geen referenties beschikbaar.

ook interessant voor u

Incompany

Deze cursus liever met uw eigen team en op maat bij u op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • U bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • U bepaalt de data van de training

Ook interessant voor u

Vragen over de Cursus?

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk studieadvies? We staan u graag te woord over de mogelijkheden. Via onderstaand contactformulier kunt u contact opnemen met de klantenservice. Wilt u direct contact met de betreffende programmamanager? Bekijk dan de contactgegevens rechts.

Lotte Stapper
Programmamanager, Berghauser Pont Academy
 
U kunt contact opnemen met Lotte via 06 25 32 71 03 of via lotte@berghauserpont.nl